Categorie archief: Geschiedenis

Bij gratie Gods…

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties aangetroffen.
De oorsprong van “gratie Gods” is bijbels en moet gezocht worden in het onderdeel van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen dat bekend staat als Romeinen XIII”

Niks bij de gratie Gods… wordt het plaatje al duidelijk?
kortom: Als burger dien je je als slaaf te gedragen, gehoorzaam te zijn aan de (r)overheid en als je dat niet doet ben je een gevaar en dan moet je gestraft worden…
Dominee Paul visser 13e hoofdstuk, brief aan de Romeinen

Romeinen 13
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

De overheid als dienares van God

1.Ieder Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13mens13:1 ieder mens – Letterlijk: elke ziel. moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, Spr. 8:15; Dan. 4:32want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,

2.zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3.Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

4.Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

5.Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

6.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

7.Matt. 22:21Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Liefde tot de naaste

8.Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;

Gal. 5:14; 1 Tim. 1:5want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

9.Want dit: Ex. 20:13; Deut. 5:17; Matt. 19:18U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

10.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

11.En dit te meer, Efez. 5:14; 1 Thess. 5:6omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

12.1 Thess. 5:5De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Kol. 3:8Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

13.Laten wij, als op klaarlichte dag, Filipp. 4:8; 1 Thess. 4:12op een gepaste wijze wandelen, Luk. 21:34; 1 Thess. 5:6niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 1 Kor. 6:10; Efez. 5:5niet in slaapkamers en losbandigheden, Jak. 3:14niet in ruzie en afgunst.

14.Gal. 3:27Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, 1 Petr. 2:11en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Seizoenen, weer & wind

Wind IS NOT What You Were Told!! (Secrets REVEALED!!) | FE PROOF 40
listen to the Secrets of wind from the book of Enoch (skip to the 32m mark)

👆👇👆 Het boek van de watchers, hoofdstuk 18 👆👇👆

 1. Ik zag de schatkamers van alle winden. Ik zag hoe Hij daarmee de gehele schepping en het vaste fundament der aarde had ingericht.
 2. en ik zag de hoeksteen der aarde; ik zag de vier winden die de aarde dragen en het uitspansel des hemels
 3. En ik zag hoe de winden de gewelven des hemels uitspreiden en hun standplaats hebben tussen hemel en aarde; dit zijn de pilaren des hemels.
 4. Ik zag de winden des hemels, die zich omkeren en de omtrek der zon en al de sterren tot hun ondergang brengen.
 5. Ik zag de winden op aarde die de wolken voortdrijven; ik zag de weg van de engelen. Ik zag het einde van de aarde, het uitspansel van de hemel daarboven, en ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt. Waar er zeven bergen van prachtige stenen zijn. drie naar het oosten en drie naar het zuiden.
 6. En wat de bergen in het oosten betreft, één was van gekleurde steen, één van parelmoer en één van jacint, en de bergen in het zuiden waren van rode steen.
 7. Maar de middelste reikte tot aan de hemel, als de troon van God, van albast, en de top van de troon was van saffier.
 8. En ik zag een vlammend vuur, en achter deze bergen
 9. is een landstreek aan het einde van de grote aarde, waar de hemelen voltooid waren
 10. en ik zag een diepe afgrond, met kolommen van hemels vuur, en onder hen zag ik kolommen van vuur vallen, die zowel naar de hoogte als naar de diepte onmetelijk waren
 11. en voorbij de afgrond zag ik een plaats, die geen uitspansel van de hemel daarboven had en geen vaste aarde daaronder; er was geen water op en geen vogels, maar het was een woestenij en een afschuwelijke plaats
 12. Ik zag de zeven sterren als grote brandende bergen en voor mij, toen ik mij vergewiste om hen te aanschouwen
 13. De engel zei: Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is een gevangenis geworden voor de sterren en het gastheer des hemels.
 14. En de sterren, die over het vuur rollen, zijn het, die het gebod des Heren hebben overtreden in den beginne hunner opgang, omdat zij niet zijn voortgekomen op de vastgestelde tijden.
 15. En Hij werd toornig op hen en bond hen vast tot de tijd dat hun schuld zou worden volbracht, zelfs voor tienduizend jaar
Mysterious Activity ABOVE Proves Firmament!! (Sprites x Elves) | FE ADVANCED ep16
Spring Weather PROVES Intelligent Design!! | FE ADVANCED ep18
Lightning x Thunder IS NOT What You Were Told!! (Secrets of STORMS Revealed) | BRAINSTROM ep20
Tectonic Plates x THE RING of FIRE + The Pangaea Connection | Fe PROOF 22 pt1
Continents SPLITTING APART x Ground Openings Across The World!! (Is It A WARNING?) | Fe PROOF 22 pt2
Lava x Magma IS NOT What You Were Told!! (PROOF of the Lake of FIRE?!) | Fe PROOF 23

Prinsjesdag en bananenrepubliek

De derde dinsdag van september wordt in Nederland (de staat der nederlanden) Prinsjesdag genoemd.
Het staatshoofd spreekt dan in een Verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Tegelijkertijd wordt op die dag de miljoenennota en de rijksbegroting voor het volgende jaar gepresenteerd.

Wetgeving

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september (…) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting.
Hierop volgen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de rijksbegroting wordt besproken.

De bananenrepubliek

Geschiedenis

Prinsjesdag, (verjaardag van stadhouder Willem III op 14 november), door Jan Steen

Opening van de Staten-Generaal op 15 september 1925

De benaming ‘Prinsjesdag’ werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de prinsen van Oranje. Na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk en de geboorte van de latere Willem V van Oranje-Nassau op 8 maart 1748 en vooral in de patriottentijd werd zijn verjaardag aangegrepen om demonstraties van Oranjegezindheid te houden.

