Dr. Stefan Lanka, wedt voor meer dan $100K dat mazelen geen virus is…

Stefan Thomas Josef Lanka is een Duitse bioloog, auteur en uitgever. Hij vertegenwoordigt verschillende wetenschappelijk weerlegde standpunten, zoals AIDS-ontkenning, samenzweringstheoreticus en tegenstander van vaccinatie. Hij kwam in de publiciteit door een rechtszaak omdat hij het bestaan van het mazelenvirus ontkende

Het hele interview was fascinerend, maar als je naar de 17 minuten gaat, praat hij over de RT-PCR test, die hetzelfde type is dat ze gebruiken voor het ‘coronavirus’.
Ook interessant om op te merken is dat Dr. Lanka zegt dat er geen bewijs is van ELK virus en hij bood 100.000 euro als iemand het tegendeel kon bewijzen:
Anti-vaccinatie bioloog Stefan Lanka wedt in 2011 voor $100.000 dat mazelen geen virus is; hij wint in het Duitse federale hooggerechtshof:
de ZEVEN HERHALINGEN van de bewering “HET VIRUS” [NIETS verspreidt MAAR ANGST] (Dr. Stephan Lanka)
De ‘MYTHE’ van ‘MAN-MADE PATHOGEN’
Dr. Stephan Lanka / O.R.I., nr. 01:
“Biowapens – de mythe van de door de mens veroorzaakte ziekteverwekker”
In de eerste aflevering van ons speciale format “On Related Issues” behandelen we het onderwerp biologische oorlogsvoering/bio-wapens. Naar aanleiding van de laatste geruchten rond het vermeende “Wuhan-virus” uit het laboratorium, gaan we specifiek in op de kwestie van kunstmatige “ziekteverwekkers”, d.w.z. die zijn gemodificeerd of gecreëerd in een laboratorium, en leggen we uit waarom deze een mythe zijn en zullen blijven.

De eerste van onze extra, bijdragende berichten “OVER VERWANTE VRAAGSTUKKEN” gaat in op explosieve, kritische vragen, geruchten en theorieën rond het onderwerp “Corona” en alles wat daarmee samenhangt. Wanneer nieuwe berichten de ronde doen in de openbaarheid die de potentie hebben om (extra) angst, haat en geweld aan te wakkeren, en die vooral gevaarlijke misinformatie uit de medische en wetenschappelijke wereld verspreiden, willen wij hier graag een speciale rubriek over publiceren.
In tegenstelling tot ons hoofdprogramma biedt deze serie in de eerste plaats een statement. Om betrekkelijk snel een commentaar te kunnen publiceren, gaan wij niet erg gedetailleerd te werk en verwijzen wij u voor de precieze onderbouwing van onze stellingen naar ons hoofdprogramma, waar wij bij elke bijdrage een gedetailleerde bronnenlijst publiceren.
Aangezien alle onderwerpen die we in Project Immanuel behandelen direct met elkaar in verband staan, kan de inhoud van onze speciale formats ook allemaal onderbouwd worden met de bronnen uit het hoofdprogramma.
Project Immanuel is een non-profit project.
Project Immanuel: De Corona Crisis Uitgelegd
In 1913 nam John D. Rockefeller Sr. de volledige controle over van de Westerse Geneeskunde en promootte wat bekend staat als de “kiem theorie” in de hoop de wereld te beheersen en gepatenteerde vaccins en farmaceutische producten te verkopen aan nietsvermoedende, angstige burgers…
Deze korte, informatieve video legt de 2 theorieën uit en hoe ze verband houden met gezondheid, de PCR tests, en het Covid “vaccin”.
Kiem-theorie: De huidige geaccepteerde (valse) theorie van ziekte, die in een groot deel van de wereld is bijgebracht, onderwezen en doordrongen, stelt dat micro-organismen, bekend als pathogenen of “ziektekiemen”, tot ziekte kunnen leiden.
Terreintheorie: Stelt dat ziekten het resultaat zijn van ons interne milieu (terrein) en zijn vermogen om homeostase te handhaven tegen bedreigingen van buitenaf.

TERRAIN onthult de tirannieke wereld pandemie hoax, gebouwd op het gebrekkige model van ziekte en aandoening bekend als de Germ Theory. Deze tweedelige documentaire verkent de Terrain Theorie, een model voor gezondheid dat werkt in symbiose met de natuur om welzijn en genezing te bevorderen, vrij van een corrupt en gebrekkig medisch paradigma. TERRAIN motiveert en inspireert kijkers om de kracht en verantwoordelijkheid van toestemming te begrijpen.

