Het geheime verbond

THE SECRET COVENANT. (Full version, rated R !)
HET GEHEIME VERBOND . (Volledige versie, rated R!)

Leest u even mee? in Engels en Nederlands
ze leest niet alles voor, maar alles is wel hieronder te lezen

-An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception.
Een illusie zal het zijn, zo groot, zo uitgestrekt dat het aan hun waarneming zal ontsnappen.

-Those who will see it will be thought of as insane.
-Zij die het zullen zien, zullen voor gek worden aangezien.

We will create separate fronts to prevent them from seeing the connection between us.
We zullen aparte fronten creëren om te voorkomen dat ze het verband tussen ons zien.

We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive. Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves. This will also prevent them from seeing the changes as they occur.
We zullen ons gedragen alsof we niet verbonden zijn om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppelsgewijs worden bereikt om onszelf nooit verdacht te maken. Dit zal ook voorkomen dat zij de veranderingen zien.

We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute.
-Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, want wij kennen de geheimen van het absolute.

We will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks.
-We zullen altijd samenwerken en blijven gebonden door bloed en geheimhouding. De dood zal komen voor wie spreekt.

We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite.
-We zullen hun levensduur kort houden en hun geest zwak terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen.

We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening.
-We zullen onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele manieren gebruiken zodat ze nooit zullen zien wat er gebeurt.

We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air.
-We zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en kalmeringsmiddelen in voedsel en water, ook in de lucht.

They will be blanketed by poisons everywhere they turn.
-Ze zullen overal waar ze komen worden overspoeld met vergif.

The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison.
-De zachte metalen zullen ervoor zorgen dat ze hun verstand verliezen. We zullen beloven een remedie te vinden op onze vele fronten, maar we zullen hen meer gif geven.

The poisons will be absorbed trough their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems.
-Het vergif zal door hun huid en mond worden opgenomen, het zal hun geest en voortplantingssysteem vernietigen.

From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information.
-Door dit alles zullen hun kinderen dood geboren worden, en wij zullen deze informatie verbergen.

The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear.
-Het vergif zal worden verborgen in alles wat hen omringt, in wat ze drinken, eten, inademen en dragen.

We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far.
-We moeten ingenieus zijn in het toedienen van het vergif, want ze kunnen ver zien.

We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones.
-We zullen hen leren dat de vergiften goed zijn, met leuke beelden en muzikale tonen.

Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons.
-Degenen tegen wie ze opkijken zullen helpen. We zullen hen aanwerven om onze vergiften te verspreiden.

They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect.
-Ze zullen onze producten gebruikt zien worden in films en er aan gewend raken en nooit het ware effect ervan kennen.

When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its for their help.
-Als ze bevallen zullen we vergif in het bloed van hun kinderen spuiten en hen ervan overtuigen dat het voor hun hulp is.

We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things.
-We beginnen al vroeg, als hun geest nog jong is, en richten ons op hun kinderen met datgene waar kinderen het meest van houden, zoete dingen.

When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future.
-Als hun tanden rotten, vullen we ze met metalen die hun geest doden en hun toekomst stelen.

When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine.
-Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen creëren die hen zieker maken en andere ziekten veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen creëren.

We will render them docile and weak before us by our power.
-We zullen ze door onze macht volgzaam en zwak voor ons maken.

-They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them more poison.
-Ze zullen depressief, traag en zwaarlijvig worden, en als ze bij ons om hulp komen, zullen we ze nog meer gif geven.

-We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all.
-We zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, zodat ze nooit in contact komen met hun innerlijke zelf. We zullen hen afleiden met ontucht, uiterlijke genoegens en spelletjes, zodat ze nooit één zullen zijn met de eenheid van dit alles.

-Their minds will belong to us and they will do as we say. If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives. We will use fear as our weapon.
-Hun geest zal ons toebehoren en zij zullen doen wat wij zeggen. Als ze weigeren zullen we manieren vinden om geestverruimende technologie in hun leven toe te passen. We zullen angst als wapen gebruiken.

