Thread: THE TWITTER FILES EN/NL (deel 1.2.3.4.5.6.7.8…)

part one: How and Why Twitter Blocked the Hunter Biden Laptop Story
part two:TWITTER’S SECRET BLACKLISTS.
part three: THE REMOVAL OF DONALD TRUMP
part four: The Removal of Donald Trump: January 7
part five: THE REMOVAL OF TRUMP FROM TWITTER.
part six : TWITTER, THE FBI SUBSIDIARY
part seven: The FBI & the Hunter Biden Laptop
part eight: How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign*
deel één: Hoe en waarom Twitter het Hunter Biden laptop verhaal blokkeerde…
-deel twee: TWITTER’S SECRET BLACKLISTS.
-deel drie: DE VERWIJDERING VAN DONALD TRUMP
-deel vier: De verwijdering van Donald Trump: 7 januari
-deel vijf: DE VERWIJDERING VAN TRUMP VAN TWITTER.
-deel zes: TWITTER, DE FBI SUBSIDIARY
-deel zeven: De FBI & de Hunter Biden Laptop
-deel acht: Hoe Twitter stilletjes de geheime online psychologische campagne van het Pentagon hielp*.

When does a bird sing …?
 1. Thread: THE TWITTER FILES
 1. What you’re about to read is the first installment in a series, based upon thousands of internal documents obtained by sources at Twitter.
  -Wat u nu gaat lezen is de eerste aflevering in een serie, gebaseerd op duizenden interne documenten verkregen door bronnen bij Twitter.
 1. The “Twitter Files” tell an incredible story from inside one of the world’s largest and most influential social media platforms. It is a Frankensteinian tale of a human-built mechanism grown out the control of its designer.
  -De “Twitter Files” vertellen een ongelooflijk verhaal van binnenuit één van ’s werelds grootste en meest invloedrijke sociale media platformen. Het is een Frankensteiniaans verhaal van een door mensen gebouwd mechanisme dat uit de controle van zijn ontwerper is gegroeid.
 1. Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time.
  -Twitter was in zijn conceptie een briljant instrument om onmiddellijke massacommunicatie mogelijk te maken, en maakte voor het eerst een echte wereldwijde conversatie in real time mogelijk.
 1. In an early conception, Twitter more than lived up to its mission statement, giving people “the power to create and share ideas and information instantly, without barriers.”
  -In een vroeg stadium maakte Twitter zijn missie meer dan waar door mensen “de kracht te geven om ideeën en informatie onmiddellijk en zonder belemmeringen te creëren en te delen”.
 1. As time progressed, however, the company was slowly forced to add those barriers. Some of the first tools for controlling speech were designed to combat the likes of spam and financial fraudsters.
  -Naarmate de tijd vorderde, werd het bedrijf echter langzaam gedwongen deze barrières toe te voegen. Enkele van de eerste hulpmiddelen voor het controleren van spraak waren bedoeld om spam en financiële fraudeurs te bestrijden.
 1. Slowly, over time, Twitter staff and executives began to find more and more uses for these tools. Outsiders began petitioning the company to manipulate speech as well: first a little, then more often, then constantly.
  -Langzaamaan begonnen de medewerkers en leidinggevenden van Twitter steeds meer toepassingen voor deze tools te vinden. Buitenstaanders begonnen het bedrijf te verzoeken om ook spraak te manipuleren: eerst een beetje, toen vaker, toen constant.
 1. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.”
  -Tegen 2020 waren verzoeken van verbonden actoren om tweets te verwijderen routine. Een leidinggevende zou een andere schrijven: “Meer te herzien van het Biden team.” Het antwoord zou terugkomen: “Afgehandeld.”
 1. Celebrities and unknowns alike could be removed or reviewed at the behest of a political party:
  -Beroemdheden en onbekenden kunnen worden verwijderd of herzien in opdracht van een politieke partij:
 2. Both parties had access to these tools. For instance, in 2020, requests from both the Trump White House and the Biden campaign were received and honored. However:
  -Beide partijen hadden toegang tot deze instrumenten. Zo werden in 2020 verzoeken van zowel het Witte Huis van Trump als de campagne van Biden ontvangen en gehonoreerd. Echter:
 1. This system wasn’t balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right.
  -Dit systeem was niet evenwichtig. Het was gebaseerd op contacten. Omdat Twitter voor het overgrote deel werd en wordt bemand door mensen van één politieke richting, waren er meer kanalen, meer manieren om te klagen, open voor links (nou ja, Democraten) dan voor rechts.
  https://www.opensecrets.org/orgs/twitter/summary?id=D000067113
 1. The resulting slant in content moderation decisions is visible in the documents you’re about to read. However, it’s also the assessment of multiple current and former high-level executives.
  -De resulterende scheefgroei in de beslissingen over het modereren van inhoud is zichtbaar in de documenten die u gaat lezen. Maar het is ook de beoordeling van meerdere huidige en voormalige hoge leidinggevenden.

Okay, there was more throat-clearing about the process, but screw it, let’s jump forward
-Oké, er was meer keelklopperij over het proces, maar vergeet het, laten we vooruit springen…

 1. The Twitter Files, Part One: How and Why Twitter Blocked the Hunter Biden Laptop Story
  -The Twitter Files, Part One: Hoe en waarom Twitter het Hunter Biden Laptop-verhaal blokkeerde
 1. On October 14, 2020, the New York Post published BIDEN SECRET EMAILS, an expose based on the contents of Hunter Biden’s abandoned laptop:
  -Op 14 oktober 2020 publiceerde de New York Post BIDEN SECRET EMAILS, een onthulling gebaseerd op de inhoud van de verlaten laptop van Hunter Biden:

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/

 1. Twitter took extraordinary steps to suppress the story, removing links and posting warnings that it may be “unsafe.” They even blocked its transmission via direct message, a tool hitherto reserved for extreme cases, e.g. child pornography.
  -Twitter nam buitengewone maatregelen om het verhaal te onderdrukken, verwijderde links en plaatste waarschuwingen dat het “onveilig” zou kunnen zijn. Ze blokkeerden zelfs de doorgifte via direct message, een middel dat tot nu toe was voorbehouden aan extreme gevallen, zoals kinderporno.
 1. White House spokeswoman Kaleigh McEnany was locked out of her account for tweeting about the story, prompting a furious letter from Trump campaign staffer Mike Hahn, who seethed: “At least pretend to care for the next 20 days.”
  -Woordvoerster Kaleigh McEnany van het Witte Huis werd uit haar account geblokkeerd omdat ze over het verhaal had getweet, wat leidde tot een woedende brief van Mike Hahn, medewerker van de Trump-campagne: “Doe tenminste alsof het je iets kan schelen voor de komende 20 dagen.”

20.This led public policy executive Caroline Strom to send out a polite WTF query. Several employees noted that there was tension between the comms/policy teams, who had little/less control over moderation, and the safety/trust teams:
-Dit bracht beleidsmedewerker Caroline Strom ertoe een beleefde WTF-vraag te sturen. Verschillende medewerkers merkten op dat er spanningen waren tussen de communicatie-/beleidsteams, die weinig/minder controle hadden over de moderatie, en de veiligheids-/rustteams:

 1. Strom’s note returned the answer that the laptop story had been removed for violation of the company’s “hacked materials” policy:
  -De nota van Strom gaf het antwoord dat het laptopverhaal was verwijderd wegens schending van het beleid van het bedrijf inzake “gehackt materiaal”:

https://web.archive.org/web/20190717143909/https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hacked-materials

 1. Although several sources recalled hearing about a “general” warning from federal law enforcement that summer about possible foreign hacks, there’s no evidence – that I’ve seen – of any government involvement in the laptop story. In fact, that might have been the problem…
  -Hoewel verschillende bronnen zich herinnerden gehoord te hebben over een “algemene” waarschuwing van de federale politie die zomer over mogelijke buitenlandse hacks, is er geen bewijs – voor zover ik heb gezien – van enige overheidsbemoeienis met het laptopverhaal. In feite zou dat het probleem geweest kunnen zijn…
 1. The decision was made at the highest levels of the company, but without the knowledge of CEO Jack Dorsey, with former head of legal, policy and trust Vijaya Gadde playing a key role.
  -De beslissing werd genomen op de hoogste niveaus van het bedrijf, maar zonder medeweten van CEO Jack Dorsey, waarbij voormalig hoofd van legal, policy and trust Vijaya Gadde een sleutelrol speelde.
 1. “They just freelanced it,” is how one former employee characterized the decision. “Hacking was the excuse, but within a few hours, pretty much everyone realized that wasn’t going to hold. But no one had the guts to reverse it.”
  -“Ze hebben het gewoon uitbesteed”, zo karakteriseerde een voormalige werknemer de beslissing. “Hacken was het excuus, maar binnen een paar uur besefte vrijwel iedereen dat dat niet opging. Maar niemand had het lef om het terug te draaien.”
 1. You can see the confusion in the following lengthy exchange, which ends up including Gadde and former Trust and safety chief Yoel Roth. Comms official Trenton Kennedy writes, “I’m struggling to understand the policy basis for marking this as unsafe”:
  -U kunt de verwarring zien in de volgende lange uitwisseling, waarbij ook Gadde en voormalig Trust- en veiligheidschef Yoel Roth betrokken zijn. Comms ambtenaar Trenton Kennedy schrijft, “Ik heb moeite om de beleidsbasis te begrijpen om dit als onveilig te bestempelen”:
 1. By this point “everyone knew this was fucked,” said one former employee, but the response was essentially to err on the side of… continuing to err.
  -Tegen die tijd “wist iedereen dat dit klote was”, zei een voormalige werknemer, maar de reactie was in wezen om te kiezen voor… blijven dwalen.
 1. Former VP of Global Comms Brandon Borrman asks, “Can we truthfully claim that this is part of the policy?”
  -Voormalig VP Global Comms Brandon Borrman vraagt zich af: “Kunnen we naar waarheid beweren dat dit deel uitmaakt van het beleid?”
 1. To which former Deputy General Counsel Jim Baker again seems to advise staying the non-course, because “caution is warranted”:
  -Waarop voormalig Deputy General Counsel Jim Baker opnieuw lijkt te adviseren om het niet te doen, omdat “voorzichtigheid geboden is”:
 1. A fundamental problem with tech companies and content moderation: many people in charge of speech know/care little about speech, and have to be told the basics by outsiders. To wit:
  -Een fundamenteel probleem met techbedrijven en content moderatie: veel mensen die verantwoordelijk zijn voor spraak weten/zorgen weinig over spraak, en moeten door buitenstaanders op de hoogte worden gebracht van de basisprincipes. Om precies te zijn:
 1. In one humorous exchange on day 1, Democratic congressman Ro Khanna reaches out to Gadde to gently suggest she hop on the phone to talk about the “backlash re speech.” Khanna was the only Democratic official I could find in the files who expressed concern.
  -In een humoristische uitwisseling op dag 1, reikt het Democratische congreslid Ro Khanna de hand aan Gadde om haar voorzichtig voor te stellen aan de telefoon te springen om te praten over de “backlash re speech”. Khanna was de enige Democratische ambtenaar die ik kon vinden in de dossiers die zijn bezorgdheid uitte.

Gadde replies quickly, immediately diving into the weeds of Twitter policy, unaware Khanna is more worried about the Bill of Rights:
-Gadde antwoordt snel en duikt meteen in het onkruid van het Twitter beleid, niet wetende dat Khanna zich meer zorgen maakt over de Bill of Rights:

32.Khanna tries to reroute the conversation to the First Amendment, mention of which is generally hard to find in the files:
-Khanna probeert het gesprek om te leiden naar het Eerste Amendement, waarvan de vermelding over het algemeen moeilijk te vinden is in de dossiers:

33.Within a day, head of Public Policy Lauren Culbertson receives a ghastly letter/report from Carl Szabo of the research firm NetChoice, which had already polled 12 members of congress – 9 Rs and 3 Democrats, from “the House Judiciary Committee to Rep. Judy Chu’s office.”
-Binnen een dag ontvangt hoofd Public Policy Lauren Culbertson een afschuwelijke brief/rapport van Carl Szabo van het onderzoeksbureau NetChoice, dat al 12 congresleden had ondervraagd – 9 Rs en 3 Democraten, van “het House Judiciary Committee tot het kantoor van Rep. Judy Chu”.

 1. NetChoice lets Twitter know a “blood bath” awaits in upcoming Hill hearings, with members saying it’s a “tipping point,” complaining tech has “grown so big that they can’t even regulate themselves, so government may need to intervene.”
  -NetChoice laat Twitter weten dat er een “bloedbad” te wachten staat in de komende hoorzittingen op de Hill, met leden die zeggen dat het een “kantelpunt” is, die klagen dat de technologie “zo groot is geworden dat ze zichzelf niet eens kunnen reguleren, dus de overheid moet misschien ingrijpen”.

