Bij gratie Gods…

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties aangetroffen.
De oorsprong van “gratie Gods” is bijbels en moet gezocht worden in het onderdeel van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen dat bekend staat als Romeinen XIII”

Niks bij de gratie Gods… wordt het plaatje al duidelijk?
kortom: Als burger dien je je als slaaf te gedragen, gehoorzaam te zijn aan de (r)overheid en als je dat niet doet ben je een gevaar en dan moet je gestraft worden…
Dominee Paul visser 13e hoofdstuk, brief aan de Romeinen

Romeinen 13
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

De overheid als dienares van God

1.Ieder Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13mens13:1 ieder mens – Letterlijk: elke ziel. moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, Spr. 8:15; Dan. 4:32want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,

2.zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3.Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

4.Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

5.Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

6.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

7.Matt. 22:21Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Liefde tot de naaste

8.Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;

Gal. 5:14; 1 Tim. 1:5want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

9.Want dit: Ex. 20:13; Deut. 5:17; Matt. 19:18U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

10.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

11.En dit te meer, Efez. 5:14; 1 Thess. 5:6omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

12.1 Thess. 5:5De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Kol. 3:8Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

13.Laten wij, als op klaarlichte dag, Filipp. 4:8; 1 Thess. 4:12op een gepaste wijze wandelen, Luk. 21:34; 1 Thess. 5:6niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 1 Kor. 6:10; Efez. 5:5niet in slaapkamers en losbandigheden, Jak. 3:14niet in ruzie en afgunst.

14.Gal. 3:27Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, 1 Petr. 2:11en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Seizoenen, weer & wind

Wind IS NOT What You Were Told!! (Secrets REVEALED!!) | FE PROOF 40
listen to the Secrets of wind from the book of Enoch (skip to the 32m mark)

👆👇👆 Het boek van de watchers, hoofdstuk 18 👆👇👆

 1. Ik zag de schatkamers van alle winden. Ik zag hoe Hij daarmee de gehele schepping en het vaste fundament der aarde had ingericht.
 2. en ik zag de hoeksteen der aarde; ik zag de vier winden die de aarde dragen en het uitspansel des hemels
 3. En ik zag hoe de winden de gewelven des hemels uitspreiden en hun standplaats hebben tussen hemel en aarde; dit zijn de pilaren des hemels.
 4. Ik zag de winden des hemels, die zich omkeren en de omtrek der zon en al de sterren tot hun ondergang brengen.
 5. Ik zag de winden op aarde die de wolken voortdrijven; ik zag de weg van de engelen. Ik zag het einde van de aarde, het uitspansel van de hemel daarboven, en ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt. Waar er zeven bergen van prachtige stenen zijn. drie naar het oosten en drie naar het zuiden.
 6. En wat de bergen in het oosten betreft, één was van gekleurde steen, één van parelmoer en één van jacint, en de bergen in het zuiden waren van rode steen.
 7. Maar de middelste reikte tot aan de hemel, als de troon van God, van albast, en de top van de troon was van saffier.
 8. En ik zag een vlammend vuur, en achter deze bergen
 9. is een landstreek aan het einde van de grote aarde, waar de hemelen voltooid waren
 10. en ik zag een diepe afgrond, met kolommen van hemels vuur, en onder hen zag ik kolommen van vuur vallen, die zowel naar de hoogte als naar de diepte onmetelijk waren
 11. en voorbij de afgrond zag ik een plaats, die geen uitspansel van de hemel daarboven had en geen vaste aarde daaronder; er was geen water op en geen vogels, maar het was een woestenij en een afschuwelijke plaats
 12. Ik zag de zeven sterren als grote brandende bergen en voor mij, toen ik mij vergewiste om hen te aanschouwen
 13. De engel zei: Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is een gevangenis geworden voor de sterren en het gastheer des hemels.
 14. En de sterren, die over het vuur rollen, zijn het, die het gebod des Heren hebben overtreden in den beginne hunner opgang, omdat zij niet zijn voortgekomen op de vastgestelde tijden.
 15. En Hij werd toornig op hen en bond hen vast tot de tijd dat hun schuld zou worden volbracht, zelfs voor tienduizend jaar
Mysterious Activity ABOVE Proves Firmament!! (Sprites x Elves) | FE ADVANCED ep16
Spring Weather PROVES Intelligent Design!! | FE ADVANCED ep18
Lightning x Thunder IS NOT What You Were Told!! (Secrets of STORMS Revealed) | BRAINSTROM ep20
Tectonic Plates x THE RING of FIRE + The Pangaea Connection | Fe PROOF 22 pt1
Continents SPLITTING APART x Ground Openings Across The World!! (Is It A WARNING?) | Fe PROOF 22 pt2
Lava x Magma IS NOT What You Were Told!! (PROOF of the Lake of FIRE?!) | Fe PROOF 23

Prinsjesdag en bananenrepubliek

De derde dinsdag van september wordt in Nederland (de staat der nederlanden) Prinsjesdag genoemd.
Het staatshoofd spreekt dan in een Verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Tegelijkertijd wordt op die dag de miljoenennota en de rijksbegroting voor het volgende jaar gepresenteerd.

Wetgeving

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september (…) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting.
Hierop volgen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de rijksbegroting wordt besproken.

De bananenrepubliek

Geschiedenis

Prinsjesdag, (verjaardag van stadhouder Willem III op 14 november), door Jan Steen

Opening van de Staten-Generaal op 15 september 1925

De benaming ‘Prinsjesdag’ werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de prinsen van Oranje. Na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk en de geboorte van de latere Willem V van Oranje-Nassau op 8 maart 1748 en vooral in de patriottentijd werd zijn verjaardag aangegrepen om demonstraties van Oranjegezindheid te houden.

De eerste ‘Prinsjesdag’ in de betekenis waarin wij die nu kennen, vond plaats op 2 mei 1814. Hoewel de staatkundige verhoudingen sindsdien sterk veranderd zijn, is het principe van deze dag gelijk gebleven: Prinsjesdag is de dag waarop de vorst ten overstaan van het parlement de troonrede uitspreekt. Tot de grondwetsherziening van 1848 was de inhoud van de troonrede officieel een zaak van de vorst; na 1848 bepaalden de ministers wat de Koning zou zeggen. Het duurde echter tot na de Eerste Wereldoorlog voordat de troonrede zijn huidige karakter kreeg, een schets van de stand van zaken en een presentatie van de plannen voor het volgende parlementaire jaar. Het voorlezen van de troonrede is gelieerd aan de opening van de zitting van de Staten-Generaal, die sinds 1888 plaatsvindt op de derde dinsdag van september.