-We will establish their governments and establish opposites within. We will own both sides.
-We zullen hun regeringen oprichten en daarbinnen tegenstellingen creëren. We zullen beide kanten bezitten.

-We will always hide our objective but carry out our plan.
-We zullen altijd ons doel verbergen, maar ons plan uitvoeren.

-They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil.
-Zij zullen het werk voor ons doen en wij zullen van hun gezwoeg profiteren.

-Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always, for it is the way.
-Onze families zullen zich nooit vermengen met die van hen. Ons bloed moet altijd zuiver zijn, want dat is de weg.

-We will make them kill each other when it suits us.
-We zullen ze elkaar laten doden als het ons uitkomt.

-We will keep them separated from the oneness by dogma and religion.
-We zullen ze gescheiden houden van de eenheid door dogma’s en religie.

-We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how.
-We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hen vertellen wat ze moeten denken en hoe.

-We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding themselves.
-We zullen hen vriendelijk en voorzichtig leiden, hen laten denken dat ze zichzelf leiden.

-We will foment animosity between them through our factions.
-Wij zullen vijandigheid tussen hen aanwakkeren door onze facties.

-When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best.
-Wanneer een licht onder hen schijnt, zullen wij het doven door spot of dood, wat ons het beste uitkomt.

-We will make them rip each other’s hearts apart and kill their own children.
-We zullen hen elkaars hart laten verscheuren en hun eigen kinderen laten doden.

-We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend.
-We zullen dit bereiken door haat te gebruiken als onze bondgenoot, woede als onze vriend.

-The hate will blind them totally, and never shall they see that from their conflicts we emerge as their rulers. They will be busy killing each other.
-De haat zal hen totaal verblinden, en nooit zullen zij zien dat wij uit hun conflicten tevoorschijn komen als hun heersers. Ze zullen het druk hebben met elkaar te vermoorden.

-They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as we see fit.
-Ze zullen baden in hun eigen bloed en hun buren doden zolang wij dat nodig achten.

-We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us.
-Wij zullen hiervan profiteren, want zij zullen ons niet zien.

-We will continue to prosper from their wars and their deaths.
-Wij zullen blijven profiteren van hun oorlogen en hun dood.

-We shall repeat this over and over until our ultimate goal is accomplished.
-We zullen dit keer op keer herhalen totdat ons uiteindelijke doel is bereikt.

-We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds.
-We zullen ze in angst en woede laten leven door middel van beelden en geluiden.

-We will use all the tools we have to accomplish this.
-We zullen alle middelen gebruiken die we hebben om dit te bereiken.

-The tools will be provided by their labor.
-Het gereedschap wordt geleverd door hun arbeid.

We will make them hate themselves and their neighbors.
-We zullen hen zichzelf en hun buren laten haten.

-We will always hide the divine truth from them, that we are all one. This they must never know!
-We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hen verbergen, dat we allemaal één zijn. Dit mogen ze nooit weten!

-They must never know that color is an illusion, they must always think they are not equal.
-Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten altijd denken dat ze niet gelijk zijn.

-Drop by drop, drop by drop we will advance our goal.
-Druppel voor druppel, druppel voor druppel zullen we ons doel bereiken.

-We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over them.
-We zullen hun land, middelen en rijkdom overnemen om totale controle over hen uit te oefenen.

-We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have.
-We zullen hen misleiden om wetten te accepteren die hun weinige vrijheid zullen stelen.

-We will establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt.
-We zullen een geldsysteem opzetten dat hen voor altijd gevangen houdt en hen en hun kinderen in de schulden houdt.

-When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for we shall own all the media.
-Wanneer zij samen zullen bannen, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en de wereld een ander verhaal voorhouden, want wij zullen alle media bezitten.

-We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our favor.
-We zullen onze media gebruiken om de informatiestroom en hun sentiment in ons voordeel te controleren.

-When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that.
-Wanneer zij tegen ons in opstand komen, zullen wij hen verpletteren als insecten, want zij zijn minder dan dat.

-They will be helpless to do anything for they will have no weapons.
-Ze zullen hulpeloos zijn omdat ze geen wapens hebben.

