Brief aan Maxima van de No Cancer Foundation 2012

Vertaald vanuit lettertomaxima.blogspot

The MH17 Lie, https://mh370-jit-lie.blogspot.com/
Rutte the movie  https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/

Sign with acknowledgement Date 27 May 2012

On:   H.K.H. Princess Maxima       From: No Cancer Foundation
Noordeinde                                  Paul Bellefroidlaan Palace 16
PO Box 30412                             3500 Hasselt (Belgian)
2500 GK The Hague                 Website: http://www.nocancerfondation.org

Geachte Koninklijke Hoogheid.Wij hebben de eer u te vragen de wereld te redden van de totale vergiftiging met zeer giftig kankerverwekkend gif.Zoals vals gelabeld arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zijnde zeer problematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell en andere pesticiden zoals Monsanto Roundup, Chemtrails vergif, fluoride vergif, aspartaam vergif, vakantie vergif, straling vergif. Etc.Dit is het gevolg van de voortzetting van het Hitler-kabinet uit Nederland, dat sinds 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat.Dit alles is uitgevoerd vanuit de Bilderbergconferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna Koningin Beatrix en nu Etienne Davignon, waarbij het naziregime van Hitler-Kabinet werd voortgezet vanaf het grondgebied van het voormalige Nederland, dat is overgenomen door de Europese Unie, met als volgende stap de totale vernietiging van onze democratie in het kader van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat op 1 juli 2012 van kracht moet worden.

Maxima – ‘The Dutchman does not exist’ / ‘De Nederlander’ bestaat niet

2 4 september 2007: Prinses Maxima zal de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) toespreken in een lezing bij de presentatie van het rapport ‘Identificatie met Nederland’:
De Nederlandse identiteit bestaat niet, de Nederlander bestaat niet.

Is het mogelijk dat wij de 51ste staat van de Verenigde Staten worden
Dat Prinses Maxima dit met veel moeite in het openbaar bekend heeft gemaakt, is de redding van het leven op aarde.

Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Dat u gelijk heeft en dat u (samen met anderen) het leven op aarde redt, kunt u hieronder lezen:
1 Nederland (een lidstaat van Nederland) hield op 18 mei 1940 op te bestaan.
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland, België en Luxenburg binnen.
Op de ochtend van 13 mei 1940 kwam het prinselijk gezin aan in Harwich. Om 10 uur die ochtend vertrok koningin Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS Hereward] op haar lag te wachten.

Een uur eerder [rond 9 uur] had het kabinet De Geer te horen gekregen dat de koningin zou vertrekken. Het was niet duidelijk waarheen, ’s avonds om 19.20 uur vertrok ook de ministerraad met een Engelse torpedojager van Hoek van Holland naar Engeland, maar zonder de ministers Steenberghe en Van Rijn, zonder enig bevel aan de opperbevelhebber generaal Winkelman.

Zonder kennisgeving aan de voorzitters van de Kamers en zonder overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal. Minister Steenberghe heeft later in een vergadering de secretarissen-generaal en generaal Winkelman ingelicht over het vertrek van de koningin en de regering en de bevoegdheid overgedragen aan Winkelman (bron: Gerard’s WOII blog). https://gerard1945.wordpress.com/

Deze “verhuizing” had de weg vrijgemaakt voor het Duitse civiele bestuur onder Seyss-Inquart. Met alle gevolgen van dien. In Polen gebeurde dit ook omdat, net als in Nederland, de hele Poolse regering op de vlucht was geslagen.

Omdat koningin Wilhelmina alle adviezen van haar ministers in de wind had geslagen, werden de advocaten van Hitler in Nederland gegooid.

Door artikel 21 van de toen geldende Grondwet te overtreden, schafte de Nederlandse regering zichzelf af. Seyss-Inquart kon zo de plaats van Wilhelmina in de Rijksdag overnemen.

Artikel 21 van de Grondwet van 1940: “onder geen beding mag de zetel van de Regering buiten het Rijk worden overgebracht”.

Vanaf 18 mei 1940 heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven op grond van artikel 21 van de Grondwet van 1940 en werd een provincie van Duitsland onder het bestuur van het Hitler-kabinet. Dit was Koningin Wilhelmina bekend voordat zij met haar regering naar Engeland vluchtte.

Dit voornemen werd bevestigd door het feit dat op dezelfde dag de Britse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse Ambassadeur, die hem vertelde dat de Franse regering zeer bezorgd was over de brief die Koningin Wilhelmina aan de Franse President had gestuurd, en die hieronder was bijgevoegd.

Volgens de brief wees de brief van Wilhelmina erop dat de Nederlandse regering wellicht van plan was met de Duitsers te onderhandelen. Dit was des te meer het geval zes dagen eerder, op 8 mei 1940, had de Nederlandse pers van prinses Juliana vernomen dat het huis van Oranje haar post nooit zou verlaten (bron: Gerard’s WOII blog). https://gerard1945.wordpress.com/

Als gevolg van de onrechtmatige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland had Nederland niet alleen een militaire bezetting, maar ook een Duits burgerlijk bestuur onder Seysse-Inquart dat voor het joodse deel van de bevolking extra fataal was geworden.

In België en Denemarken – waar de vorsten op hun post waren gebleven – overleefde de overgrote meerderheid van de Joden de oorlog.

In België was dat 90% van de Belgische Joden en 60% van de buitenlandse Joden (vooral uit Duitsland en Centraal-Europa). Mede dankzij de Deense koning overleefde zelfs 99% van de Joden de oorlog.
Dit in tegenstelling tot het feit dat slechts 20% van de Joden de oorlog overleefde.

België en Denemarken hadden geen ‘Westerbork’ (Bronnen: Gutman, Encyclopedie van de Holocaust en Nada van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997). (bron: Gerard’s WOII blog)

Op 18 mei 1940 vaardigde Adolf Hitler decreet nr. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Op 25 mei 1940 deed Rijkscommissaris Seyss-Inquart een oproep aan het Nederlandse volk voor een bezet Nederlands gebied, waarin hij meedeelde dat hij met ingang van die dag het hoogste regeringsgezag in het burgerlijke district in Nederland had overgenomen.

Bij besluit van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland overgenomen die de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering hebben toegekend.

Op 5 juni 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart, overeenkomstig het decreet van Hitler en zijn verordening, de volgende benoemingen bekendgemaakt:

 1. Voor bestuur en justitie, Dr. Friedrich Wimmer;
 2. Voor Openbare Veiligheid, SS-Brigadrefuhrer Hanns Rauter (Senior AA en hoofd van de politie);
 3. voor financiën en economische zaken, Dr. Hans Fischboeck;
 4. voor Speciale Zaken, Reichsamtleiter Fritz Schmidt;
  5, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezant Otto Bene;
  6, gemachtigd voor de Nederlandse Bank den Ministerialdirector voor bijzondere aangelegenheden, Staatsrat H.C.H Wohilhat;
  7, Als hoofd van het hoofddepartement bij het Kabinet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, Ministerialrat Dr Hans Piesbergen.

Achtergrond: In mei 1940 werd het bezette Nederland onderworpen aan een Duits Burgerlijk Bestuur onder leiding van Reichskommissar voor bezet Nederland, Arthur Seyss-Inquart. Als HSSPF was Rauter ondergeschikt aan Himmler, maar tegelijkertijd als Commissaris-Generaal voor de Veiligheid was hij de ondergeschikte van Seyss-Inquart.

De Centrale Macht van de Nederlandse regering werd dus gevormd door;
1, Rijkscommissaris Seyss-Inquart;
2, De vier commissarissen-generaal; Dr Friederich Wimmer (Bestuur en Justitie), Hanns Rauter (Openbare Veiligheid van de SS Brigardefuhrer), Dr Hans Fischboeck (Financiën en Economische Zaken), Fritz Schmidt (Bijzondere Zaken en Reichamtsleiter).
3, De vertegenwoordiger van de rijkscommissaris voor de provincies; de commissarissen van de Koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog, al dan niet vergezeld van een speciale vertegenwoordiger, zoals gebiedsleider Schmidt was voor de Nederlandse provincie Limburg.
4, De vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Otto Bene;
5, De Duitse gevolmachtigde voor de Nederlandse Bank Dr Hans Piesbergen.

Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de Rijkscommissaris;
1, Leden van de Hoogen Raad (de Hoge Raad)

 1. De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad.
 2. de presidenten van de gerechtshoven
 3. De procureur-generaal bij de gerechtshoven.
  De andere rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door de Secretaris-Generaal van Justitie. Tenzij de Staatscommissaris de benoeming of het ontslag aan zichzelf houdt. (bron: Staatsrecht sedert 10 mei 1940, Bibiotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).
  Hiermee krijgt de Secretaris-Generaal van Justitie een dictatoriale macht over alle rechterlijke ambtenaren.
  Vanaf dit moment benoemt en ontslaat de Rijkscommissaris;
  1, Leden van de Hoogen Raad (de Hoge Raad)
 4. De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad.
 5. de presidenten van de gerechtshoven
 6. De procureur-generaal bij de gerechtshoven.
  De andere rechterlijke ambtenaren worden benoemd en ontslagen door de Secretaris-Generaal van Justitie. Tenzij de Staatscommissaris de benoeming of het ontslag aan zichzelf houdt. (bron: Rijkswet Sedert 10 Mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 Augustus 1946).

Dit geeft de Secretaris-Generaal van Justitie een dictatoriale macht over alle rechterlijke ambtenaren.
Provinciewet: in werking getreden op 1 september 1941.
Vanaf dit moment zijn de uitgangspunten van de nieuwe provinciewet;

 1. Dat de commissaris van de provincie de wetgevende en uitvoerende macht heeft;
 2. Dat de commissaris van de provincie de instructies van het centrale gezag moet opvolgen;
  De Provincie is dus slechts een administratief onderdeel van de Staat (bron: Rijkswet Sinds 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).

Gemeentewet: in werking getreden op 1 september 1941.
Vanaf dit ogenblik zijn de beginselen van de nieuwe gemeentewet;
Dat de gehele bestuursmacht van de gemeente in handen is gelegd van één persoon, zijnde de burgemeester; dat de raad en het college van burgemeester en wethouders zijn opgeheven; en dat de burgemeester alleen de regelgevende en uitvoerende macht in de gemeente heeft. Hieruit volgt dat de burgemeester alleen verantwoordelijk is voor zijn bestuursbeleid.
Dat de gemeente nog slechts een administratief onderdeel is van de Staat. De gemeente kan zich niet meer beroepen op haar zelfstandigheid tegenover hogere organen (de provincie, de staat, beroept zich niet meer op haar zelfstandigheid, maar is gebonden aan de instructies van hogere organen). Met andere woorden, de zogenaamde autonomie van de gemeente is voorbij.

De gemeente is dus nog slechts een administratief onderdeel van de staat dat onder toezicht staat van de commissaris van de provincie en van de staat. (bron: Rijkswet Sinds 10 mei 1940, bibliotheek Gemeente Amsterdam 24 augustus 1946).

Tussen 1941 en 1943 bezocht Prins Bernhard Lippe meerdere malen de Verenigde Staten van Amerika. Volgens verschillende bronnen, waaronder de Britse Geheime Inlichtingendienst (SIS), schreef hij tijdens zijn tweede bezoek (van 20 tot 25 april 1942) een brief aan Hitler waarin hij zich aanbood om de rol van stadhouder over Nederland op zich te nemen.

De brief werd later vanuit Londen via Portugal naar Berlijn gestuurd. Het bestaan van deze brief wordt door de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst) ontkend, maar geheim BVD-agent Jan Heitink heeft wel degelijk een kopie van de brief in handen gehad; Ondertekend door prins Bernhard von Lippe en Juliana. Bernhard wilde voor Hitler Nederlands nazi-stadhouder worden, wat uiteindelijk ook gebeurde zoals we hieronder kunnen lezen.

Na de oorlog zou het bestaan van deze brief voor de SIS bevestigd zijn door generaal Eberhard Schöngarth (commandant van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst en de SD) vlak voor zijn executie? De brief in kwestie werd in Berlijn gevonden.

Overigens is het opmerkelijk dat prins Bernhard von Lippe zijn brief juist in Amerika schreef en niet in Londen (Preston Bush?), te meer de brief ook vanuit de VS werd verstuurd. (bron: Gerard’s WOII blog) https://gerard1945.wordpress.com/

Na de Tweede Wereldoorlog
Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat op 5 mei Duitsland capituleerde in West-Nederland. Op die datum werd in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie ondertekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowiz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in aanwezigheid van prins Bernhard von Lippe. De overeenkomst werd op 6 mei 1945 ondertekend in de Aula van de voormalige Landbouwhogeschool naast Hotel de Wereld.

Prins Bernhard von Lippe was niet aanwezig. Deze akte zelf is aanwezig in het Gemeentearchief van Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.
In werkelijkheid was het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor de Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei 1940 van de Duitse troepen in Noordwest Europa. (bron: Wikipedia).

Dit bewijst dat door toedoen van Prins Bernhard von Lippe niemand namens het Nederlandse staatshoofd of regeringsleider de capitulatie van Duitsland (het kabinet Hitler) heeft ondertekend en dat niemand aanwezig was bij de ondertekening door de onbevoegde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes.