De eerste ‘Prinsjesdag’ in de betekenis waarin wij die nu kennen, vond plaats op 2 mei 1814. Hoewel de staatkundige verhoudingen sindsdien sterk veranderd zijn, is het principe van deze dag gelijk gebleven: Prinsjesdag is de dag waarop de vorst ten overstaan van het parlement de troonrede uitspreekt. Tot de grondwetsherziening van 1848 was de inhoud van de troonrede officieel een zaak van de vorst; na 1848 bepaalden de ministers wat de Koning zou zeggen. Het duurde echter tot na de Eerste Wereldoorlog voordat de troonrede zijn huidige karakter kreeg, een schets van de stand van zaken en een presentatie van de plannen voor het volgende parlementaire jaar. Het voorlezen van de troonrede is gelieerd aan de opening van de zitting van de Staten-Generaal, die sinds 1888 plaatsvindt op de derde dinsdag van september.

Vanouds is in de Grondwet bepaald op welke dag Prinsjesdag valt. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de zitting van de Staten-Generaal aanvankelijk op de eerste maandag in november geopend, en later op de derde maandag in oktober. Toen in 1848 een een jaarlijkse begroting werd ingevoerd, wilde de Tweede Kamer meer tijd hebben om deze begroting te behandelen. Daarom werd het zittingsjaar van het parlement verlengd door de openingsdatum nog een maand te vervroegen, naar september.

De maandag was echter geen ideale dag. Voor een groot aantal parlementsleden uit afgelegen delen van het land was het moeilijk om op maandag tijdig in Den Haag te zijn. Om te voorkomen dat zij op zondag moesten reizen, (zondagsrust), werd bij de grondwetswijziging van 1887 de maandag vervangen door de dinsdag.

De benaming ‘Prinsjesdag’ voor de opening van de zitting der Staten-Generaal raakte rond 1930 in zwang. In 1931 werd het uitspreken van de troonrede voor het eerst gefilmd. De microfoon stond naast de troon van koningin Wilhelmina.

De jaarlijkse zitting van het volledige parlement werd niet alleen verlengd door haar vroeger te openen, maar ook door haar later te sluiten. Uiteindelijk reed op maandag, daags voor Prinsjesdag, de minister van Binnenlandse Zaken in een hofrijtuig naar de Ridderzaal om de zitting te sluiten. Minister De Gaay Fortman ging gewoon in zijn dienstauto, maar zijn opvolger Hans Wiegel herstelde de koets in ere en trok zelfs een negentiende-eeuws uniform aan, compleet met steek.

Sinds 1983 spreekt de Grondwet niet meer over de zitting van de Staten-Generaal. Deze hoeft dus ook niet meer geopend en gesloten te worden. Sindsdien is deze dag in de Grondwet gehandhaafd als de dag waarop de troonrede wordt uitgesproken.

In 2017 werd de begroting gepresenteerd met een demissionair kabinet. In verband met de vergevorderde formatieonderhandelingen en de veranderingen die het nieuwe regeerakkoord voor de begroting zouden hebben, waren er aansluitend aan het aanbieden van de miljoenennota in de Tweede Kamer geen algemene beschouwingen.

Ceremonie

Minister van Justitie Van Schaik arriveert in ministersuniform bij de Ridderzaal op Prinsjesdag 1934
Eerste Prinsjesdag met koningin Juliana als nieuwe vorstin. De Gouden Koets, hier op de hoek van de Korte Vijverberg in Den Haag, op weg naar de Ridderzaal, 21 september 1948
Leden van het Cavalerie ere-escorte oefenen op het strand in Scheveningen voor Prinsjesdag 2013. De betrokken paarden en ruiters worden aan een laatste zware test onderworpen door ze bloot te stellen aan geweervuur, kanonslagen, muziek en rook.

Het was lange tijd regel de troonrede uit te spreken in de Ridderzaal. Traditiegetrouw ging de Koning in optocht per koets naar de Ridderzaal, waarbij het volk langs de route gelegenheid werd gegeven het staatshoofd toe te juichen. In 2020 kwam daar vooralsnog een eind aan wegens de COVID-19-pandemie. Ook in 2021 was er geen optocht met koetsen. In beide jaren werd de troonrede uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag, omdat daar meer plaats is om ter bescherming van een eventuele besmetting met het COVID-19-virus de parlementsleden op anderhalve meter afstand van elkaar te laten plaatsnemen. In plaats van door paarden getrokken koetsen vertrok het koninklijk gezelschap in vier hofauto’s naar zijn bestemming. Militair vertoon was er die jaren alleen nog bij de ingang van de Grote Kerk waar een militaire erewacht het koninklijk gezelschap opwachtte.

In 2001 was er als eerbetoon aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september in Washington en New York geen begeleidend militair muziekkorps bij de koninklijke stoet aanwezig. De Gouden Koets hield toen ook kort halt bij de Amerikaanse ambassade.

Voorafgaand aan de troonrede trekt er een koninklijke stoet door Den Haag. De stoet vertrok tot en met 2019 op of rond 13.00 uur van Paleis Noordeinde en kwam tot in 2019 ongeveer 25 minuten later aan bij de Ridderzaal, waarop het voorlezen van de troonrede begon.[5] Om circa 14.00 uur begaf de stoet zich weer terug naar het Paleis Noordeinde.

Bij het vertrek van de Koning groet hij het vaandel van het krijgsmachtonderdeel dat bij het paleis is opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld.