TERRAIN Deel 1 Ooievaarsgriep – Filmmaker – Marcelina Cravat
Covid is een mentale constructie
Deze film bevat een grote verscheidenheid aan deskundigen die de problemen van de moderne Germ Theory uitleggen met deskundigen als Stephan Lanka, Barre Lando, Peggy Hall, Andrew Kaufman, Thomas Cowan, Sally Fallon, Samantha Bailey, en meer.
Vertellers
Marcelina Cravat – Jason Lindgren
07:39 Teleurgesteld in Amerikanen. Mark McDonald
15:37 Tom Cowan, Andrew Kaufman Seminar
18:13 Het masker is een ritueel
21:46 Andrew Kaufman bekijkt covid studies met valse of misleidende claims
41:51 PCR is een onderzoeksinstrument
Next generation sequencing AKA theoretische moleculen
TERRAIN De Film – Deel 2 – Filmmaker – Marcelina Cravat
Kiem is een mentale constructie
Deze film bevat een grote verscheidenheid aan deskundigen die de problemen van de moderne kiemtheorie uitleggen.
Deel 2 gaat in op de wettigheid van deze mandaten evenals de psychologische problemen die het volgen van deze regels heeft op mensen, vooral kinderen dan gaat in op de realiteit van de terrein theorie en waarom we ziek worden.
Vertellers
Marcelina Cravat – Jason Lindgren
21:15: Uitleg over wat artsen zien en hoe de medische industrie de werkelijkheid heeft veranderd.
28:12 een voorbeeld van een voedingstekort dat de werkelijke oorzaak van een ziekte was
39:21 dokters zijn gewoon hun conditionering aan het opkauwen Stefan Lanka
47:44 Waarom we ziek worden, milieu-toxines; voedsel, straling, chemtrails bijvoorbeeld

21-jan-2017 Met de profylactische vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen de mazelen heeft de farmaceutische industrie over een periode van 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse Federale Hooggerechtshof (BGH) hebben in een recente uitspraak bevestigd dat het mazelenvirus echter niet bestaat. Bovendien: Er is geen enkele wetenschappelijke studie ter wereld die het bestaan van een dergelijk virus tot nu toe heeft kunnen aantonen. Dit doet de vraag rijzen wat er in de afgelopen decennia eigenlijk bij miljoenen Duitse burgers is ingespoten. Volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof kan het geen vaccin tegen mazelen zijn geweest.
door Dr. Stefan Lanka
Het Federale Hooggerechtshof (BGH) heeft uitspraak gedaan in het proces tegen het mazelenvirus. De Eerste Civiele Senaat van het BGH heeft het vonnis van het Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van 100.000 euro dat ik had uitgeloofd als beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus hoeft niet aan de eiser te worden betaald. Ook is de eiser veroordeeld in alle proceskosten.
Vijf deskundigen zijn bij de zaak betrokken geweest en hebben de resultaten van wetenschappelijke studies gepresenteerd. Alle vijf deskundigen, onder wie prof. dr. Andreas Podbielski die door het OLG Stuttgart was aangewezen als de voorafgaande rechter, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes publicaties die in het proces zijn ingebracht, wetenschappelijk bewijs bevat voor het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Genetica falsificeert stelling van bestaan
In het proces zijn de resultaten van onderzoek naar zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus ingebracht. Twee erkende laboratoria, waaronder ’s werelds grootste en meest vooraanstaande genetisch instituut, kwamen onafhankelijk van elkaar tot precies dezelfde resultaten.De resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in de mazelenviruszaak het bij het verkeerde eind hadden, en als direct gevolg daarvan hebben alle mazelenvirologen het nu nog steeds bij het verkeerde eind: Zij hebben gewone bestanddelen van cellen verkeerd geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoede mazelenvirus.
Door deze fout werden gedurende tientallen jaren van consensusvorming normale celbestanddelen mentaal samengevoegd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is noch in een mens, noch in een dier een werkelijke structuur gevonden die met dit model overeenkomt. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.
De auteurs van de zes publicaties en alle andere betrokkenen hebben de fout niet ingezien, omdat zij de fundamentele wetenschappelijke plicht hebben geschonden, namelijk de noodzaak om “lege artis” te werken, d.w.z. in overeenstemming met de internationaal vastgestelde regels en beste praktijken van de wetenschap. Zij hebben geen controle-experimenten uitgevoerd. Controle-experimenten zouden de auteurs en de mensheid hebben behoed voor deze grote fout. Deze fout werd de basis van het geloof in het bestaan van ziekteverwekkende virussen. De door de rechtbank benoemde deskundige, prof. dr. Podbielski, heeft in antwoord op de desbetreffende vraag van de rechtbank op bladzijde 7 van het protocol uitdrukkelijk bevestigd dat de auteurs geen controle-experimenten hebben verricht.
Het OLG Stuttgart heeft op 16 februari 2016 het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg vernietigd, het beroep verworpen en onder meer verwezen naar de centrale boodschap van Prof. Podbielski met betrekking tot de zes publicaties. Eiser heeft tegen het arrest van het OLG cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Als reden gaf hij zijn subjectieve, maar feitelijk onjuiste perceptie van het procesverloop bij de rechtbank in Stuttgart, en de bewering dat onze vermelding van feiten over mazelen een bedreiging voor de volksgezondheid vormde. Het standpunt van de eiser werd door de Hoge Raad in duidelijke bewoordingen verworpen. Aldus bevestigde de Hoge Raad het arrest van het OLG Stuttgart van 16 februari 2016.