In staatsrechtelijke termen betekent dit dat Nederland sinds 5 mei 1945 een volwaardig lid van Duitsland is. Aangezien er geen handtekeningen zijn gezet, betekent dit dat Nederland vanaf 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat en na de bezetting door het Hitler-kabinet op het voormalige grondgebied van Nederland na 5 mei 1945 is blijven bestaan.

Daarom zijn in Nederland sindsdien de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en commissarissen van de Koning of de Koningin, de burgemeesters, niet gekozen, maar beëdigd of benoemd door het staatshoofd.

Daarom is er in Nederland geen Constitutioneel Hof, bij gebrek aan wettige wetgeving en bij gebrek aan Democratie in Nederland.

In 1996 verscheen het boek Óperatie JB “Het laatste grote geheim van WOII” van Christopher Creighton, een voormalig agent van de Britse geheime dienst. Dit boek gaat over de ontvoering van Hitlers secretaris, Martin Bormann, door een geheim Brits commando, Section M genaamd, in 1945. De uitvoering van de operatie door Ian Flaming en het operationele commando werd toevertrouwd aan Christopher Creighton, die toen amper 20 jaar oud was.

In het boek wordt ook melding gemaakt van de Nederlandse onderzeeër K X VII die op 7 december 1941 door Creighton zou zijn opgeblazen. In een gesprek met Ian Fleming, in hoofdstuk 9 worden herinneringen aan de onderzeeër opgehaald in een appendix, komt de brief terug op het incident.

Het besluit om de Nederlandse onderzeeboot te vernietigen werd genomen toen deze op 28 november 1941 de Japanse vloot ontdekte die op weg was naar Pearl Harbor.

De Nederlandse commandant, LTZ I HC Besançon, stuurde onmiddellijk een gecodeerd bericht naar de Britse marineleiding. Dit bericht werd onderschept door de cryptografen van Sectie M die het doorgaven aan Generaal Donovan in Washington DC en Majoor Desmond Morton van de Amerikaanse en Britse geheime diensten. Beiden informeerden hun leiders President Roosevelt en Winston Churchill.

Deze vier mensen waren op de hoogte van de op handen zijnde Japanse aanval, die strikt geheim moest worden gehouden. In die tijd was 80 procent van de Amerikaanse bevolking isolationist en sterk gekant tegen een oorlog met Japan of Duitsland.

Roosevelt wilde een oorlog met Japan, maar kon die niet verklaren zonder geldige reden. De verrassingsaanval op de slagschepen in Pearl Harbor zou hem die reden geven.

De reden voor Amerika om zich in de oorlog te mengen was dat de Japanners anders vrij spel zouden hebben om landen als India, Australië en Nieuw-Zeeland en vele andere landen in de Stille en Indische Oceaan te bezetten.

Deze voor de Verenigde Staten zeer belangrijke bronnen van grondstoffen, zouden waarschijnlijk pas in een later stadium met veel moeite bevrijd kunnen worden. Bovendien hadden de Britten de steun van de Amerikanen nodig in hun strijd tegen Duitsland.

Omdat zich op Hawaii duizenden geïmmigreerde Japanners bevonden, van wie sommigen als spion voor hun land van herkomst werkten, kon de oorlogshaven op Oahu niet in staat van paraatheid worden gebracht.

De aanval moest geheim worden gehouden. Als dit niet het geval was geweest, zou keizer Hirohito, die erop stond dat het een complete verrassing moest zijn, de aanval hebben afgeblazen. Als bekend zou worden dat Roosevelt en Churchill op de hoogte waren van de aanval op Pearl Harbor en niets hadden gedaan om die te voorkomen, zouden zij politiek worden uitgeschakeld. Bovendien waren de geallieerde militaire inlichtingendiensten ervan overtuigd dat de geallieerde alliantie dan uiteen zou vallen, waardoor Japan, maar ook Duitsland, vrij spel zouden krijgen. Daarom werd besloten het bemanningslid van Hr. Ms. K XVII het zwijgen op te leggen.

Zodra het bericht van de Nederlandse onderzeeboot was ontvangen, kreeg zij opdracht terug te keren naar de basis in Singapore. De K XVII mocht geen haven aandoen en de bemanning moest zich onthouden van verdere berichtgeving over de Japanse vloot.

Onder de naam LTZ Paul Hammond reisde Creighton met de Berwick Vliegboot via Nova Scotia, Canada, San Francisco en het eiland Wake naar de Noordelijke Marianen, waar hij op afspraak aan boord ging van de K XVII.

Creighton was in het bezit van volmachten van de commandant van de Britse Onderzeedienst, admiraal Sir M Horton, de Nederlandse marinecommandant in Londen, admiraal Furstner en koningin Wilhelmina.

Deze volmachten gaven hem de bevoegdheid om commandant Besançon operationele bevelen te geven, aangezien de Nederlandse onderzeeboot onder Brits operationeel bevel stond.

Bij een van de kleine Marianen, even ten zuiden van Pagan en ongeveer 800 zeemijlen van Japan, werden kisten van de vliegboot Berwick in de onderzeeboot geladen.

De Nederlandse bemanning kreeg te horen dat er kerstgeschenken in de kratten zaten van hun collega’s in Engeland.

De meeste kratten bevatten inderdaad jenever, bier Champagne en andere kerstspullen.

Maar in een krat zat cyanidegas en in twee andere zaten explosieven met een ontsteking en timers. Creighton wachtte op een gecodeerd radiobericht. Als de Japanse vloot de aanval op Pearl Harbor zou afbreken, zou zijn operatie worden opgeschort.

De volgende dag, zondag 7 december 1941, mocht de Britse geheim agent de operatie voortzetten. Die avond verliet hij de K XVII en ging terug naar de Berwick. Een half uur later kwam het dodelijke cyanidegas vrij, en men kon zien hoe de bemanning uit de onderzeeër probeerde te ontsnappen. Even later ontplofte het vaartuig en zonk. Creighton stelde vast dat er geen overlevenden waren (bron: Go2War2).

Na de Tweede Wereldoorlog hielp prins Bernhard von Lippe vooraanstaande nazi’s om met de KLM via Zwitserland naar Argentinië te vluchten, waarmee de Nederlandse koninklijke familie tot op de dag van vandaag nauwe familiebanden onderhoudt.

Bernhard hielp samen met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, mr. C.G.W.H. baron van Boezelaar van Oosterhout (partizaan) in het Kabinet Beel (KVP) prominente nazi’s te vluchten. Minstens tien nazi-kopstukken vluchtten na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika met paspoorten van het Internationale Rode Kruis in Genève.

Onder hen Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke.
Tot 1948 verstrekte het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan de nazi’s, die door Argentinië als officiële documenten werden erkend.

Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren in Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentienie. Hier vindt u ook de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja. (Colombia) bron: Gerard’s WOII blog.

Van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946: omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 grondwettelijk niet meer bestaat, konden in Nederland na de oorlog geen democratische verkiezingen worden uitgeschreven.
Daarom benoemde koningin Wilhelmina als opvolger van Adolf Hitler het eerste naoorlogse kabinet Schermerhom-Drees ((( bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 gefuseerd met de VDB en CDU in de PVDA), de CHU’er Lieftink (later PVDA) en RKSP (beter KVP), alsmede vijf niet-partijgebonden ministers, van wie er twee later PVDA-lid werden)).

Onder haar leiding werd het Hitler-kabinet dus voortgezet als illegaal staatshoofd. Dit opvolgende Hitler-Kabinet was een vals ‘Koninklijk’ kabinet en wordt ook wel het ‘noodkabinet’ genoemd.

Om dit voortgezette Hitler-Kabinet op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd Koningin Wilhelmina te kunnen voortzetten, was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd door de PVDA als opvolger van de Duitse NSDAP en KVP omdat Kardinaal Pacelli (de latere Paus PuisXII en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder Rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933), op 8 juli 1933 met artikel 14 op volgende Passage werd benoemd tot Rijks-Concdaat (Rijkspolitie):
De benoeming van aartsbisschoppen, bisschoppen enz. wordt niet openbaar gemaakt dan nadat de rijksgouverneur zich er naar behoren van heeft vergewist dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan.

Hiertoe verleende kardinaal Pacelli aan Franz von Pape de hoge pauselijke onderscheiding van het Grootkruis van de Orde van Pius. Dit maakte het voor Hitler mogelijk om een eenpartijstelsel te voeren met de steun van het Vaticaan, omdat het Vaticaan zijn steun aan de “Deutsche Zentrumspartei” introk (bron: Wikipedia).

Vanaf dat moment had het Hitler-kabinet “De stichting van het grote Duitse Rijk” of “Europese Unie”, dat vanaf 5 mei 1945 onder leiding van de Nederlandse staatshoofden Koning Wilhelmina, Juliana en Beatrix vanuit het voormalige Nederlandse grondgebied werd voortgezet, de volledige macht over de Rooms-Katholieke Kerk, de grootste christelijke kerk in de wereld. Dit temeer voormalig kardinaal Pecelli van 1939-1958 Paulus Pius XII was Paus Johannes Paulus 1 wilde in 1978 verandering brengen in deze situatie en werd daarom 33 dagen na zijn ambtsaanvaarding vergiftigd met arsenicum (bron: Herstel van de Republiek 13 mei 2012).

Moest hij daarom op 16 augustus 1978 worden opgevolgd door paus Johannes Paulus II? Karol Josef Wojtyla (Paus Johannes Paulus II en Bernard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje)) werkte voor IG-Farben (bronnen Bestuursvraag #57569 en Telegraaf 8 maart 2010). Ten tijde van Hiltler’s opkomst was de holing IG-Farben-Internessengemeinschaft Farben de machtigste economische organisatie in Duitsland. Het concern kwam al snel dichter bij de opkomende Adolf Hitler te staan en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog nauw samenwerken met het naziregime.

Zo besloot IG-Farben op 22 februari 1941 tot de bouw van de fabriek Buna Werken in Auschwitz, waar dwangarbeiders konden worden ingezet. IG-Farben was een groot kartel van een aantal Duitse bedrijven, waaronder BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Casella, Huels en Kalle. Dat conglomeraat was het geesteskind van de grote financiers van Hitlers opkomst en dat zou leiden tot een intense samenwerking in de aanloop naar en in de loop van de Tweede Wereldoorlog.

Zo leverde IG-Farben de explosieven en synthetische benzine voor het Duitse leger. Volgens een aantal deskundigen zou Hitlers oorlogsvoering zonder IG-Farben zelfs niet mogelijk zijn geweest (bron Managing21 van 22-02-05) Paus Johannes Paulus II was als eerste paus aanwezig op de Bilderbergconferentie van 3 tot 6 juni 1999 in Sinta, Portugal, waarbij ook koningin Beatrix, Boris Jeltsin, Bill Clinton, Steven Spielberg, Ted Turner en de Nederlandse premier Wim Kok (PvdA) aanwezig waren. het is goed om te weten dat kort daarna in oktober 2011 de Club van Madrid werd opgericht. Dit is een club bestaande uit 70 voormalige staatshoofden onder voorzitterschap van Wim Kok (PvdA). Gezien de inhoud van deze brief is het duidelijk dat deze club niet is opgericht om de mondiale democratie te versterken, zoals wordt geschreven.

Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen aan Nederland geruild tegen de “inrichting Chochin (Indië)”. Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bonaparte definitief verslagen door een combinatie van Brits/Nederlandse, Hannoveriaanse en Pruisische legers tijdens de slag bij Waterloo (toen Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de prins Willem van Oranje-Nassau (Willem Frederik George Lodewijk).

Voor en tijdens deze slag financierden de Rothschild’s (Ashke-Nazi Joden) niet alleen Engeland en Duitsland, maar ook Frankrijk en dus Napoleon door middel van goudsmederij overzee. Ten koste van oorlogen, dood en verderf werd de juiste investeringssituatie geschapen. Hierdoor kregen de Rothschild’s in één klap de controle over de helft van de rijkdom van de wereld, alsmede over de bank van Engeland en de volledige aandelenhandel, waarin tot op heden geen verandering is gekomen. Het belangenconflict tussen de koningshuizen en de Ashke-Nazi’s (Rothschild’s) was al een feit en voor altijd verenigd.

Deze bloedlijnen, waaronder de Britse en Nederlandse koninklijke families, hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar bij elke oorlog en revolutie/opstand enorm verrijkt. Hierdoor werden zij na elke oorlog met sprongen invloedrijker en machtiger.
Door deze banden en relaties wilden de Engelsen het eiland Biliton, dat bij Banka (Indonesië) hoort, behouden, maar ondanks de goede relaties. droegen de Engelsen het op 17 maart 1824 over aan de Nederlanders. Het was de hoofdmacht prins Willem Frederik Hendrik die, als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden, garant stond voor het krediet. Dit betekende dat het koninklijk huis 100% aandeelhouder was. Dit heeft zich verder ontwikkeld en in 1924 werd het ondergebracht in de toen opgerichte Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Biliton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 participeerde.

Het koninklijk huis bleef grootaandeelhouder, waardoor een belangenconflict ontstond tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis. In 1970 werd Biliton (waarvan de zinkfabriek Budelco in Budel deel uitmaakte) overgenomen door Shell.

De chemiereus IG-Farben nam de Hollandse weg naar de VS en maakte gebruik van de diensten van BBH, UBC en Dillon Read. Net als Thyssen richtte zij in Nederland haar eigen bank op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het dat ook de Zweedse Enskildabank een groot aandeel had in de nieuwe onderneming. De HKB stond vanaf het begin onder leiding van Gerhard Fritze.