Vanouds is in de Grondwet bepaald op welke dag Prinsjesdag valt. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de zitting van de Staten-Generaal aanvankelijk op de eerste maandag in november geopend, en later op de derde maandag in oktober. Toen in 1848 een een jaarlijkse begroting werd ingevoerd, wilde de Tweede Kamer meer tijd hebben om deze begroting te behandelen. Daarom werd het zittingsjaar van het parlement verlengd door de openingsdatum nog een maand te vervroegen, naar september.

De maandag was echter geen ideale dag. Voor een groot aantal parlementsleden uit afgelegen delen van het land was het moeilijk om op maandag tijdig in Den Haag te zijn. Om te voorkomen dat zij op zondag moesten reizen, (zondagsrust), werd bij de grondwetswijziging van 1887 de maandag vervangen door de dinsdag.

De benaming ‘Prinsjesdag’ voor de opening van de zitting der Staten-Generaal raakte rond 1930 in zwang. In 1931 werd het uitspreken van de troonrede voor het eerst gefilmd. De microfoon stond naast de troon van koningin Wilhelmina.

De jaarlijkse zitting van het volledige parlement werd niet alleen verlengd door haar vroeger te openen, maar ook door haar later te sluiten. Uiteindelijk reed op maandag, daags voor Prinsjesdag, de minister van Binnenlandse Zaken in een hofrijtuig naar de Ridderzaal om de zitting te sluiten. Minister De Gaay Fortman ging gewoon in zijn dienstauto, maar zijn opvolger Hans Wiegel herstelde de koets in ere en trok zelfs een negentiende-eeuws uniform aan, compleet met steek.

Sinds 1983 spreekt de Grondwet niet meer over de zitting van de Staten-Generaal. Deze hoeft dus ook niet meer geopend en gesloten te worden. Sindsdien is deze dag in de Grondwet gehandhaafd als de dag waarop de troonrede wordt uitgesproken.

In 2017 werd de begroting gepresenteerd met een demissionair kabinet. In verband met de vergevorderde formatieonderhandelingen en de veranderingen die het nieuwe regeerakkoord voor de begroting zouden hebben, waren er aansluitend aan het aanbieden van de miljoenennota in de Tweede Kamer geen algemene beschouwingen.

Ceremonie

Minister van Justitie Van Schaik arriveert in ministersuniform bij de Ridderzaal op Prinsjesdag 1934
Eerste Prinsjesdag met koningin Juliana als nieuwe vorstin. De Gouden Koets, hier op de hoek van de Korte Vijverberg in Den Haag, op weg naar de Ridderzaal, 21 september 1948
Leden van het Cavalerie ere-escorte oefenen op het strand in Scheveningen voor Prinsjesdag 2013. De betrokken paarden en ruiters worden aan een laatste zware test onderworpen door ze bloot te stellen aan geweervuur, kanonslagen, muziek en rook.

Het was lange tijd regel de troonrede uit te spreken in de Ridderzaal. Traditiegetrouw ging de Koning in optocht per koets naar de Ridderzaal, waarbij het volk langs de route gelegenheid werd gegeven het staatshoofd toe te juichen. In 2020 kwam daar vooralsnog een eind aan wegens de COVID-19-pandemie. Ook in 2021 was er geen optocht met koetsen. In beide jaren werd de troonrede uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag, omdat daar meer plaats is om ter bescherming van een eventuele besmetting met het COVID-19-virus de parlementsleden op anderhalve meter afstand van elkaar te laten plaatsnemen. In plaats van door paarden getrokken koetsen vertrok het koninklijk gezelschap in vier hofauto’s naar zijn bestemming. Militair vertoon was er die jaren alleen nog bij de ingang van de Grote Kerk waar een militaire erewacht het koninklijk gezelschap opwachtte.

In 2001 was er als eerbetoon aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september in Washington en New York geen begeleidend militair muziekkorps bij de koninklijke stoet aanwezig. De Gouden Koets hield toen ook kort halt bij de Amerikaanse ambassade.

Voorafgaand aan de troonrede trekt er een koninklijke stoet door Den Haag. De stoet vertrok tot en met 2019 op of rond 13.00 uur van Paleis Noordeinde en kwam tot in 2019 ongeveer 25 minuten later aan bij de Ridderzaal, waarop het voorlezen van de troonrede begon.[5] Om circa 14.00 uur begaf de stoet zich weer terug naar het Paleis Noordeinde.

Bij het vertrek van de Koning groet hij het vaandel van het krijgsmachtonderdeel dat bij het paleis is opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld.

Koetsen

De Gouden Koets op Prinsjesdag 2007

De Koning en de belangrijkste leden van het Koninklijk Huis maken de rijtoer normaliter met de Gouden Koets, respectievelijk gala-glasberline. Dit gebruik stamt uit 1912; voor die tijd werd gebruikgemaakt van de Glazen Koets, die daarna tot en met 2019 werd gebruikt bij de generale repetitie van Prinsjesdag. De Glazen Koets verving op Prinsjesdag zelf van 2015 tot en met 2019 de Gouden Koets, die gerestaureerd werd.[6]

De Gouden Koets op Prinsjesdag 2011

Route

De route ging tot en met 2019 niet langs de kortste weg van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. De gebruikelijke route was: Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg, Binnenhof, bij elkaar ruim een kilometer. Deze route was in gebruik sinds 1925, toen door een verhoging van de straat het niet langer mogelijk was om onder de Stadhouderspoort aan de voorzijde van het Binnenhof door te gaan – de Gouden Koets kwam sindsdien via de Mauritspoort en de Binnenpoort het Binnenhof op.