Koetsen

De Gouden Koets op Prinsjesdag 2007

De Koning en de belangrijkste leden van het Koninklijk Huis maken de rijtoer normaliter met de Gouden Koets, respectievelijk gala-glasberline. Dit gebruik stamt uit 1912; voor die tijd werd gebruikgemaakt van de Glazen Koets, die daarna tot en met 2019 werd gebruikt bij de generale repetitie van Prinsjesdag. De Glazen Koets verving op Prinsjesdag zelf van 2015 tot en met 2019 de Gouden Koets, die gerestaureerd werd.[6]

De Gouden Koets op Prinsjesdag 2011

Route

De route ging tot en met 2019 niet langs de kortste weg van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. De gebruikelijke route was: Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg, Binnenhof, bij elkaar ruim een kilometer. Deze route was in gebruik sinds 1925, toen door een verhoging van de straat het niet langer mogelijk was om onder de Stadhouderspoort aan de voorzijde van het Binnenhof door te gaan – de Gouden Koets kwam sindsdien via de Mauritspoort en de Binnenpoort het Binnenhof op.

Koninklijke stoet

De koninklijke stoet ging vergezeld van veel militair vertoon en bestond tot en met 2019 achtereenvolgens uit:

 • Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
 • Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en adjudant
 • Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • Ere-Compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers)
 • Commandant Bereden ere-escorte der Koninklijke Marechaussee met twee vleugeladjudanten
 • Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
 • Peloton bereden ere-escorte der Koninklijke Marechaussee
 • Commandant ere-escorte Cavalerie met trompetters en paukenpaard (Heerpauken)
 • Bereden standaardwacht der Cavalerie
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie (eerste peloton)
 • Rijknecht-majoor met twee rijknechten te paard
 • Eerste rijtuig: bespannen met 2 paarden, vergezeld door een lakei bij elk portier, met daarin:
  • Kamerheer van de Koning
  • Ceremoniemeester van het Hof
 • Tweede rijtuig: bespannen met 2 paarden, vergezeld door een lakei bij elk portier, met daarin:
  • Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning
  • Grootmeesteres van Z.M. de Koning
 • Commandant Bereden ere-escorte Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie met twee vleugeladjudanten
 • “Clique” (bont paukenpaard en 8 trompetters) van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie
 • Bereden standaardwacht van de Nationale Politie
 • Bereden ere-escorte van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie (eerste peloton)
 • Derde rijtuig: Gala-glasberline, bespannen met 4 paarden, vergezeld door een hulpkoetsier bij elk paard en twee lakeien aan elke zijde van de koets, met daarin:
  • Z.K.H. prins Constantijn
  • H.K.H. prinses Laurentien
 • Escorterende bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • Bereden ere-escorte van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie (tweede peloton)
 • Vierde rijtuig: Gouden Koets, bespannen met 8 paarden, vergezeld door een hulpkoetsier bij elk paard, een postiljon op het paard links vooraan en vier lakeien aan elke zijde van de koets, met daarin:
  • Z.M. Koning Willem-Alexander
  • H.M. koningin Máxima

(Prins(ess)en van 18 jaar en ouder mogen meerijden)

 • Escorterende bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • Adjudant-generaal, tevens Chef Militaire Huis van Z.M. de Koning te paard
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie (tweede peloton)

De stalmeester van de Koning te paard had een vrije plaats binnen de stoet. Er liepen 68 paarden mee. Een klein deel was afkomstig van de Koninklijke Stallen, maar omdat het leger geen paarden meer heeft werd een groot deel tijdelijk afgestaan door particulieren en bereden door de Cavalerie Ere-Escorte.

Erewacht

Militairen in een erewacht, 2015

Langs de route stonden tot en met 2019 erewachten en orkesten van alle delen van de krijgsmacht. Voor Paleis Noordeinde stond de Koninklijke Luchtmacht, met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en voor de Ridderzaal het Korps Mariniers met de Marinierskapel. Deze muziekkorpsen spelen het Wilhelmus wanneer de Koning het paleis verlaat en wanneer hij bij de Ridderzaal arriveert. Verspreid over de route stonden verscheidene detachementen van het Korps Nationale Reserve en andere parate eenheden, zoals de Luchtmobiele brigade.

De burgerbevolking werd in de erewacht vertegenwoordigd door groepen van verschillende studentenweerbaarheden. Tevens was er ieder jaar een burgerdeputatie uit een van de provincies.

Minuutschoten

Saluutschoten tijdens Prinsjesdag 2015

Vanaf het vertrek van de Koning van Paleis Noordeinde tot het moment van zijn terugkeer werden tot en met 2019 minuutschoten afgegeven vanaf het Malieveld door het Korps Rijdende Artillerie.

Troonrede

Koning Willem-Alexander beantwoordt het geneigde vaandel bij aankomst bij de Ridderzaal (Prinsjesdag 2013)

Bij aankomst van de Koning groet hij het vaandel van het krijgsmachtonderdeel dat is opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld. Vervolgens wordt hij ontvangen door de commissie van in- en uitgeleide, die het koninklijke gezelschap naar hun zitplaatsen begeleidt. De voorzitter van de Verenigde Vergadering maakt de komst van het staatshoofd bekend door het roepen van de woorden “De Koning!” Alle aanwezigen gaan hierop staan. Zodra de Koning op de troon heeft plaatsgenomen, gaat iedereen zitten. De Koning leest vervolgens de troonrede voor, die traditioneel begint met de woorden: “Leden van de Staten Generaal…” Na het voorlezen van de troonrede roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering: “Leve de Koning!”, waarop alle aanwezigen dienen te antwoorden met “Hoera! Hoera! Hoera!” Vervolgens vertrekt de Koning met zijn gevolg naar de naastgelegen Koninginnekamer. Om circa 13.50 uur vertrekt de stoet weer naar het Paleis Noordeinde.