Hij was getrouwd met een telg van de IIgner-familie, en dit was een van de redenen waarom hij steeds meer betrokken raakte bij de activiteiten van IG-Farben achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van de familie had de leiding over de inlichtingendienst NW7 (waarvoor Prins Bernard werkte) van de vurige zoektocht naar Lebensraum door het chemiebedrijf Max IIgner.

Princes Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van Prins Bernard, was een van zijn vrienden. Een connectie die niet alleen zoete vruchten zou afwerpen. In 1929 verwierf Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij gemakshalve al in een Zweed veranderd, om het toenaderingsproces tussen IG-Farben en Enskilda wat soepeler te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen de Duitse moedermaatschappij en de Amerikaanse dochter Chemnyco.

Deze tak stond onder leiding van Rober IIgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max IIgner, die werd bijgestaan door de bekende GGH en UBC van Prescott Bush en Averill Harriman. Naar verluidt hebben Fritze en Max een niet onbelangrijke rol gespeeld bij het samen smeden van de Nederlandse kroonprins Juliana en de prins Bernard zur Lippe Biesterfield, die nu voor NW7 in de maak is. Bernard nodigde prominente nazi’s uit op zijn huwelijk met Juliana waar de Hitlergroet werd gebracht (Heil Hitler) (bron: Stichting No Cancer).

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zag August Thyssen, Duitslands grootste militaire producent, zijn staalimperium in gevaar komen. In het “neutrale” Nederland opende hij de Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam. Zo kon hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn (voorloper van de BIS Bank) op tijd afzetten tegen de schadeclaims van het Verdrag van Versailles.

De oude August schonk 100 miljoen dollar en zijn industriële imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. In 1923 raakte Fritz in de ban van Adolf Hitler, de man die de Duitse industrie kon redden van de opstandige arbeidersklasse. De staalbaron ontmoet Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 gouden marken aan de beginnende NSDAP te geven. Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed voor elkaar. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC bank van Thyssen krijgen ze hun bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. In 1934 lopen de winsten op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush nu directeur UBC “de familie Bush wist heel goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijpleiding was om het nazi-geld via Nederland terug naar Amerika te brengen”, schrijft John Loftus, voormalig advocaat van het Amerikaanse ministerie van nazi-oorlogsmisdaden (bron: The Truth Now).

Daarom moest de PvdA als nieuwe partij doorbreken voordat de zogenaamde ‘Democratische verkiezingen’ gehouden konden worden. In de Nederlandse politieke geschiedenis verwijst deze doorbraak naar de beweging direct na de Tweede Wereldoorlog om één progressieve partij te vormen die progressieven met een katholieke, protestantse, sociaal-democratische of liberale achtergrond moest verenigen. Daartoe moest het oude, verzuilde politieke systeem worden “doorbroken”.

Het idee van een doorbraak leidde tot de oprichting van de Partij van de Arbeid (voorheen SDAP, VDB en CDU), die op 9 februari 1946 werd opgericht. De KVP was al in 1945 opgericht als opvolger van de vooroorlogse RKSP, waarmee koningin Wilhemina kon rekenen op het door haar gewenste KVP/PvdA-kabinet bij het uitschrijven van zogenaamde “democratische verkiezingen” na 9 februari 1946. Onmiddellijk daarna liet zij nieuwe verkiezingen uitschrijven, die op 16 mei 1946 plaatsvonden.

Nadat uit de verkiezingen bleek dat KVP en PvdA meer dan de meerderheid van de stemmen hadden gekregen voor de vorming van een nieuw kabinet, diende het kabinet Schermerhorn-Drees een verzoek tot aftreden in. Na de vorming van het kabinet-Beel (VD/PvdA), dat op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer kon rekenen, heeft de Koningin het ontslag ingewilligd. Als waardering hiervoor werd oud-premier L.J.M. (Louis) Beel (KVP) vervolgens in 1959 benoemd tot vice-president van de Raad van State, hetgeen hij bleef tot 1972. Hierdoor kon het Hitler-kabinet, onder leiding van de achtereenvolgende Nederlandse staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix, met behulp van alle latere gekozen kabinetten uit voormalig Nederlands gebied, tot op de dag van vandaag zijn activiteiten voortzetten.

Iedereen in de hele wereld (behalve Maxima) heeft er maar liefst 67 jaar over gezwegen.
Vanaf 1945 tot op de dag van vandaag: Voorzitter Jan Donner (de grootvader van de huidige vice-voorzitter Piet Hein Donner van de Raad van State) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat economische collaborateurs zoals Damme (maar ook Philips voerde opdrachten uit voor Duitse organisaties) niet vervolgd zouden worden. In 1949 werd Damme Sr. echter gecensureerd en onvoorwaardelijk van vervolging ontslagen. Volgens Melhuizen is de reden hiervoor als volgt.

“In de zaak Werkspoor zijn achter de schermen belangrijke maatschappelijke krachten actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden. Dit kwam mede doordat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het “wij-circuit”; hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandse Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter D.U. Stikker en kwam bij Prins Bernhard in huis.

Bovendien was Werk spoorslags in de race om 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. Dat was in die tijd een mega-order, die van groot belang werd geacht voor de wederopbouw van Nederland. En dus had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr. te ontzien, net als zoveel andere vooraanstaande industriëlen. Het land moest weer worden opgebouwd en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was hard nodig. Meihuizen noemt dit opportunisme in dienst van de wederopbouw.

Het feit dat Werkspoor werd gesanctioneerd en 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan de dictator Juan Peron bewijst dat de mega-orde gewonnen moest worden. In 1951 mocht prins Bernard Evite Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau toekennen. Het idee was geopperd door dezelfde Stikker, in zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken, onder het motto: “Het kost zo weinig en het geeft zo veel plezier” Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron “een parelketting” gekregen ter waarde van dertigduizend gulden.

Prins Bernhard en Frits Philips waren persoonlijk goede (jacht)vrienden. Een uitgebreid rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA uit 1943.

met als titel “De Philips Groep staat bol van beschuldigingen; Bijvoorbeeld: “de interne politie-afdeling van Philips (….) werkt nauw samen met de GESTAPO” En: “in het bedrijf zijn er fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De directeur van Philips Argentinië is een nazi-spion”, aldus het rapport. Het rapport, meer dan duizend pagina’s dik en voorzien van de stempel “Geheim”, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington.

Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips-top in 1942 de OSS aanbood om het internationale netwerk van Philips te gebruiken als informatiebron en als dekmantel voor spionage-operaties. Waarop zijn de OSS beschuldigingen van collaboratie gebaseerd? En waarom geeft het bedrijf zelf geen volledige openheid van zaken? Argos over koopman, spionage en dubbelspel. Een verslag door Gerard Leenders en Huub Jaspers. Presentatie: Max van Weezel (bron: VPRO-VARA 25 februari 2002).

Onderweg hoorde nazi-collaborateur Willem Sassen (zoon van NSB-burgemeester J.C.H.M.W. Sassen in de gemeente Veghel) dat hij in Nederland bij verstek tot 20 jaar dwangarbeid was veroordeeld en dat hem in België de doodstraf te wachten stond.

Bij aankomst nam hij contact op met de voormalige secretaris van Goebbels; Wilfred von Oven, uitgever van het blad “Die Freie Presse” en “La Plata Ruf”. Bij het blad “die Freie Presse” ging hij aan de slag als journalist en hield zich bezig met vertalingen in het Spaans van Shakespeare, Goethe en Schiller.

Onder verschillende pseudoniemen publiceerde hij bij dezelfde uitgeverij ook het boek “Die Jünger und die Dirnen”. Als ghostwriter herschreef Sassen drie werken van Hans-Urich Rudel: “Trotzdem”, “Mein Dank an Argentinien” en “Es geht um das Reich”. Deze boeken werden uitgegeven door Durer-Verlag. Daarnaast werkte hij ook als literair agent voor de Amerikaanse tijdschriften “Time – Life” en was hij tot 1965 speciaal correspondent voor “de Telegraaf” in Argentinië.

Prins Bernhard werkte in Argentinië ook nauw samen met deze Nederlandse nazi-journalist Willem Sassen. Onder leiding van Peron werkte Willem Sassen als voorlichter voor Eva Peron en als militair adviseur voor Peron. Tijdens een officieel bezoek van prins Bernard in 1951 werkte hij als tolk en begeleider. De prins was daar op stationsbezoek, en Bernhard ontmoette ook Kurt Tank tijdens een demonstratie van de Pulqui II, die in die tijd de ultramoderne straaljager maakte die Argentinië tot een van de modernste legers had gemaakt. Kurt Tank maakte deel uit van een groep nazi-technici die naar Argeninië waren gevlucht, waar zij een veilig heenkomen hadden gezocht en de vliegtuigindustrie hadden opgebouwd.

In de jaren zestig was Sassen inmiddels gescheiden van Miep en getrouwd met Elsje Delbaere, met wie hij twee kinderen kreeg. Na de val van Peron werkte hij voor een waterbedrijf, “Industria Integral de Aque”. In de hoofdstad ontmoette hij in de Duitse club de grote nazi-figuren van zijn tijd, die ook in Argentinië hun toevlucht hadden gezocht. Hij ontmoette Leon Degrelle, Hans Ulrich Rudel en Otto Skorzeny. Een zekere Ricardo Klement benaderde Willem Sassen, die contact met hem wilde opnemen na het lezen van enkele van de door Sassen gepubliceerde werken.

Deze man bleek Adolf Eichmann te zijn en was in 1950 met het Italiaanse schip “Giovanni” in Buenos Aires aangekomen en had zich sindsdien op afstand gehouden van de grote nazi’s die zich in de verschillende Duitse clubs verzamelden.

Eichmann wilde zijn ervaringen op papier zetten om zijn beleden onschuld aan de wereld te tonen. De interviews die volgden werden op band opgenomen en zouden na de ontvoering van Eichmann in mei 1960 voor veel geld verkocht worden aan diverse media.

De grond werd hem echter te heet onder de voeten toen binnen nazi-kringen werd aangenomen dat Willem Sassen mogelijk betrokken was bij de ontvoering van Eichmann. Hij gaf de Mossad informatie over de verblijfplaats van Eichmann.

Vanwege deze mogelijke betrokkenheid vluchtte Willem Sassen voor twee jaar naar Rome om aan mogelijke wrekers te ontkomen. Na twee jaar keerde Willem Sassen terug en begon met het importeren van wapens. Hij werd vertegenwoordiger van de Oostenrijkse Steyr-Daimler-Puch groep voor heel Latijns Amerika.

Willem Sassen had nu een Duits paspoort waarmee hij af en toe naar Duitsland en Nederland reisde voor transacties en familiebezoek. De veroordeling van Willem Antonius Maria Sassen is rond 1976 verjaard en sindsdien komt hij niet meer in aanmerking voor strafvervolging. Volgens de toenmalige officier van justitie De Beaufort is de zaak van Willem Sassen verjaard. “Hij mag vrij in zijn vaderland verblijven”. In België is hij echter bij verstek ter dood veroordeeld, in Nederland slechts 20 jaar journalistieke ontkenning (bron: Go2War2).

De allesoverheersende gedachte van wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet te veel te benadrukken heeft geleid tot een stroom van “demarches” (beïnvloeding van de rechtsgang) door opeenvolgende ministers van justitie, bijgestaan door bevriende captains of industry”. Een centrale figuur in dit spel was Dr. J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven.
Het voorkeursbeleid van voorzitter Dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes. Van de 32.000 gevallen van economische collaboratie werden er uiteindelijk ongeveer 700 voor de strafrechter gebracht.

Dit waren de industriëlen met pech, meestal aannemers, de “bunkerbouwers”. Het waren gewoon patjepeeërs die hun afkomst niet hadden, zegt Meihuizen cynisch. Zij hadden zich ook schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie die bunkers iemand konden zien. Dat gold in veel mindere mate voor de banksector. Die kwam vrijwel ongeschonden uit de strijd.

1953: Andre Donner (ARP), de vader van de huidige vice-voorzitter Piet Hein Donner van de Raad van State, was van 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de staatscommissie-Van Schaik, die de herziening van de Grondwet van 1953 voorbereidde. Bij deze grondwetsherziening is artikel 60 van de Grondwet als volgt uitgebreid.

“De rechter beoordeelt de grondwettigheid van overeenkomsten niet”.

De definitie van “verdrag” met vreemde mogendheden heeft de Commissie voor de Grondwet van Eysinga in haar plenair verslag van 16 september 1950 als volgt vastgesteld.

“Zonder aanspraak te maken op volledigheid, volgt hier een opsomming van de meest bekende benamingen: Tractaat (treaty, verdrag), Conventie Conventie Engels en Frans Handvest (Charter, Charter, Covenant, Pacte) Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final) Algemene Akte (general act, acte general), Accord (agreement accord), Settlement (arrangement Engels en Frans), Declaration or declariation (verklaring, verklaring) Protocol (protocol, protocol) Agreed Minutes (overeengekomen proces-verbaal), Exchange of Letters of Letters, Letters annexes (begeleidende brieven) Mode vivendi (modus vivendi), Arbitration Compromise (arbitrage-compromis), Memorandum of Understanding (D’ Accord) Memorandum” (memorandum).

