De waarheid over vergunningen en wat ze vertegenwoordigen

Een licentie (of vergunning) is een officiële toestemming of vergunning om iets te doen, te gebruiken of te bezitten (alsook het document van die toestemming of vergunning). Een licentie wordt verleend door een partij (licentiegever) aan een andere partij (licentienemer) als onderdeel van een overeenkomst tussen die partijen.

soorten vergunning:
Zowel particulieren als ondernemers komen in aanraking met het bestuursrecht als er een vergunning aangevraagd moet worden.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, evenementenvergunning, parkeervergunning en nog veel meer. Het bestuursrecht is een ingewikkeld iets en alle soorten vergunningen hebben weer hun eigen regels. Als je wilt bouwen of renoveren heb je een omgevingsvergunning nodig. Maar ook als je die irritante grote boom wilt kappen of een in- of uitrit wilt bouwen aan jouw koophuis heb je een omgevingsvergunning nodig. Het is dus zaak dat je goed uitzoekt of je een vergunning nodig hebt en zo ja, welke. Wist je bijvoorbeeld dat je zelfs voor het plaatsen van een grafsteen op een graf een vergunning nodig hebt?…

Alle licenties zijn bedrog, zet je schrap, laten we gaan.
Boek referentie: de matrix zoals het is
De term licentie wordt in de wet gedefinieerd als een vergunning om iets illegaals te doen. Wat? Wacht even, haal dat terug.
De term licentie wordt in de wet gedefinieerd als een vergunning om iets illegaals te doen. Iemand zou kunnen zeggen, dat is jouw mening. Zie black’s law dictionary. Zesde of zevende editie. Ontvangsten
Boek referentie: Black’s law dictionary
vergunning. Certificaat of het document. zelf die toestemming geeft. Luister je wel? Daarom zijn alle vergunningen, vergunningen om de enige echte wet te overtreden.
onvervreemdbare rechten zijn de rechten die God bij de geboorte aan alle levende mensen schonk. Alle andere wetten zijn ondergeschikt aan Gods wet. Alle andere wetten zijn ondergeschikt aan de wet van God. Bing bong. De controlerende overheid wil dat we ons op hun wetten baseren. Dus eisen ze dat we een vergunning aanvragen. Zie je de truc? Bijvoorbeeld een rijbewijs, een huwelijksvergunning, een wapenvergunning, enzovoort. Alles waarvan ze zeggen dat er een vergunning voor nodig is. Dat is zo’n beetje alles. Iemand zou kunnen vragen, hoe komen ze er dan mee weg?
ze slagen in deze intimidatie via de bedrijfsrechtbanken en politiehandhaving door zogenaamde agenten die zijn gehersenspoeld en versterkt door verplichte trainingsprogramma’s. Wow.
Boek referentie. Gewoonterecht handboek
Staten kunnen geen licentie geven op rechten. Een staat mag geen heffing opleggen voor het genot van een recht verleend door de federale grondwet. Heb je dat gehoord? Geen enkele staat mag een veilige vrijheid omzetten in een privilege en er een licentie en een vergoeding voor vragen. Madook v. penn. Als de staat je rechten omzet in een privilege en er een licentie en een vergoeding voor geeft, kun je de licentie en een vergoeding ongestraft negeren.
Shuttles waard First Birmingham. Ontvangsten. Weet je nog dat ik het over de huwelijksvergunning had? Kijk hier eens naar. Zij die een huwelijksvergunning aanvragen en trouwen hebben een derde partij toegevoegd aan hun huwelijkscontract. De derde partij is de meester. Door en via zijn Egypte, de staat. Wat? De huwelijksvergunning geeft de staat het recht om te beslissen over het lot van de man, vrouw en de bezittingen die ze tijdens hun huwelijk verwerven. Vergeet niet, vergunningen zijn legaal, niet wettig. Mocht het huwelijk mislukken, dan moet de echtscheiding beslist worden door de staatsrechtbank, door een bedrijfsrechter, die in de eerste plaats het belang van de staat dient. Je had geen vergunning nodig, maar omdat je er een kreeg, werd de staat je meester en jij de slaaf.