Muzikale omlijsting

Sinds 1980 is het gebruikelijk dat bij de binnenkomst van de Koning in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal door een blazersensemble van het Residentieorkest het muziekstuk ’Entrada della Regina’ van de componist Jurriaan Andriessen ten gehore wordt gebracht. Het stuk is gecomponeerd bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix in Amsterdam. Na haar abdicatie is het gebruik onder koning Willem-Alexander voortgezet. Na afloop van de Verenigde Vergadering wordt bij het verlaten van de Ridderzaal door de voorzitter en de leden van de Staten-Generaal sinds 2015 het muziekstuk ‘Hymne voor de Staten-Generaal’, een compositie van Johan de Meij, ten gehore gebracht. Dit stuk is in dat jaar gecomponeerd bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Staten-Generaal als bicameraal parlement.

Balkonscène

Na terugkomst in Paleis Noordeinde volgde er tot en met 2019 om 14.00 uur de balkonscène, waarbij de aanwezige leden van het Koninklijk Huis op het balkon van het paleis door het volk werden toegejuicht. Deze balkonscène werd om veiligheidsredenen in de jaren zestig ingevoerd – voordien stapte de familie, als het weer het toeliet, na terugkomst in het paleis van de Gouden Koets over in een open koets die met dravende paarden door Den Haag reed. In 2020 en 2021 was er vanwege de coronapandemie geen balkonscène.

In het begin kwamen alleen de koningin en haar gemaal op het balkon, in 1985 kwam prins Willem-Alexander erbij en in 1988 de drie prinsen. Vanaf 2013 komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en zijn echtgenote Laurentien naar buiten.

De hele ceremonie rond Prinsjesdag wordt traditiegetrouw rechtstreeks op de televisie uitgezonden door de NOS.

Prinsjesdagstukken

Aanbieding van het koffertje in de Tweede Kamer tijdens Prinsjesdag 2015
Minister van FinanciënOnno Ruding op Prinsjesdag 1983

De Prinsjesdagstukken bestaan uit de miljoenennota, de rijksbegroting, het Belastingplan en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (de voorafgaande laatste ronde van overleg binnen het kabinet is in de laatste twee weken van augustus, het is de zogeheten ‘augustusbesluitvorming’. Hierin worden eventueel nog parameters bijgesteld op basis van recente koopkrachtramingen).

De minister van Financiën draagt een koffertje met het opschrift “Derde dinsdag in september”, met – naar men zegt – de miljoenennota. In werkelijkheid is de miljoenennota op papier veel te volumineus om in het koffertje te passen, maar tegenwoordig staat de miljoenennota op een cd. De miljoenennota wordt officieel tot Prinsjesdag geheimgehouden (maar eventueel wel onder embargo verstrekt aan de media), al lekken delen ervan doorgaans uit. In 2008 werd de miljoenennota al op de voorafgaande zaterdag in NRC Handelsblad gepubliceerd. Rol van het staatshoofd

Prinsjesdag ontleent een groot deel van zijn luister aan de rol van de Koning en zijn Huis. Maar onomstreden is die rol nooit geweest. Al in 1872 uitte Abraham Kuyper in De Standaard kritiek op het voorlezen van de troonrede door de Koning. Gezien de in 1848 ingevoerde ministeriële verantwoordelijkheid diende volgens hem een der ministers deze taak uit te voeren; zij hebben de troonrede geschreven. In zijn regeerjaren heeft Kuyper de traditie echter in ere gelaten.

Honderd jaar na Kuyper kwam Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling met een voorstel tot wijziging van het scenario: de Koning zou voortaan bij het uitspreken van de troonrede niet worden omringd door de leden van zijn Huis, maar door de leden van zijn regering.

Incidenten

1963

Op Prinsjesdag 1963 sloeg tijdens de rijtoer naar de Ridderzaal een van de paarden van de Crème Calèche met de prinsessen op het Lange Voorhout op hol. Het rijtuig kwam tegen een boom tot stilstand. Niemand raakte gewond en de schade aan het rijtuig was beperkt. De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet konden echter hun rit in de calèche niet voortzetten en stapten bij hun ouders in de Gouden Koets.

2001

In 2001 viel Prinsjesdag een week na de aanslag van 11 september in de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan werd besloten geen muziek te spelen tijdens de rijtoer. De Gouden Koets stond bij het passeren van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout enkele ogenblikken stil om een groet aan de Amerikanen te brengen. Dat was zeer ongebruikelijk, want volgens het protocol hoeft het staatshoofd nooit te wachten.

2010

Op 21 september 2010 werd tijdens Prinsjesdag de stoet van de Koningin licht verstoord. Een 29-jarige man wierp vanuit het publiek een ruim 600 gram wegende glazen waxinelichthouder tegen de ruit van de Gouden Koets. Hij werd vrijwel meteen door omstanders overmeesterd en overgedragen aan de politie. Onderzoek in het Pieter Baan Centrum wees uit dat de man aan een waanstoornis leed. De rechtbank achtte hem op grond daarvan volledig ontoerekeningsvatbaar en legde hem op 16 september 2011 de maatregel op van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal een jaar. In hoger beroep werd hij door het Gerechtshof op 1 februari 2013 veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Het Hof verwierp de ontoerekeningsvatbaarheid van de man, die daarmee niet hoefde te worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Psychologische oorlogsvoering

Psychologische oorlogvoering is het uitvoeren van acties om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld gebruikt wordt. Het doel kan zijn het bang maken van de vijand zodat deze niet meer terug vecht, of het beïnvloeden van de houding van een vijandige bevolking zodat die zich tegen de eigen leiders keert.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie definieert psychologische oorlogvoering als: “Het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van vijandige groepen zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen”. De NAVO spreekt in dit verband van “Psychological Operations” (PSYOP), en ziet dat samen met onder andere “Media Operations” (MEDIAOPS) als onderdeel van “Informational Operations” (INFOOPS).