“Zonder aanspraak te maken op volledigheid, geeft de Commissie hierbij een opsomming van de meest bekende benamingen: Tractaat (verdrag, traktaat), Conventie Conventie Engels en Frans Handvest (Charter, Charter, Covenant, Pacte) Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final) Algemente Akte (algemene akte, acte general), Accord (overeenkomst akkoord), Settlement (regeling Engels en Frans), Declaration or declariation (verklaring, verklaring) Protocol (protocol, protocol) Agreed Minutes (overeengekomen proces-verbaal), Exchange of Letters (briefwisseling), Letters annexes (begeleidende brieven) Mode vivendi (modus vivendi), Arbitration Compromise (arbitrage-compromis), Memorandum of Understanding (memorandum van overeenstemming, D’ Accord, memorandum).

Omdat de grondwettigheid van een verdrag, conventie, charter, convenant, statuut, akte, overeenkomst, schikking, verklaring, verklaring, protocol, notulen. Overeenkomst, Brief, Memorandum, Arbitrage of Compromis, Memorandum, enz. niet door een rechter mag worden beoordeeld, hetgeen betekent dat het niet mag worden beoordeeld in het licht van de Grondwet (artikel 94 van de Grondwet, Ned), waardoor zij in Nederland geen toepasselijke rechtstoepassing hebben. André Donner heeft dit alles kunnen doen zonder enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) president van de Hoge Raad der Nederlanden.

1962: naar aanleiding van deze grondwetswijziging die door de vader van Piet Hein Donner was aangebracht, maakten vice-president Lodewijk Jozef Maria Beel (KVP) en presidente Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrij voor het uitbrengen van een positief advies, waarop het kabinet DE Quay (KVP, CHU, ARP (nu CDA en VVD) op 21 april 1962 verklaarden dat de Bestrijdingsmiddelenwet in werking trad die geen rekening houdt met

 • de schadelijke effecten van die bestrijdingsmiddelen tijdens de gebruiksfase en de afvalfase
 • en dat de niet-werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige bijtende of schadelijke stof(fen), niet behoeven te worden geëtiketteerd op een zeer ernstige wijze in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, die niet meer door een rechter kan worden beoordeeld.

De grootaandeelhouders van Shell/Biliton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben gebruik gemaakt van de tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet die de Raad van State en de Nederlandse Staat bewust hadden ingebouwd om haar zeer problematische gevaarlijke afval met zeer hoge concentraties van de zeer giftige, volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) langdurig als bestrijdingsmiddel te kunnen verkopen, in plaats van het voor altijd tegen zeer hoge kosten te laten opslaan, zoals zij wettelijk verplicht waren, althans vanaf 1986.

Nadien werd ontdekt dat deze tekortkomingen in de Pesticidenwet, met de hulp van Andre Donner, zullen leiden tot schadeclaims tegen Shell/Biliton (en dus tegen de Koninklijke Familie) die niet meer betaald kunnen worden, Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van Andre Donner niet meer door een rechter wordt getoetst, geen “Wet” is zoals de Bestrijdingsmiddelenwet en het feit dat door het niet bestaan van Nederland vanaf 18 mei 1940 geen rechtskracht meer kan worden ontleend aan de Bestrijdingsmiddelenwet van 21 april 1962.

1954 tot 1964 een jaar na wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (1953 die rechter treedt niet in beoordeling van grondwettigheid van overeenkomsten) werd de Bilderberg Groep opgericht, een geheim genootschap opgericht in 1954 op initiatief van Prins Bernhard van lippe -Biesterfeld en de Pool Josef Retinger (vrijmetselaar) alsmede de Belg Pierre de Bonvoisin (directeur van de Société Générale van 1951 tot 1962) wiens vader tijdens de Tweede Wereldoorlog vice-president van de Bis Bank was en H. F. van Walsem (lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips Electronics N.V.) werd opgericht (bron: Wikipedia)

In de jaren tachtig kwam de zoon van Pierre de Bonvoisin (ook genoemd in het Dutrous-dossier) in opspraak omdat hij banden onderhield met extreem-rechtse organisaties en verdacht werd van banden met de C.C.C. en de Bende van Nijvel. Deze laatste beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar hij behield wel zijn bijnaam: “De Zwarte Baron” (bron: Wikipedia). Op voormalig Nederlands grondgebied werd het Hitler-kabinet vanaf 5 mei 1945 voortgezet onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden, aangestuurd door de geheime Bilderberg-conferenties, die in 1954 werden ingesteld en voorgezeten door de Nederlandse regering van Prins Bernhard, toen Koningin Beatrix en nu de Belg Etienne Davignon, waarin het nazi-regime werd overgenomen door de Europese Unie, met als volgende stap de totale vernietiging van onze democratie in het kader van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat op 1 juli 2012 van kracht moet worden.

Soekarno en Bernhard: John F. Kennedy startte onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea in de Verenigde Staten onder voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy toen Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zou Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno).

Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten spraken hier meer dan een jaar in het geheim over. Nog geheimer waren de bemoeienissen van prins Bernard, die achteraf werden bewezen. In 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannen van deze ader, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda.

De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton ging in liquidatie als gevolg waarvan Biliton en de Nederlandse koninklijke familie financiële Soekarno en Bernhard: John F. Kennedy begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy toen de Nederlandse minister van justitie in de VS moest accepteren dat het gebied onder toezicht van de VN werd geplaatst. De VN zou Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno).

Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten spraken hier meer dan een jaar in het geheim over. Nog geheimer waren de bemoeienissen van prins Bernard, die achteraf werden bewezen. In 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannen van deze ader, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. De 30.000 Nederlandse militairen waren niet in staat ervoor te zorgen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali/Bangka en Biliton voor Nederland behouden bleven en moesten zich uit Nieuw-Guinea terugtrekken.

In 1958 verliep de laatste concessie voor de winning van tinerts in Indonesië, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB) ging in liquidatie, waardoor Biliton en de koninklijke familie werden geconfronteerd met een financiële catastrofe waarmee het Nederlandse koningshuis zijn macht in de wereld dreigde te verliezen. De financiële problemen van het koningshuis waren zo groot dat minister-president prof. dr. J.E. De Quay ze persoonlijk besprak met oud-koningin Juliana. Als feitelijk bewijs hiervan citeer ik hieronder letterlijk de volgende tekst uit zijn dagboekaantekeningen, waarin minister-president De Quay het volgende schrijft

1 februari 1960: “Vanmorgen had ik een gesprek met HM en ZKH over de financiële positie van het koninklijk huis. Daar moeten we iets aan doen. Prins vroeg “glijdende schaal” Lijkt mij juridisch moeilijk. Goed voorbereiden. In gesprek met Beel.

Willem Oltmans (journalist) was op de hoogte en had op 10 juni 1956 een ontmoeting met president Soekarno van Indonesië. Conservatief Nederland (Joseph Luns / KVP) had een hekel aan dit eerste staatshoofd van de Nederlandse voormalige kolonie.

De Telegraaf verbood Oltsmans daarom Soekarno te interviewen. Hij deed het natuurlijk toch. Het betekende het einde van zijn korte carrière bij deze machthebber en het begin van zijn problemen met de Nederlandse staat. Van 1950 tot 1962 dienden ongeveer 30.000 Nederlandse militairen voor korte of langere tijd op Nieuw-Guinea (1/2/3) Marine. Landmacht, Marechaussee, alle krijgsmachtdelen waren vertegenwoordigd. In 1963 tekende president John F.Kenney een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te creëren om de Amerikaanse schatkist in staat te stellen zelf bankbiljetten in dollars te maken, waardoor het “recht” van de Federal Reserve om dollarbiljetten te drukken werd ondermijnd.

Deze overeenkomst maakte het mogelijk 50.000 ton goud over te dragen ter ondersteuning van deze valuta’s. Het probleem was echter dat dit de binnenlandse valuta van de VS met goud zou hebben gedekt, hetgeen in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy voor de ogen van de hele wereld op klaarlichte dag door insiders vermoord, net als de Nederlandse politicus Pim Fortuyn.

Net als bij Pim Fortuyn schijnen meerdere Bilderbergleden bij deze moord betrokken te zijn geweest. Vijf jaar later, op 5 juni 1968, tijdens een campagnebijeenkomst in Hotel Ambassador in Los Angeles voor de verkiezingen van 1968, werd Robert Kennedy vermoord, waarna Bilderberger Richard Nixon op 20 januari 1969 president van de Verenigde Staten werd (bron: No Cancer Foundation).

1983: dezelfde Andre Donner (ARP), zijnde de vader van de huidige vice-voorzitter Piet Hein Donner van de Raad van State, was van 1967 tot 1971 (mede-)voorzitter van de Staatscommissie Carls-Donner die in 1983 de algehele herziening van de Grondwet voorbereidde. Bij deze grondwetsherziening is in de algemeen herziene Grondwet artikel 120 opgenomen, dat als volgt luidt.

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Door het zelfstandige artikel 120 in 1983 in deze algemeen herziene Grondwet op te nemen met de toevoeging “Wetten” werd het schadeaansprakelijkheidsprobleem van 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen jegens Shell/Biliton (en dus jegens het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) weggenomen vanwege de tekortkomingen die op 21 april 1962 in de Bestrijdingsmiddelenwet waren ingebouwd. Andre Donner voor Vice President Willem Scholten (CDA) en President Koningin Beatrix van de Raad van State heeft daarmee de weg vrijgemaakt voor het uitbrengen van een positief advies, waarop het Kabinet Lubber (CDA en VVD) heeft besloten dat de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer getoetst mag worden aan de hierna ingevoegde artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, die vanaf 18 mei 1940 toch al niet rechtsgeldig waren.

Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, zullen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 21 Grondwet
De zorg van de regering is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het milieu.

Artikel 22 Grondwet
1) De regering neemt maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid
2) De bevordering van behoorlijke huisvesting is een zaak van zorg van de overheid.
3) Zij schept de voorwaarden voor sociale en culturele ontwikkeling en voor vrijetijdsbesteding.

Daarmee heeft Andre Donner met hulp van de Raad van State, De Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD voor elkaar gekregen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder het mom van “duurzaamheid” via bestrijdingsmiddelen (o.a. Superwolmanzouten) miljarden euro’s aan overheidssubsidies (belastinggeld) ontvangen. (Co) honderden miljoenen kilo’s vals gelabelde zeer giftige kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zeer problematisch gevaarlijk afval van met name Biliton/Shell/Budelco, door consumenten via geïmpregneerd hout in huizen en tuinen zijn gedumpt, zonder dat hiertegen bestuurlijk is opgetreden, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden.

Andre Donner heeft dit in de periode van 1967 tot 1971 voor elkaar gekregen. Wetende dat dezelfde Andre Donner in dezelfde periode (van 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) ook lid was van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, betekent dat hij ook in die hoedanigheid heeft geregeerd, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie ondergeschikt is geworden aan de huidige vice-president Piet Hein Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State, die samen met zijn vader en grootvader ten dienste heeft gestaan van het Hitler-kabinet, dat vanaf 5 mei 1945 vanuit Nederland verder ging onder voorzitterschap van Koningin Wilhelmina, daarna Juliana en nu Beatrix.
Op deze manier heeft Shell/Biliton (onder voorzitterschap van resp. Hans Alders (PvdA) Jan Pronk (PvdA) en Pieter van Geel (CDA) uit het voortgezette kabinet Hitler) hebben weten te realiseren dat het “Rio de Janeiro Protocol”, het “Kyoto Protocol” en de “Johannesburg Duurzaamheidsconferentie” wereldwijd zijn ondertekend met behulp van de landen van de Europese Unie, waardoor miljarden kilo’s vals gelabelde volledig wateroplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) wereldwijd tot zeer problematisch gevaarlijk afval werden ongecontroleerd in water, bodem en lucht gedumpt via tijdelijke uitloogproducten (geïmpregneerd hout) met grote hoeveelheden Europese overheidssubsidie onder het mom van duurzaamheid, innovatie, ecologisch milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, CO2-reductie, KOMO-keurmerk, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik. De door Europa erkende veiligheidsmanager Ad van Rooij, die als lid van de Stichting No Cancer mede-auteur is van deze brief, stuurde op 2 mei 2002 per fax de volgende brief over dit onderwerp aan de aantredende Nederlandse premier Pim Fortuyn.

Hij had de brief uiterlijk op 4 mei 2002 moeten ontvangen. Dit is echter niet gebeurd. Op 22 mei 2002, dus 18 dagen na verzending, werd deze brief pas aan Fortuyn BV aangeboden. Pim Fortuyn heeft de twee kilo bewijsmateriaal nooit kunnen lezen. Kort na de moord op Pim Fortuyn (op 25 mei 2002) werd Ad van Rooij in opdracht van loco-burgemeester Cees van Rossum (CDA) en raadslid Henriette van den Berk- van de Laar (CDA) van Sint-Oederoed in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als milieuactivist om zo op één lijn te worden gesteld met de moordenaar Volkert van der Graaf, die overigens niet de echte moordenaar is. Pim Fortuyn had namelijk een ander kaliber kogel in zijn hoofd (waaraan hij overleed) dan in zijn buik (bron: deepjournal 4 mei 2007).

Volgens het boek “Moord in opdracht van de kroon” van Ine Veen blijkt de echte moordenaar een zekere Abu Fatah te zijn? Werden Ad van Rooij, zijn Ecologisch Kenniscentrum, Rob Brockus, zijn Sociale Databank Nederland en Robert Kahlman vervolgens ook benaderd door een agent-reporter die zich Hans Vermeulen noemde, maar in werkelijkheid Marco Wetering was die in Amerkia woonde, in het bijzijn van een zekere Allan Waver die alleen Engels sprak met een duidelijk Amerikaans accent?