Koninklijke stoet

De koninklijke stoet ging vergezeld van veel militair vertoon en bestond tot en met 2019 achtereenvolgens uit:

 • Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
 • Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en adjudant
 • Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • Ere-Compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers)
 • Commandant Bereden ere-escorte der Koninklijke Marechaussee met twee vleugeladjudanten
 • Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
 • Peloton bereden ere-escorte der Koninklijke Marechaussee
 • Commandant ere-escorte Cavalerie met trompetters en paukenpaard (Heerpauken)
 • Bereden standaardwacht der Cavalerie
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie (eerste peloton)
 • Rijknecht-majoor met twee rijknechten te paard
 • Eerste rijtuig: bespannen met 2 paarden, vergezeld door een lakei bij elk portier, met daarin:
  • Kamerheer van de Koning
  • Ceremoniemeester van het Hof
 • Tweede rijtuig: bespannen met 2 paarden, vergezeld door een lakei bij elk portier, met daarin:
  • Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning
  • Grootmeesteres van Z.M. de Koning
 • Commandant Bereden ere-escorte Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie met twee vleugeladjudanten
 • “Clique” (bont paukenpaard en 8 trompetters) van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie
 • Bereden standaardwacht van de Nationale Politie
 • Bereden ere-escorte van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie (eerste peloton)
 • Derde rijtuig: Gala-glasberline, bespannen met 4 paarden, vergezeld door een hulpkoetsier bij elk paard en twee lakeien aan elke zijde van de koets, met daarin:
  • Z.K.H. prins Constantijn
  • H.K.H. prinses Laurentien
 • Escorterende bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • Bereden ere-escorte van de Landelijke Eenheid Bereden van de Nationale Politie (tweede peloton)
 • Vierde rijtuig: Gouden Koets, bespannen met 8 paarden, vergezeld door een hulpkoetsier bij elk paard, een postiljon op het paard links vooraan en vier lakeien aan elke zijde van de koets, met daarin:
  • Z.M. Koning Willem-Alexander
  • H.M. koningin Máxima

(Prins(ess)en van 18 jaar en ouder mogen meerijden)

 • Escorterende bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • Adjudant-generaal, tevens Chef Militaire Huis van Z.M. de Koning te paard
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie (tweede peloton)

De stalmeester van de Koning te paard had een vrije plaats binnen de stoet. Er liepen 68 paarden mee. Een klein deel was afkomstig van de Koninklijke Stallen, maar omdat het leger geen paarden meer heeft werd een groot deel tijdelijk afgestaan door particulieren en bereden door de Cavalerie Ere-Escorte.

Erewacht

Militairen in een erewacht, 2015

Langs de route stonden tot en met 2019 erewachten en orkesten van alle delen van de krijgsmacht. Voor Paleis Noordeinde stond de Koninklijke Luchtmacht, met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en voor de Ridderzaal het Korps Mariniers met de Marinierskapel. Deze muziekkorpsen spelen het Wilhelmus wanneer de Koning het paleis verlaat en wanneer hij bij de Ridderzaal arriveert. Verspreid over de route stonden verscheidene detachementen van het Korps Nationale Reserve en andere parate eenheden, zoals de Luchtmobiele brigade.

De burgerbevolking werd in de erewacht vertegenwoordigd door groepen van verschillende studentenweerbaarheden. Tevens was er ieder jaar een burgerdeputatie uit een van de provincies.

Minuutschoten

Saluutschoten tijdens Prinsjesdag 2015

Vanaf het vertrek van de Koning van Paleis Noordeinde tot het moment van zijn terugkeer werden tot en met 2019 minuutschoten afgegeven vanaf het Malieveld door het Korps Rijdende Artillerie.

Troonrede

Koning Willem-Alexander beantwoordt het geneigde vaandel bij aankomst bij de Ridderzaal (Prinsjesdag 2013)

Bij aankomst van de Koning groet hij het vaandel van het krijgsmachtonderdeel dat is opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld. Vervolgens wordt hij ontvangen door de commissie van in- en uitgeleide, die het koninklijke gezelschap naar hun zitplaatsen begeleidt. De voorzitter van de Verenigde Vergadering maakt de komst van het staatshoofd bekend door het roepen van de woorden “De Koning!” Alle aanwezigen gaan hierop staan. Zodra de Koning op de troon heeft plaatsgenomen, gaat iedereen zitten. De Koning leest vervolgens de troonrede voor, die traditioneel begint met de woorden: “Leden van de Staten Generaal…” Na het voorlezen van de troonrede roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering: “Leve de Koning!”, waarop alle aanwezigen dienen te antwoorden met “Hoera! Hoera! Hoera!” Vervolgens vertrekt de Koning met zijn gevolg naar de naastgelegen Koninginnekamer. Om circa 13.50 uur vertrekt de stoet weer naar het Paleis Noordeinde.

Muzikale omlijsting

Sinds 1980 is het gebruikelijk dat bij de binnenkomst van de Koning in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal door een blazersensemble van het Residentieorkest het muziekstuk ’Entrada della Regina’ van de componist Jurriaan Andriessen ten gehore wordt gebracht. Het stuk is gecomponeerd bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix in Amsterdam. Na haar abdicatie is het gebruik onder koning Willem-Alexander voortgezet. Na afloop van de Verenigde Vergadering wordt bij het verlaten van de Ridderzaal door de voorzitter en de leden van de Staten-Generaal sinds 2015 het muziekstuk ‘Hymne voor de Staten-Generaal’, een compositie van Johan de Meij, ten gehore gebracht. Dit stuk is in dat jaar gecomponeerd bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Staten-Generaal als bicameraal parlement.

Balkonscène

Na terugkomst in Paleis Noordeinde volgde er tot en met 2019 om 14.00 uur de balkonscène, waarbij de aanwezige leden van het Koninklijk Huis op het balkon van het paleis door het volk werden toegejuicht. Deze balkonscène werd om veiligheidsredenen in de jaren zestig ingevoerd – voordien stapte de familie, als het weer het toeliet, na terugkomst in het paleis van de Gouden Koets over in een open koets die met dravende paarden door Den Haag reed. In 2020 en 2021 was er vanwege de coronapandemie geen balkonscène.

In het begin kwamen alleen de koningin en haar gemaal op het balkon, in 1985 kwam prins Willem-Alexander erbij en in 1988 de drie prinsen. Vanaf 2013 komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en zijn echtgenote Laurentien naar buiten.

De hele ceremonie rond Prinsjesdag wordt traditiegetrouw rechtstreeks op de televisie uitgezonden door de NOS.

Prinsjesdagstukken

Aanbieding van het koffertje in de Tweede Kamer tijdens Prinsjesdag 2015
Minister van FinanciënOnno Ruding op Prinsjesdag 1983

De Prinsjesdagstukken bestaan uit de miljoenennota, de rijksbegroting, het Belastingplan en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (de voorafgaande laatste ronde van overleg binnen het kabinet is in de laatste twee weken van augustus, het is de zogeheten ‘augustusbesluitvorming’. Hierin worden eventueel nog parameters bijgesteld op basis van recente koopkrachtramingen).