Alexander de Grote gebruikte al een vroege vorm van psychologische oorlogvoering. Hij beïnvloedde de houding van de door hem overwonnen bevolking door in de veroverde steden mensen achter te laten die de Griekse cultuur moesten introduceren en die dissidente visies moesten onderdrukken. De Mongoolse strijders pasten het ook toe, door terreur te zaaien en zich een faam van genadeloze strijders te verwerven. Zij zochten het dus in het bang maken van de vijand. In de Tweede Wereldoorlog maakten zowel de asmogendheden als de geallieerden gebruik van psychologische oorlogvoering. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië lieten Duitse vluchtelingen zoals Thomas Mann via de radio boodschappen richten aan het Duitse volk, en aan het Russische front riepen leden van het Nationalkomitee Freies Deutschland met behulp van luidsprekers Wehrmachtsoldaten op om over te lopen.

Technieken die bij psychologische oorlogvoering worden toegepast zijn onder meer:

 • Het verspreiden van pamfletten met behulp van vliegtuigen, luchtballonnen of raketten;
 • Het uitzenden van berichten via de radio of door middel van luidsprekers;
 • Het verspreiden van informatie via weblogs en discussiefora.
US 1st Special Forces Command, een eenheid voor psychologische oorlogsvoering, plaatste een interessante en indrukwekkende video op Twitter, getiteld “Ghost in the Machine” met de volgende tweet:Wij geloven in geesten…
Doe jij dat?
👻👻👻
👇
PSYWARIn de video komt de boodschap naar voren:
👇👇👇”We kunnen misleiden, overhalen, beïnvloeden, veranderen… psywar.”👇👇👇
Voor wie de elitaire spelletjes nog niet door had..De mensheid ondergaat een tekstboek psychologische oorlogsvoering. De klassieke mindfuck. Ze onderschatten daarmee een heel groot deel van de wereldbevolking.
Griep19 politiek: Psychologische oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!

Tekst van een onbekende bron:
De grootste psychologische oorlogsvoering in de menselijke geschiedenis.
Realiseer je je wel hoeveel tijd, bronnen, geld en moeite ze hierin gestoken hebben?
Ze hebben geprobeerd je te manipuleren, te brainwashen en te dwingen.
Ze hebben geprobeerd je bang te maken.
Ze hebben geprobeerd je je schuldig te laten voelen.
Ze hebben geprobeerd je om te kopen met cadeautjes.
Ze hebben geprobeerd je te verwarren, je te laten twijfelen aan de realiteit en aan je geestelijke gezondheid.
Ze hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat je je principes liet varen, je moraal en je waarden.
Het is ze zelfs gelukt de mensen waar je van houdt en vrienden tegen je op te zetten.

Psychologische oorlogsvoering is gevaarlijke materie voor een democratie. Toch doen overheidsdiensten, ondernemingen en criminelen op grote schaal aan psychologische misleiding.
Door leugens verleid vertelt over de grootste misleidingsoperaties uit de geschiedenis tot nu: van het organiseren van een staatsgreep door überpropagandist Joseph Goebbels tot de kunst van virtuele verleiding. Peter Klerks laat zien hoe er met rubberen tanks en een sound system drie Duitse Wehrmachtdivisies op de vlucht werden gejaagd, hoe de CIA het feminisme op gang hielp en hoe er 96 boeven werden gevangen door een feest te organiseren. Puttend uit historische tot voor kort geheime bronnen, wetenschappelijk onderzoek en honderden vaak ontoegankelijke rapporten schetst Klerks een indringend beeld van misleidingstechnieken. De lezer wordt ingewijd in methoden als neuromarketing, militaire misleiding en propaganda.
Dit verontrustende boek schetst juridische en ethische dilemma’s, maar maakt in de eerste plaats verborgen kennis voor iedere lezer toegankelijk. Door leugens verleid daagt uit tot debat; kunt u het zich veroorloven stiekeme misleiding te negeren?
Peter Klerks (1958) studeerde politicologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op georganiseerde criminaliteit. Klerks was gemeenteraadslid in Amsterdam, werkt aan de Politieacademie en is raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

Bewegende bomen.

Ooit gehoord van wandelende bomen??? Ja het klinkt gek wild, Check deze video… De mensheid weet nog lang niet alles over de natuur … we zijn veel te druk op zoek in de verkeerde plaatsen.

Wat er nu gebeurt is dat mensen deze bomen zien bewegen. Dit is een heel echt iets. Ik heb het op video laten zien. Bomen bewegen.
Bomen hebben goede vrienden. Ze discrimineren niet en ze zijn vrienden met bomen van andere soorten. Je hebt boomgoden op deze planeet. Boomgoden. Wat er nu gebeurt is dat mensen deze bomen beginnen te zien bewegen. Dit is een heel echt iets. Ik heb het op video laten zien. Bomen bewegen. En de mensen willen weten wat er aan de hand is? Ik zei dat ze zich voorbereiden op oorlog. Dus nogmaals, wat er gebeurt is dat de sluiers worden opgelicht, ook voor degenen die op hogere bewustzijnsniveaus werken. Hoe hoger je onbewust werkt, hoe meer je zult zien.