Beide heren zouden medewerkers zijn van de AIVD en de CIA. Ad van Rooij leverde later de twee kilo bewijsmateriaal af bij Hans Smolders, de chauffeur van Pim Fortuyn. Hij bewaarde het in zijn kamer in de Tweede Kamer en in een afgesloten kast, waaruit het later was verdwenen. Hij deelde deze kamer met Mat Herben (vrijmetselaar), wat duidelijk maakt wie dit heeft gedaan (bron: boek Moord in opdracht van de Kroon?).

Kort daarna liet Mart Herben het kabinet met daarin de LPF vallen, bezocht hij de Bilderbergconferentie en werd het kabinet Balkenende I opgericht met als premier Jan Peter Balkenende (vrijmetselaar) van het CDA, die weer persoonlijk bevriend is met burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (bron: Het echte Nieuws, 7 november 2009). Om te voorkomen dat er een nieuwe partij ontstaat die de premier kan leveren, heeft premier J.P. Balkenende in 2003 onder zijn voorzitterschap het “Innovatieplatform” opgericht, waarin o.a. de presidenten Gerard Kleisterlee van Philips en Marjan Ouderman van Corus als leden vertegenwoordigd zijn, dat tot juni 2010 van kracht is gebleven.

Het doel hiervan is te komen tot de massale vergiftiging van de hele wereld onder de dekmantel van “duurzaamheid”, zoals beschreven door Ad van Rooij aan Pim Fortuyn in een brief van 3 mei 2002, van dit voortgezette Hitler-kabinet (bron: Wikipedia). Dit is precies de reden waarom Philps-voorzitter Gerard Kleisterlee, in samenwerking met de voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer J.P.H.

Donner (nu vice voorzitter van de Raad van State) haar veiligheidsmanager Ad van Rooij per 24 september 2007 spontaan 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaarde zonder doorbetaling van salaris per 25 oktober 2007, in strijd met de Philips CAO en de Ziektewet, waarbij de advocate Ellen Pasman (de bekende Willem Oltmans advocate) € 26.352,13 van Ad van Rooij heeft gestolen. (bron: d.d. 22 januari 2012 van Ad van Rooij Philips en zijn advocaat E. Pasman).

Het is goed te weten dat de toenmalige minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (VVD) namens “de Nederlandse Staat”, die vanaf 18 mei 1940 constitutioneel niet meer bestaat, kort voor de moord op Pim Fortuyn met een groot aantal bedrijven waaronder Philips Electronica Nederland B.V. een “JSF Cofinancieringsovereenkomst” had gesloten voor de aanschaf van JSF gevechtsvliegtuigen ten behoeve van de Nederlandse Luchtmacht.

De heer H.J.G. Hendriks, die deze overeenkomst namens Philips Electronica Nederland N.V. sloot, is thans voorzitter van de raad van bestuur van Philips Benelux en was toen nog de hoogste baas van Philips veiligheidsmanager Ad van Rooij. Hij heeft er persoonlijk belang bij dat Ad van Rooij voor de rest van zijn leven 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft zonder doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Het is ook goed om te weten dat Pim Fortuyn fel tegen de aanschaf van de JSF (Joint Strike Fighter) gevechtsvliegtuigen was en dat Theo Van Gogh naar buiten heeft gebracht dat Mat Herben steekpenningen heeft ontvangen van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigenlobby (bron: De Groene Amsterdammer). Ook Theo van Gogh werd op 2 november 2004 in Amsterdam vermoord.

Mat Herben was van 1977 tot 1987 journalist bij het ministerie van Defensie. Daarna werd hij journalist voor het blad Manna van Center Parcs-oprichter Piet Derksen. In 1990 keerde hij terug naar het ministerie van Defensie, nu als hoofdredacteur van de Defensiekrant. In 1995 werd hij algemeen hoofdredacteur bij de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Defensie. Hij was redacteur van Alle Hens (maandblad voor de Koninklijke Marine), het personeelsblad De Vliegende Hollander (maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht) en redacteur voor de internetsite. In die hoedanigheid speelde hij een hoofdrol bij het voor de buitenwereld verborgen houden van defensieklokkenluider Fred Spijkers, omdat deze in 1984 weigerde mee te werken aan een defensieplan om de dodelijke verwonding van minispecialist Rob Ovaa als gevolg van een onveilige mijn in de doofpot te stoppen (bron: Katholiek Nieuwsblad 29 augustus 1997).

Ook is het goed te weten dat gemeentesecretaris John Jorristma (VVD) van Sint-Oedenrode onder
burgemeester Piet Schriek (CDA) een neef is van oud-minister van Economische Zaken A. Jorritsma-Lebbing (nu: burgemeester van Almere). Deze John Jorritsma maakte snel promotie tot burgemeester van Budel waar de fabriek Budelco staat, waarvan dat arseen-zuurrijke hoog-problematische gevaarlijke afval in Superwolman zout-co afkomstig is. Na alles op een rijtje te hebben gezet is John Jorritsma gepromoveerd tot huidig commissaris van de Koningin van de provincie Friesland.

Op 18 augustus 1992 vond onder voorzitterschap van officier van justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s Hertogenbosch een geheime bijeenkomst plaats met officier van justitie G. van Rooij voor deze 100% wilsonbekwame (geesteszieke) verklaring van Philips veiligheidsmanager Ad van Rooij door zijn collega bedrijfsarts Harry Mol (beiden lid van de Philips Arbodienst) ten behoeve van Jan Oerlemans, die met een koninklijk lintje werd onderscheiden. Broers, oud-burgemeester P. Schriek (CDA) van Sint-Oederode, oud-wethouder van milieu H. van Dij-Eerhart van Sint-Oedenrode (CDA), juridisch medewerker Provincie Noord-Brabant H. Artz, de wachtmeesters I.Valk en M. Saris van de rijkspolitie van Sint Oedenrode, dhr. C. Kerstholt hoofd van de bouwdienst van Sint-Oedenrode, milieu-inspecteur H. de Vries van Noord-Brababt, de heer V. Ditters hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en notulist G. van Aarle inspecterend ambtenaar Sint-Oedenrode. In die geheime vergadering werd besloten dat op last van milieu-inspecteur H. de Vries van Noord-Brabant, namen minister Hans Alders (PvdA) van VROM, burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode GGD-arts Henk Jans naar Ad van Rooij moest sturen om hem geestesziek te laten verklaren. Dankzij Anton Nigthen van het Landelijk Milieu Overleg en Jan Juffermans van de Kleine Aarde mislukte dit. Als erkenning hiervoor kreeg Henk Jans, GGD-arts, in 1993 uit handen van commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Frank Houben (een goede vriend van Koningin Beatrix) de Provinciale Milieuprijs van Noord-Brabant uitgereikt. (bron: Het Echte Nieuws 26 november 2007)

Vanaf 1993 kregen Ad van Rooij, zijn gezin, zijn ouders en zijn paardenhouderij (later de Camping en Pinkstergemeente ‘Dommeldal’) de een na de ander te maken met vernielingen, terreur, poging tot doodslag van met name de familie Van de Biggelaar (buurman van Ad van Rooij). Hiervoor werd de familie van den Biggelaar rijkelijk beloond door eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna burgemeester Peter Maas (CDA). De vele strafrechtelijke aangiften van Ad van Rooij hiertegen werden nooit behandeld. Daar komt nog bij dat Ad van Rooij, zijn vrouw, zijn paardenhouderij van 1993 tot heden te maken kregen met de ene na de andere onrechtmatige inbeslagname, hoge opgelegde boetes en verzegeling van bedrijfspanden, tot wel 19 jaar lang.

Dit alles met hulp van politie en justitie, hetgeen tot op de dag van vandaag voortduurt. (Bron: bezwaarbrief d.d. 24 mei 2012 van Van Rooij aan B&W van Sint-Oedenrode).
Het is dezelfde Nederlandse GGD-arts Henk Jans die vanuit de bi-nationale (Nederland en België) werkgroep van deskundigen de medische en milieuaspecten van het bestrijdingsmiddel XENTARI WG heeft beoordeeld, waarmee hij binnen een aantal gemeenten in Belgisch Limburg (o.a. Bree en Maaseik) de preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsen met grote bedragen aan Belgische overheidssubsidie heeft laten uitvoeren zonder de vereiste wettelijk voorgeschreven vergunningen.

Dit omdat GGD-arts Henk Jans het had beoordeeld als een biologisch product zonder milieu- of gezondheidsrisico’s. Uit onderzoek van het Ecologisch Kenniscentrum B.V. is echter gebleken dat het bestrijdingsmiddel XENTARI WG een uiterst giftig en zelfs kankerverwekkend bestrijdingsmiddel is, waarmee ook alle Belgische groenten en fruit maar liefst 10 jaar lang zijn bespoten (met dank aan deze deskundige Henk Jans?).

Dit naast de tientallen miljoenen kilo’s uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroomoxide (chroom VI), dat volledig in water kan worden opgelost, uit het geïmpregneerde hout dat vanuit Nederland en België werd gedumpt op advies van diezelfde medisch milieuhygiënist Henk Jans, waarvoor hij op 16 november 1993 uit handen van Commissaris van de Koningin Frank Houben (CDA), kamerheer en persoonlijke vriend van Koningin Beatrix en getuige bij het huwelijk van Kroonprins Willem Alexander en Maxima, de Provinciale Milieuprijs 1993 van Noord-Brabant heeft ontvangen. (Bron: Deskundigenrapport d.d. 6 maart 2012 van het Ecologisch Kenniscentrum B.V.).

Toen Ad van Rooij op 22 november 2006 voor “Lijst 14” de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal inging, werd deze lijst door de media doodgezwegen (op last van het voortgezette kabinet Hitler). De Nederlandse journalist Julius Vischjager (hoofdredacteur van The Daily Invisible), die al meer dan 30 jaar de unieke lezing heeft dat hij de laatste vraag mocht stellen tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier, vertelde Ad van Rooij dat er een brigade uit het buitenland op weg was om hem te vermoorden. Julius Vischjager schreef daar vervolgens een artikel over in The Daily Invisible dat de redding voor Ad van Rooij was.

Toen Ad van Rooij op 3 maart 2010 als lijsttrekker van de fractie De Groenen meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode liep de terreur op hem extreem hoog op en kreeg hij te maken met een strafrechtelijke aangifte van smaad en Gestap-aanslagen in zijn huis, slaapkamer en kantoor door burgemeester Peter Maas (CDA) om paarden te tellen die buiten in de wei liepen in opdracht van diezelfde burgemeester van Sint-Oedenrode (CDA). Mede gezien de eerdere Gestapo invallen door dezelfde personen waarbij Ad van Rooij met grof geweld in de politiecel was beland en de eerdere pogging wegens doodslag, is Ad van Rooij bij de laatste inval op 22 april 2010 naar België gevlucht en heeft op 6 mei 2010 asiel aangevraagd bij de politie bij verantwoordelijk minister Joelle F.G.M. Milquet (bron: Het Echte nieuws 12 mei 2010).

Het zijn deze genocide misdaden gepleegd vanuit het Nederlandse Koningshuis (Hitler Kabinet) vanaf 5 mei 1945 tot op heden met pesticiden gif, Chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, straling gif, cosmetica gif, enz. 5 tot 10 jaar waarvan alleen al in Nederland en België minstens 10 miljoen mensen voortijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.
Met dit in het achterhoofd heeft de Belgische minister Laurett Onkelinx (PS), die hiervoor verantwoordelijk is, maar liefst 45 miljoen euro aan subsidies (Belgisch belastinggeld) uitgegeven en heeft de Vlaamse regering daarbovenop nog eens zo’n 8 miljoen euro uitgegeven om meisjes tussen 14 en 18 jaar in te enten met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Niemand in Europa, zelfs niet de vergunninghouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD, is op de hoogte van de wettelijk vereiste veiligheidsinformatiebladen (MSDS) om deze vaccins in Europa en België te mogen introduceren. Laat staan te gebruiken. Niemand in Europa, zelfs de Europese Commissie niet, weet welke chemicaliën het Gardasi-HPV-vaccin bevat.

Alle kinderen die ermee gevaccineerd worden, zijn dus proefkonijnen voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC, en van het Nederlandse koningshuis voortgezet kabinet Hitler.

Zelfs degenen die het Mexicaanse griepvaccin kregen, werden ingespoten met het verboden kankerverwekkende gif en chemisch afval. (bron: Philips veiligheidsmanager A.M.L. van Rooij’s diepte-onderzoek van 24 oktober 2009).

Flaraxin: Erik Verbeen van de Stichting Geen Kanker zag dan ook met lede ogen aan dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaxarin, die in 90% van de gevallen efficiënt zijn en in veel gevallen tumoren kunnen doen verdwijnen, in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dit niet omdat Flaxarin 10 tot 20 maal goedkoper is dan de thans voorgeschreven chemokuur, hetgeen in een tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen.

Dit is een reden te meer waarom de chemicaliën die bij een chemobehandeling worden gebruikt, kankercellen moeten doden waarbij de patiënt niet eens sterft. De patiënt mag dan herstellen en krijgt een nieuwe kuur. Op deze manier gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een diep dal met meestal enige kans op genezing.

Bij deze behandeling vindt het doden van alle kankercellen niet altijd volledig plaats, waarna de kans op een terugval groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker.