De minister van Financiën draagt een koffertje met het opschrift “Derde dinsdag in september”, met – naar men zegt – de miljoenennota. In werkelijkheid is de miljoenennota op papier veel te volumineus om in het koffertje te passen, maar tegenwoordig staat de miljoenennota op een cd. De miljoenennota wordt officieel tot Prinsjesdag geheimgehouden (maar eventueel wel onder embargo verstrekt aan de media), al lekken delen ervan doorgaans uit. In 2008 werd de miljoenennota al op de voorafgaande zaterdag in NRC Handelsblad gepubliceerd. Rol van het staatshoofd

Prinsjesdag ontleent een groot deel van zijn luister aan de rol van de Koning en zijn Huis. Maar onomstreden is die rol nooit geweest. Al in 1872 uitte Abraham Kuyper in De Standaard kritiek op het voorlezen van de troonrede door de Koning. Gezien de in 1848 ingevoerde ministeriële verantwoordelijkheid diende volgens hem een der ministers deze taak uit te voeren; zij hebben de troonrede geschreven. In zijn regeerjaren heeft Kuyper de traditie echter in ere gelaten.

Honderd jaar na Kuyper kwam Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling met een voorstel tot wijziging van het scenario: de Koning zou voortaan bij het uitspreken van de troonrede niet worden omringd door de leden van zijn Huis, maar door de leden van zijn regering.

Incidenten

1963

Op Prinsjesdag 1963 sloeg tijdens de rijtoer naar de Ridderzaal een van de paarden van de Crème Calèche met de prinsessen op het Lange Voorhout op hol. Het rijtuig kwam tegen een boom tot stilstand. Niemand raakte gewond en de schade aan het rijtuig was beperkt. De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet konden echter hun rit in de calèche niet voortzetten en stapten bij hun ouders in de Gouden Koets.

2001

In 2001 viel Prinsjesdag een week na de aanslag van 11 september in de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan werd besloten geen muziek te spelen tijdens de rijtoer. De Gouden Koets stond bij het passeren van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout enkele ogenblikken stil om een groet aan de Amerikanen te brengen. Dat was zeer ongebruikelijk, want volgens het protocol hoeft het staatshoofd nooit te wachten.

2010

Op 21 september 2010 werd tijdens Prinsjesdag de stoet van de Koningin licht verstoord. Een 29-jarige man wierp vanuit het publiek een ruim 600 gram wegende glazen waxinelichthouder tegen de ruit van de Gouden Koets. Hij werd vrijwel meteen door omstanders overmeesterd en overgedragen aan de politie. Onderzoek in het Pieter Baan Centrum wees uit dat de man aan een waanstoornis leed. De rechtbank achtte hem op grond daarvan volledig ontoerekeningsvatbaar en legde hem op 16 september 2011 de maatregel op van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal een jaar. In hoger beroep werd hij door het Gerechtshof op 1 februari 2013 veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Het Hof verwierp de ontoerekeningsvatbaarheid van de man, die daarmee niet hoefde te worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.

