Agenda21 – Agenda2030 Het plan van de één wereldregering

🔥AGENDA21 ONTMASKERD🔥
Rosa Koire 👇🏼 geeft een korte uitleg van Agenda 21, die werd overeengekomen en ondertekend door 179 naties. Covid19 werd gecreëerd en uitgebracht als een middel om deze agenda te bevorderen, dus let goed op.
(Opmerking: Agenda 21 wordt nu Agenda 2030 genoemd)

Inmiddels gaat het om de VS en 194 landen

Rosa Koire was an activist and critic of United Nations Agenda 21 and Agenda 2030. Her book: “Behind The Green Mask” was published in 2011.

In 1994 kwamen 160 landen overeen om de wereldbevolking terug te brengen tot 800 miljoen in 2030.

🇺🇳 UN AGENDA 2030 VERTAALD

“We hebben hieronder een handige dandy vertaler gemaakt over de 17 nieuwe Agenda 2030 doelen.

Doel 1: Overal een einde maken aan armoede in al haar vormen.
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Fed om alle financiën te controleren, digitale één wereldmunt in een cashloze samenleving.

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.
Vertaling: GMO’s.

Doelstelling 3: Het verzekeren van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden.
Vertaling: Massale vaccinatie, Codex Alimentarius.

Doelstelling 4: Zorgen voor inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs en bevorderen van mogelijkheden tot levenslang leren voor iedereen.
Vertaling: VN propaganda, hersenspoeling door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.

Doelstelling 5: Gelijkheid van mannen en vrouwen bewerkstelligen en de positie van alle vrouwen en meisjes versterken.
Vertaling: Bevolkingsbeheersing door gedwongen “Family Planning”.

Doelstelling 6: De beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen.
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen, vergeet niet fluoride toe te voegen.

Doelstelling 7: Iedereen toegang verschaffen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Vertaling: Smart grid met slimme meters op alles, peak pricing.

Doelstelling 8: Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.
Vertaling: TPP, vrijhandelszones die de belangen van megacorporaties dienen.

Doelstelling 9: Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.
Vertaling: Tolwegen, openbaar vervoer stimuleren, vrij reizen, milieubeperkingen opheffen.

Doelstelling 10: Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen.
Vertaling: Nog meer regionale overheidsbureaucratie als een gemuteerde octopus.

Doelstelling 11: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
Vertaling: Big brother big data surveillance staat.

Doelstelling 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
Vertaling: Gedwongen bezuinigingen.

Doelstelling 13: Met spoed actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.
Vertaling: Cap and Trade, carbon taxes/credits, footprint taxes (aka Al Gore’s natte droom).

Doelstelling 14: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Milieubeperkingen, controle over alle oceanen inclusief mineraalrechten van oceaanbodems.

Doelstelling 15: Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, bestrijden van woestijnvorming, en stoppen en omkeren van landdegradatie en stoppen van verlies van biodiversiteit.
Vertaling: Meer milieubeperkingen, meer controle over hulpbronnen en mineraalrechten.

Doelstelling 16: Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, toegang tot justitie voor iedereen verschaffen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.
Vertaling: VN “vredesmissies” (ex 1, ex 2), het Internationaal Gerechtshof (blind), mensen bij elkaar dwingen via nep-vluchtelingencrises en dan bemiddelen met meer “VN-vredesmissies” als er spanningen uitbreken om meer controle over een regio te krijgen, 2e Amendement in VS schrappen.

Doelstelling 17: Versterken van de middelen voor implementatie en revitaliseren van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Verwijder nationale soevereiniteit wereldwijd, promoot globalisme onder het “gezag” en de opgeblazen, Orwelliaanse bureaucratie van de VN.

Natuurlijk zijn deze doelen onbereikbaar, maar dat doet er niet toe. Voor de wereldelite gaat het er niet om de wereld te verbeteren, maar te controleren. En wie kan de wereldbevolking beter controleren dan de dictators van de Verenigde Naties?”

Een lijst met links naar de bronnen van het plan waar ze al jaren aan werken en dat zich nu voor onze ogen ontvouwt:
⚠️Agenda 21
⚠️Agenda 30
⚠️Agenda 50
⚠️Cyberpolygon 2021
⚠️Covid 19 – The Great Reset, Klaus Schwab
⚠️Event 201
⚠️Operation Dark Winter
⚠️Operation Crimson Contagion
⚠️Operation Lockstep, Rockefeller Foundation
⚠️Operation Cygnus, UK Government
⚠️Influenza Preparedness Plan, UK Government
⚠️National Pandemic Influenza Plan, US CDC
⚠️Spars Pandemic [2025-2028] The next event?
⚠️Pandemic Influenza Vaccine Storage [March 2020]
⚠️Coronavirus Act 2020
⚠️Planetary Emergency Plan; Club of Rome

Agenda 21 is een niet – bindend programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden kan worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21e eeuw.
Ontwikkeling van Agenda 21
Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma, de tekst van Agenda 21, werd geopenbaard op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling, beginnend in 1989.
Structuur en inhoud
Er zijn 40 hoofdstukken in Agenda 21, die in vier secties zijn verdeeld: Sectie I – Sociale en Economische Dimensies bestrijding van armoede, verandering in consumptiepatronen, bevolking en demografische dynamica, gezondheid. Sectie II – Behoud en Beheer van Middelen voor Ontwikkeling waaronder bescherming van de aardatmosfeer, de strijd tegen ontbossing, biodiversiteit, en controle van verontreiniging. Sectie III – Het versterken van de Rol van Belangrijke Groepen waaronder de rollen van kinderen en de jeugd, vrouwen, plaatselijk autoriteiten en arbeiders. Sectie IV – Middelen van Implementatie waaronder wetenschap, technologieoverdracht, onderwijs, internationale instellingen en mechanismen en financiële mechanismen.