Flaxaxin pakt de kanker op een heel andere manier aan. Flaxarin maakt zelf intereron aan, stimuleert het immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker wordt afgebroken. Flaxaxin werkt snel en heeft bijna geen of geen bijwerkingen.

Dit mag niet worden gebruikt van dezelfde voortgezette Hitlerkabinetten uit voormalig Nederlands grondgebied. Daarom liet officier van justitie Marc Rubens van Hasselt op 7 april 2011 onder leiding van commissaris Jos Opdeloch een onaangekondigde inval doen bij de No Cancer Foundation, waarbij de Flaxaxin producten, de boekhouding, de medische benodigdheden en de medische voorraden werden geïnspecteerd.

Het huis van waaruit de No Cancer Foundation opereert is in beslag genomen en verbeurd verklaard, tot op de dag van vandaag. (bron PV002702/2011 van het verhoor van Erik Verbeek)

De Stichting No Cancer maakt het voor SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIS uit de Oekraïne mogelijk om het toegestane Flaxaxin over de hele wereld toe te passen. Omdat de landen van de Europese Unie dit niet steunen, is het binnen Europa erg moeilijk. Stichting No Cancer hoopt dat deze brief aan Prinses Maxima bijdraagt aan een wereldwijde politieke omwenteling waarbij niet langer duizenden euro’s worden uitgegeven aan subsidies voor producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI, maar dat geld gaat naar onderdrukte technologieën en producten van plantaardige oorsprong, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een leven op onze aarde hebben.

 1. De globale gevolgen van de bovenstaande openbaring.

Met de onder hoofdstuk 1 genoemde feiten staat vast dat “Nederland (lidstaat van Nederland) en “De Nederlander” vanaf 18 mei 1940 tot 5 mei 1945 “De Duitser” had moeten zijn, en dat vanaf 5 mei 1945 “Duitsland (lidstaat van Duitsland)” niet meer zou bestaan.

Op voormalig Nederlands grondgebied is het Hitler-Kabinet sinds 5 mei 1945 geruisloos doorgegaan onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden Wilhelmina, Juliana en Beatrix, aangestuurd door de geheime Bilderbergconferenties, opgericht in 1954 en voorgezeten door eerst prins Bernard, daarna koningin Beatrix en nu de Belg Etienne Davignon, waarbij het nazi-regime werd overgenomen door de Europese Unie. Wat de gevolgen zijn voor België, Europese Unie, Verenigde Naties, NAVO en andere verenigingen en clubs als de Bilderberg conferentie club van Rome, club van Madrid maar ook betrokken banken en bedrijven etc. kunt u hieronder lezen.

I. De Nederlandse Grondwet en alle andere wetgeving die vanaf 5 mei 1945 in Nederland van toepassing is verklaard, is niet rechtsgeldig.

II. Alle Nederlandse premiers, ministers, staatssecretarissen, kamerleden, leden van de Tweede Kamer, commissarissen van de Koningin, leden van Provinciale Staten, leden van Provinciale Staten, burgemeesters, wethouders en raadsleden, alsmede alle Nederlandse juristen die vanaf 5 mei 1945 tot heden de ambtseed aan de Koningin hebben afgelegd, hebben deze afgelegd in het verlengde van het Hitler-kabinet en zijn derhalve verantwoordelijk en aansprakelijk voor de algehele vergiftiging van de wereld, die in de komende 10 jaar zal resulteren in meer dan een miljard vergiftigingsslachtoffers (kankerjoden). Zij zijn dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor de grootste genocide in de wereldgeschiedenis.

III. Alle vonnissen, beschikkingen, arresten en vonnissen van de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State vanaf 58 mei 1945 tot heden “in naam der Koningin” zijn niet rechtsgeldig.

IV. Alle Nederlandse paspoorten, identiteitskaarten, enz. die vanaf 5 mei 1945 tot heden zijn afgegeven, zijn niet rechtsgeldig. De betrokken Nederlanders zijn derhalve staatloos.

V. Gelet op de punten 1 tot en met 4 kunnen de aangekondigde Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 niet in Nederland worden gehouden en dient een deel van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland te worden gehouden ingezetenen van het voormalige Nederland (onder de rivieren) toe te wijzen aan België en een Belgisch paspoort aan te vragen en het overige deel (boven de rivieren?) toe te wijzen aan Duitsland en een Duits paspoort aan te vragen; omdat deze landen wel degelijk rechtens bestaan en een Grondwet en een Constitutioneel Hof hebben.

VI. Alle beslissingen, vonnissen en arresten van het Internationaal Strafhof in Den Haag over personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn ongeldig omdat ze zijn uitgesproken op het grondgebied van een niet bestaand land op voordracht van de Verenigde Naties, die mede is ondertekend door het voortgezette kabinet Hitler van voormalig Nederlands grondgebied. Bovendien staat deze “genocide” in geen verhouding tot de vergiftigingsgenocide op miljarden wereldburgers vanaf het voormalig Nederlands grondgebied van het voortgezette Hitler-kabinet.

VII. Alle politici, politieke partijen, individuen, banken, instellingen, bedrijven, kerken, etc. die vanaf 1954 tot heden de geheime Bilderberg conferenties hebben bijgewoond zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vergiftigende genocide op miljarden wereldburgers aldaar die vanaf het kabinet Hitler heeft plaatsgevonden en die op voormalig Nederlands grondgebied is voortgezet. Een kopie van deze brief aan Prinses Maxima zal daarom voor 31 mei 2012 worden voorgelegd aan de huidige Belgische voorzitter, Etienne Davignon, met het uitdrukkelijke verzoek om de geheime Bilderbergconferentie van 31 mei 2012 tot 3 juni 2012 in het Westfields Marriott Washington dulles hotel, Virginia te annuleren en te besluiten dat er in de toekomst geen geheime Bilderbergconferenties meer zullen worden georganiseerd.

VIII. Het Beneluxverdrag met Nederland moet onmiddellijk worden ontbonden, omdat Nederland sinds 5 mei 1945 niet meer bestaat en België niet geassocieerd wenst te worden met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied werd voortgezet. Wij zullen Koning Albert II van België hiervan op de hoogte brengen door een kopie van deze brief te zenden aan Prinses Maxima, met het verzoek om namens de No Cancer Foundation in Brussel hierover overleg te plegen met Europees President Herman van Rompuy. Wij stellen voor dat Koning Albert II aan Prinses Maxima vraagt om voorzitster te zijn, omdat het haar veel moeite heeft gekost dit voor de eerste keer openbaar te maken en omdat zij onafhankelijk is, aangezien zij nog nooit een Bilderbergconferentie heeft bijgewoond.

IX. Alle Europese verdragen, met name het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam, zijn niet rechtsgeldig. Dit komt omdat deze verdragen zijn ondertekend op voormalig Nederlands grondgebied van waaruit het Hitler-kabinet sinds 18 mei 1945 wordt voortgezet en mede zijn ondertekend door een lidstaat van Nederland die grondwettelijk niet bestaat.

Dit betekent dat de Europese Gemeenschap zal moeten worden teruggebracht naar de tijd van vóór het Verdrag van Maastricht met de verklaring dat de inwoners van het voormalige Nederland een Belgische of Duitse nationaliteit zullen moeten krijgen. Concreet betekent dit dat alleen België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk deel zullen uitmaken van deze nieuwe Europese Gemeenschap, dat de oude munten (met uitzondering van de gulden) weer terugkomen en dat de grenzen weer gesloten moeten worden, van waaruit een nieuwe politiek, een nieuwe economie en een nieuw maatschappelijk leven kan worden opgebouwd, waarin ook onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen leven.

Wij zullen de huidige voorzitter van de Europese Unie, Herman Van Rompuy, die tevens voorzitter is van de Europese Raad, hiervan op de hoogte brengen door een kopie van deze brief aan Prinses Maxima te overhandigen. Dit met het verzoek dit in Brussel te bespreken met Prinses Maxima, Koning Albert II van België, andere door hem gewenste personen en ondergetekende namens de Stichting No Cancer.

X. Het aangekondigde Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) kan op grond van de hierboven genoemde punten 1 t/m 9 niet doorgaan op 1 juli 2012, zoals reeds is aangekondigd. Wij verzoeken de huidige voorzitter van de Europese Unie, Herman van Rompuy, de Europese Raad hierover te informeren en dit zo spoedig mogelijk via de persvoorlichters van de Europese Unie bekend te laten maken.

XI. het vanaf 5 mei 1945 vanaf Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet, beheerd door de geheime Bilderbergconferenties met steun van het Vaticaan en de christelijke partijen, waaraan binnen de komende tien jaar minstens één miljard wereldburgers vroegtijdig zullen sterven en minstens één miljard wereldburgers binnen de komende tien jaar vroegtijdig zullen sterven aan ernstige vergiftigingsziekten (waaronder kanker), dient door de Heilige Stoel onmiddellijk te worden verboden. De tien geboden van God zijn namelijk op een zeer ernstige manier aangepakt. Wij zullen paus Benedictus XVI van deze brief aan prinses Maxima op de hoogte brengen en hem vragen hen allen te vergeven, zodat wij kunnen werken aan een nieuwe wereld waarin de tien geboden van God daadwerkelijk worden nageleefd en door de Heilige Stoel worden gecontroleerd op de naleving ervan.

XII. De Verenigde Naties in deze vorm moeten worden ontbonden omdat Nederland vanaf 5 mei 1945 niet meer bestond en dus ook geen lid van de Verenigde Naties kon zijn. Evenmin wensen de Verenigde Naties geassocieerd te worden met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied werd voortgezet. Het is van groot belang dat de Verenigde Naties blijven bestaan vanwege hun netwerk en infrastructuur.

Die hebben we hard nodig om een wereldwijde politieke omwenteling te bewerkstelligen waarbij niet langer miljarden euro’s worden uitgegeven aan subsidies voor producten en processen die ons massaal vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI, maar dat geld wordt gebruikt voor onderdrukte technologieën en producten van natuurlijke en plantaardige oorsprong, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een leven op onze aarde hebben. Wij zullen daarom een verzoek richten aan de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon (Zuid-Korea), in de vorm van deze brief aan prinses Maxima, vertaald in het Engels.

XIII. De NAVO in deze vorm dient te worden ontbonden vanwege het feit dat Nederland per 5 mei 1945 niet bestaat en derhalve geen lid van de NAVO kan zijn. Evenmin wenst de NAVO geassocieerd te worden met het Hitler-kabinet, dat op voormalig Nederlands grondgebied werd voortgezet. Het is van groot belang dat de NAVO blijft bestaan vanwege haar netwerk en infrastructuur. Wij hebben dit hard nodig om de maatschappelijke vrede te bewaren in de komende moeilijke jaren, waarin meer dan een miljard wereldburgers zullen sterven aan vergiftigingsziekten (kanker) als gevolg van het voortgezette Hitler-kabinet vanaf voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van de geheime Bilderberg-conferenties. Wij zullen daarom een verzoek sturen aan de huidige secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen met deze in het Engels vertaalde brief aan Prinses Maxima ter ondersteuning van haar verzoek.

XIV. Clubs als de Club van Rome, de Club van Madrid en andere clubs, verenigingen e.d. waarvan Nederland lid is, kunnen niet blijven bestaan wegens het feit dat Nederland sedert 5 mei 1945 niet meer bestaat en derhalve van deze clubs, verenigingen e.d. geen lid kan zijn.
Wij zullen derhalve de voorzitters van deze clubs, verenigingen e.d. verzoeken de in het Engels vertaalde brief aan Prinses Maxima te zenden.

3, Voorstel voor een oplossing waarin ook onze kinderen kunnen leven.
Voor een oplossing waarin ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven, moeten we iedereen kunnen vergeven die heeft bijgedragen aan de vergiftiging van onze aarde. Daarom is het van het grootste belang dat iemand uit het Nederlandse koningshuis als voorzitter deze ommekeer in de wereld gaat trekken. Wij zien Princes Maxima als de meest geschikte kandidaat. Dim omdat ik gegijzeld ben door dit probleem van wereldvernietiging, waarin het Nederlands Koningshuis is beland, als enige uit dat Koningshuis dit openbaar heeft gemaakt en nooit persoonlijk een Bilderbergconferentie heeft bijgewoond en dus onafhankelijk is.

 1. Verzoek van Stichting No Cancer aan Prinses Maxima
  Gezien bovenstaande feiten verzoeken wij Prinses Maxima om een einde te maken aan deze massale vergiftiging van de aarde en haar bewoners, die in gang is gezet door het Nederlandse Koningshuis.
  Om een einde te maken aan deze onnodige massale vergiftiging verzoeken wij Prinses Maxima om voorzitter te worden van het hierboven voorgestelde overlegorgaan, waarin ook de Stichting No Cancer vertegenwoordigd is.

==========================================

Opmerking: Door het ontbreken van een legitiem rechtssysteem is de Nederlandse bevolking gegijzeld door een misdaadkabinet Hitler, bestaande uit een Bilderberg maffia misdaadgroep.
Op verzoek van de VN is het klimaatakkoord er nu doorgedrukt om de bevolking verder te onderdrukken en te stelen voor een CO2 leugen.

Hier zou Juliana door babyruil op 30 april 1909 zijn opgeëist als Wilhalmina’s Dochter als Wilhelmina’s geboren dochter die meerdere miskramen heeft gehad.