De bloedmarkt

Denk aan de bloedmarkt in de wereld … deel 1-2-3-4-5
vat bloed $ 67.000 versus een vat olie $ 42
part 2: De bloedige waarheid: onderzoek naar Amerika’s bloedindustrie en haar aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad door het Arkansas gevangenis plasma schandaal
Over het algemeen zijn bloedtransfusies veilig. In de loop der jaren hebben tragedies in verband met besmet bloed en bloedproducten echter gemeenschappen op internationale schaal doorkruist. Bloed dat besmet is met hepatitis C, HIV en hepatitis B heeft patiënten ziek gemaakt en gedood, met financiële, politieke en juridische gevolgen voor degenen die verantwoordelijk werden bevonden.
Deze nota wil één zo’n tragedie onderzoeken: het Arkansas Gevangenis Plasma Schandaal. Het schandaal, dat zich tussen 1982 en 1994 in de Cummins Gevangenis in Grady, Arkansas, heeft afgespeeld, was het gevolg van de exploitatie van een bloedproductencentrum waar gevangenen “bloedden” in ruil voor $7 tot $10 per donatie. Er wordt beweerd dat besmette bloedproducten uit de gevangenis internationaal werden gedistribueerd en dat als gevolg daarvan duizenden mensen besmet raakten met hepatitis C.
In deze nota wordt ingegaan op: (1) de aard van de bloedhandel in Amerika, (2) de gebeurtenissen in het plasmacentrum van de Cummins-gevangenis en het daaruit voortvloeiende schandaal, (3) de reactie van de Canadese en Britse rechtssystemen en regeringen op de slachtoffers van besmet bloed, en (4) de waarschijnlijke uitkomst van een vordering wegens nalatigheid tegen de vermeende verantwoordelijke partijen indien de slachtoffers met succes een rechtszaak hadden aangespannen.
Aan de hand van deze analyse zal deze notitie aantonen dat zelfs als alle vermeende feiten over de omstandigheden in het plasmacentrum in de gevangenis waar zouden zijn, benadeelden die in de Verenigde Staten een vordering wegens nalatigheid instellen, niet zouden kunnen zegevieren omdat het onmogelijk is om in Amerikaanse rechtszaken over bloedproducten een oorzakelijk verband te bewijzen.
Repository Citation
Sophia Chase, The Bloody Truth: Examining America’s Blood Industry and its Tort Liability Through the Arkansas Prison Plasma Scandal, 3 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 597 (2012),
Essentie en embleem van het leven – gevreesd, vereerd, gemythologiseerd en gebruikt in magie en geneeskunde sinds de vroegste tijden – menselijk bloed is nu het centrum van een enorme, geheimzinnige en vaak gevaarlijke wereldhandel. Het is een handel waarvan de invloed op de mensheid die van elke andere handel overtreft – miljoenen levens zijn gered door bloed en zijn verschillende derivaten, en tienduizenden levens zijn verloren gegaan. Douglas Starr vertelt hoe dit zo is gekomen, in een uitgebreide geschiedenis die door de eeuwen heen gaat.
Met de opkomst van de wetenschap werd bloed gezien als een onderdeel van de menselijke anatomie, dat kon worden geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Starr beschrijft de eerste gedocumenteerde transfusie: In de zeventiende eeuw brengt een van de hofartsen van Lodewijk XIV het bloed van een kalf over op een krankzinnige om hem te “genezen”. Aan het begin van de twintigste eeuw identificeert een jonge onderzoeker in Wenen de basisbloedgroepen en zet daarmee de eerste stap naar een succesvolle transfusie. Dan vindt een arts in New York een manier om het stollen van bloed te stoppen, waardoor alle transfusies mogelijk worden.
In de jaren dertig gebruikt een Russische arts op griezelige wijze geïmproviseerd kadaverbloed om levende patiënten te helpen – en realiseert zich dat bloed kan worden opgeslagen. De eerste bloedbank wordt al snel operationeel in Chicago.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog splitsen onderzoekers, gedreven door de behoeften op het slagveld, bloed op in bruikbare componenten die gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Dit “fractioneringsproces” – voltooid door een Harvard-team – levert een groot aantal farmaceutische producten op en vormt de basis voor de toekomstige wereldmarkt. Plasma, juist omdat er lang houdbare geneesmiddelen van gemaakt kunnen worden, wordt verscheept en verhandeld met winstoogmerk; vandaag de dag is het een handel van 5 miljard dollar.
De auteur vertelt over de tragische verspreiding van AIDS door de distributie van besmette bloedprodukten, en beschrijft waarom en hoe verwante schandalen over de hele wereld zijn losgebarsten. Tenslotte gaat hij in op de nieuwste pogingen om kunstbloed te maken.
Douglas Starr heeft een baanbrekend boek geschreven dat een onderwerp behandelt dat van universeel en dringend belang is en dat de gevaren en beloften onderzoekt die in het verschiet liggen.
Toen Bill Clinton gouverneur van Arkansas werd, kende de gevangenisraad van die staat een vet contract toe aan een bedrijf uit Little Rock, Health Management Associates, of HMA genaamd. Het bedrijf kreeg 3 miljoen dollar per jaar om medische diensten te verlenen aan het gevangenissysteem van de staat. Het bedrijf betaalde gevangenen $7 per pint van hun bloed. HMA verkocht het bloed vervolgens op de internationale plasmamarkt voor $50 per pint en deelde de opbrengst 50/50 met het Arkansas Department of Corrections. Het contract van HMA met het gevangeniswezen van Arkansas en haar intrede op de bloedmarkt vielen samen met de opkomst van AIDS in de Verenigde Staten. Maar HMA heeft het bloed van de gevangenen niet gescreend, zelfs niet nadat de FDA speciale waarschuwingen had uitgegeven over de hogere incidentie van AIDS en hepatitis bij gevangenispopulaties. Toen Amerikaanse farmaceutische bedrijven en bloedfractioneerders in het begin van de jaren tachtig stopten met het kopen van bloed van gevangenen, richtte HMA zich op de internationale bloedmarkt en verkocht het aan bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en Japan. Maar de belangrijkste afnemer van HMA’s besmette bloed, dat grotendeels afkomstig was van gevangenen van de Cummings Unit in Grady, Arkansas, was een bedrijf in Canada, Continental Pharma Cryosan Ltd. Cryosan was betrapt op het importeren van bloed van Russische kadavers en het opnieuw etiketteren alsof het van Zweedse donoren afkomstig was. Het bedrijf verkocht ook bloed uit de sloppenwijken van Haïti. Alleen al in Canada zijn meer dan 7.000 mensen gestorven aan besmette bloedtransfusies, onder wie veel hemofiliepatiënten. Meer dan 4.000 van hen stierven aan AIDS. In 1986 werd het contract met HMA geannuleerd als gevolg van publieke verontwaardiging, maar een ander bedrijf, Pine Bluff Biologicals, startte de bloeddonoractiviteit opnieuw op. Tegen het einde van de jaren ’80 was Arkansas de enige staat waar nog een bloedprogramma voor gevangenissen met winstoogmerk bestond, en het werd uiteindelijk stopgezet door Clintons opvolger, gouverneur Jim Tucker, nadat de Clintons naar Washington DC waren verhuisd. Een groot deel van de Canadese AIDS en Hepatitis epidemie is rechtstreeks terug te voeren op de Arkansas gevangenis-bloedprogramma’s onder toenmalig gouverneur Bill Clinton.
De omzet van de bloedplaatjesmarkt zal in 2026 meer dan 5 miljard dollar bedragen: Global Market Insights, Inc.
Belangrijke spelers op de bloedplaatjesmarkt zijn onder meer American National Red Cross, America’s Blood Centers, American Association of Blood Banks (AABB), Blood Centers of America, Brazilian Red Cross, Canadian Blood Services, European Blood Alliance (EBA) en OneBlood.
Volgens het laatste rapport “Blood Platelets Market by Application (Hemophilia, Thrombocytopenia, Perioperative Indications, Platelet Function Disorders), End-Use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers), Regional Outlook, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast 2026”, door Global Market Insights, Inc., zal de marktwaarde van bloedplaatjes in 2026 meer dan 5,1 miljard dollar bedragen.
De stijgende vraag naar bloedtransfusies zal de groei van de bloedplaatjesmarkt aanzienlijk stimuleren. Volgens een gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voeren in totaal 120 landen ongeveer 51.400 ziekenhuizen bloedtransfusies uit, ten dienste van een bevolking van ongeveer 6 miljard mensen. De toename van het aantal bloeddonaties is te wijten aan de toenemende prevalentie van infectieziekten, waaronder dengue. De uitbraak van infectieziekten, waaronder knokkelkoorts, in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van de vraag naar bloedplaatjestransfusies. Bovendien heeft de groeiende geriatrische bevolking in de regio Noordoost-Europa geleid tot een stijging van de vraag naar bloedtransfusies met 12%, waardoor de toepassing van bloedplaatjes wordt gestimuleerd. Het stijgende aantal bloedbanken in Europese landen zal naar verwachting de marktinkomsten in de komende jaren doen toenemen. Het wereldwijd stijgende aantal operaties zoals openhartoperaties, hersenoperaties en orthopedische ingrepen heeft de vraag naar bloedtransfusie ook aanzienlijk doen toenemen. Bovendien wordt de SARS-CoV-2-infectie in verband gebracht met stoornissen in de bloedplaatjesfunctie. De aanhoudende pandemie heeft de vraag naar bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen of afzonderlijke bloedtransfusiediensten doen toenemen.
voor meer klik op de link

