The Secret History of the British Empire

Part 01: The Freemasonic Takeover of England – 4:21
Part 02: The Freemasonic French Revolution – 16:56
Part 03: The Unexpected Connection – 31:38
Part 04: The Irish Slave Trade – 46:21
Part 05: The Freemasonic – Luciferian Religion – 61:20
Part 06: The Committee of 300 – 75:40
Part 07: The Knights of The Golden Circle Part 1 – 90:00
Part 08: The Knights of The Golden Circle Part 2 – 104:05
Part 09: The Hellfire Club – 118:30
Part 10: The Mystery of The Spanish Armada – 132:38
Part 11: Drugging China – 145:51
Part 12: Manly P Hall: Mankind’s Most Transparent Freemason – 161:12
Part 13: Sacrifice & Skulls – 176:20
Part 14: The Collapse of Christianity – 195:10
Part 15: Secrets From World War I – 210:50
Part 16: Adrenochrome & Freemasonry – 226:40
Part 17: The Torture of India – 243:32
Part 18: The Myth of “Christian” England – 259:40
Part 19: The Plandemic – 274:45
Part 20: Anglo Supremacy – 290:40
Part 21: The End – 307:00

De geheime geschiedenis van het Britse Rijk

Deel 01: De vrijmetselaarsovername van Engeland – 4:21
Deel 02: De vrijmetselaarsrevolutie in Frankrijk – 16:56
Deel 03: De onverwachte connectie – 31:38
Deel 04: De Ierse slavenhandel – 46:21
Deel 05: De Vrijmetselaar – Luciferiaanse Religie – 61:20
Deel 06: Het Comité van 300 – 75:40
Deel 07: De Ridders van de Gouden Cirkel – Deel 1 – 90:00
Deel 08: De Ridders van de Gouden Cirkel Deel 2 – 104:05
Deel 09: De Hellfire Club – 118:30
Deel 10: Het mysterie van de Spaanse Armada – 132:38
Deel 11: China aan de drugs – 145:51
Deel 12: Manly P Hall: De meest transparante vrijmetselaar van de mensheid – 161:12
Deel 13: Offers en schedels – 176:20
Deel 14: De ineenstorting van het christendom – 195:10
Deel 15: Geheimen uit de Eerste Wereldoorlog – 210:50
Deel 16: Adrenochroom & Vrijmetselarij – 226:40
Deel 17: De marteling van India – 243:32
Deel 18: De mythe van “Christelijk” Engeland – 259:40
Deel 19: De Plandemie – 274:45
Deel 20: Engelse overheersing – 290:40
Deel 21: Het einde – 307:00

Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers

Bjorne Willemsen: Bespreking van de aangifte tegen de beleidsmakers

18-mei-2021 In deze video bespreek ik de Strafrechtelijke aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers die Stichting Artsen voor Waarheid in samenwerking met Kessel Advocatuur en de Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voorbereid. Ook benoem ik enkele van de cruciale vaststaande feiten (bewijs hiervan wordt in de aangifte geleverd). Wil jij je aansluiten bij deze aangifte? Hier kun je een eigen exemplaar van deze aangifte bestellen en/of je aanmelden als mede-indiener.

Waarschijnlijk ook aanklacht bij het Internationaal Strafhof
Doe met de Bond collectief aangifte tegen Rutte c.s.
in samenwerking met stichting Artsen voor Waarheid

Gepubliceerd: 4 mei 2021
Je kunt nu ook collectief strafrechtelijk aangifte doen tegen Rutte en de zijnen! Als je er tegenop ziet om daarvoor naar het politiebureau te gaan, kun je de Bond machtigen om namens jou de aangifte inzake de coronamaatregelen uit te voeren. De Bond biedt deze mogelijkheid aan op verzoek van zijn leden. Het ziet ernaar uit dat de Bond ook een aanklacht bij het Internationaal Strafhof zal indienen.
Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen aangifte opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen. De Bond steunt de actie van Artsen voor Waarheid en biedt de mogelijkheid om collectief digitaal aangifte te doen.

Laat de Bond namens jou aangifte doen
Je machtigt de Bond om namens jou aangifte te doen bij de politie middels het plaatsen van een digitale handtekening en je zet een digitale handtekening in de digitale versie van de aangifte. Je ontvangt het door jou digitaal ondertekende document (digitale versie Aangifteboek tegen Rutte c.s.), dat wordt meegenomen in de collectieve aangifte van de Bond. Prijs: € 3,- per aangifte.

Strafbare feiten
De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe. Met het document dat Artsen voor Waarheid heeft opgesteld, doe je aangifte van strafbare feiten (misdrijven tegen de menselijkheid) die door middel van de coronamaatregelen tegen jou en de rest van de Nederlandse bevolking zijn gepleegd en vraag je via de politie aan het Openbaar Ministerie om naar deze strafbare feiten een onderzoek in te stellen. Het doel van dit onderzoek is strafvervolging.

Internationaal Strafhof
Inmiddels hebben berichten de Bond bereikt dat strafrechtelijke aangiften tegen Rutte en zijn medeplegers niet altijd in behandeling worden genomen. Doe je mee aan de collectieve aangifte van de Bond en zou de betreffende Officier van Justitie weigeren naar aanleiding van de collectieve aangifte een strafzaak tegen de verdachten te starten, dan zal de Bond hiertegen bezwaar maken bij het Gerechtshof. Mocht het Gerechtshof het besluit van de Officier van Justitie steunen, dan zal de Bond een aanklacht tegen Rutte en de anderen indienen bij het Internationaal Strafhof. De kans dat dit uiteindelijk zal gebeuren, is volgens de Bond groot.

Willem-Alexander
In verband met de strafrechtelijke aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers is het van belang dat Willem-Alexander in zijn functie van koning tot twee keer toe in een toespraak te kennen heeft gegeven dat de Nederlandse bevolking wat hem betreft een opdracht te vervullen heeft. Op 31 maart 2021 te Den Haag zei hij (vertaald uit het Engels): ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ Op 4 mei 2020 te Amsterdam zei hij, verwijzend naar de situatie in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.’  

Iedere agent heeft eens zijn eed of belofte van trouw aan de koning afgelegd. Overweeg daarom, als je zelf aangifte gaat doen (optie 1), om bovengenoemde citaten geprint mee te nemen ter motivatie van de aangifte. De toespraken zijn in pdf te downloaden: 

Zelf printen
Je kunt de aangifte ook zelf printen en met je eigen geprinte versie naar het politiebureau gaan. Je vindt de aangifte in digitale vorm hier. zipfile

11-apr-2021 Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers van de overheid