35.Szabo reports to Twitter that some Hill figures are characterizing the laptop story as “tech’s Access Hollywood moment”:
-Szabo meldt op Twitter dat sommige Hill figuren het laptop verhaal karakteriseren als “tech’s Access Hollywood moment”:

36.Twitter files continued:
“THE FIRST AMENDMENT ISN’T ABSOLUTE”
Szabo’s letter contains chilling passages relaying Democratic lawmakers’ attitudes. They want “more” moderation, and as for the Bill of Rights, it’s “not absolute”
-Twitter-dossiers ging verder:
“HET EERSTE AMENDEMENT IS NIET ABSOLUUT”
Szabo’s brief bevat huiveringwekkende passages over de houding van Democratische wetgevers. Ze willen “meer” gematigdheid, en wat betreft de Bill of Rights, die is “niet absoluut”.

An amazing subplot of the Twitter/Hunter Biden laptop affair was how much was done without the knowledge of CEO Jack Dorsey, and how long it took for the situation to get “unfucked” (as one ex-employee put it) even after Dorsey jumped in.
-Een verbazingwekkend subplot van de Twitter/Hunter Biden laptop-affaire was hoeveel er werd gedaan zonder medeweten van CEO Jack Dorsey, en hoe lang het duurde voordat de situatie “unfucked” (zoals een ex-werknemer het uitdrukte) werd, zelfs nadat Dorsey tussenbeide kwam.

While reviewing Gadde’s emails, I saw a familiar name – my own. Dorsey sent her a copy of my Substack article blasting the incident
-Bij het doornemen van Gadde’s e-mails, zag ik een bekende naam – de mijne. Dorsey stuurde haar een kopie van mijn Substack artikel over het incident…

There are multiple instances in the files of Dorsey intervening to question suspensions and other moderation actions, for accounts across the political spectrum
-Er zijn meerdere gevallen in de dossiers van Dorsey die tussenbeide kwam om schorsingen en andere moderatie acties in vraag te stellen, voor accounts over het hele politieke spectrum

The problem with the “hacked materials” ruling, several sources said, was that this normally required an official/law enforcement finding of a hack. But such a finding never appears throughout what one executive describes as a “whirlwind” 24-hour, company-wide mess.
-Het probleem met de “gehackte materialen” uitspraak, zeiden verschillende bronnen, was dat dit normaal gesproken een officiële/wettelijke vaststelling van een hack vereist. Maar een dergelijke vaststelling verschijnt nooit in wat een leidinggevende beschrijft als een “wervelwind” 24 uur per dag, bedrijfsbrede puinhoop.

It’s been a whirlwind 96 hours for me, too. There is much more to come, including answers to questions about issues like shadow-banning, boosting, follower counts, the fate of various individual accounts, and more. These issues are not limited to the political right.
-Ook voor mij was het een wervelwind van 96 uur. Er komt nog veel meer, waaronder antwoorden op vragen over zaken als shadow-banning, boosting, het aantal volgers, het lot van verschillende individuele accounts, en meer. Deze kwesties zijn niet beperkt tot politiek rechts.

Good night, everyone. Thanks to all those who picked up the phone in the last few days.
-Goedenavond, iedereen. Bedankt aan iedereen die de laatste dagen de telefoon heeft opgenomen.

6 December 2022, Deel 1

THREAD: Twitter Files Supplemental

Reporters resumed searches through Twitter Files material – a lot of it – today. The next installment of “The Twitter Files” will appear. Stay tuned.. 🇺🇸
-Reporters hervatten vandaag het doorzoeken van het materiaal van Twitter Files – veel ervan. De volgende aflevering van “The Twitter Files” zal verschijnen. Stay tuned.. 🇺🇸

On Friday, the first installment of the Twitter files was published here. We expected to publish more over the weekend. Many wondered why there was a delay.
-Op vrijdag werd hier de eerste aflevering van de Twitter-dossiers gepubliceerd. We verwachtten meer te publiceren in het weekend. Velen vroegen zich af waarom er vertraging was.

We can now tell you part of the reason why. On Tuesday, Twitter Deputy General Counsel (and former FBI General Counsel) Jim Baker was fired. Among the reasons? Vetting the first batch of “Twitter Files” – without knowledge of new management.
-We kunnen u nu een deel van de reden vertellen. Op dinsdag werd Twitter Deputy General Counsel (en voormalig FBI General Counsel) Jim Baker ontslagen. Een van de redenen? Het doorlichten van de eerste partij “Twitter Files” – zonder kennis van het nieuwe management.

The process for producing the “Twitter Files” involved delivery to two journalists via a lawyer close to new management. However, after the initial batch, things became complicated.
-Het proces om de “Twitter Files” te produceren omvatte de levering aan twee journalisten via een advocaat die dicht bij het nieuwe management stond. Maar na de eerste partij werden de zaken ingewikkeld.

Over the weekend, while we dealt with obstacles to new searches, it was Bari Weiss who discovered that the person in charge of releasing the files was someone named Jim. When she called to ask “Jim’s” last name, the answer came back: “Jim Baker.”
-In het weekend, terwijl wij ons bezighielden met obstakels voor nieuwe zoekopdrachten, was het Bari Weiss die ontdekte dat de persoon die verantwoordelijk was voor het vrijgeven van de bestanden iemand was met de naam Jim. Toen ze belde om de achternaam van “Jim” te vragen, kwam het antwoord terug: “Jim Baker.”

“My jaw hit the floor,” says Weiss.
-“Mijn kaak raakte de vloer,” zegt Weiss.

The first batch of files reporters received was marked, “Spectra Baker Emails.”
-De eerste partij dossiers die de reporters ontvingen was gemarkeerd als “Spectra Baker E-mails”.

Baker is a controversial figure. He has been something of a Zelig of FBI controversies dating back to 2016, from the Steele Dossier to the Alfa-Server mess. He resigned in 2018 after an investigation into leaks to the press.
-Baker is een controversieel figuur. Hij is iets van een Zelig van FBI controverses die teruggaan tot 2016, van het Steele Dossier tot de Alfa-Server puinhoop. Hij nam in 2018 ontslag na een onderzoek naar lekken naar de pers.

The news that Baker was reviewing the “Twitter files” surprised everyone involved, to say the least. New Twitter chief Elon Musk acted quickly to “exit” Baker Tuesday.
-Het nieuws dat Baker de “Twitter-dossiers” aan het herzien was verraste op zijn minst alle betrokkenen. De nieuwe Twitter chef Elon Musk handelde snel om Baker dinsdag te “verlaten”.

Reporters resumed searches through Twitter Files material – a lot of it – today. The next installment of “The Twitter Files” will appear. Stay tuned.
-Reporters hervatten vandaag het doorzoeken van het materiaal van Twitter Files – veel ervan. De volgende aflevering van “The Twitter Files” zal verschijnen. Blijf kijken

7 December 2022

I realize there are other stories going on right now 👀 but this, by Aaron Sibarium, about the hijacking of pediatric medicine is very important and is affecting millions of American families.
-Ik besef dat er nu andere verhalen gaande zijn 👀 maar dit, door Aaron Sibarium, over het kapen van kindergeneeskunde is zeer belangrijk en raakt miljoenen Amerikaanse gezinnen.
https://www.commonsense.news/p/the-hijacking-of-pediatric-medicine

8 December 2022, Deel2

THREAD: THE TWITTER FILES PART TWO.
TWITTER’S SECRET BLACKLISTS.
DE TWITTER BESTANDEN DEEL TWEE.
TWITTER’S GEHEIME ZWARTE LIJSTEN.