Lockdown voor klimaat crisis

WBCSD is een wereldwijde, door CEO’s geleide organisatie van meer dan 200 toonaangevende bedrijven die samenwerken om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen. Wij helpen de bedrijven die lid zijn succesvoller en duurzamer te maken door ons te richten op de maximale positieve impact voor aandeelhouders, het milieu en de samenleving.
Onze leden zijn afkomstig uit alle bedrijfssectoren en alle grote economieën, en vertegenwoordigen een gezamenlijke omzet van meer dan 8,5 biljoen dollar en 19 miljoen werknemers. Ons wereldwijde netwerk van bijna 70 nationale bedrijfsraden geeft onze leden een ongeëvenaard bereik over de hele wereld. Sinds 1995 bevindt de WBCSD zich in een unieke positie om samen te werken met aangesloten bedrijven langs en over de waardeketens heen om impactvolle bedrijfsoplossingen te leveren voor de meest uitdagende duurzaamheidskwesties.
Samen zijn wij de leidende stem van het bedrijfsleven voor duurzaamheid: verenigd door onze visie van een wereld waarin meer dan 9 miljard mensen allemaal goed en binnen de grenzen van onze planeet leven, in 2050.

Wereld Bedrijfsraad voor Duurzame Ontwikkeling
Het artikel waar hier naar gerefereerd wordt staat er niet meer, maar elders is het nog wel terug te vinden, onderaan zie je alle “members” je kunt beter vragen: wie niet…
Het realiseren van systeemtransformatie – hier is een korte video over onze ambitie om onze Visie 2050 te vernieuwen en een collectieve leiderschaps- en actieagenda voor het komende decennium op te stellen. Meer informatie vindt u hier:

Avoiding a climate lockdown

Mariana Mazzucato 30th September 2020

De wereld nadert een omslagpunt inzake klimaatverandering, wanneer het beschermen van de toekomst van de beschaving dramatische interventies zal vereisen.
klimaatvergrendeling, groene transformatie, groene economische transformatie

Toen Covid-19 zich eerder dit jaar verspreidde, voerden regeringen lockdowns in om te voorkomen dat de noodtoestand voor de volksgezondheid uit de hand zou lopen. In de nabije toekomst zal de wereld misschien opnieuw zijn toevlucht moeten nemen tot lockdowns – dit keer om een klimaatcrisis aan te pakken.

Verschuivend Noordpoolijs, woedende bosbranden in het westen van de VS en elders, en methaanlekken in de Noordzee zijn allemaal waarschuwingssignalen dat we een omslagpunt naderen wat klimaatverandering betreft, en dat voor de bescherming van de toekomst van de beschaving drastische ingrepen nodig zullen zijn.

Bij een “klimaatafsluiting” zouden regeringen het gebruik van particuliere voertuigen beperken, de consumptie van rood vlees verbieden en extreme energiebesparingsmaatregelen opleggen, terwijl fossiele-brandstofbedrijven zouden moeten stoppen met boren. Om een dergelijk scenario te vermijden, moeten we onze economische structuren grondig herzien en het kapitalisme op een andere manier benaderen.
Onderling verbonden crises

Velen denken dat de klimaatcrisis los staat van de gezondheids- en economische crises die door de pandemie worden veroorzaakt. Maar de drie crises – en hun oplossingen – zijn met elkaar verbonden.

Covid-19 is zelf een gevolg van de aantasting van het milieu: een recente studie noemde het “de ziekte van het Antropoceen”. Bovendien zal de klimaatverandering de sociale en economische problemen die door de pandemie aan het licht zijn gekomen, verergeren. Het gaat onder meer om het afnemende vermogen van de regeringen om crisissen in de volksgezondheid aan te pakken, het beperkte vermogen van de particuliere sector om het hoofd te bieden aan een aanhoudende economische ontwrichting en de alomtegenwoordige sociale ongelijkheid.

Deze tekortkomingen weerspiegelen de vertekende waarden die aan onze prioriteiten ten grondslag liggen. We vragen bijvoorbeeld het meest van “essentiële werknemers” (zoals verpleegkundigen, supermarktmedewerkers en bezorgers) terwijl we hen het minst betalen. Zonder fundamentele verandering zal de klimaatverandering dergelijke problemen nog verergeren.

De klimaatcrisis is ook een crisis voor de volksgezondheid. Door de opwarming van de aarde zal het drinkwater achteruitgaan en zullen met vervuiling samenhangende aandoeningen van de luchtwegen welig tieren. Volgens sommige prognoses zullen tegen 2070 wereldwijd 3,5 miljard mensen in ondraaglijke hitte leven.
Groene transformatie

Om deze drievoudige crisis aan te pakken, moeten het ondernemingsbestuur, de financiële wereld, het beleid en de energiesystemen worden omgebogen in de richting van een groene economische transformatie. Om dit te bereiken, moeten drie obstakels uit de weg worden geruimd: een bedrijf dat door aandeelhouders wordt geleid in plaats van door belanghebbenden, financiële middelen die op inadequate en ongeschikte manieren worden gebruikt en een overheid die is gebaseerd op verouderde economische denkwijzen en onjuiste aannames.

Het ondernemingsbestuur moet nu de behoeften van de belanghebbenden weerspiegelen in plaats van de grillen van de aandeelhouders. Het opbouwen van een inclusieve, duurzame economie is afhankelijk van een productieve samenwerking tussen de publieke en de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Dit betekent dat bedrijven moeten luisteren naar vakbonden en werknemerscollectieven, gemeenschapsgroepen, consumentenverdedigers en anderen.

Evenzo moet overheidssteun aan het bedrijfsleven minder neerkomen op subsidies, garanties en reddingsoperaties, en meer op het opbouwen van partnerschappen. Dit betekent dat aan reddingsoperaties van bedrijven strikte voorwaarden moeten worden verbonden om ervoor te zorgen dat het geld van de belastingbetaler productief wordt gebruikt en op lange termijn publieke waarde genereert, en niet op korte termijn particuliere winsten.
Voorwaardelijke reddingsoperaties

In de huidige crisis heeft de Franse regering bijvoorbeeld de reddingsoperaties voor Renault en Air France-KLM gekoppeld aan toezeggingen om de emissies te verminderen. Frankrijk, België, Denemarken en Polen hebben staatssteun geweigerd aan bedrijven die in een door de EU aangewezen belastingparadijs zijn gevestigd en hebben grote begunstigden verboden om tot 2021 dividenden uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Evenzo mochten Amerikaanse bedrijven die overheidsleningen hadden gekregen in het kader van de CARES-wet (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) de middelen niet gebruiken voor het terugkopen van aandelen.