-We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us.
-Wij zullen sommigen van hen rekruteren om onze plannen uit te voeren, wij zullen hun het eeuwige leven beloven, maar het eeuwige leven zullen zij nooit hebben, want zij zijn niet van ons.

-The recruits will be called “initiates” and will be indoctrinated to believe false rites of passage to higher realms. Members of these groups will think they are one with us never knowing the truth. They must never learn this truth for they will turn against us.
-De rekruten zullen “ingewijden” worden genoemd en geïndoctrineerd worden om te geloven in valse overgangsrituelen naar hogere sferen. Leden van deze groepen zullen denken dat zij één zijn met ons, zonder de waarheid te kennen. Zij mogen deze waarheid nooit leren, want zij zullen zich tegen ons keren.

-For their work they will be rewarded with earthly things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and travel the stars.
-Voor hun werk zullen zij beloond worden met aardse zaken en grote titels, maar nooit zullen zij onsterfelijk worden en zich bij ons voegen, nooit zullen zij het licht ontvangen en door de sterren reizen.

-They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know.
-Zij zullen nooit de hogere rijken bereiken, want het doden van hun eigen soort zal de doorgang naar het rijk van verlichting verhinderen. Dit zullen ze nooit weten.

-The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late.
-De waarheid zal voor hun gezicht verborgen zijn, zo dichtbij dat ze zich er niet op kunnen concentreren tot het te laat is.

-Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.
-Oh ja, de illusie van vrijheid zal zo groots zijn, dat ze nooit zullen weten dat ze onze slaven zijn.

-When all is in place, the reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison. They will live in self-delusion.
-Als alles klaar is, zal de realiteit die wij voor hen gecreëerd hebben, hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in zelfbedrog leven.

-When our goal is accomplished a new era of domination will begin.
-Als ons doel is bereikt, begint een nieuw tijdperk van overheersing.

-Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial.
-Hun geesten zullen gebonden zijn aan hun overtuigingen, de overtuigingen die wij van oudsher hebben vastgesteld.

-But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW.
-Maar als ze er ooit achter komen dat ze onze gelijke zijn, zullen we omkomen. DIT MOGEN ZE NOOIT WETEN.

-If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action.
-Als ze erachter komen dat ze ons samen kunnen verslaan, zullen ze actie ondernemen.

-They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us shelter.
-Ze mogen er nooit achter komen wat we gedaan hebben, want als ze dat doen, kunnen we niet vluchten, want als de sluier gevallen is, is het gemakkelijk te zien wie we zijn. Onze daden zullen onthuld hebben wie we zijn en ze zullen ons opjagen en niemand zal ons onderdak geven.

-This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this reality will transcend many generations and life spans.
-Dit is het geheime verbond waardoor wij de rest van ons huidige en toekomstige leven zullen leven, want deze realiteit zal vele generaties en levensspannen overstijgen.

-This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from heaven to earth came.
-Dit verbond is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.

-This covenant must NEVER, EVER be known to exist. It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain there until the end time of infinity itself.
-Dit verbond mag NOOIT en te nimmer bekend zijn. Het mag NOOIT, NOOIT worden geschreven of uitgesproken, want als het bestaat, zal het bewustzijn dat het zal voortbrengen, de woede van de Primaire Schepper op ons loslaten en zullen we worden geworpen naar de diepten vanwaar we kwamen en daar blijven tot het einde van de oneindigheid zelf.

-The Bankindex editorial staff thanks you for all your e-mails regarding this piece, but we do NOT know who he or she is. The piece came in through one of our forms and the Author left an unusable e-mail address. Thank you.
-De Bankindex redactie dankt u voor al uw e-mails over dit stuk, maar we weten NIET wie hij of zij is. Het stuk kwam binnen via een van onze formulieren en de auteur liet een onbruikbaar e-mailadres achter. Bedankt.

Written by UNKNOWN Author has submitted second version, Posted 6/21/2002
-Geschreven door UNKNOWN Auteur heeft tweede versie ingediend, Geplaatst op 6/21/2002