De grondwet van de Verenigde Staten werd omgezet in een trust. Een trust is “een wettelijke verplichting met betrekking tot eigendom dat door één persoon (de schenker) wordt gegeven aan een andere persoon (de trustee), ten gunste van een begunstigde (in dit geval de Amerikanen). Het eigendom in deze Amerikaanse trust omvat al het land, uw persoonlijke bezittingen die u denkt te bezitten, en uw fysieke lichaam. De donor van de trust is de koningin van Engeland en de Heilige Roomse Kerk. De trustees zijn allemaal federale en staatsambtenaren. Dit betekent dat ze agenten zijn van een buitenlandse macht: het Vaticaan en de Koningin. De grondwet werd omgezet in een trust omdat het, als een niet-trust bedrijfsplan, de handen van onze regeringsambtenaren bond met kettingen. Door het om te zetten in een trust, waren onze ambtenaren vrij om de regering van de Verenigde Staten te veranderen zonder medeweten of toestemming van hun kiezers.
Al meer dan een eeuw is Black’s de gouden standaard voor rechtstaal. Vandaag de dag is het het meest geciteerde wetboek ter wereld. Bewerkt door Bryan A. Garner, ’s werelds toonaangevende juridische lexicograaf, de 9e editie is de meest gezaghebbende, uitgebreide wet woordenboek ooit gepubliceerd. Het bevat meer dan 45.000 termen en omvat: 2.000 meer termen dan de 8e editie en 19.000 meer dan de 7e editie, waaronder klikfraude, Code Adam, collaborative law, ecoterrorisme, milieu onrechtmatige daad, vriendelijke dagvaarding, happy-slapping, eerwraak, geheime detentie, Schumer box, en super precedent. De datum waarop geselecteerde termen voor het eerst werden gebruikt in een Engelstalige context, met name in gerechtelijke adviezen. Grotere nauwkeurigheid doordat meer dan 200 advocaten uit het hele land de termen hebben bekeken. Definities van meer dan 1000 juridische afkortingen en acroniemen. Bijna 3.000 citaten uit bronnen van meer dan vijf eeuwen. Alternatieve spellingen of gelijkwaardige uitdrukkingen voor meer dan 5.300 termen en West Key Numbers.
“ALLEEN HET VOLK KAN AMERIKA REDDEN, TOCH? Schrijf u dan in bij het “NATIONALE REGISTRATIE” op http://www.NationalLibertyAlliance.org om jurist te worden. We richten Grand Law Grand Juries op in alle 3.141 counties in de Verenigde Staten van Amerika. Door dit te doen zal het volk onze rechtbanken terugbrengen naar “Rechtbanken van Justitie” en 100% controle over onze regering nemen. Bekijk de video “Macht van de Grand Jury.” Als iemands onvervreemdbare rechten zijn geschonden, of verwijderd, zonder een wettelijk vonnis van hun gelijken, kan de Grand Jury deze rechten herstellen.Bovendien, als er een geschil ontstaat over deze zaak zal het worden beslecht volgens het oordeel van de Grand Jurors, de Borgers van de vrede. In een verbluffende beslissing van 6 tegen 3 bevestigde JUSTITIE ANTONIN SCALIA, schrijvend voor de meerderheid, dat de Amerikaanse grand jury geen deel uitmaakt van de rechterlijke, uitvoerende of wetgevende macht, maar toebehoort aan het volk. Het is in feite een vierde tak van de overheid die rechtstreeks door en namens het Amerikaanse volk wordt “geregeerd” en “bestuurd”, en haar gezag vloeit voort uit de “Bill of Rights” en heeft de bevoegdheid om de wet te handhaven en mensen uit openbare ambten te verwijderen. VRAGENVRAAGSTUKKEN:V: Wat gebeurt er als ik me eenmaal heb geregistreerd? A: Als u een actieve fulltime of parttime Grand Jurist wilt zijn, neem dan contact op met een van de provinciale coördinatoren en zij zullen u helpen. org – Anders wordt uw naam opgenomen in de jurypool en krijgt u af en toe een telefoontje om deel te nemen als proef- of hoofdjurist.V: Moet ik dienen als ik word opgeroepen? A: Nee. Als u op dat moment niet kunt deelnemen, recyclen we uw naam, zonder vragen te stellen.V: Wanneer ik word opgeroepen, hoe lang ben ik dan nodig? A: Meestal 1-3 dagen, u krijgt die informatie en de data om te beslissen of u kunt deelnemen.V: Wat moet ik nu doen? A: Ga naar http://www.NationalLibertyAlliance.org en registreer u. Na uw inschrijving komt u op een “Oriëntatiepagina” en krijgt u verdere instructies, lees die pagina aandachtig door.
All licenses are a fraud, brace yourself, let’s go
Book reference: the matrix as it is
The term license is defined in law as quote a permit to do something illegal.
What? hold up, run that back
the term license is defined in law as a permit to do something illegal. Somebody might be like well that’s your opinion. see black’s law dictionary. Sixth or seventh edition. Receipts
Book reference: Black’s law dictionary
license. Certificate or the document. itself which gives permission. Are you listening? therefore all licenses are permits to violate the only real law.
inalienable rights are the rights bestowed by god at birth upon all living man. All other laws are subordinate to god’s law. All other laws are subordinate to god’s law. Bing bong. The controlling the facto government wants us to rely on their laws. So, they demand the we apply for a license. you see the trick? for example, a driver’s license, a marriage license, a gun license, etcetera. Anything that they say requires a license. That’s pretty much everything.. Somebody might ask. well, how do they get away with it then?
they succeed in this intimidation through the corporate courts and police enforcement by so-called officers who have been brainwashed and reinforced by mandatory training programs. Wow.
Book reference. Common law handbook
States cannot license rights. A state may not impose a charge for the enjoyment of a right granted by the federal constitution. Did you hear that? No state may convert any secure liberty into a privilege and issue a license and a fee for it. Maduk first pen. if the state does convert you rights into a privilege and issues a license and a fee for it, you can ignore the license and a fee engage the right with impunity
Shuttles worth First Birmingham. Receipts. Remember earlier how i mentioned the marriage license? check this out. Those who apply for and marry pursuant to a marriage license have added a third party to their marriage contract. the third party is the master. By and through his Egypt, the corporate state. What? the marriage license gives the state the legal right to decide the fate of the husband, wife, and possessions the procure during their marriage. Keep in mind, licenses are legal, not lawful. Should the marriage fail, their divorce now must be decided by and through the state corporate court by a corporate judge and the judges first and foremost concern s the interest of the state. You didn’t need a license but since you went and got one, the corporate state became your master and you the slave.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s