Ik denk dat het nieuws dit niet wil vermelden. Dus jullie bomen lopen nu. Planten praten telepathisch met mensen en alles om jullie heen. Water heeft herinneringen en gevoelens. Ja, ik dacht dat ik het vergeten was, jij niet? Ze hebben jullie allemaal al gesloten. Dit is Cleve Baxter. Hij was van de CIA. Hij was een polygraaf expert. Ik weet dat jullie waarschijnlijk denken dat ze geen hersenen of functies hebben die emoties tonen. Cleve dacht dat ook van jullie allemaal. Jullie weten allemaal dat die leugendetector Wiz Khalifa ook in de val heeft gelokt. Cleve deed hetzelfde met zijn planten. Hij begon te denken hoe kan ik een reactie uit deze plant krijgen? Hij dacht, wacht ik weet het, ik steek hem in de fik. En de polygraaf activiteit van de plant begon als een gek op en neer te krassen. Hij dacht er alleen maar aan. Planten produceren een geluid dat niet wordt opgemerkt door een menselijk oor als ze gestrest zijn. Dus mijn vraag is, wat denken jullie allemaal dat de natuur buiten doormaakt met al die slechte dingen die op aarde gebeuren? En we gaan hier niet zitten en doen alsof jullie deze bomen niet zien lopen.
In de jaren 60 en zelfs nu maakten jullie hippies belachelijk toen ze zeiden: verspreid vrede, verspreid liefde, houd de wereld gelukkig, terwijl ze LSD gebruikten in de natuur en zeiden dat alles leefde, kleurrijker was dan wat ze gebruikten bij MK Ultra patienten. Je vraagt je af waarom ze al die psychedelica illegaal hebben gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over water. Wetenschappers hebben zelfs gezegd dat het menselijk bewustzijn effect heeft op de moleculaire structuur van water. Dus wat weten jullie allemaal over de Aarde? Er is meer aan de hand dan wordt verteld. Dat is alles wat ik wil zeggen.

Ik heb van die video’s gezien van bomen die bewegen. Dit ziet er echt vreemd uit. Het is opgenomen met een drone, zoals je kunt zien en het lijkt erop dat de bomen bewegen of in ieder geval één van de bomen beweegt wild. We communiceren met de andere bomen. Ze zeggen dat bomen om de paar jaar twee tot drie centimeter bewegen. Maar dit is wild. Je kunt de bomen zien bewegen, alsof ze aan het schaatsen zijn. Je ziet ze helemaal naar links bewegen, zoals ze net helemaal naar links gingen. Dit zijn nog meer video’s over bomen die bewegen, kijk hier eens naar. Dit ziet er zo gek uit. De manier waarop ze bewegen. Ze zeggen in Centraal en Noord Amerika dat dit vaak gebeurt. Dat bomen meestal hun wortels echt diep in de locatie dat ze echt willen verplaatsen, omdat ze misschien in de schaduw of ze proberen te verplaatsen naar de zon. Dit hier werd gevangen in de Westwoods van Engeland en het lijkt erop dat de grond ademhaling van een soort of de wortels eronder proberen om zich te verplaatsen alsof de bomen op het punt om te bewegen. Het ziet er bijna eng uit, zoals een aardbeving. Niemand van ons heeft ooit zoiets gezien. Al dat bewegen van bomen begint me bang te maken. Sommige mensen zeggen dat ze gegaapt worden door zielen of geesten.
Maar zoals u kunt zien, is deze boom opgenomen op beelden van een mobiele telefoon van iemand bij een benzinestation en deze boom lijkt in nood te zijn. Hij beweegt heel dramatisch. Bijna alsof iemand hem aan het bewegen is. Mechanisch, maar hij beweegt zo ver. Bijna alsof hij loopt. Ik weet het niet. Dat ziet er echt eng uit. Kijk hoe ver het ging. Dat is wild. Dit is iemand die aan het kamperen of wandelen was met zijn vrienden en uit het niets ziet hij deze reusachtige boom bewegen. Ik zou zo bang zijn geweest als ik dit had gezien. Zoals hoe kan het bewegen of wie beweegt dit? Dit is zo wild. Dat zegt alleen maar dat we niet alles hebben opgemerkt of weten. Dat zit al in de natuur. We zijn zo druk met kijken naar Mars en al het andere. We hebben de aarde nog niet helemaal ontdekt. 95% van het water hebben we nog niet eens ontdekt. 95% van de oceaan op aarde. Maar we zijn zo druk bezig met ons zorgen te maken over andere planeten.
Hoe de zonnebloem of welke plant dan ook wordt gebruikt om “muziek” te maken.
Elke plant in de wereld geeft elektrische signalen af, en die zonnebloem geeft in wezen alleen maar kleine energiepulsen af, en zijn synthesizer speelt geluiden af die gebaseerd zijn op die elektrische signaalsterktes die hij opvangt.

Moeder Aarde ademt. Ergens in Canada. Verondersteld wordt dat de wind de bomen beweegt en hun wortels de aarde eronder. (of Westwood Engeland)
iemand bij tankstation
Man, nu moet ik naar buiten en met de bomen gaan praten. Mijn buren zijn al bezorgd
Ok jongens, ik zei dat ik een video zou maken waarin ik tegen een boom praat om te zien of hij naar me reikt. Jullie beslissen 🥰 Nee, ik ben niet gek maar een beetje pessimistisch
Oké, dit is de tweede video die ik zie van mensen die tegen bomen praten en de boom reageert. Er komt iets groots aan. Alles wordt wakker behalve de sfinx, die is gaan slapen
Deze dame legt uit hoe de tiktok challenge door haar geïnterpreteerd zou worden.

TIMBER…

34 PLAATSEN OP DE PLANEET…(er zijn er nog veel meer) ZULLEN ALLEMAAL VERNIETIGD WORDEN…

01 Arch of baal

02 Augusta germany castle


03 Biltmore hotel, coral gables, miami

04 Buckingham Palace

05 CERN switserland

06 CIAS Bohemian grove

07 Comet Pizza Hollywood

Pizza & Pingpong…

08 Denver International Airport

09 Epstein Island Dome

10 Georgia GuidStones

juli- 06-2022 DOWN

11 Hoover Dam

12 LA Louvre France

13 London Bank 1

14 London Bank 2

15 London Bridge London

16 London Bridge Lake Havasu City, AZ

17 Northern Castle

18 Notre Dam Cathedral France

16-apr-2019

19 Opera house Syndney Australia

20 Pentagon

21 Playboy Mansion

22 Statue Of Liberty

23 Stonehenge

24 Tesla Building

25 Getty Museum

26 Queens Hunting Lodge

27 Vatican

10-juli-2022 vatican on fire

28 Three Gorges dam

29 US Capital

30 Victoria Secret’s home

Historic Mansion Becomes Victoria’s Most Expensive Home – Boss Hunting

31 Washington Monument

32 White house 1


33 White house 2


34 Windsor Tower

Fentanyl, synthetische heroïne

Fentanyl is een morfinomimeticum, een stof met een werking analoog aan die van morfine. Het werkt echter vele malen sterker dan morfine. Het wordt in de geneeskunde toegepast als een sterk werkende pijnstiller tijdens operaties, waarvan de effecten redelijk kort aanhouden en waarvan de werking zo nodig snel kan worden opgeheven door toediening van de antagonist naloxon