 1. A new #TwitterFiles investigation reveals that teams of Twitter employees build blacklists, prevent disfavored tweets from trending, and actively limit the visibility of entire accounts or even trending topics—all in secret, without informing users.
  -Een nieuw #TwitterFiles onderzoek onthult dat teams van Twitter werknemers zwarte lijsten maken, voorkomen dat ongunstige tweets trending worden en actief de zichtbaarheid van hele accounts of zelfs trending topics beperken – allemaal in het geheim, zonder gebruikers te informeren.
 1. Twitter once had a mission “to give everyone the power to create and share ideas and information instantly, without barriers.” Along the way, barriers nevertheless were erected.
  -Twitter had ooit als missie “iedereen de kracht te geven om ideeën en informatie onmiddellijk en zonder barrières te creëren en te delen”. Onderweg werden er toch barrières opgeworpen.
 1. Take, for example, Stanford’s Dr. Jay Bhattacharya who argued that Covid lockdowns would harm children. Twitter secretly placed him on a “Trends Blacklist,” which prevented his tweets from trending.
  -Neem bijvoorbeeld Dr. Jay Bhattacharya van Stanford die betoogde dat Covid lockdowns schadelijk zouden zijn voor kinderen. Twitter plaatste hem in het geheim op een “Trends Blacklist”, waardoor zijn tweets niet meer trending konden zijn.
 1. Or consider the popular right-wing talk show host, Dan Bongino, who at one point was slapped with a “Search Blacklist.”
  -Of denk aan de populaire rechtse talkshowhost Dan Bongino, die op een gegeven moment een “zwarte lijst” kreeg.
 1. Twitter set the account of conservative activist Charlie Kirk to “Do Not Amplify.”
  -Twitter heeft het account van de conservatieve activist Charlie Kirk op “Niet versterken” gezet.
 1. Twitter denied that it does such things. In 2018, Twitter’s Vijaya Gadde (then Head of Legal Policy and Trust) and Kayvon Beykpour (Head of Product) said: “We do not shadow ban.” They added: “And we certainly don’t shadow ban based on political viewpoints or ideology.”
  -Twitter ontkende dat het dergelijke dingen doet. In 2018 zeiden Twitter’s Vijaya Gadde (toen Head of Legal Policy and Trust) en Kayvon Beykpour (Head of Product): “We doen geen schaduwverbod.” Ze voegden eraan toe: “En we shadow bannen zeker niet op basis van politieke standpunten of ideologie.”
 1. What many people call “shadow banning,” Twitter executives and employees call “Visibility Filtering” or “VF.” Multiple high-level sources confirmed its meaning.
  -Wat veel mensen “schaduwbannen” noemen, noemen leidinggevenden en werknemers van Twitter “Zichtbaarheidsfiltering” of “VF.” Meerdere hooggeplaatste bronnen hebben de betekenis ervan bevestigd.
 1. “Think about visibility filtering as being a way for us to suppress what people see to different levels. It’s a very powerful tool,” one senior Twitter employee told us.
  -“Denk aan zichtbaarheidsfiltering als een manier voor ons om wat mensen zien op verschillende niveaus te onderdrukken. Het is een zeer krachtig instrument,” vertelde een senior Twitter-medewerker ons.
 1. “VF” refers to Twitter’s control over user visibility. It used VF to block searches of individual users; to limit the scope of a particular tweet’s discoverability; to block select users’ posts from ever appearing on the “trending” page; and from inclusion in hashtag searches.
  -“VF” verwijst naar de controle van Twitter over de zichtbaarheid van gebruikers. Het gebruikte VF om zoekopdrachten naar individuele gebruikers te blokkeren; om de omvang van de vindbaarheid van een bepaalde tweet te beperken; om te verhinderen dat berichten van geselecteerde gebruikers ooit op de “trending” pagina verschijnen; en om ze op te nemen in hashtag-zoekopdrachten.
 1. All without users’ knowledge.
  -Allemaal zonder medeweten van de gebruikers.
 1. “We control visibility quite a bit. And we control the amplification of your content quite a bit. And normal people do not know how much we do,” one Twitter engineer told us. Two additional Twitter employees confirmed.
  -“Wij controleren de zichtbaarheid behoorlijk. En we controleren de versterking van uw inhoud een beetje. En normale mensen weten niet hoeveel we doen,” vertelde een Twitter ingenieur ons. Twee andere Twitter medewerkers bevestigden dit.
 1. The group that decided whether to limit the reach of certain users was the Strategic Response Team – Global Escalation Team, or SRT-GET. It often handled up to 200 “cases” a day.
  -De groep die besliste of het bereik van bepaalde gebruikers moest worden beperkt, was het Strategic Response Team – Global Escalation Team, of SRT-GET. Het behandelde vaak tot 200 “gevallen” per dag.
 1. But there existed a level beyond official ticketing, beyond the rank-and-file moderators following the company’s policy on paper. That is the “Site Integrity Policy, Policy Escalation Support,” known as “SIP-PES.”
  -Maar er bestond een niveau boven de officiële ticketing, boven de gewone moderatoren die het beleid van het bedrijf op papier volgen. Dat is de “Site Integrity Policy, Policy Escalation Support,” bekend als “SIP-PES.”
 1. This secret group included Head of Legal, Policy, and Trust (Vijaya Gadde), the Global Head of Trust & Safety (Yoel Roth), subsequent CEOs Jack Dorsey and Parag Agrawal, and others.
  -Deze geheime groep bestond onder meer uit het hoofd Legal, Policy en Trust (Vijaya Gadde), het Global Head of Trust & Safety (Yoel Roth), de latere CEO’s Jack Dorsey en Parag Agrawal.
 1. This is where the biggest, most politically sensitive decisions got made. “Think high follower account, controversial,” another Twitter employee told us. For these “there would be no ticket or anything.”
  -Hier werden de grootste, meest politiek gevoelige beslissingen genomen. “Denk aan een account met veel volgers, controversieel,” vertelde een andere Twitter-medewerker ons. Voor deze “zou er geen ticket of iets dergelijks zijn.”
 1. One of the accounts that rose to this level of scrutiny was an account that was on the “Trends Blacklist” and was designated as “Do Not Take Action on User Without Consulting With SIP-PES.”
  -Een van de accounts die dit niveau van onderzoek bereikten, was een account dat op de “zwarte lijst van trends” stond en was aangemerkt als “geen actie ondernemen tegen gebruiker zonder overleg met SIP-PES”.
 1. The account—which Chaya Raichik began in November 2020 and now boasts over 1.4 million followers—was subjected to six suspensions in 2022 alone, Raichik says. Each time, Raichik was blocked from posting for as long as a week.
  -Het account – dat Chaya Raichik in november 2020 begon en nu meer dan 1,4 miljoen volgers heeft – werd alleen al in 2022 zes keer geschorst, zegt Raichik. Elke keer werd Raichik geblokkeerd voor een week.
 1. Twitter repeatedly informed Raichik that she had been suspended for violating Twitter’s policy against “hateful conduct.”
 1. But in an internal SIP-PES memo from October 2022, after her seventh suspension, the committee acknowledged that “LTT has not directly engaged in behavior violative of the Hateful Conduct policy.” See here:
  -Maar in een interne memo van SIP-PES uit oktober 2022, na haar zevende schorsing, erkende de commissie dat “LTT zich niet rechtstreeks schuldig heeft gemaakt aan gedrag dat in strijd is met het beleid inzake haatdragend gedrag”. Zie hier:
 1. The committee justified her suspensions internally by claiming her posts encouraged online harassment of “hospitals and medical providers” by insinuating “that gender-affirming healthcare is equivalent to child abuse or grooming.”
  -De commissie rechtvaardigde haar schorsingen intern door te stellen dat haar posts online intimidatie van “ziekenhuizen en medische zorgverleners” aanmoedigden door te insinueren “dat genderbevestigende gezondheidszorg gelijk staat aan kindermisbruik of kinderlokkerij”.
 1. Compare this to what happened when Raichik herself was doxxed on November 21, 2022. A photo of her home with her address was posted in a tweet that has garnered more than 10,000 likes.
  -Vergelijk dit met wat er gebeurde toen Raichik zelf werd geduid op 21 november 2022. Een foto van haar huis met haar adres werd gepost in een tweet die meer dan 10.000 likes kreeg.
 1. When Raichik told Twitter that her address had been disseminated she says Twitter Support responded with this message: “We reviewed the reported content, and didn’t find it to be in violation of the Twitter rules.” No action was taken. The doxxing tweet is still up.
  -Toen Raichik Twitter vertelde dat haar adres was verspreid zegt ze dat Twitter Support reageerde met dit bericht: “We hebben de gemelde inhoud bekeken en vonden het niet in strijd met de Twitter-regels.” Er werd geen actie ondernomen. De doxxing tweet staat er nog steeds.
 1. In internal Slack messages, Twitter employees spoke of using technicalities to restrict the visibility of tweets and subjects. Here’s Yoel Roth, Twitter’s then Global Head of Trust & Safety, in a direct message to a colleague in early 2021:
  -In interne Slack-berichten spraken Twitter-medewerkers over het gebruik van technische details om de zichtbaarheid van tweets en onderwerpen te beperken. Hier is Yoel Roth, Twitter’s toenmalige Global Head of Trust & Safety, in een direct message aan een collega begin 2021:
 1. Six days later, in a direct message with an employee on the Health, Misinformation, Privacy, and Identity research team, Roth requested more research to support expanding “non-removal policy interventions like disabling engagements and deamplification/visibility filtering.”
  -Zes dagen later, in een rechtstreeks bericht met een medewerker van het onderzoeksteam Gezondheid, Misinformatie, Privacy en Identiteit, vroeg Roth om meer onderzoek ter ondersteuning van de uitbreiding van “niet-verwijderende beleidsinterventies zoals het uitschakelen van verbintenissen en deamplificatie/zichtbaarheidsfiltering”.
 1. Roth wrote: “The hypothesis underlying much of what we’ve implemented is that if exposure to, e.g., misinformation directly causes harm, we should use remediations that reduce exposure, and limiting the spread/virality of content is a good way to do that.”
  -Roth schreef: “De hypothese die ten grondslag ligt aan veel van wat we hebben geïmplementeerd is dat als blootstelling aan bijvoorbeeld verkeerde informatie rechtstreeks schade veroorzaakt, we correcties moeten toepassen die de blootstelling verminderen, en het beperken van de verspreiding/viraliteit van inhoud is een goede manier om dat te doen.”
 1. He added: “We got Jack on board with implementing this for civic integrity in the near term, but we’re going to need to make a more robust case to get this into our repertoire of policy remediations – especially for other policy domains.”
  -Hij voegde daaraan toe: “We hebben Jack aan boord gekregen om dit op korte termijn in te voeren voor burgerlijke integriteit, maar we zullen een krachtiger argument moeten aanvoeren om dit in ons repertoire van beleidshervormingen op te nemen – vooral voor andere beleidsterreinen.”
 1. There is more to come on this story, which was reported by abigailshrier shellenbergermd nelliebowles isaacgrafstein and the team The Free Press .
  Keep up with this unfolding story here and at our brand new website: thefp.com.
  -Er komt meer over dit verhaal, dat werd gerapporteerd door abigailshrier shellenbergermd nelliebowles isaacgrafstein en het team The Free Press .
  Volg dit verhaal hier en op onze gloednieuwe website: thefp.com.
 1. The authors have broad and expanding access to Twitter’s files. The only condition we agreed to was that the material would first be published on Twitter.
  -De auteurs hebben ruime en uitgebreide toegang tot de bestanden van Twitter. De enige voorwaarde waarmee we instemden was dat het materiaal eerst op Twitter zou worden gepubliceerd.
 1. We’re just getting started on our reporting. Documents cannot tell the whole story here. A big thank you to everyone who has spoken to us so far. If you are a current or former Twitter employee, we’d love to hear from you. Please write to: tips@thefp.com
  -We zijn net begonnen met onze rapportage. Documenten kunnen hier niet het hele verhaal vertellen. Een grote dank aan iedereen die tot nu toe met ons gesproken heeft. Als u een huidige of voormalige werknemer van Twitter bent, zouden we graag van u horen. Schrijf naar: tips@thefp.com
 1. Join The Twitter Files (https://t.me/TheTwitterFile) for the next installment
  -Doe mee met The Twitter Files (https://t.me/TheTwitterFile) voor de volgende aflevering

Former head of censorship at Twitter was perhaps not entirely unbiased..
Voormalig hoofd censuur bij Twitter was misschien niet helemaal onbevooroordeeld…

Elon Musk

Elton John belooft Twitter te verlaten omdat Elon Musk “verkeerde informatie laat gedijen”, en wordt vervolgens ondergedompeld omdat hij niet tegen tirannie is tijdens de plandemie van 2020.