Hieruit blijkt dat deze gangsterfamilie ten onrechte aan de macht blijft om de Bevolking te blijven onderdrukken met de hulp van het Hitler-kabinet tot op heden.

Het gebrek aan legitieme regelgeving is door politici gebruikt om al het zware gif in de wereld op te kopen en te dumpen in stookolie voor de scheepvaart en aan te bieden als goedkope brandstof.

Op dit moment is de vervuiling 1375 keer erger dan die van alle auto’s ter wereld bij elkaar.

Nederland is dan ook het land met het hoogste aantal kankergevallen op dit moment.
De begeleidende actie van de misdaadregering is dat er nu veel bomen worden gekapt om te kunnen verbranden in Bio-ovens om elektriciteit op te wekken, waar het afval van bedrijven aan wordt toegevoegd.

Dit is Genocide op eigen en wereldbevolking, door eigen ambtenaren in overheidsdienst.
Om de Genocide sneller te laten verlopen op de bevolking van Nederland, wordt er een versneld 5G netwerk uitgerold, waarbij ioniserende straling het DNA van de mensen beschadigt en kanker veroorzaakt.
Ik hoop van harte dat GESARA hier een einde aan zal maken, en dat ook de Chemtrails zullen stoppen evenals HAARP.

De regering wil ook de Amerikaanse troepen vervangen die teruggeroepen zijn uit Afghanistan om de drugsinkomsten van de Fake King veilig te stellen.

Alle schuldigen zullen onteigend en berecht moeten worden.

De bevolking is zo gehersenspoeld door de MSM dat ze de misdaden van Mark Rutte’s Bilderberg gangsters niet begrijpen.

De Cabal Nazi’s hebben Nederland in een bananenrepubliek veranderd, waar binnenkort de Sharia zal heersen.

Cohen noemt het de macht van de V.S. maar het is de macht van de joden. Obama is gewoon een voddenpop in hun handen.

Als deze Nederlandse paspoorten bij Aziatische lijken worden gevonden, kan dit maar één ding betekenen, dat de Nederlandse Cabal regering, via de Ambassade in Kiev, hieraan heeft meegewerkt en de Kiev Nazi’s die Victoria Fucking EU Newland CIA Oorlogsmorons.

Alle paspoorten zijn intact, geloof je dit?

Paspoorten met gaten mogen niet mee aan boord van een vliegtuig.

Geen wonder dat betrokken regeringen zelf geen informatie willen geven om hun eigen aandeel te verbergen. Dit is de Nederlandse 9/11 Inside Job.

De staatsgreep in Oekraïne werd gepleegd door de Diepe Staat en de EU om de globalisten een kans te geven een oorlog tegen Rusland te beginnen.

Deze oorlog moet het failliet van de schulden van het Fiat Money System verhullen, en vele slachtoffers maken.
Onze bedrieglijke politiek is hier 100% bij betrokken om de belangen (Shell) van een Nep Koning te verdedigen, deze man is geen legitieme erfgenaam van de bloedlijn maar een bedrieger.

Het DNA van zijn nichtje Dochter van de zus van Beatrix, Margarita De Roy van Zuydewijn is getest in de Oekraïne om te kijken of het overeenkwam met de Romanov bloedlijn.
Deze test wees uit dat dit niet het geval was.

De VN-koerier Frans Timmermans had voorkennis gegeven, en naast zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken had hij er een boek over geschreven.
Toen de mensen begonnen te lezen, besefte ze dat hij dit nooit in zo’n korte tijd met zijn functie had kunnen doen, en daarom werd het boek uit de handel genomen.

Hiervoor werd hij de tweede man in de EU, direct onder alcoholist Jean C Juncker.
De koninklijke familie en de EU zijn Die Hard Nazi’s en zijn betrokken bij de drugsproductie in Afghanistan. Het Nederlandse Bilderberg Kabinet had eerder het Kunduz Akkoord gesloten; de drugsproductie wordt gedistribueerd door militaire vluchten via de Caribische Nederlandse eilanden.
Banken hebben dit geld witgewassen voor de Nepkoning en zijn Maffia regering in Den Haag. Nederland is een land zonder rechtsgeldige wetgeving, geen constitutioneel hof, maar het internationaal gerechtshof, snapt u het nog?

De vorige naam van Akzo Nobel was de Nederlandse Cocaïnefabriek ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Waar de drug werd verkocht aan beide zijden van het front.

Cocaïne aangetroffen bij politieke partij D66 in de regering

In Nederland zijn ziekenhuizen failliet gegaan die heroïne produceerden voor deze misdaadgroep, het Slotervaartziekenhuis.

Edith Schippers minister van Volksgezondheid, Politici en haar mannen zaten in het bestuur:

Onze hele politiek is zo corrupt dat ze zelfs huisvesting krijgen voor hun diensten, die ons als bevolking ruïneren:

Over de hele wereld is de elite verbonden door pedofielen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux
https://www.nu.nl/zedenzaak-amsterdam/3879231/veroordeling-robert-m-definitief.html

Pedofilie-onderzoeken worden opzettelijk tegengewerkt om de Cabal Fake Royal Family te beschermen, zie zaak Joris Demmink:

De moord op Marianne Vaatstra werd door Fake Koningin Beatrix von Amsberg besteld bij de gebroeders Korlaar, waarvoor de € 500.000 werd betaald: de video is verwijderd wegens schending van de servicevoorwaarden van youtube

Anne Marie Blijenburg kindermoord nederlandse kroon

Als u een idee wilt hebben van hoe de Nederlandse Cabal eruit ziet:

Nu gaat het bewustzijn over de hele wereld grote veranderingen teweegbrengen, die de hele Cabal zullen uitschakelen.
We kunnen wachten tot de Derivaten Bom barst, en tot het hele Fiat Schuld Systeem wordt vervangen door een met goud bedekte waarde eenheid.

We kunnen wachten tot de derivatenbom deze zomer alle Centrale Banken vernietigt en zo de mensheid bevrijdt van de Cabal.


Het IMF geeft nu de ondergang toe:


Als het nieuwe geldsysteem moet worden gecontroleerd door het QFS om de Goud Gedekte waarde van geld te garanderen, zal dit de bevrijding van de mensheid zijn.

We zijn bijna klaar met de rit, de QFS zal het Centrale Bank systeem overnemen van de crash.
Dit zal ervoor zorgen dat we verlost zijn van de Satanisten van de Cabal.

De mogelijkheden van een Quantum Computer zijn op een niveau dat ons datasysteem vergeleken kan worden met het Stenen Tijdperk.

Het nieuwe QFS systeem werkt met Sub Atomaire deeltjes, die zelfs ons eigen persoonlijke krachtveld van ieder mens kunnen lezen, en hun bedoelingen zullen herkennen.
Geen wonder dat de politiek geen deel kan uitmaken van deze onthulling, Ze zijn allemaal betrokken bij deze misdaad.

Dit is een oorlogsverklaring van de Nederlandse nazi-regering. Ik adviseer u om de schadeclaims te richten aan de nepkoning en politici.

Onderstaande verklaring heeft betrekking op het filmpje dat steeds door YouTube wordt verwijderd over het neerstorten van de MH370 in Oekraïne.

Luister en zie wat deze reporter laat zien. Een video, gemaakt 20 minuten na de crash.

Het is heel eenvoudig te verifiëren welk toestel is gestort, als er maar 6 kinderen op de MH370 vlucht zaten, kan het nooit de MH17 zijn geweest.

MH370 passenger list

Lijst van de MH17 minimaal 17 kinderen, zie de familienaam.

Dan is het onderzoek van het JIT een cover-up om de eigen misdaden te verhullen.

Met al dit bewijsmateriaal (het waren alleen Aziaten, maar 6 tot 7 kinderen, lijken waren al dagen oud, formalhyde, papegaaien verspreid over het gebied, alleen winterkleren in koffers, paspoorten waren als nieuw en sommige ongeldig, mensen die uit een vliegtuig vallen naakt?????) lijkt het er nog steeds op dat, wat al eerder is gezegd, de MH17 nooit is neergestort.

Deze video wijst eerder in de richting van de MH370, het vliegtuig dat op 8 maart 2014 “zomaar” van de radar verdween en waarvan nooit iets is teruggevonden.

Misschien begrijpt u dit filmpje van “Wakker Nederland” wat beter, en ook hoe het hele land voor de gek wordt gehouden!

Wat is er wel gebeurd en waar is de MH17 naartoe gevlogen? Kijk eens naar deze radarbeelden:

Hierdoor lijkt het alsof de MH370 net geland is, en daarna is opgeblazen, wat is er echt gebeurd?

Verslag van de ramp MH370 door Donbass Agenst Nazi Anna News.

De vertaling van de video-opname direct naar de ramp:

Nu bekijken we foto’s van de crashsite op de Boeing van 17 juli 2014 in Grabowo.
Op deze foto ziet u de brokstukken van de onderdelen van de vliegtuigmotor.
Hier lagen ook de lichamen van de bemanning.
Dit is dezelfde plaats.
Ik wil erop wijzen dat de lichaamsdelen op de asfaltweg omgeven waren door een natte aureool.
Het was geen bloed. Misschien was het vet, een vloeistof, alles is mogelijk, maar geen bloed.
s Nachts lichtten deze lichaamsdelen groen op, net als op deze foto.
De foto’s toonden duidelijk een groene kleur, net als de kleur van eendenkroos op water.
“Men had het specifiek over de geur………………………… Normaal gesproken, geven mensen die net overleden zijn geen geur af, toch?”
Nee, nee. De geur was ondraaglijk. De lichamen roken naar roet en iets anders chemisch.
Naast het grote stuk, naast de torso, hier de foto, je kon het gewoon niet uitstaan.
Het beet me in de ogen. Het rook naar Formaline…
Het was de geur van een lijkenhuis.
En dit wrak leek ermee doordrenkt te zijn.
Het was onmogelijk om daar langer dan 5 minuten te blijven staan.
Hier, achter de weg, is de plaats waar de meeste lichamen werden gevonden.
Ik zal het je laten zien, dat is hem.
Hier was de romp.
Daar kon je het ook ruiken, maar bij de romp was het het sterkst.
“Dus daar ben je….. “
Kijk. Dit zou een van de lichamen moeten zijn, maar er is geen bloed.
Er waren veel vogels daar. (Papegaaien)
Op de plaats waar de gewonde en verscheurde vogels lagen, was er ook vogelbloed. Gedroogd, vers enz.
Maar er was geen druppel bloed op de lichamen, hoe ernstig de verwondingen ook waren.
Toen we daar aan het werk waren, zagen we een journaliste die al eerder bij 2 crashsites was geweest.
“Heeft ze foto’s genomen?”
Ze had het over een oceaan van bloed. Bij de eerste en tweede crash, maar hier was er geen bloed.
Het eerste half uur, toen we hier aankwamen, kon ik mezelf niet dwingen te geloven dat dit mensen zijn.
Ik heb alles gezien en begrepen, maar voor mij zagen ze eruit als mannequins.
“Hoe snel was je er?”
Ik was er na 20 minuten.
De machine crashte en 20 minuten later was ik er.
“Wat is dit?”
Dat zijn de vogels.
Zie je, kijk maar. Ze is zo erg verminkt, maar waar is het bloed?
“Dus er zijn geen plassen bloed, alleen vergane lijken.”
Niet vergaan, maar opgeblazen. Alsof ze van geel plastic waren gemaakt.
Er waren er veel uit Noorwegen of Nederland aan boord, nietwaar?
De meesten kwamen uit Nederland.
Ik bekeek alle lichamen. Ze waren bijna allemaal Aziatisch.
Ik heb persoonlijk geen enkel lichaam gezien dat er Europees uitzag.
Alleen Maleisiërs, Aziaten of zoiets.
Ik heb er geen een gezien met een Europees uiterlijk.
Zie je dat? Dat is vers.
Dat vlees is vers. (vogel)
Hij ziet er normaal uit. “Levend”.
Dat is niet het geval met de menselijke lichamen.
En de koffers.
Er waren een heleboel koffers, die vol zaten met warme, winterse spullen.
“In de koffers?” Ja, in de koffers.
“Maar het was zomer.” Het was zomer.
Er zaten geen zomerspullen in de koffers, alleen warme kleren.
“Hoe zit het met de kinderen?
“Ze zeiden dat de helft van de passagiers kinderen waren?”
Nou… Ik heb ongeveer 6-7 kinderlichamen gezien.
“Dus niet de helft van de passagiers?”
“Dat is waanzin, is het niet?”
Zie je dat? “Ja.”
“Ik heb de indruk.” Kijk! Hier! Waar is het bloed?
“Waarom heeft hij zwarte lippen?” Maar geen bloed.
“Maar inderdaad geen bloed.”
“Wat ik begrijp is, waar er bloed op de romp zit, waar vogels tegenaan gevlogen zijn?”
Waarschijnlijk.
Hier is de plek met de meeste lichamen. Er liggen er daar veel.
“Je krijgt de indruk, alsof de mensen in het vliegtuig op een hoop zijn gelegd, zodat ze allemaal op een bepaalde plaats zijn gekomen?” Ja.
“En ze lagen niet verspreid over het hele vliegtuig?” Nee. Hier zijn ze. Allemaal op één plek. Tenminste de meeste.
Ja, ze zijn verspreid in een straal van 10 kilometer, dat is duidelijk.
Ze hebben lang gevlogen, maar de mensen zijn nog steeds op één plek.
Wat de paspoorten betreft. Bijna alle paspoorten waren intact.
Ik weet niet waarom, maar ze waren allemaal intact.
“En de rest? Waren er nog andere documenten?”
Ja, er waren een heleboel documenten. Papieren. Documenten van alles.
Heel veel.
“Maar ze waren niet verbrand?”
Kijk uit! Ze zijn niet verbrand.
We vonden een heleboel mobiele telefoons, tablet-pc’s en camera’s.
We hebben alles ter plaatse gecontroleerd.
Alle SD-kaarten, alles wat gecontroleerd kan worden.
Er waren geen foto’s van het jaar 2014. Alle foto’s waren gedateerd met 2013.
“Niemand?” Geen enkele.
Allemaal van oktober, september, augustus 2013. Maar er was er geen een van 2014. Begrijpt u?
“Heeft u naar de telefoonlijsten van de mobiele telefoons gekeken?”
We hebben niet naar de telefoonlijsten gekeken.
We stopten de SD-kaarten in onze mobiele telefoons.
Het scherm van één mobiele telefoon was kapot. We konden geen andere aanzetten.
Het was onmogelijk om het te proberen.
We stopten de SD-kaarten in onze computer en bekeken de foto’s.
Daarna hebben we alles verzameld.
Alle paspoorten, SD-kaarten, gsm’s, kapot of niet, allemaal in een auto geladen en weggebracht.
Zoals ze toen zeiden, ik denk dat ze naar Krasny zijn gebracht.
Maar ik weet niet precies waarheen.
“Wat is dat?” “Ze zien er zo geel uit.” “Raar”
“En wit. Alsof ze echt ……………………………………………………… zijn. “Ze zijn doorweekt.”
“Je krijgt de indruk dat ze al eerder uitgebloed zijn.” Zie je hoe dit hoofd gespleten is? “Ja.”
“Je hebt gelijk. “Er moet daar veel bloed zijn.
“En hij ziet eruit alsof hij geconserveerd is.
Heel erg …. Ongeveer 20 mensen hadden kleren aan.
Alle anderen waren volledig naakt. Helemaal naakt.
Bij de val kan ik dat begrijpen, kleding kan worden weggescheurd.
Maar toch had er een sok aan de enkel moeten zitten. Tenminste een afdruk van een sok.
Als je je kleren uittrekt, zie je een elastische afdruk op je lichaam.
Maar deze mensen hebben niets.
“Dat is waarschijnlijk een kind?” Ja, dat is een kind. Een jongen.
Dat is het.
“Heb je het naar mij gestuurd?”
Ik heb het niet nodig.
Kijk maar eens goed. Het is een voet. Is dit een natuurlijke “levende” voet ?
“Juist”
Einde verslag!
Deze informatie roept veel vragen bij me op.
Wie heeft zo’n operatie kunnen uitvoeren, en wie heeft geholpen.
Aziatische mensen met ongeldige Nederlandse paspoorten lijken mij niet realistisch.
Heeft misdaadgroep Mark Rutte VVD de Nederlandse paspoorten hier via de ambassade in Kiev geleverd?
Voor het vertrek van de MH17 vanaf Schiphol in Amsterdam maakte iemand een foto van een Israëliër met de opmerking dat als deze vlucht neerstort dat het vliegtuig is.
https://www.dumpert.nl/mediabase/6609523/bb6fe4b7/nederlandse_passagier_mh17_post_foto_voor_vetrek.html