Een korte documentaire die een overzicht geeft van de productie van de synthetische opioïde Fentanyl en de gevaren ervan voor degenen die ervoor kiezen het te gebruiken 💀
Op dit moment zou het geen geheim moeten zijn dat de Chinese Communistische Partij (CCP) hulp blijft verlenen aan de drugskartels van Mexico en dat die hulp de chemicaliën en andere materialen omvat die nodig zijn voor de productie van de opioïden die in de VS terechtkomen.

Reminder: zo ziet een dodelijke dosis fentanyl eruit:
Mexicaanse autoriteiten kondigden net een inbeslagname aan van 542 kilo van deze dodelijke opioïde in een pakhuis in Culiacan.
Eén kilo kan 500.000 Amerikanen doden. Reken maar uit….

Op het eerste gezicht lijken de pillen op snoep. Binnenin zit echter een stof die 100 keer krachtiger is dan morfine en 50 keer krachtiger dan heroïne.
Fentanyl is een groeiende crisis in ons land, die het hoogste aantal sterfgevallen door overdoses veroorzaakt https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2022/202205.htm en de aantallen naar recordhoogte stuwt.
Mensen die op straat of via vrienden drugs kopen vragen misschien niet specifiek om fentanyl, maar wat ze echt krijgen is doorspekt met de dodelijke drug, en het is niet te zeggen hoeveel.
“Veel van deze drugs op straat worden verkocht als Xanax of Valium of Ativan,” zei Jody Guerra, een gediplomeerd adviseur voor chemische afhankelijkheid.
Guerra is ook de Business Development Director voor Gallus Medical Detox https://www.gallusdetox.com/locations/texas/san-antonio-detox-center/ Center in San Antonio.

06-jul-2022 BREAKING: In een belangrijke ommekeer is een landelijk arrestatiebevel uitgevaardigd voor 2 illegale fentanylhandelaars die in minder dan 24 uur werden gearresteerd en vrijgelaten zonder borgtocht nadat ze genoeg fentanyl bij zich hadden om miljoenen Amerikanen te doden…. the system works, right…? right?
PSA!!! OUDERS LUISTER!!! Lokaal ziekenhuis heeft 11 mensen verloren Door Fentanyl Overdosis! !! Ze stoppen overal Fentanyl in. Ze stoppen het in marihuana.
VERTEL HET UW KINDEREN EN KLEIN KINDEREN.
ZE KOMEN VOOR GODS KINDEREN.

Truckers, Boeren, Vissers & Burgers

Citaat:“Bij elke wel gelukte AANSLAG op de vrijheid”
Betekenis: Telkens als de STAAT een succesvolle manier van onderdrukking heeft kunnen uitvoeren op u DE BURGER
Citaat:“kan dus de STAAT nooit dan medeplichtige zijn”
Betekenis:mag en kan de STAAT jouw onderdrukking niet worden aangerekend.
Citaat:“hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf”
Betekenis:Jij, de in verwarde of in onwetende toestand verkerende, BURGER hebt deze AANSLAGEN toegelaten en geaccepteerd.
Citaat:“die, in zonde en zinsgenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”
Betekenis:Jij de BURGER die bij gebrek aan dapperheid, lef, karakter, eigenwaarde en zelfrespect niet bij machte is om op te staan.

Jonge boeren hebben het erg zwaar
Met noodgevallen wordt gewoon rekening gehouden,
Update uit Australië 🇦🇺 over de boerenprotesten in Nederland ❤️👊💪
Sky News Australië, doet verslag, van de Nederlandse boerenprotesten en steunt hun standpunt.

Het WEF maakte het plan en regime Rutte startte met uitvoeren.
Chaos creëren. De buitenproportionele corona maatregelen waren het startschot. Stijgende benzine en energie prijzen. Het trachten te blokkeren van cash geld. Het neerslaan van demonstranten. Kapotte betaal automaten. Inflatie. Een stikstof hoax. Personeelstekort Schiphol. Het inkrimpen van de vissersvloot. Het insluiten van huisartsen door ME. De bizarre groei van voedselbanken. Stimulatie ipv deëscaleren oorlog. Creëren voedselschaarste. Apenpokken. De verdwijning van 1675 kinderen. Geld naar buitenlandse doelen, eigen volk eerst !!!
DIT MOET STOPPEN !!! 4 juli 2022 start INDEPENDENCE DAY.
De boeren komen in actie. Het volk volgt en steunt.
Maar ook truckers, vissers, bouwvakkers, havenarbeiders, motorclubs en andere groepen.
CHAOS CREËREN, KAN HET VOLK OOK!
Overheidsgebouwen, luchthavens, distributiecentra, knooppunten, voedseldistributie centra, mediapark en meer…
DE BOER GESTEUND DOOR DE (meeste) BURGERS
-Sluit vanaf 12.00u alle zonnepanelen. Alle eigenaren van zonnepanelen en windmolens. Op 4 juli 2022 om 12.00 uur de omvormer van uw zonnepanelen uitzetten. Ook die van windenergie. Dit om een statement te maken dat 20% groene-stroom van agrarische bedrijven komt!!!!
Wanneer we dit tegelijk doen ligt het complete stroomnetwerk van Nederland eruit, doordat er een enorm spanning verschil ontstaat: Bam.. ⚡️

-Voorkom pin (track&trace) transacties. Cash!
-Vanaf 4-7 geen AH (ahold groep) & Jumbo meer.