09 December 2022, Deel 3

 1. THREAD: The Twitter Files
  THE REMOVAL OF DONALD TRUMP
  Part One: October 2020-January 6th
  -THREAD: De Twitter Dossiers
  DE VERWIJDERING VAN DONALD TRUMP
  Deel één: oktober 2020-januari 6
 1. The world knows much of the story of what happened between riots at the Capitol on January 6th, and the removal of President Donald Trump from Twitter on January 8th…
  -De wereld kent veel van het verhaal van wat er gebeurde tussen de rellen bij het Capitool op 6 januari en de verwijdering van president Donald Trump van Twitter op 8 januari…
 1. We’ll show you what hasn’t been revealed: the erosion of standards within the company in months before J6, decisions by high-ranking executives to violate their own policies, and more, against the backdrop of ongoing, documented interaction with federal agencies.
  -We zullen u laten zien wat niet is onthuld: de uitholling van de normen binnen het bedrijf in de maanden voor J6, beslissingen van hooggeplaatste leidinggevenden om hun eigen beleid te schenden, en meer, tegen de achtergrond van voortdurende, gedocumenteerde interactie met federale agentschappen.
 1. This first installment covers the period before the election through January 6th. Tomorrow, @Shellenbergermd will detail the chaos inside Twitter on January 7th. On Sunday, we will reveal the secret internal communications from the key date of January 8th.
  -Deze eerste aflevering beslaat de periode voor de verkiezingen tot 6 januari. Morgen zal @Shellenbergermd de chaos binnen Twitter op 7 januari gedetailleerd weergeven. Op zondag onthullen we de geheime interne communicatie van 8 januari.
 1. Whatever your opinion on the decision to remove Trump that day, the internal communications at Twitter between January 6th-January 8th have clear historical import. Even Twitter’s employees understood in the moment it was a landmark moment in the annals of speech.
  -Wat je ook denkt over de beslissing om Trump die dag te verwijderen, de interne communicatie bij Twitter tussen 6 en 8 januari heeft een duidelijk historisch belang. Zelfs de werknemers van Twitter begrepen op dat moment dat het een mijlpaal was in de annalen van de spraak.
 1. As soon as they finished banning Trump, Twitter execs started processing new power. They prepared to ban future presidents and White Houses – perhaps even Joe Biden. The “new administration,” says one exec, “will not be suspended by Twitter unless absolutely necessary.”
  -Zodra ze klaar waren met het verbieden van Trump, begonnen Twitter executives met het verwerken van nieuwe macht. Ze maakten zich klaar om toekomstige presidenten en Witte Huizen te verbieden – misschien zelfs Joe Biden. De “nieuwe regering,” zegt een directeur, “zal niet worden geschorst door Twitter, tenzij het absoluut noodzakelijk is.”
 1. Twitter executives removed Trump in part over what one executive called the “context surrounding”: actions by Trump and supporters “over the course of the election and frankly last 4+ years.” In the end, they looked at a broad picture. But that approach can cut both ways.
  -De leidinggevenden van Twitter hebben Trump deels verwijderd over wat een leidinggevende de “context rondom” noemde: acties van Trump en aanhangers “in de loop van de verkiezingen en eerlijk gezegd de afgelopen 4+ jaar.” Uiteindelijk keken ze naar een breed beeld. Maar die benadering kan twee kanten op.
 1. The bulk of the internal debate leading to Trump’s ban took place in those three January days. However, the intellectual framework was laid in the months preceding the Capitol riots.
  -Het grootste deel van het interne debat dat leidde tot het verbod van Trump vond plaats in die drie januaridagen. Het intellectuele kader werd echter gelegd in de maanden voorafgaand aan de Capitoolrellen.
 1. Before J6, Twitter was a unique mix of automated, rules-based enforcement, and more subjective moderation by senior executives. As we reported, the firm had a vast array of tools for manipulating visibility, most all of which were thrown at Trump (and others) pre-J6.
  -Vóór J6 was Twitter een unieke mix van geautomatiseerde, op regels gebaseerde handhaving en meer subjectieve moderatie door hoge leidinggevenden. Zoals we berichtten, beschikte het bedrijf over een groot aantal instrumenten om de zichtbaarheid te manipuleren, die vóór J6 grotendeels op Trump (en anderen) werden losgelaten
 1. As the election approached, senior executives – perhaps under pressure from federal agencies, with whom they met more as time progressed – increasingly struggled with rules, and began to speak of “vios” as pretexts to do what they’d likely have done anyway.
  -Naarmate de verkiezingen naderden, worstelden leidinggevenden – wellicht onder druk van de federale agentschappen, waarmee zij naarmate de tijd vorderde meer afspraken maakten – steeds meer met de regels en begonnen zij te spreken over “vios” als voorwendsel om te doen wat zij waarschijnlijk toch al gedaan zouden hebben.
 1. After J6, internal Slacks show Twitter executives getting a kick out of intensified relationships with federal agencies. Here’s Trust and Safety head Yoel Roth, lamenting a lack of “generic enough” calendar descriptions to concealing his “very interesting” meeting partners.
  -Na J6 laten interne Slacks zien dat Twitter-managers een kick krijgen van de intensievere relaties met federale agentschappen. Hier is Trust and Safety hoofd Yoel Roth, klagend over een gebrek aan “algemeen genoeg” agenda beschrijvingen om zijn “zeer interessante” meeting partners te verbergen.
 1. These initial reports are based on searches for docs linked to prominent executives, whose names are already public. They include Roth, former trust and policy chief Vijaya Gadde, and recently plank-walked Deputy General Counsel (and former top FBI lawyer) Jim Baker.
  -Deze eerste rapporten zijn gebaseerd op zoekopdrachten naar documenten die verband houden met prominente leidinggevenden, van wie de namen al bekend zijn. Het gaat om Roth, voormalig hoofd vertrouwen en beleid Vijaya Gadde, en de onlangs ontslagen Deputy General Counsel (en voormalig topadvocaat van de FBI) Jim Baker.
 1. One particular slack channel offers an unique window into the evolving thinking of top officials in late 2020 and early 2021.
  -Eén bepaald slackkanaal biedt een unieke kijk op de veranderende denkwijze van topambtenaren eind 2020 en begin 2021.
 1. On October 8th, 2020, executives opened a channel called “us2020_xfn_enforcement.” Through J6, this would be home for discussions about election-related removals, especially ones that involved “high-profile” accounts (often called “VITs” or “Very Important Tweeters”).
  -Op 8 oktober 2020 openden leidinggevenden een kanaal genaamd “us2020_xfn_enforcement.” Via J6 zou dit de thuisbasis zijn voor discussies over verkiezingsgerelateerde verwijderingen, vooral als het ging om “high-profile” accounts (vaak “VIT’s” of “Very Important Tweeters” genoemd).
 1. There was at least some tension between Safety Operations – a larger department whose staffers used a more rules-based process for addressing issues like porn, scams, and threats – and a smaller, more powerful cadre of senior policy execs like Roth and Gadde.
  -Er was tenminste enige spanning tussen Veiligheidsoperaties – een grotere afdeling waarvan de medewerkers een meer op regels gebaseerd proces gebruikten voor het aanpakken van zaken als porno, oplichting en bedreigingen – en een kleiner, machtiger kader van senior beleidsmedewerkers zoals Roth en Gadde.
 1. The latter group were a high-speed Supreme Court of moderation, issuing content rulings on the fly, often in minutes and based on guesses, gut calls, even Google searches, even in cases involving the President.
  -De laatste groep was een supersnel hooggerechtshof van de moderatie, dat snel inhoudelijke uitspraken deed, vaak binnen enkele minuten en op basis van gissingen, onderbuikgevoelens en zelfs Google-zoekopdrachten, zelfs in zaken waarbij de president betrokken was.
 1. During this time, executives were also clearly liaising with federal enforcement and intelligence agencies about moderation of election-related content. While we’re still at the start of reviewing the #TwitterFiles, we’re finding out more about these interactions every day.
  -Gedurende deze periode waren leidinggevenden ook duidelijk in contact met federale handhavings- en inlichtingendiensten over het modereren van verkiezingsgerelateerde inhoud. Terwijl we nog steeds aan het begin staan van het onderzoek van de #TwitterFiles, komen we elke dag meer te weten over deze interacties.
 1. Policy Director Nick Pickles is asked if they should say Twitter detects “misinfo” through “ML, human review, and *partnerships with outside experts?” The employee asks, “I know that’s been a slippery process… not sure if you want our public explanation to hang on that.”
  -Beleidsdirecteur Nick Pickles wordt gevraagd of ze moeten zeggen dat Twitter “misinfo” detecteert via “ML, menselijke beoordeling en *partnerschappen met externe deskundigen?”. De medewerker vraagt: “Ik weet dat dat een glibberig proces is geweest… niet zeker of u wilt dat onze publieke uitleg daaraan hangt.”
 1. Pickles quickly asks if they could “just say “partnerships.” After a pause, he says, “e.g. not sure we’d describe the FBI/DHS as experts.”
  -Pickles vraagt snel of ze “gewoon “partnerschappen” kunnen zeggen.” Na een pauze zegt hij: “We weten bijvoorbeeld niet zeker of we de FBI/DHS als deskundigen zouden omschrijven.”
 1. This post about the Hunter Biden laptop situation shows that Roth not only met weekly with the FBI and DHS, but with the Office of the Director of National Intelligence (DNI):
  -Uit dit bericht over de Hunter Biden laptop situatie blijkt dat Roth niet alleen wekelijks vergaderde met de FBI en DHS, maar ook met het Office of the Director of National Intelligence (DNI):
 1. Roth’s report to FBI/DHS/DNI is almost farcical in its self-flagellating tone: “We blocked the NYP story, then unblocked it (but said the opposite)… comms is angry, reporters think we’re idiots… in short, FML” (fuck my life).
  -Roth’s rapport aan FBI/DHS/DNI is bijna kluchtig in zijn zelfkastijding toon: “We blokkeerden het NYP verhaal, deblokkeerden het vervolgens (maar zeiden het tegenovergestelde)… comms is boos, verslaggevers denken dat we idioten zijn… kortom, FML” (fuck my life).
 1. Here, the FBI sends reports about a pair of tweets, the second of which involves a former Tippecanoe County, Indiana Councilor and Republican named John Basham claiming “Between 2% and 25% of Ballots by Mail are Being Rejected for Errors.”
  -Hier bericht de FBI over een paar tweets, waarvan de tweede betrekking heeft op een voormalig Tippecanoe County, Indiana raadslid en Republikein genaamd John Basham die beweert “Tussen 2% en 25% van de stembiljetten per post worden afgekeurd wegens fouten”.
 1. Some of Roth’s later Slacks indicate his weekly confabs with federal law enforcement involved separate meetings. Here, he ghosts the FBI and DHS, respectively, to go first to an “Aspen Institute thing,” then take a call with Apple.
  -Sommige van Roth’s latere Slacks geven aan dat zijn wekelijkse conferenties met de federale politie aparte vergaderingen waren. Hier laat hij de FBI en DHS de geest geven om eerst naar een “Aspen Institute thing” te gaan, en daarna een gesprek met Apple aan te gaan.

The FBI’s second report concerned this tweet by John Basham:
-Het tweede rapport van de FBI betrof deze tweet van John Basham:

 1. The FBI-flagged tweet then got circulated in the enforcement Slack. Twitter cited Politifact to say the first story was “proven to be false,” then noted the second was already deemed “no vio on numerous occasions.”
  -De door de FBI gemarkeerde tweet werd vervolgens verspreid in de Slack van de politie. Twitter haalde Politifact aan om te zeggen dat het eerste verhaal “bewezen vals was”, en merkte vervolgens op dat het tweede verhaal al herhaaldelijk als “geen vio” was beoordeeld.
 1. The group then decides to apply a “Learn how voting is safe and secure” label because one commenter says, “it’s totally normal to have a 2% error rate.” Roth then gives the final go-ahead to the process initiated by the FBI:
  -De groep besluit vervolgens een label “Leer hoe stemmen veilig en beveiligd is” aan te brengen omdat een commentator zegt: “het is volkomen normaal om een foutenpercentage van 2% te hebben.” Roth geeft vervolgens het definitieve startsein voor het door de FBI geïnitieerde proces:
 1. Examining the entire election enforcement Slack, we didn’t see one reference to moderation requests from the Trump campaign, the Trump White House, or Republicans generally. We looked. They may exist: we were told they do. However, they were absent here.
  -Examining the entire election enforcement Slack, we didn’t see one reference to moderation requests from the Trump campaign, the Trump White House, or Republicans generally. We looked. They may exist: we were told they do. However, they were absent here.We hebben gekeken. Ze kunnen bestaan: ons werd verteld dat ze bestaan. Hier waren ze echter afwezig.
 1. In one case, former Arizona governor Mike Huckabee joke-tweets about mailing in ballots for his “deceased parents and grandparents.”
  -In één geval maakt voormalig Arizona-gouverneur Mike Huckabee grappen over het opsturen van stembiljetten voor zijn “overleden ouders en grootouders”.
 1. This inspires a long Slack that reads like an Titania McGrath parody. “I agree it’s a joke,” concedes a Twitter employee, “but he’s also literally admitting in a tweet a crime.”
  -Dit inspireert een lange Slack die leest als een Titania McGrath-parodie. “Ik ben het ermee eens dat het een grap is,” geeft een Twitter-medewerker toe, “maar hij geeft ook letterlijk in een tweet een misdaad toe.”

The group declares Huck’s an “edge case,” and though one notes, “we don’t make exceptions for jokes or satire,” they ultimately decide to leave him be, because “we’ve poked enough bears.”
-De groep verklaart dat Huck een “randgeval” is, en hoewel iemand opmerkt dat “we geen uitzonderingen maken voor grappen of satire”, besluiten ze hem uiteindelijk met rust te laten, omdat “we genoeg beren hebben geprikt”.

 1. “Could still mislead people… could still mislead people,” the humor-averse group declares, before moving on from Huckabee
  -“Kan nog steeds mensen misleiden… kan nog steeds mensen misleiden,” verklaart de humor-mijdende groep, alvorens verder te gaan met Huckabee
 1. Roth suggests moderation even in this absurd case could depend on whether or not the joke results in “confusion.” This seemingly silly case actually foreshadows serious later issues:
  -Roth suggereert dat matiging zelfs in dit absurde geval zou kunnen afhangen van de vraag of de grap al dan niet tot “verwarring” leidt. Dit schijnbaar dwaze geval voorspelt in feite ernstige latere kwesties:
 1. In the docs, execs often expand criteria to subjective issues like intent (yes, a video is authentic, but why was it shown?), orientation (was a banned tweet shown to condemn, or support?), or reception (did a joke cause “confusion”?). This reflex will become key in J6.
  -In de documenten breiden uitvoerders de criteria vaak uit tot subjectieve kwesties als intentie (ja, een video is authentiek, maar waarom werd hij getoond?), oriëntatie (werd een verboden tweet getoond om te veroordelen, of om te steunen?), of ontvangst (veroorzaakte een grap “verwarring”?). Deze reflex zal centraal staan in J6.
 1. In another example, Twitter employees prepare to slap a “mail-in voting is safe” warning label on a Trump tweet about a postal screwup in Ohio, before realizing “the events took place,” which meant the tweet was “factually accurate”:
  -In een ander voorbeeld bereiden Twitter-medewerkers zich voor om een waarschuwing “stemmen per post is veilig” te plakken op een tweet van Trump over een postfout in Ohio, voordat ze zich realiseren dat “de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden”, wat betekent dat de tweet “feitelijk juist” was:

“VERY WELL DONE ON SPEED” Trump was being “visibility filtered” as late as a week before the election. Here, senior execs didn’t appear to have a particular violation, but still worked fast to make sure a fairly anodyne Trump tweet couldn’t be “replied to, shared, or liked”:
-“ZEER GOED GEDAAN OP SNELHEID” Trump werd al een week voor de verkiezingen “zichtbaarheid gefilterd”. Hier leken leidinggevenden geen bijzondere overtreding te hebben, maar werkten toch snel om ervoor te zorgen dat een vrij anonieme Trump-tweet niet kon worden “beantwoord, gedeeld of geliked”:

“VERY WELL DONE ON SPEED”: the group is pleased the Trump tweet is dealt with quickly
-“ZEER GOED GEDAAN OP SNELHEID”: de groep is blij dat de tweet van Trump snel is afgehandeld.