https://www.telegraaf.nl/nieuws/937456/passagier-mh17-plaatst-foto-van-vliegtuig-voor-vertrek

http://niburu.co/index.php?option=com_content&id=8186:mh17
Net als bij 9/11 werden 5 Israëli’s gefilmd, waarom moet dit nu weer gebeuren?
Wie is er verantwoordelijk vanuit Israël? Voor beide aanslagen.
Als er echt Nederlanders vanaf Schiphol zijn vertrokken, waarom dan geen Nederlandse lichamen op de rampplek.
Waar zijn deze Nederlanders gebleven?
Als ze elders zijn vermoord door de Cabal Bilderberg maffia en verwisseld met de lichamen van de rampplek, wie heeft dit dan gedaan, in wiens opdracht.
Het officiële bericht dat Rusland dit zou hebben gedaan klopt gewoon niet, want als de raket met het serienummer nooit in Rusland is gemaakt maar alleen in de Oekraïne, bewijst dit dat deze bewust door Mark Rutte is gelokaliseerd.
Wanneer de werkelijke gegevens van de zwarte dozen bekend zullen zijn, zal duidelijk worden dat ze van de MH370 zijn.
Afgezien van het verraad door het Nederlandse Cabal Bilderberg kabinet is het ook Genocide op de eigen bevolking, net zoals ze het albedo programma (zonnestraling management) vanaf Schiphol hebben om ons te besproeien met Chemtrails.
Vracht van papegaaien, niet uit Amsterdam maar uit Maleisië
Hier vallen honderden spreeuwen uit de lucht door 5G, Genocide project van Mark Rutte en Willy Agenda 21 von Amsberg.

De mh17 was in feite een verloren vlucht.

Massale spreeuwsterfte leidt tot complottheorie over geheime 5G testen

We are change

Al hun onverzettelijkheid om ons in hun macht te houden zal falen, zelfs de EU is per direct buitenspel gezet.

De manipulatie van Banken en Beurzen zal niet meer kunnen functioneren en kan binnen een fractie van een seconde worden omgeschakeld.

Vergeet de ellende die Cabal lid Mark Rutte voor ons in petto heeft, dat gaat niet gebeuren als je goed oplet wat de QFS kan doen.

Het oude systeem is zichzelf aan het vernietigen, Deutsche Bank kan voor ons de verlossing zijn, waarbij het hele oude geldsysteem voorgoed verdwenen zal zijn.

Als alle soevereine 209 landen deelnemen aan GESARA, betekent dit dat de corrupte EU geen geld krijgt, want de EU is geen Land maar een continent opgericht door de Nazi’s:

Dr Rath’s Lezing over Kanker en de Oorzaak Ontmaskering van de EU:

De ongeveer 100.000 verzegelde aanklachten van de Trump administratie zullen de schuldigen arresteren en voor het gerecht brengen, dan zijn ze er mee weggekomen, want de bevolking kan ook overblijven om deze Cabal zelf op te pakken en te doden.
Over de hele wereld zijn de Nazi elite verbonden door pedofielen en Satanisme.

Correction note: picture

De juiste tekst moet zijn: Pater Arturo Sosa Abascal, de leider van de rooms-katholieke religieuze orde van de jezuïeten, overhandigt koning Willem-Alexander der Nederlanden de aan Willem van Oranje toegeschreven commandeursstok tijdens een bijeenkomst in het Vaticaan.
Extra informatie over de band met de Roomse kerk

http://izrealzeus.blogspot.com/2018/12/the-house-of-orange-nassau-are-high.html

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/30/dutch-queen-planned-deal-with-nazis-to-help-rescue-belgian-king

http://www.bilderberg.org/bernhard.htm

De Nederlandse Begrotingskamer kan niet uitleggen waaraan 70% van de inkomstenbelasting wordt besteed. Mark Rutte steunde er de ISIS mee, en Toyota kocht voertuigen voor de moordenaars om de oliebelangen van Shell (Gekke Koning Willy) te behartigen.

https://www.geenstijl.nl/5143798/nieuwsuur-verfilmt-geenstijltopics/

https://www.elsevierweekblad.nl/4omvier/achtergrond/2018/09/rutte-steun-syrische-jihadisten-goed-uitzoeken-643260/

De Nederlandse Bilderberg misdaad regering financiert Deep State Projecten van ons belastinggeld.

De Nederlandse Bilderberg misdaad regering financiert de Oekraïense staats omroep Propaganda
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/nederland-betaalt-1-3-miljoen-voor-bestrijding-russische-propagandapers

Afgezien van het feit dat volgens artikel 21 van de grondwet van 1940 het koninkrijk in verval is geraakt, zijn er nog twee andere gebeurtenissen waarom Willy geen koning is.

Willem III 61 die zwanger is geraakt van Emma 20, Emma, in plaats van de grijze koning Willem III wordt zijn particulier secretaris Sebastiaan de Ranitz aangewezen als echte vader, of anders de liberale politicus Joan Roëll.

Willem III leed twee jaar voor de geboorte van Wilhelmina aan syfilis en kon daarom geen kinderen meer krijgen met Emma. https://kloptdatwel.nl/2014/08/26/het-kind-van-de-koning/

1909 babyruil (O-Show #08) info Van Johan Oldenkamp.

Hier zou Juliana door babyruil op 30 april 1909 zijn opgeëist als Wilhalmina’s Dochter als Wilhelmina’s geboren dochter die meerdere miskramen heeft gehad.

Hieruit blijkt dat deze gangsterfamilie ten onrechte aan de macht blijft om de Bevolking te blijven onderdrukken met de hulp van het Hitler-kabinet tot op heden.

XRP : Ripple (betaalprotocol)

Ripple is een real-time bruto-vereveningssysteem, valutawissel en overboekingsnetwerk gecreëerd door Ripple Labs Inc, een in de VS gevestigd technologiebedrijf. Ripple werd uitgebracht in 2012, is gebouwd op een gedistribueerd open source protocol, en ondersteunt tokens die fiat valuta, cryptocurrency, grondstoffen, of andere eenheden van waarde, zoals frequent flier miles of mobiele minuten vertegenwoordigen. Ripple beweert “veilige, onmiddellijke en bijna gratis wereldwijde financiële transacties van elke omvang zonder terugboekingen” mogelijk te maken. Het grootboek maakt gebruik van de eigen cryptocurrency die bekend staat als XRP.
In december 2020 werden Ripple Labs en twee van haar leidinggevenden aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor het verkopen van XRP-tokens, die de SEC classificeerde als niet-geregistreerde effecten.

Tool: XRP omzetten naar EUR – X Rapid Payments

BOOM! 🚨 🤯 🚨 Is Rosie Rios hinting that that XRP will be the future of money!?! When working at the Treasury she said her next job would be:
working on the future generation of money.”
She then joined Ripple and said: “let the future begin…” 🤯
#XRP #RIPPLE #XRPSEC

De vrouw wier handtekening op miljarden Amerikaanse biljetten prijkt
Rosa Gumataotao Rios is een van de meest alomtegenwoordige politieke figuren van de Verenigde Staten, maar toch zullen veel mensen waarschijnlijk nog nooit van haar gehoord hebben.
Haar naam komt voor in de dagelijkse transacties in elke stad wanneer iemand naar een geldautomaat gaat, brood koopt in een winkel, een restaurantrekening betaalt of een taxichauffeur.
Maar alleen wie de bankbiljetten zorgvuldig bestudeert, weet wie mevrouw Gumataotao Rios is.
Deze Californische vrouw van Mexicaanse afkomst is sinds 2009 penningmeester van de Verenigde Staten.
Sindsdien staat haar handtekening op zo’n 27 miljard dollar biljetten.

Ripple benoemt Rosie Rios, voormalig penningmeester van de Verenigde Staten, tot lid van de raad van bestuur en Kristina Campbell tot CFO
Vandaag kondigt Ripple met trots twee nieuwe benoemingen aan in haar leiderschapsteam. Rosa “Rosie” Gumataotao Rios, 43e penningmeester van de Verenigde Staten, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Ripple en Kristina Campbell treedt toe als Chief Financial Officer.
Alles is cabal op dit moment, maar dit zal veranderen.
Ripple (XRP) zal als één van de weinige crypto’s overblijven.
Alleen de gereguleerde crypto’s blijven bestaan, de rest verdwijnt. Daar ging de rechtzaak tussen de SEC en Ripple over. Ripple heeft deze gewonnen, maar uitkomst laat nog even op zich wachten (kwestie van timing). Alle toekomstige valuta zullen gedekt worden door metalen (is in Rusland nu al het geval). XRP zal goud gedekt zijn. Bitcoin goes to zero is gezegd. Bitcoin is niet gereguleerd en kan gemined worden. XRP kan niet gemined worden. Samengevat: hold XRP en verkoop Bitcoin.
24-apr-2022 Ripple rechtszaak pas in 2023 afgelopen
Alderoty deed zijn uitspraken in reactie op een tweet van advocaat James K. Filan, die de Ripple rechtszaak op de voet volgt. Hij liet vrijdag weten dat beide partijen in de zaak een brief hebben ingediend bij de rechter waaruit blijkt dat de zogenoemde “expert challenges” in augustus worden gedaan. De afsluitende verklaringen zullen vervolgens een paar dagen voor kerst gegeven worden.
17-apr-2021 De lopende rechtszaak tussen Ripple Labs en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wordt steeds interessanter om te volgen. Onlangs heeft rechter-magistraat Sarah Netburn Ripple’s motie toegekend om de gegevens van zijn huidige en voormalige chief executives privé te houden. Interessant is echter dat de rechtszaak een ongebruikelijke wending lijkt te hebben genomen. Volgens CryptoLaw heeft de SEC naar verluidt de regels van de Amerikaanse burgerlijke rechtbank geschonden door in de zaak meerdere MOU’s af te geven, er werd opgemerkt dat:
Ripple : The Future Of Digital Currency” With – Ripple’s Ross D’Arcy
klik hier voor alles over XRP door young investment
🛑GLOBAL CURRENCY RESET🛑
The Black Swan event (Global Market Crash) is coming soon!