-Vanaf 4-7 geen Shell & BP meer. (steun de lokale ondernemers)
-Boycot Rabobank & ABN.
LAAT DE “GROTE JONGENS” HET VOELEN!
De dag dat alles moet veranderen. De dag dat alles zal veranderen.
Het stopt wanneer wij stop zeggen. Wanneer regime Rutte is opgestapt.
Bron: M. Reijinga

‼️Blauw-wit-rood Nederland in NOOD‼️
Maandag 4 juli 2022 leggen wij, boeren en burgers het hele land plat!
Wij krijgen een brok in onze keel als wij horen dat boeren zichzelf van het leven beroven omdat ze geen uitweg meer zien.
Dit is de keiharde realiteit‼️
Wat er nu gepleegd wordt, dat is massamoord, en dit zijn niet de eerste slachtoffers van het elite clubje in Den-Haag wat zich volksvertegenwoordigers noemt.
Praten helpt niet, demonstreren helpt niet.
De boeren staan met de rug tegen de muur. Nog even en dan staan we allemaal tegen die zelfde muur‼️
En dit gaat NIET alleen over de boeren, al TE lang is er sprake van wanbeleid.
Een kabinet wat niet luistert en koste wat het kost een agenda aan het doordrukken is wat ons land helemaal de vernieling in helpt‼️
De boeren hebben een noodkreet laten horen. Ze hebben niets meer te verliezen!
Zonder de burgers gaan ze dit niet redden!
Wij zijn met meer en kunnen dit winnen als we gaan samenwerken💪🏻
Wij moeten het NU samen gaan doen!
Het maakt niet uit in welke groep je zit of wat jouw belangen zijn.
Dit is HET moment om te verenigen met elkaar. Boeren, vissers, burgers, wappies, toeslagouders enz….❤️🔥🚜
Waar ben jij maandag? Wat gaat jouw inzet zijn om deze koers te veranderen?
Er is altijd wel een reden om niet te gaan. Alleen dit gaat om onze toekomst en die van onze kinderen‼️
De acties zijn ongeorganiseerd maar wij geven graag gehoor aan de oproep van de boeren.
We gaan door tot de witte vlag wordt gehesen in het torentje.
Hou alles in de gaten voor maandag en wees voorbereid!
Deel dit bericht met iedereen!!

Wie nog niet begrijpt hoe politiek en grote bedrijven/multinationals zich verrijken over onze ruggen. Het werd als complot weg gezet, nu waarheid.
De overheid heeft veel belangen, maar dat zijn niet de onze!
‼️ Maandag 4 Juli ‼️
Neem vrij, meld je ziek of sluit je zaak! Het gaat een drukke dag worden.
Houd de nieuws kanalen/groepen goed in de gaten.
Acties worden kort voor aanvang pas gecommuniceerd.
02-jul-2022 zijn er uischuifpaaltjes geplaatst op de bezuidenhoudse weg. De inrij route vanaf de A44
Reactie: Dit zijn lampen die gaan branden/knipperen om automobilisten te attenderen dat ze een zebrapad naderen. Ik heb vroeger zelf dit soort verlichting aangebracht in wegen dus weet waar ik over praat.

CERN probeert de 3e run op 5 juli 2022 de 7e zegel te verbreken

CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Meyrin, in het kanton Genève ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland

CERN WILL BE ON FULL POWER JULY 5TH
CERN TO ATTEMPT 3RD RUN ON, 5TH JULY 2022

Cern is ook in Tennessee? Het ligt in hetzelfde ondergrondse lab waar de eerste ATOOMBOM werd gemaakt?

Wetenschappers van het Oak Ridge National Laboratory proberen een portaal te openen naar een parallel universum.

Lab dat atoomtijdperk inluidde in WO II verbreedt missie

Dacht je echt dat het Netflix-programma ‘Stranger Things’ fictie was? Think again!
De “sleutel van de bodemloze put” werd aan de gevallen ster gegeven om de schacht van de afgrond te openen (Openbaring 9:1-2). Deze machine in vreemde dingen is als die van CERN..een sleutel om de afgrond te openen..lees hier

Dit is geen toeval… ze gebruikten de “sleutel” om een portaal te openen naar de “upside down” in het seizoen van Stranger Things dat over 4 juli gaat

JULY 5th 2022 CERN BEGINS ITS 3rd RUN AFTER 21 BILLION POUND UPGRADE!!!
5 juli is 5/7 = 57 of 5G
In video game shattered union trailer Nuclear device go of bij inauguratie van 57e president. 5G wordt ook uitgerold op 5/7 (samen met CERN) 6 maanden uitgesteld van 5 jan eerder uitgesteld van 5/12/2021.
Op 9 en 10 juli 2022 organiseert het Museum voor Wetenschapsgeschiedenis in de prachtige omgeving van het park Perle du Lac in Genève zijn 13e Nacht van de Wetenschap, met als thema “Et pourtant…” (En toch…). Dit evenement biedt de deelnemers de gelegenheid de wetenschap te ontdekken in een ontspannen en feestelijke sfeer.
Het CERN zal er aanwezig zijn met een stand onder de naam “Rencontre avec l’invisible” (Ontmoeting met het onzichtbare).
Hoe werkt een detector? Wat is het mechanisme dat de oorsprong van massa verklaart? Kom kennismaken met de wetenschappers van CERN en verken de fundamentele beginselen van de fysica. Er worden ludieke activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden, zoals tekenen, workshops, virtual reality-ervaringen en een gloednieuwe demonstratie om de 10e verjaardag van de ontdekking van het Higgs boson te vieren.