 1. A seemingly innocuous follow-up involved a tweet from actor James Woods, whose ubiquitous presence in argued-over Twitter data sets is already a #TwitterFiles in-joke.
  -Een schijnbaar onschuldige follow-up betrof een tweet van acteur James Woods, wiens alomtegenwoordigheid in betwiste Twitter data sets al een #TwitterFiles in-joke is.
 1. After Woods angrily quote-tweeted about Trump’s warning label, Twitter staff – in a preview of what ended up happening after J6 – despaired of a reason for action, but resolved to “hit him hard on future
  -Nadat Woods boos een quote-tweette over het waarschuwingslabel van Trump, wanhoopten Twitter-medewerkers – in een voorproefje van wat er uiteindelijk gebeurde na J6 – over een reden voor actie, maar besloten om hem “hard te raken op toekomstige”.
 1. Here a label is applied to Georgia Republican congresswoman Jody Hice for saying, “Say NO to big tech censorship!” and, “Mailed ballots are more prone to fraud than in-person balloting… It’s just common sense.”
  -Hier wordt een etiket geplakt op Georgia Republikeins congreslid Jody Hice voor haar uitspraak: “Zeg NEE tegen big tech censuur!” en: “Stembiljetten per post zijn fraudegevoeliger dan stembiljetten in persoon… Het is gewoon gezond verstand.”
 1. Twitter teams went easy on Hice, only applying “soft intervention,” with Roth worrying about a “wah wah censorship” optics backlash:
  -Twitter-teams gingen gemakkelijk met Hice om en pasten alleen “zachte interventie” toe, waarbij Roth zich zorgen maakte over een “wah wah censuur” optiek:
 1. Meanwhile, there are multiple instances of involving pro-Biden tweets warning Trump “may try to steal the election” that got surfaced, only to be approved by senior executives. This one, they decide, just “expresses concern that mailed ballots might not make it on time.”
  -Ondertussen zijn er meerdere gevallen van betrokken pro-Biden tweets die waarschuwen dat Trump “kan proberen om de verkiezingen te stelen” die werden opgedoken, alleen om te worden goedgekeurd door senior managers. Deze, besluiten ze, “drukt alleen de bezorgdheid uit dat gemailde stembiljetten misschien niet op tijd komen.”
 1. “THAT’S UNDERSTANDABLE”: Even the hashtag #StealOurVotes – referencing a theory that a combo of Amy Coney Barrett and Trump will steal the election – is approved by Twitter brass, because it’s “understandable” and a “reference to… a US Supreme Court decision.”
  -“DAT IS BEGRIJPELIJK”: Zelfs de hashtag #StealOurVotes – verwijzend naar een theorie dat een combo van Amy Coney Barrett en Trump de verkiezingen zal stelen – is goedgekeurd door de Twitter-leiding, omdat het “begrijpelijk” is en een “verwijzing naar… een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof.”
 1. In this exchange, again unintentionally humorous, former Attorney General Eric Holder claimed the U.S. Postal Service was “deliberately crippled,”ostensibly by the Trump administration. He was initially hit with a generic warning label, but it was quickly taken off by Roth:
  -In deze uitwisseling, wederom onbedoeld humoristisch, beweerde voormalig procureur-generaal Eric Holder dat de U.S. Postal Service “opzettelijk werd lamgelegd”, ogenschijnlijk door de regering Trump. Hij kreeg aanvankelijk een algemeen waarschuwingslabel, maar dat werd er snel afgehaald door Roth:
 1. Later in November 2020, Roth asked if staff had a “debunk moment” on the “SCYTL/Smartmantic vote-counting” stories, which his DHS contacts told him were a combination of “about 47” conspiracy theories:
  -Later in november 2020 vroeg Roth of het personeel een “debunk moment” had over de “SCYTL/Smartmantic vote-counting” verhalen, waarvan zijn DHS contacten hem vertelden dat het een combinatie was van “ongeveer 47” samenzweringstheorieën:
 1. On December 10th, as Trump was in the middle of firing off 25 tweets saying things like, “A coup is taking place in front of our eyes,” Twitter executives announced a new “L3 deamplification” tool. This step meant a warning label now could also come with deamplification:
  -Op 10 december, toen Trump bezig was 25 tweets af te vuren met dingen als “Er vindt een staatsgreep plaats voor onze ogen”, kondigden leidinggevenden van Twitter een nieuwe “L3 deamplification” tool aan. Deze stap betekende dat een waarschuwingslabel nu ook met deamplificatie kon komen:
 1. Some executives wanted to use the new deamplification tool to silently limit Trump’s reach more right away, beginning with the following tweet:
  -Sommige leidinggevenden wilden het nieuwe deamplificatie-instrument gebruiken om het bereik van Trump meteen meer in stilte te beperken, te beginnen met de volgende tweet:
 1. However, in the end, the team had to use older, less aggressive labeling tools at least for that day, until the “L3 entities” went live the following morning.
  -Uiteindelijk moest het team echter oudere, minder agressieve etiketteringstools gebruiken, althans voor die dag, totdat de “L3-entiteiten” de volgende ochtend live gingen.
 1. The significance is that it shows that Twitter, in 2020 at least, was deploying a vast range of visible and invisible tools to rein in Trump’s engagement, long before J6. The ban will come after other avenues are exhausted
  -Het belang is dat het laat zien dat Twitter, in 2020 althans, een breed scala aan zichtbare en onzichtbare instrumenten inzette om het engagement van Trump te beteugelen, lang voor J6. Het verbod komt nadat andere wegen zijn uitgeput
 1. In Twitter docs execs frequently refer to “bots,” e.g. “let’s put a bot on that.” A bot is just any automated heuristic moderation rule. It can be anything: every time a person in Brazil uses “green” and “blob” in the same sentence, action might be taken.
  -In Twitter-documenten verwijzen leidinggevenden vaak naar “bots”, bijvoorbeeld “laten we daar een bot op zetten”. Een bot is gewoon een geautomatiseerde heuristische moderatie regel. Het kan van alles zijn: elke keer dat iemand in Brazilië “groen” en “blob” in dezelfde zin gebruikt, kan er actie worden ondernomen.
 1. In this instance, it appears moderators added a bot for a Trump claim made on Breitbart. The bot ends up becoming an automated tool invisibly watching both Trump and, apparently, Breitbart (“will add media ID to bot”). Trump by J6 was quickly covered in bots.
  -In dit geval lijken de moderatoren een bot toe te voegen voor een bewering van Trump op Breitbart. De bot wordt uiteindelijk een geautomatiseerd hulpmiddel dat onzichtbaar zowel Trump als, blijkbaar, Breitbart in de gaten houdt (“will add media ID to bot”). Trump van J6 was snel bedekt met bots.
 1. There is no way to follow the frenzied exchanges among Twitter personnel from between January 6thand 8th without knowing the basics of the company’s vast lexicon of acronyms and Orwellian unwords.
  -Er is geen manier om de uitzinnige uitwisselingen tussen Twitter personeel van 6 en 8 januari te volgen zonder de basis te kennen van het uitgebreide lexicon van het bedrijf van acroniemen en Orwelliaanse onwoorden.
 1. To “bounce” an account is to put it in timeout, usually for a 12-hour review/cool-off:
  -Een account “bouncen” is het in time-out zetten, meestal voor een 12 uur durende beoordeling/afkoeling:
 1. “Interstitial,” one of many nouns used as a verb in Twitterspeak (“denylist” is another), means placing a physical label atop a tweet, so it can’t be seen.
  -“Interstitial”, een van de vele zelfstandige naamwoorden die in Twitterspeak als werkwoord worden gebruikt (“denylist” is een ander), betekent het plaatsen van een fysiek label bovenop een tweet, zodat die niet kan worden gezien.
 1. PII has multiple meanings, one being “Public Interest Interstitial,” i.e. a covering label applied for “public interest” reasons. The post below also references “proactive V,” i.e. proactive visibility filtering.
  -PII heeft meerdere betekenissen, één daarvan is “Public Interest Interstitial”, d.w.z. een dekkingslabel dat om redenen van “openbaar belang” wordt aangebracht. In het onderstaande bericht wordt ook verwezen naar “proactieve V”, d.w.z. proactieve zichtbaarheidsfiltering.
 1. This is all necessary background to J6. Before the riots, the company was engaged in an inherently insane/impossible project, trying to create an ever-expanding, ostensibly rational set of rules to regulate every conceivable speech situation that might arise between humans.
  -Dit is allemaal noodzakelijke achtergrond voor J6. Vóór de rellen was het bedrijf bezig met een inherent krankzinnig/onmogelijk project, waarbij het probeerde een steeds uitbreidende, ogenschijnlijk rationele reeks regels op te stellen om elke denkbare spraaksituatie die zich tussen mensen zou kunnen voordoen te reguleren.
 2. This project was preposterous yet its leaders were unable to see this, having become infected with groupthing, coming to believe – sincerely – that it was Twitter’s responsibility to control, as much as possible, what people could talk about, how often, and with whom.
  -Dit project was absurd, maar de leiders waren niet in staat dit in te zien, omdat ze besmet waren geraakt met groupthing, en oprecht geloofden dat het de verantwoordelijkheid van Twitter was om zoveel mogelijk te controleren waarover mensen konden praten, hoe vaak, en met wie.
 1. When panic first breaks out on J6 there’s a fair share of WTF-type posts, mixed in with frantic calls for Twitter to start deploying its full arsenal of moderation tools. “What is the right remediation? Do we interstitial the video?” asks one employee, in despair:
  -Wanneer er paniek uitbreekt op J6 is er een behoorlijk aantal WTF-achtige berichten, gemengd met verwoede oproepen aan Twitter om zijn volledige arsenaal aan moderatie-instrumenten in te zetten. “Wat is de juiste remedie? Moeten we de video interstitialiseren?” vraagt een medewerker wanhopig:
 1. The firm’s executives on day 1 of the January 6th crisis at least tried to pay lip service to its dizzying array of rules. By day 2, they began wavering. By day 3, a million rules were reduced to one: what we say, goes
  -Op dag 1 van de crisis van 6 januari probeerden de bedrijfsleiders tenminste lippendienst te bewijzen aan de duizelingwekkende reeks regels. Op dag 2 begonnen ze te twijfelen. Op dag 3 werden een miljoen regels gereduceerd tot één: wat we zeggen, geldt…
 1. This “Freedom or Death” tweet from #StopTheSteal gadfly Mike Coudrey elicits heated reactions:
  -Deze “Freedom or Death” tweet van #StopTheSteal gadfly Mike Coudrey ontlokt verhitte reacties:
 1. Roth groans about Coudrey: “THIS asshole,” but still seems determined to stick at least superficially to rules, itching to act “if” this “constitutes incitement.”
  -Roth kreunt over Coudrey: “DEZE klootzak,” maar lijkt toch vastbesloten om zich tenminste oppervlakkig aan de regels te houden, jeukend om op te treden “als” dit “uitlokking is.”
 1. At 2:39 p.m. PST, a comms official asked Roth to confirm or deny a story that they’d restricted Trump’s ability to tweet. Roth says, “We have not.”
  -Om 14.39 uur PST vroeg een communicatiemedewerker aan Roth of hij een verhaal kon bevestigen of ontkennen dat ze Trumps mogelijkheid om te twitteren hadden beperkt. Roth zegt, “Dat hebben we niet.”
 1. Minutes later, Roth executed the historic act of “bouncing” Trump, i.e. putting him in timeout. “I hope you… are appropriately CorpSec’d,” says a colleague.
  -Minuten later voerde Roth de historische daad van het “bouncen” van Trump uit, d.w.z. hem in time-out zetten. “Ik hoop dat je… gepast CorpSec’d,” zegt een collega.

This theme of Policy perhaps being stressed by queries from Communications executives – who themselves have to answer the public’s questions – occasionally appears. Two days later, you see chatter about pulling Comms out of the loop:
-Dit thema van beleid dat misschien onder druk staat door vragen van communicatiemanagers – die zelf vragen van het publiek moeten beantwoorden – duikt af en toe op. Twee dagen later, zie je geruchten over het terugtrekken van Comms uit de loop:

 1. The first company-wide email from Gadde on January 6th announced that 3 Trump tweets had been bounced, but more importantly signaled a determination to use legit “violations” as a guide for any possible permanent suspension:
  -De eerste bedrijfsbrede e-mail van Gadde op 6 januari kondigde aan dat 3 Trump-tweets waren geweigerd, maar gaf vooral aan vastbesloten te zijn om legitieme “overtredingen” te gebruiken als leidraad voor een eventuele permanente schorsing:
 1. “WHAT THE ACTUAL FUCK?” Safe to say Trump’s “Go home with love & in peace” tweet mid-riot didn’t go over well at Twitter HQ:
  -“WHAT THE ACTUAL FUCK?” Veilig om te zeggen dat Trump’s “Go home with love & in peace” tweet midden in de rel niet goed viel bij Twitter HQ:
 1. A few last notes about January 6th. Roth at one point looked and found Trump had a slew of duplicate bot applications:
  -Een paar laatste notities over 6 januari. Roth keek op een gegeven moment en vond dat Trump een hoop dubbele bot applicaties had:
 1. By the end of the first day, the top execs are still trying to apply rules. By the next day, they will contemplate a major change in approach. Watch Shellen BergerMD this weekend for the play-by-play of how all that went down.
  -Aan het eind van de eerste dag proberen de topmannen nog steeds regels toe te passen. Tegen de volgende dag overwegen ze een grote verandering in aanpak. Kijk dit weekend naar Shellen BergerMD voor de play-by-play van hoe dat allemaal ging.
 1. By January 8th, which we will describe Sunday, Twitter will be receiving plaudits from “our partners” in Washington, and the sitting U.S. president will no longer be heard on the platform.
  -Tegen 8 januari, die we zondag zullen beschrijven, zal Twitter lof ontvangen van “onze partners” in Washington, en zal de zittende Amerikaanse president niet meer te horen zijn op het platform.
 1. Lastly, people on the left, right, and in between want to know what else is in the #TwitterFiles, from suppression/shadow-banning of leftists to lab-leak theorists, or amplification of military propaganda or conservative accounts. We know everyone has questions.
  -Tot slot willen mensen van links, rechts en daartussenin weten wat er nog meer in de #TwitterFiles zit, van onderdrukking/shadow-banning van links tot lab-leak-theoretici, of versterking van militaire propaganda of conservatieve accounts. We weten dat iedereen vragen heeft.
 1. And while we’ve stumbled on tidbits here and there about topics ranging from COVID to foreign policy, the reality is the data sets are enormous and we’re still working through them.
  -En hoewel we hier en daar wat te weten zijn gekomen over onderwerpen variërend van COVID tot buitenlands beleid, is de realiteit dat de gegevenssets enorm zijn en dat we er nog steeds mee bezig zijn.