Deze voorwaarden zijn een begin, maar zijn niet ambitieus genoeg, noch vanuit klimaatoogpunt, noch in economische termen. De omvang van de overheidshulp komt niet overeen met de behoeften van de bedrijven, en de voorwaarden zijn niet altijd juridisch bindend: het emissiebeleid van Air France geldt bijvoorbeeld alleen voor korte binnenlandse vluchten.

Er is veel meer nodig om tot een groen en duurzaam herstel te komen. Zo zouden regeringen de belastingwetgeving kunnen gebruiken om bedrijven te ontmoedigen bepaalde materialen te gebruiken. Zij zouden ook baangaranties op bedrijfs- of nationaal niveau kunnen invoeren om te voorkomen dat menselijk kapitaal wordt verspild of uitgehold. Dit zou ten goede komen aan de jongste en oudste werknemers, die onevenredig veel arbeidsplaatsen hebben verloren als gevolg van de pandemie, en de waarschijnlijke economische schokken verminderen in achtergestelde regio’s waar de industrie al in verval is geraakt.
Herstel van de financiën

Ook de financiën moeten worden aangepakt. Tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 hebben overheden de markten overspoeld met liquiditeit. Maar omdat ze die niet naar goede investeringsmogelijkheden hebben geleid, is een groot deel van die middelen weer in een financiële sector terechtgekomen die niet voor zijn doel geschikt was.

De huidige crisis biedt een kans om financiële middelen op een productieve manier aan te wenden om langetermijngroei te stimuleren. Geduldige langetermijnfinanciering is essentieel, want een investeringscyclus van 3 tot 5 jaar past niet bij de lange levensduur van een windturbine (meer dan 25 jaar) en stimuleert evenmin de innovatie die nodig is op het gebied van e-mobiliteit, de ontwikkeling van natuurlijk kapitaal (zoals rewildingprogramma’s) en groene infrastructuur.

Sommige regeringen hebben al initiatieven voor duurzame groei gelanceerd. Nieuw-Zeeland heeft een begroting ontwikkeld op basis van welzijnsindicatoren in plaats van het bruto binnenlands product, om de overheidsuitgaven af te stemmen op bredere doelstellingen, terwijl Schotland de missiegerichte Scottish National Investment Bank heeft opgericht.

Naast het sturen van de financiële sector in de richting van een groene transitie, moeten we de financiële sector ook verantwoordelijk houden voor zijn vaak destructieve milieu-impact. De Nederlandsche Bank schat dat de biodiversiteitsvoetafdruk van Nederlandse financiële instellingen neerkomt op een verlies van meer dan 58.000 vierkante kilometer ongerepte natuur – een gebied dat 1,4 keer groter is dan Nederland.
Ondernemende staat

Omdat markten niet uit zichzelf een groene revolutie zullen leiden, moet overheidsbeleid hen in die richting sturen. Dit vereist een ondernemende staat die innoveert, risico’s neemt en investeert naast de particuliere sector. Beleidsmakers moeten daarom aanbestedingscontracten herontwerpen om af te stappen van goedkope investeringen door gevestigde leveranciers, en mechanismen creëren die innovatie van meerdere actoren ‘binnenhalen’ om groene overheidsdoelen te bereiken.

Regeringen zouden ook een portefeuillebenadering van innovatie en investeringen moeten hanteren. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijft het bredere industriebeleid de informatietechnologie-revolutie ondersteunen. Evenzo fungeren de onlangs gelanceerde Europese Green Deal, de industriële strategie en het Just Transition-mechanisme van de EU als motor en kompas voor het EU-herstelfonds van de volgende generatie ter waarde van 750 miljard euro.

De tijd om een klimaatrevolutie te ontketenen – en in dat proces een inclusief herstel van Covid-19 te bewerkstelligen – loopt snel ten einde. We moeten snel handelen als we de toekomst van werk, vervoer en energiegebruik willen veranderen en het concept van een “groen goed leven” tot realiteit willen maken voor de komende generaties. Radicale verandering is hoe dan ook onvermijdelijk; het is onze taak ervoor te zorgen dat we de verandering bereiken die we willen, nu we nog de keuze hebben.

Over het wereldwijde netwerk
Terwijl de WBCSD op mondiaal niveau werkt aan het versnellen van de overgang naar een duurzame wereld door meer duurzame bedrijven succesvoller te maken, helpen de leden van het Global Network, via hun lokale en regionale initiatieven en activiteiten, duurzame ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau te bevorderen.
Samen creëren de WBCSD en haar partners in het Global Network de mondiale-lokale verbanden die nodig zijn om zakelijke oplossingen voor een duurzame wereld te bevorderen

Mon(k)eypox vaccine

Ciprofloxacine is de internationale generieke naam voor een synthetisch antibioticum geproduceerd door het Duitse Bayer. Het draagt onder andere de merknamen Ciproxin, Cipro en Ciprobay Ciprofloxacine behoort tot de fluoroquinolonen. Ciprofloxacine is een bactericide

De Monkeypox jab’s ingrediënten bevatten het antibioticum dat deze dokter in de wielen reed, ciprofloxacin. Als ze je niet te pakken kregen met de convid jabs, misschien doet de mon(k)eypox het dan wel.

Uit de bijsluiter:
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u op eender welk moment zelfpijnigings- of zelfmoordgedachten heeft, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10 personen treffen):
misselijkheid, diarree
gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 100 personen treffen):
superinfecties met een schimmel
een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
verminderde eetlust (anorexia)
hyperactiviteit of opgewondenheid
hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
uitslag, jeuk of netelroos
gewrichtspijn bij volwassenen
slechte nierfunctie
pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 1.000 personen treffen):
ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen,
verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “ Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
of draaierigheid
problemen met het zicht
oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
snelle hartslag (tachycardie)
verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”),
urinewegontsteking
vocht vasthouden of overmatig zweten
verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10.000 personen treffen):
een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie
die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn- serumziekte) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
afwijkingen in kleurwaarneming
ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
pancreatitis
afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, wijziging van het hartritme (genaamd “verlenging van het QT-interval”, waargenomen op het ecg dat de elektrische activiteit van het hart registreert) huiduitslag met veel kleine puistjes toename van de protrombinetijd (laboratoriumtest om na te gaan of het bloed goed stolt)

Psychologische oorlogsvoering

Psychologische oorlogvoering is het uitvoeren van acties om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld gebruikt wordt. Het doel kan zijn het bang maken van de vijand zodat deze niet meer terug vecht, of het beïnvloeden van de houding van een vijandige bevolking zodat die zich tegen de eigen leiders keert.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie definieert psychologische oorlogvoering als: “Het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van vijandige groepen zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen”. De NAVO spreekt in dit verband van “Psychological Operations” (PSYOP), en ziet dat samen met onder andere “Media Operations” (MEDIAOPS) als onderdeel van “Informational Operations” (INFOOPS).