Conclusies
De zes in het proces overgelegde publicaties zijn de belangrijkste relevante publicaties over het onderwerp “mazelenvirus”. Aangezien er naast deze zes publicaties geen andere publicaties zijn die met wetenschappelijke methoden het bestaan van het mazelenvirus zouden trachten aan te tonen, hebben het arrest van de Hoge Raad in het mazelenvirusproces en de resultaten van de genetische tests gevolgen: Alle nationale en internationale uitspraken over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van mazelen, en over het nut en de veiligheid van vaccinatie tegen mazelen, hebben sindsdien geen wetenschappelijk karakter meer en zijn daarmee van hun rechtsgrondslag beroofd.
Bij navraag naar aanleiding van de mazelenviruswedstrijd heeft het hoofd van het nationale referentie-instituut voor mazelen van het Robert Koch-Instituut (RKI), prof. dr. Annette Mankertz, een belangrijk feit toegegeven. Deze bekentenis kan een verklaring zijn voor de toename van door vaccinatie veroorzaakte handicaps, namelijk van vaccinatie tegen mazelen, en waarom en hoe juist dit soort vaccinatie in toenemende mate autisme lijkt te veroorzaken.
Prof. Mankertz heeft toegegeven dat het “mazelenvirus” de typische natuurlijke bestanddelen van de cel bevat (ribosomen, de eiwitfabrieken van de cel). Aangezien het vaccin tegen mazelen het “hele mazelenvirus” bevat, bevat dit vaccin celeigen structuren. Dit verklaart waarom inenting tegen mazelen vaker en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere soorten inenting. De gerechtsdeskundige Prof. Podbielski heeft herhaaldelijk verklaard dat door de bewering van het RKI met betrekking tot ribosomen in het mazelenvirus, de these van het bestaan van mazelenvirus is vervalst.
Tijdens het proces werd ook vastgesteld dat de hoogste Duitse wetenschappelijke autoriteit op het gebied van infectieziekten, het RKI, in strijd met zijn wettelijke opdracht volgens § 4 van de wet op de bescherming tegen infecties (IfSG), heeft nagelaten tests voor vermeend mazelenvirus op te stellen en deze te publiceren. Het RKI beweert dat het intern onderzoek naar het mazelenvirus heeft verricht, maar weigert de resultaten te overhandigen of te publiceren.

“ADJUVANTen” Echt? [De ‘NANO-PARTICLES’ zijn ‘EXTREMELY’ DANGEROUS’ Dr. Stefan Lanka (Eng. Subs)
Adjuvanten zijn stoffen die de immunogeniciteit van antigenen versterken. Om dit te bewerkstelligen wordt het adjuvant eerst gemengd met het antigeen en vervolgens geïnjecteerd.
HOE VIROLOGEN ZICHZELF WEERLEGGEN IN 7 STAPPEN – STEFAN LANKA – TOM COWAN (UITTREKSEL)