More is coming. Good night, all.
-Er komt nog meer. Goedenacht, allemaal.

10 December 2022, Deel 4

 1. TWITTER FILES, PART 4
  The Removal of Donald Trump: January 7
  As the pressure builds, Twitter executives build the case for a permanent ban
  -TWITTER BESTANDEN, DEEL 4
  De verwijdering van Donald Trump: 7 januari
  Terwijl de druk toeneemt, bouwen leidinggevenden van Twitter aan de zaak voor een permanent verbod

On Jan 7, senior Twitter execs:

 • create justifications to ban Trump
 • seek a change of policy for Trump alone, distinct from other political leaders
 • express no concern for the free speech or democracy implications of a ban
  -Op 7 januari, senior Twitter executeurs:
 • rechtvaardigingen creëren om Trump te verbieden
 • streven naar een beleidsverandering voor Trump alleen, los van andere politieke leiders.
 • zijn niet bezorgd over de implicaties van een verbod op vrije meningsuiting of democratie.

For those catching up, please see:
Part 1, where documents show how senior Twitter executives violated their own policies to prevent the spread of accurate information about Hunter Biden’s laptop;
Voor degenen die een inhaalslag maken, zie:
Deel 1, waar uit documenten blijkt hoe hoge leidinggevenden van Twitter hun eigen beleid schonden om de verspreiding van accurate informatie over de laptop van Hunter Biden te voorkomen;

Part 2, how senior Twitter execs created secret blacklists to “de-amplify” disfavored Twitter users, not just specific tweets;
-Deel 2, hoe hoge leidinggevenden van Twitter geheime zwarte lijsten maakten om onwelgevallige Twitter-gebruikers te “de-amplificeren”, niet alleen specifieke tweets;

And Part 3, where we show how senior Twitter execs censored tweets by Trump in the run-up to the Nov 2020 election while regularly engaging with representatives of U.S. government law enforcement agencies.
-En deel 3, waarin we laten zien hoe hoge leidinggevenden van Twitter tweets van Trump censureerden in de aanloop naar de verkiezingen van november 2020, terwijl ze regelmatig in gesprek waren met vertegenwoordigers van wetshandhavingsinstanties van de Amerikaanse overheid.

For years, Twitter had resisted calls to ban Trump.
“Blocking a world leader from Twitter,” it wrote in 2018, “would hide important info… [and] hamper necessary discussion around their words and actions.”
-Jarenlang had Twitter zich verzet tegen oproepen om Trump te verbieden.
“Een wereldleider blokkeren van Twitter,” schreef het in 2018, “zou belangrijke info verbergen… [en] de noodzakelijke discussie rond hun woorden en daden belemmeren.”


But after the events of Jan 6, the internal and external pressure on Twitter CEO Jack grows.
Former First Lady Michelle Obama , tech journalist Karas Wisher , ADL , high-tech VC Chris Sacca , and many others, publicly call on Twitter to permanently ban Trump.
-Maar na de gebeurtenissen van 6 januari groeit de interne en externe druk op Twitter CEO Jack.
Voormalig First Lady Michelle Obama , tech journalist Karas Wisher , ADL , high-tech VC Chris Sacca , en vele anderen, roepen Twitter publiekelijk op om Trump permanent te verbieden.

Dorsey was on vacation in French Polynesia the week of January 4-8, 2021. He phoned into meetings but also delegated much of the handling of the situation to senior execs @yoyoel , Twitter’s Global Head of Trust and Safety, and @vijaya Head of Legal, Policy, & Trust.
-Dorsey was op vakantie in Frans Polynesië in de week van 4 tot 8 januari 2021. Hij belde naar vergaderingen, maar delegeerde ook veel van de afhandeling van de situatie aan senior executives @yoyoel , Twitter’s Global Head of Trust and Safety, en @vijaya Head of Legal, Policy, & Trust.

As context, it’s important to understand that Twitter’s staff & senior execs were overwhelmingly progressive.
In 2018, 2020, and 2022, 96%, 98%, & 99% of Twitter staff’s political donations went to Democrats.
-Als context is het belangrijk om te begrijpen dat Twitter’s personeel & senior executives overweldigend progressief waren.
In 2018, 2020, en 2022 gingen 96%, 98%, & 99% van de politieke donaties van Twitter personeel naar Democraten.


In 2017, Roth tweeted that there were “ACTUAL NAZIS IN THE WHITE HOUSE.”
In April 2022, Roth told a colleague that his goal “is to drive change in the world,” which is why he decided not to become an academic.
-In 2017 tweette Roth dat er “ACTUELE NAZIS IN HET WITTE HUIS” waren.
In april 2022 zei Roth tegen een collega dat zijn doel “is om verandering in de wereld teweeg te brengen”, en daarom besloot hij geen academicus te worden.

On January 7, Jack emails employees saying Twitter needs to remain consistent in its policies, including the right of users to return to Twitter after a temporary suspension
After, Roth reassures an employee that “people who care about this… aren’t happy with where we are”
-Op 7 januari mailt Jack medewerkers dat Twitter consistent moet blijven in zijn beleid, inclusief het recht van gebruikers om terug te keren naar Twitter na een tijdelijke schorsing.
Daarna verzekert Roth een werknemer dat “mensen die hier om geven… niet blij zijn met waar we zijn”.

But after the events of Jan 6, the internal and external pressure on Twitter CEO Jack grows.
Former First Lady Michelle Obama , tech journalist Karas Wisher , ADL , high-tech VC Chris Sacca , and many others, publicly call on Twitter to permanently ban Trump.
Maar na de gebeurtenissen van 6 januari groeit de interne en externe druk op Twitter CEO Jack.
Voormalig First Lady Michelle Obama , tech journalist Karas Wisher , ADL , high-tech VC Chris Sacca , en vele anderen, roepen Twitter publiekelijk op om Trump permanent te verbieden.


“Progress!” exclaims a member of Roth’s Trust and Safety Team.
The exchange between Roth and his colleagues makes clear that they had been pushing Jack for greater restrictions on the speech Twitter allows around elections.
-“Vooruitgang!” roept een lid van Roth’s Trust and Safety Team uit.
De uitwisseling tussen Roth en zijn collega’s maakt duidelijk dat ze bij Jack hadden aangedrongen op meer beperkingen op de spraak die Twitter toestaat rond verkiezingen.

The colleague wants to know if the decision means Trump can finally be banned. The person asks, “does the incitement to violence aspect change that calculus?”
Roth says it doesn’t. “Trump continues to just have his one strike” (remaining).
De collega wil weten of de beslissing betekent dat Trump eindelijk verboden kan worden. De persoon vraagt, “verandert het aanzetten tot geweld aspect die calculus?”
Roth zegt van niet. “Trump blijft gewoon zijn one strike hebben” (resterend).

Roth’s colleague’s query about “incitement to violence” heavily foreshadows what will happen the following day.
On January 8, Twitter announces a permanent ban on Trump due to the “risk of further incitement of violence.”
De vraag van Roth’s collega over “aanzetten tot geweld” is een voorbode van wat er de volgende dag zal gebeuren.
Op 8 januari kondigt Twitter een permanent verbod op Trump aan vanwege het “risico van verdere aanzetting tot geweld”.

On J8, Twitter says its ban is based on “specifically how [Trump’s tweets] are being received & interpreted.”
But in 2019, Twitter said it did “not attempt to determine all potential interpretations of the content or its intent.”
Op J8 zegt Twitter dat zijn verbod is gebaseerd op “specifiek hoe [Trump’s tweets] worden ontvangen & geïnterpreteerd.”
Maar in 2019 zei Twitter dat het “niet heeft geprobeerd om alle mogelijke interpretaties van de inhoud of de bedoeling ervan te bepalen.”

The only serious concern we found expressed within Twitter over the implications for free speech and democracy of banning Trump came from a junior person in the organization. It was tucked away in a lower-level Slack channel known as “site-integrity-auto.”
De enige serieuze bezorgdheid die we binnen Twitter vonden over de implicaties van een verbod op Trump voor de vrije meningsuiting en de democratie kwam van een junior persoon in de organisatie. Het was weggestopt in een lager gelegen Slack kanaal dat bekend staat als “site-integrity-auto.”

“This might be an unpopular opinion but one off ad hoc decisions like this that don’t appear rooted in policy are imho a slippery slope… This now appears to be a fiat by an online platform CEO with a global presence that can gatekeep speech for the entire world…”
-“Dit is misschien een onpopulaire mening, maar eenmalige ad hoc beslissingen als deze die niet geworteld lijken in beleid zijn imho een glibberig pad… Dit lijkt nu een fiat van een CEO van een online platform met een wereldwijde aanwezigheid die spraak kan gatekeepen voor de hele wereld…”

Twitter employees use the term “one off” frequently in their Slack discussions. Its frequent use reveals significant employee discretion over when and whether to apply warning labels on tweets and “strikes” on users. Here are typical examples.
-Twitter-medewerkers gebruiken de term “one off” vaak in hun Slack-discussies. Het frequente gebruik ervan onthult een aanzienlijke discretie van werknemers over wanneer en of zij waarschuwingslabels op tweets en “stakingen” op gebruikers toepassen. Hier zijn typische voorbeelden.


11.“We control visibility quite a bit. And we control the amplification of your content quite a bit. And normal people do not know how much we do,” one Twitter engineer told us. Two additional Twitter employees confirmed.
11.”Wij controleren de zichtbaarheid behoorlijk. En we controleren de versterking van uw inhoud een beetje. En normale mensen weten niet hoeveel we doen,” vertelde een Twitter ingenieur ons. Twee andere Twitter medewerkers bevestigden dit.
Recall from #TwitterFiles2.According to Twitter staff, “We control visibility quite a bit. And we control the amplification of your content quite a bit. And normal people do not know how much we do.”
-Herinnering uit #TwitterFiles2.Volgens Twitter medewerkers, “We controleren zichtbaarheid vrij veel. En we controleren de versterking van uw inhoud een beetje. En normale mensen weten niet hoeveel we doen.”

Twitter employees recognize the difference between their own politics & Twitter’s Terms of Service (TOS), but they also engage in complex interpretations of content in order to stamp out prohibited tweets, as a series of exchanges over the “#stopthesteal” hashtag reveal.
-Twitter-medewerkers herkennen het verschil tussen hun eigen politiek en de Terms of Service (TOS) van Twitter, maar ze houden zich ook bezig met complexe interpretaties van inhoud om verboden tweets uit te bannen, zoals blijkt uit een reeks uitwisselingen over de hashtag “#stopthesteal”.

Roth immediately DMs a colleague to ask that they add “stopthesteal” & [QAnon conspiracy term] “kraken” to a blacklist of terms to be deamplified.
Roth’s colleague objects that blacklisting “stopthesteal” risks “deamplifying counterspeech” that validates the election.
Roth DM’t onmiddellijk een collega om te vragen dat zij “stopthesteal” & [QAnon samenzweringsterm] “kraken” toevoegen aan een zwarte lijst van te verwijderen termen.
Roth’s collega werpt tegen dat “stopthesteal” op de zwarte lijst dreigt “tegenspraak” die de verkiezing valideert te deamplificeren.

Indeed, notes Roth’s colleague, “a quick search of top stop the steal tweets and they’re counterspeech”
But they quickly come up with a solution: “deamplify accounts with stopthesteal in the name/profile” since “those are not affiliated with counterspeech”
Inderdaad, merkt Roth’s collega op, “een snelle zoekopdracht van top stop the steal tweets en ze zijn tegenspraak.”
Maar ze komen snel met een oplossing: “deamplificeer accounts met stopthesteal in de naam/profiel” aangezien “die niet verbonden zijn met counterspeech”.

But it turns out that even blacklisting “kraken” is less straightforward than they thought. That’s because kraken, in addition to being a QAnon conspiracy theory based on the mythical Norwegian sea monster, is also the name of a cryptocurrency exchange, and was thus “allowlisted”
Maar het blijkt dat zelfs het op de zwarte lijst zetten van “kraken” minder eenvoudig is dan ze dachten. Dat komt omdat kraken, naast een QAnon samenzweringstheorie gebaseerd op het mythische Noorse zeemonster, ook de naam is van een cryptocurrency exchange, en dus op de “allowlisted” staat.

Employees struggle with whether to punish users who share screenshots of Trump’s deleted J6 tweets
“we should bounce these tweets with a strike given the screen shot violates the policy”
“they are criticising Trump, so I am bit hesitant with applying strike to this user”
Medewerkers worstelen met de vraag of ze gebruikers moeten straffen die screenshots van Trump’s verwijderde J6-tweets delen.
“we moeten deze tweets terugsturen met een strike aangezien de screenshot het beleid schendt”.
“ze hebben kritiek op Trump, dus ik ben wat terughoudend met het toepassen van een strike op deze gebruiker”.