Alexander de Grote gebruikte al een vroege vorm van psychologische oorlogvoering. Hij beïnvloedde de houding van de door hem overwonnen bevolking door in de veroverde steden mensen achter te laten die de Griekse cultuur moesten introduceren en die dissidente visies moesten onderdrukken. De Mongoolse strijders pasten het ook toe, door terreur te zaaien en zich een faam van genadeloze strijders te verwerven. Zij zochten het dus in het bang maken van de vijand. In de Tweede Wereldoorlog maakten zowel de asmogendheden als de geallieerden gebruik van psychologische oorlogvoering. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië lieten Duitse vluchtelingen zoals Thomas Mann via de radio boodschappen richten aan het Duitse volk, en aan het Russische front riepen leden van het Nationalkomitee Freies Deutschland met behulp van luidsprekers Wehrmachtsoldaten op om over te lopen.

Technieken die bij psychologische oorlogvoering worden toegepast zijn onder meer:

 • Het verspreiden van pamfletten met behulp van vliegtuigen, luchtballonnen of raketten;
 • Het uitzenden van berichten via de radio of door middel van luidsprekers;
 • Het verspreiden van informatie via weblogs en discussiefora.
US 1st Special Forces Command, een eenheid voor psychologische oorlogsvoering, plaatste een interessante en indrukwekkende video op Twitter, getiteld “Ghost in the Machine” met de volgende tweet:Wij geloven in geesten…
Doe jij dat?
👻👻👻
👇
PSYWARIn de video komt de boodschap naar voren:
👇👇👇”We kunnen misleiden, overhalen, beïnvloeden, veranderen… psywar.”👇👇👇
Voor wie de elitaire spelletjes nog niet door had..De mensheid ondergaat een tekstboek psychologische oorlogsvoering. De klassieke mindfuck. Ze onderschatten daarmee een heel groot deel van de wereldbevolking.
Griep19 politiek: Psychologische oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!

Tekst van een onbekende bron:
De grootste psychologische oorlogsvoering in de menselijke geschiedenis.
Realiseer je je wel hoeveel tijd, bronnen, geld en moeite ze hierin gestoken hebben?
Ze hebben geprobeerd je te manipuleren, te brainwashen en te dwingen.
Ze hebben geprobeerd je bang te maken.
Ze hebben geprobeerd je je schuldig te laten voelen.
Ze hebben geprobeerd je om te kopen met cadeautjes.
Ze hebben geprobeerd je te verwarren, je te laten twijfelen aan de realiteit en aan je geestelijke gezondheid.
Ze hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat je je principes liet varen, je moraal en je waarden.
Het is ze zelfs gelukt de mensen waar je van houdt en vrienden tegen je op te zetten.

Psychologische oorlogsvoering is gevaarlijke materie voor een democratie. Toch doen overheidsdiensten, ondernemingen en criminelen op grote schaal aan psychologische misleiding.
Door leugens verleid vertelt over de grootste misleidingsoperaties uit de geschiedenis tot nu: van het organiseren van een staatsgreep door überpropagandist Joseph Goebbels tot de kunst van virtuele verleiding. Peter Klerks laat zien hoe er met rubberen tanks en een sound system drie Duitse Wehrmachtdivisies op de vlucht werden gejaagd, hoe de CIA het feminisme op gang hielp en hoe er 96 boeven werden gevangen door een feest te organiseren. Puttend uit historische tot voor kort geheime bronnen, wetenschappelijk onderzoek en honderden vaak ontoegankelijke rapporten schetst Klerks een indringend beeld van misleidingstechnieken. De lezer wordt ingewijd in methoden als neuromarketing, militaire misleiding en propaganda.
Dit verontrustende boek schetst juridische en ethische dilemma’s, maar maakt in de eerste plaats verborgen kennis voor iedere lezer toegankelijk. Door leugens verleid daagt uit tot debat; kunt u het zich veroorloven stiekeme misleiding te negeren?
Peter Klerks (1958) studeerde politicologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op georganiseerde criminaliteit. Klerks was gemeenteraadslid in Amsterdam, werkt aan de Politieacademie en is raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

LUGHNASA

Lughnasadh is een van de vier belangrijke festivals uit de pre-Christelijke Keltische kalender. Het werd geassocieerd met de vruchtbaarheid van moeder aarde, en traditioneel gevierd op de vooravond van 1 augustus tijdens de oogstperiode. Men vierde dan de overvloed van de natuur en het begin van de herfst.

19 JULI : 13 DAGEN VOOR LUGHNASA GREAT SABBAT FESTIVAL

Lughnasa festival on Hill of Uisneach

31 JULI – 1 AUGUSTUS : LUGHNASA , OF HET GROTE SABBAT FESTIVAL

Dit markeert het begin van de oogsttijd, halverwege de zomerzonnewende en de herfst-equinox. Dit is een van de vier grote feestdagen die gevierd worden in de heidense festiviteiten, genoemd naar de god Lugh. De Wiccans vieren feest met gebakken figuren van de korengod in brood, waarna ze het symbolisch opofferen en eraan deelnemen. Veel mensen vieren feest door de traditie van reizen of wandelen naar een prachtige schilderachtige plek, zoals de top van een berg. De uitdaging, schoonheid en deelname van de gemeenschap waren allemaal belangrijk voor de Ierse Kelten die deze feestdag ontstonden.

Dit markeert het begin van de oogsttijd, halverwege de zomerzonnewende en de herfst-equinox. Dit is een van de vier grote feestdagen die gevierd worden in de heidense festiviteiten, genoemd naar de god Lugh. De Wiccans vieren feest met gebakken figuren van de korengod in brood, waarna ze het symbolisch opofferen en eraan deelnemen. Veel mensen vieren feest door de traditie van reizen of wandelen naar een prachtige schilderachtige plek, zoals de top van een berg. De uitdaging, schoonheid en deelname van de gemeenschap waren allemaal belangrijk voor de Ierse Kelten die deze feestdag ontstonden.

Mini Lughnasa Festival