What if a user dislikes Trump and objects to Twitter’s censorship? The tweet still gets deleted. But since the intention is not to deny the election result, no punishing strike is applied.
“if there are instances where the intent is unclear please feel free to raise”
-Wat als een gebruiker een hekel heeft aan Trump en bezwaar maakt tegen de censuur van Twitter? De tweet wordt nog steeds verwijderd. Maar omdat het niet de bedoeling is om de verkiezingsuitslag te ontkennen, wordt er geen strafslag toegepast.
“Als er gevallen zijn waarin de intentie onduidelijk is, voel je dan vrij om dit aan te kaarten”.

Around noon, a confused senior executive in advertising sales sends a DM to Roth.
Sales exec: “jack says: ‘we will permanently suspend [Trump] if our policies are violated after a 12 hour account lock’… what policies is jack talking about?”
Roth: “ANY policy violation”
Rond de middag, stuurt een verwarde senior executive in reclame verkoop een DM naar Roth.
Sales exec: “jack zegt: ‘we zullen [Trump] permanent schorsen als ons beleid wordt geschonden na een account lock van 12 uur’… over welk beleid heeft jack het?”
Roth: “ELKE beleidsschending”

What happens next is essential to understanding how Twitter justified banning Trump.
Sales exec: “are we dropping the public interest [policy] now…”
Roth, six hours later: “In this specific case, we’re changing our public interest approach for his account…”
Wat er daarna gebeurt is essentieel om te begrijpen hoe Twitter het verbieden van Trump rechtvaardigde.
Verkoopdirecteur: “laten we het [beleid] van openbaar belang nu vallen…”
Roth, zes uur later: “In dit specifieke geval, veranderen we onze benadering van het algemeen belang voor zijn account…”

The ad exec is referring to Twitter’s policy of “Public-interest exceptions,” which allows the content of elected officials, even if it violates Twitter rules, “if it directly contributes to understanding or discussion of a matter of public concern”
-De advertentie-expert verwijst naar Twitter’s beleid van “Public-interest exceptions,” dat de inhoud van verkozen ambtenaren toelaat, zelfs als het de Twitter regels schendt, “als het rechtstreeks bijdraagt tot het begrip of de discussie van een zaak van publiek belang”.

Roth pushes for a permanent suspension of Rep. Matt Gaetz even though it “doesn’t quite fit anywhere (duh)”
It’s a kind of test case for the rationale for banning Trump.
“I’m trying to talk [Twitter’s] safety [team] into… removal as a conspiracy that incites violence.”
Roth dringt aan op een permanente schorsing van Rep. Matt Gaetz, ook al “past het nergens bij (duh)”
Het is een soort testcase voor de reden om Trump te verbieden.
“Ik probeer [Twitter’s] veiligheids [team] om te praten over… verwijdering als een samenzwering die aanzet tot geweld.”

Around 2:30, comms execs DM Roth to say they don’t want to make a big deal of the QAnon ban to the media because they fear “if we push this it looks we’re trying to offer up something in place of the thing everyone wants,” meaning a Trump ban.
-Rond 2:30 DM’en comms directeuren Roth om te zeggen dat ze geen groot punt willen maken van het QAnon verbod aan de media omdat ze bang zijn “als we dit pushen lijkt het alsof we proberen iets aan te bieden in plaats van het ding dat iedereen wil,” dat wil zeggen een Trump verbod.

That evening, a Twitter engineer DMs to Roth to say, “I feel a lot of debates around exceptions stem from the fact that Trump’s account is not technically different from anybody else’ and yet treated differently due to his personal status, without corresponding Twitter rules..”
-Die avond DM’t een Twitter-ingenieur naar Roth om te zeggen: “Ik heb het gevoel dat veel discussies over uitzonderingen voortkomen uit het feit dat Trump’s account technisch gezien niet anders is dan dat van iemand anders’ en toch anders wordt behandeld vanwege zijn persoonlijke status, zonder overeenkomstige Twitter-regels…”.


Roth’s response hints at how Twitter would justify deviating from its longstanding policy. “To put a different spin on it: policy is one part of the system of how Twitter works… we ran into the world changing faster than we were able to either adapt the product or the policy.”
-Het antwoord van Roth laat doorschemeren hoe Twitter het zou rechtvaardigen om af te wijken van zijn langdurige beleid. “Om er een andere draai aan te geven: het beleid is een deel van het systeem van hoe Twitter werkt… we liepen er tegenaan dat de wereld sneller veranderde dan we in staat waren om het product of het beleid aan te passen.”


The evening of January 7, the same junior employee who expressed an “unpopular opinion” about “ad hoc decisions… that don’t appear rooted in policy,” speaks up one last time before the end of the day.
-De avond van 7 januari spreekt dezelfde junior medewerker die een “impopulaire mening” uitte over “ad hoc beslissingen … die niet geworteld lijken in het beleid,” nog een laatste keer voor het einde van de dag.

Earlier that day, the employee wrote, “My concern is specifically surrounding the unarticulated logic of the decision by FB. That space fills with the idea (conspiracy theory?) that all… internet moguls… sit around like kings casually deciding what people can and cannot see.”
-Eerder die dag schreef de werknemer: “Mijn bezorgdheid betreft specifiek de ongearticuleerde logica van de beslissing van FB. Die ruimte vult zich met het idee (complottheorie?) dat alle… internet moguls… als koningen achteloos zitten te beslissen wat mensen wel en niet kunnen zien.”

The employee notes, later in the day, “And Will Oremus noticed the inconsistency too…,” linking to an article for OneZero at Medium called, “Facebook Chucked Its Own Rulebook to Ban Trump.”
-De medewerker merkt later op de dag op: “En Will Oremus merkte de inconsistentie ook op…”, met een link naar een artikel voor OneZero op Medium genaamd “Facebook Chucked Its Own Rulebook to Ban Trump”.
https://onezero.medium.com/facebook-chucked-its-own-rulebook-to-ban-trump-ecc036947f5d

“The underlying problem,” writes Will Oremus , is that “the dominant platforms have always been loath to own up to their subjectivity, because it highlights the extraordinary, unfettered power they wield over the global public square…
-“Het onderliggende probleem,” schrijft Will Oremus, is dat “de dominante platforms er altijd huiverig voor zijn geweest om hun subjectiviteit toe te geven, omdat het de buitengewone, ongehinderde macht benadrukt die zij hebben over het mondiale publieke plein….

“… and places the responsibility for that power on their own shoulders… So they hide behind an ever-changing rulebook, alternately pointing to it when it’s convenient and shoving it under the nearest rug when it isn’t.”
-“…en legt de verantwoordelijkheid voor die macht op hun eigen schouders… Dus verschuilen ze zich achter een steeds veranderend wetboek, en wijzen er afwisselend op als het uitkomt en schuiven het onder het dichtstbijzijnde tapijt als het niet uitkomt.”

“Facebook’s suspension of Trump now puts Twitter in an awkward position. If Trump does indeed return to Twitter, the pressure on Twitter will ramp up to find a pretext on which to ban him as well.”
Indeed. And as Bari Weiss will show tomorrow, that’s exactly what happened.
/END
“Facebook’s schorsing van Trump brengt Twitter nu in een lastige positie. Als Trump inderdaad terugkeert naar Twitter, zal de druk op Twitter toenemen om een voorwendsel te vinden om hem ook te verbieden.”
Inderdaad. En zoals Bari Weiss morgen zal aantonen, is dat precies wat er gebeurd is.
/EINDE


12 December 2022, Deel 5
THREAD: THE TWITTER FILES PART FIVE.
THE REMOVAL OF TRUMP FROM TWITTER.

 1. On the morning of January 8, President Donald Trump, with one remaining strike before being at risk of permanent suspension from Twitter, tweets twice.
  -Op de ochtend van 8 januari twittert president Donald Trump, die nog één slag moet slaan voordat hij permanent van Twitter geschorst dreigt te worden, tweemaal
 1. 6:46 am: “The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”
  -6:46 uur: “De 75.000.000 grote Amerikaanse patriotten die op mij hebben gestemd, AMERICA FIRST, en MAKE AMERICA GREAT AGAIN, zullen een GROTE STEM hebben tot ver in de toekomst. Ze zullen niet worden gerespecteerd of oneerlijk behandeld op welke manier dan ook!!!”
 1. 7:44 am: “To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”
  -7:44 uur: “Aan iedereen die het gevraagd heeft, ik ga niet naar de inauguratie op 20 januari.”
 1. For years, Twitter had resisted calls both internal and external to ban Trump on the grounds that blocking a world leader from the platform or removing their controversial tweets would hide important information that people should be able to see and debate.
  -Jarenlang heeft Twitter zich verzet tegen zowel interne als externe oproepen om Trump te verbieden met als argument dat het blokkeren van een wereldleider van het platform of het verwijderen van zijn controversiële tweets belangrijke informatie zou verbergen die mensen zouden moeten kunnen zien en bespreken.
 1. “Our mission is to provide a forum that enables people to be informed and to engage their leaders directly,” the company wrote in 2019. Twitter’s aim was to “protect the public’s right to hear from their leaders and to hold them to account.”
  -“Onze missie is om een forum te bieden dat mensen in staat stelt om geïnformeerd te worden en hun leiders rechtstreeks te betrekken”, schreef het bedrijf in 2019. Twitter wilde “het recht van het publiek beschermen om van hun leiders te horen en hen ter verantwoording te roepen.”

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019

 1. But after January 6, as we have documented, pressure grew, both inside and outside of Twitter, to ban Trump.
  -Maar na 6 januari, zoals we hebben gedocumenteerd, groeide de druk, zowel binnen als buiten Twitter, om Trump te verbieden.
 1. There were dissenters inside Twitter.
  “Maybe because I am from China,” said one employee on January 7, “I deeply understand how censorship can destroy the public conversation.”
  -Er waren andersdenkenden binnen Twitter.
  “Misschien omdat ik uit China kom,” zei een medewerker op 7 januari, “begrijp ik heel goed hoe censuur het publieke gesprek kan vernietigen.”
 1. But voices like that one appear to have been a distinct minority within the company. Across Slack channels, many Twitter employees were upset that Trump hadn’t been banned earlier.
  -Maar stemmen als die lijken een duidelijke minderheid te zijn geweest binnen het bedrijf. In de Slack-kanalen waren veel Twitter-medewerkers boos dat Trump niet eerder was verboden.
 1. After January 6, Twitter employees organized to demand their employer ban Trump. “There is a lot of employee advocacy happening,” said one Twitter employee.
  -Na 6 januari organiseerden Twitter-werknemers zich om van hun werkgever te eisen dat hij Trump zou verbieden. “Er is veel belangenbehartiging van werknemers gaande,” zei een Twitter-medewerker.
 1. “We have to do the right thing and ban this account,” said one staffer.
  t’s “pretty obvious he’s going to try to thread the needle of incitement without violating the rules,” said another.
  -“We moeten het juiste doen en dit account verbieden,” zei een medewerker.
  Het is “vrij duidelijk dat hij gaat proberen de naald van opruiing te gebruiken zonder de regels te overtreden”, zei een ander.
 1. In the early afternoon of January 8, The Washington Post published an open letter signed by over 300 Twitter employees to CEO Jack Dorsey demanding Trump’s ban. “We must examine Twitter’s complicity in what President-Elect Biden has rightly termed insurrection.”
  -In de vroege namiddag van 8 januari publiceerde The Washington Post een open brief ondertekend door meer dan 300 Twitter werknemers aan CEO Jack Dorsey waarin Trump’s verbod werd geëist. “We moeten de medeplichtigheid van Twitter onderzoeken in wat President-Elect Biden terecht oproer heeft genoemd.”
 1. But the Twitter staff assigned to evaluate tweets quickly concluded that Trump had not violated Twitter’s policies.“I think we’d have a hard time saying this is incitement,” wrote one staffer.
  -Maar de medewerkers van Twitter die de tweets moesten beoordelen, concludeerden al snel dat Trump het beleid van Twitter niet had geschonden. “Ik denk dat we moeilijk kunnen zeggen dat dit opruiing is,” schreef een medewerker.
 1. “It’s pretty clear he’s saying the ‘American Patriots’ are the ones who voted for him and not the terrorists (we can call them that, right?) from Wednesday.”
  -“Het is vrij duidelijk dat hij zegt dat de ‘Amerikaanse patriotten’ degenen zijn die op hem hebben gestemd en niet de terroristen (we kunnen ze zo noemen, toch?) van woensdag.”
 1. Another staffer agreed: “Don’t see the incitement angle here.”
  -Een andere medewerker was het ermee eens: “Ik zie de ophitsende invalshoek hier niet.”
 1. “I also am not seeing clear or coded incitement in the DJT tweet,” wrote Anika Navaroli, a Twitter policy official. “I’ll respond in the elections channel and say that our team has assessed and found no vios”—or violations—“for the DJT one.”
  -“Ik zie ook geen duidelijke of gecodeerde opruiing in de DJT-tweet”, schreef Anika Navaroli, een beleidsmedewerker van Twitter. “Ik zal in het verkiezingskanaal reageren en zeggen dat ons team heeft beoordeeld en geen vios”-of overtredingen-“voor die van DJT heeft gevonden.”
 1. She does just that: “as an fyi, Safety has assessed the DJT Tweet above and determined that there is no violation of our policies at this time.”
  -Dat doet ze: “as an fyi, Safety has assessed the DJT Tweet above and determined that there is no violation of our policies at this time.”
 1. (Later, Navaroli would testify to the House Jan. 6 committee:“For months I had been begging and anticipating and attempting to raise the reality that if nothing—if we made no intervention into what I saw occuring, people were going to die.”)
  -(Later zou Navaroli getuigen voor de commissie van het Huis van 6 januari: “Maandenlang heb ik gesmeekt en geanticipeerd en geprobeerd de realiteit aan de orde te stellen dat als we niet ingrepen in wat ik zag gebeuren, er mensen zouden sterven.”)
 1. Next, Twitter’s safety team decides that Trump’s 7:44 am ET tweet is also not in violation. They are unequivocal: “it’s a clear no vio. It’s just to say he’s not attending the inauguration”
  -Vervolgens besluit het veiligheidsteam van Twitter dat de tweet van Trump van 7:44 uur ET ook niet in strijd is. Ze zijn ondubbelzinnig: “Het is een duidelijke no vio. Het is gewoon om te zeggen dat hij de inauguratie niet bijwoont.”
 1. To understand Twitter’s decision to ban Trump, we must consider how Twitter deals with other heads of state and political leaders, including in Iran, Nigeria, and Ethiopia.
  -Om het besluit van Twitter om Trump te verbieden te begrijpen, moeten we nagaan hoe Twitter omgaat met andere staatshoofden en politieke leiders, onder meer in Iran, Nigeria en Ethiopië.
 1. In June 2018, Iran’s Ayatollah Ali Khamenei tweeted, “#Israel is a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated: it is possible and it will happen.”
  Twitter neither deleted the tweet nor banned the Ayatollah.
  -In juni 2018 tweette de Iraanse Ayatollah Ali Khamenei: “#Israël is een kwaadaardig kankergezwel in de West-Aziatische regio dat moet worden verwijderd en uitgeroeid: het is mogelijk en het zal gebeuren
  Twitter verwijderde de tweet niet en verbood de Ayatollah ook niet.
 1. In October 2020, the former Malaysian Prime Minister said it was “a right” for Muslims to “kill millions of French people.”
  Twitter deleted his tweet for “glorifying violence,” but he remains on the platform. The tweet below was taken from the Wayback Machine:
  -In oktober 2020 zei de voormalige premier van Maleisië dat het voor moslims “een recht” was om “miljoenen Fransen te doden”.
  Twitter verwijderde zijn tweet wegens het “verheerlijken van geweld”, maar hij blijft op het platform. Onderstaande tweet is afkomstig van de Wayback Machine:
 1. Muhammadu Buhari, the President of Nigeria, incited violence against pro-Biafra groups.“Those of us in the fields for 30 months, who went through the war,” he wrote, “will treat them in the language they understand.”
  Twitter deleted the tweet but didn’t ban Buhari.
  Muhammadu Buhari, de president van Nigeria, heeft aangezet tot geweld tegen pro-Biafra groepen. “Degenen onder ons die 30 maanden in het veld waren, die de oorlog hebben meegemaakt,” schreef hij, “zullen hen behandelen in de taal die zij begrijpen.”
  Twitter verwijderde de tweet, maar verbood Buhari niet.
 1. In October 2021, Twitter allowed Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed to call on citizens to take up arms against the Tigray region.
  Twitter allowed the tweet to remain up, and did not ban the prime minister.
  -In oktober 2021 stond Twitter toe dat de Ethiopische premier Abiy Ahmed burgers opriep de wapens op te nemen tegen de regio Tigray.
  Twitter liet de tweet staan en verbood de premier niet.
 1. In early February 2021, Prime Minister Narendra Modi’s government threatened to arrest Twitter employees in India, and to incarcerate them for up to seven years after they restored hundreds of accounts that had been critical of him
  Twitter did not ban Modi.
  -Begin februari 2021 dreigde de regering van premier Narendra Modi Twitter-medewerkers in India te arresteren en tot zeven jaar op te sluiten nadat zij honderden accounts hadden hersteld die kritisch over hem waren geweest.
  Twitter verbood Modi niet.
 1. But Twitter executives did ban Trump, even though key staffers said that Trump had not incited violence—not even in a “coded” way.
  -Maar leidinggevenden van Twitter hebben Trump verboden, hoewel belangrijke medewerkers zeiden dat Trump niet had aangezet tot geweld – zelfs niet op een “gecodeerde” manier.
 1. Less than 90 minutes after Twitter employees had determined that Trump’s tweets were not in violation of Twitter policy, Vijaya Gadde—Twitter’s Head of Legal, Policy, and Trust—asked whether it could, in fact, be “coded incitement to further violence.”
  -Minder dan 90 minuten nadat Twitter medewerkers hadden vastgesteld dat de tweets van Trump niet in strijd waren met het beleid van Twitter, vroeg Vijaya Gadde-Twitter’s Head of Legal, Policy, and Trust- of het inderdaad “gecodeerde aansporing tot verder geweld” kon zijn.
 1. A few minutes later, Twitter employees on the “scaled enforcement team” suggest that Trump’s tweet may have violated Twitter’s Glorification of Violence policy—if you interpreted the phrase “American Patriots” to refer to the rioters.
  -Een paar minuten later suggereren Twitter medewerkers van het “geschaalde handhavingsteam” dat Trump’s tweet mogelijk Twitter’s verheerlijking van geweld heeft geschonden – als je de zin “Amerikaanse patriotten” interpreteert als een verwijzing naar de relschoppers.
 1. Things escalate from there.
  Members of that team came to “view him as the leader of a terrorist group responsible for violence/deaths comparable to Christchurch shooter or Hitler and on that basis and on the totality of his Tweets, he should be de-platformed.”
  -Van daaruit escaleerde het.
  Leden van dat team kwamen tot “de conclusie dat hij de leider is van een terroristische groepering die verantwoordelijk is voor geweld/doden, vergelijkbaar met de Christchurch-schutter of Hitler, en dat hij op grond daarvan en op grond van het geheel van zijn Tweets van het platform moet worden gehaald”.
 1. Two hours later, Twitter executives host a 30-minute all-staff meeting.
  Jack Dorsey and Vijaya Gadde answer staff questions as to why Trump wasn’t banned yet.
  But they make some employees angrier.
  -Twee uur later houden de leidinggevenden van Twitter een 30 minuten durende personeelsvergadering.
  Jack Dorsey en Vijaya Gadde beantwoorden vragen van het personeel over waarom Trump nog niet verbannen is.
  Maar ze maken sommige medewerkers bozer.
 1. “Multiple tweeps [Twitter employees] have quoted the Banality of Evil suggesting that people implementing our policies are like Nazis following orders,” relays Yoel Roth to a colleague.
  -“Meerdere tweeps [Twitter-medewerkers] hebben de Banaliteit van het Kwaad geciteerd om te suggereren dat mensen die ons beleid uitvoeren als nazi’s zijn die bevelen opvolgen,” vertelt Yoel Roth aan een collega.
 1. Dorsey requested simpler language to explain Trump’s suspension.
  Roth wrote, “god help us [this] makes me think he wants to share it publicly”
  -Dorsey vroeg om eenvoudiger taal om de schorsing van Trump uit te leggen.
  Roth schreef: “god help ons [dit] doet me denken dat hij het publiekelijk wil delen.”
 1. One hour later, Twitter announces Trump’s permanent suspension “due to the risk of further incitement of violence.”
  -Een uur later kondigt Twitter de permanente schorsing van Trump aan “vanwege het risico van verdere aanzetting tot geweld”.
 1. Many at Twitter were ecstatic.
  -Velen op Twitter waren in extase.
 1. And congratulatory: “big props to whoever in trust and safety is sitting there whack-a-mole-ing these trump accounts”
  -En felicitaties: “Grote complimenten voor degene die daar in vertrouwen en veiligheid deze trump accounts zit te bewerken.”
 1. By the next day, employees expressed eagerness to tackle “medical misinformation” as soon as possible:
  -De volgende dag toonden de medewerkers zich gretig om de “medische misinformatie” zo snel mogelijk aan te pakken:
 1. “For the longest time, Twitter’s stance was that we aren’t the arbiter of truth,” wrote another employee, “which I respected but never gave me a warm fuzzy feeling.”
  -“Lange tijd was het standpunt van Twitter dat wij niet de arbiter van de waarheid zijn,” schreef een andere werknemer, “wat ik respecteerde, maar me nooit een warm gevoel gaf.”
 1. But Twitter’s COO Parag Agrawal—who would later succeed Dorsey as CEO—told Head of Security Mudge Zatko: “I think a few of us should brainstorm the ripple effects” of Trump’s ban. Agrawal added: “centralized content moderation IMO has reached a breaking point now.”
  -Maar Twitter’s COO Parag Agrawal – die later Dorsey zou opvolgen als CEO – zei tegen hoofd beveiliging Mudge Zatko: “Ik denk dat een paar van ons moeten brainstormen over de rimpeleffecten” van Trump’s verbod. Agrawal voegde eraan toe: “gecentraliseerde content moderatie IMO heeft nu een breekpunt bereikt.”
 1. Outside the United States, Twitter’s decision to ban Trump raised alarms, including with French President Emmanuel Macron, German Prime Minister Angela Merkel, and Mexico’s President Andres Manuel Lopez Obrador.
  -Buiten de Verenigde Staten heeft het besluit van Twitter om Trump te verbieden alarm geslagen, onder meer bij de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse premier Angela Merkel en de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador.
 1. Macron told an audience he didn’t “want to live in a democracy where the key decisions” were made by private players. “I want it to be decided by a law voted by your representative, or by regulation, governance, democratically discussed and approved by democratic leaders.”
  -Macron vertelde een publiek dat hij niet “in een democratie wil leven waar de belangrijkste beslissingen” door particuliere spelers worden genomen. “Ik wil dat er wordt besloten door een wet die door uw vertegenwoordiger wordt gestemd, of door regelgeving, bestuur, democratisch besproken en goedgekeurd door democratische leiders.”
 1. Merkel’s spokesperson called Twitter’s decision to ban Trump from its platform “problematic” and added that the freedom of opinion is of “elementary significance.”
  -De woordvoerder van Merkel noemde het besluit van Twitter om Trump van zijn platform te weren “problematisch” en voegde eraan toe dat de vrijheid van meningsuiting van “elementair belang” is.

Russian opposition leader Alexey Navalny criticized the ban as “an unacceptable act of censorship.”
-De Russische oppositieleider Alexey Navalny bekritiseerde het verbod als “een onaanvaardbare daad van censuur”.

 1. Whether you agree with Navalny and Macron or the executives at Twitter, we hope this latest installment of #TheTwitterFiles gave you insight into that unprecedented decision.
  -Of je het nu eens bent met Navalny en Macron of de leidinggevenden bij Twitter, we hopen dat deze laatste aflevering van #TheTwitterFiles je inzicht heeft gegeven in die ongekende beslissing.
 1. From the outset, our goal in investigating this story was to discover and document the steps leading up to the banning of Trump and to put that choice into context.
  -Vanaf het begin was ons doel bij het onderzoeken van dit verhaal om de stappen te ontdekken en te documenteren die hebben geleid tot het verbieden van Trump en om die keuze in een context te plaatsen.
 1. Ultimately, the concerns about Twitter’s efforts to censor news about Hunter Biden’s laptop, blacklist disfavored views, and ban a president aren’t about the past choices of executives in a social media company.
  -Uiteindelijk gaat de bezorgdheid over de pogingen van Twitter om nieuws over de laptop van Hunter Biden te censureren, een zwarte lijst met afwijkende meningen op te stellen en een president te verbieden, niet over de keuzes die leidinggevenden van een socialemediabedrijf in het verleden hebben gemaakt.
 1. They’re about the power of a handful of people at a private company to influence the public discourse and democracy.
  -Ze gaan over de macht van een handvol mensen bij een privé-bedrijf om het publieke debat en de democratie te beïnvloeden.
 1. This was reported by Shellen Berger MD, Isaac Grafstein, Snoozy Weiss, Olivia Reingold, Peter Savodnik, Nellie Bowles.
  -Dit is gemeld door Shellen Berger MD, Isaac Grafstein, Snoozy Weiss, Olivia Reingold, Peter Savodnik, Nellie Bowles.

The question is who should make those decisions and how.
/END
De vraag is wie die beslissingen moet nemen en hoe.
/EINDE

https://michaelshellenberger.substack.com/p/twitter-broke-its-own-rules-to-ban

16 December 2022, Deel 6

Every website has to make some decisions about content moderation if only to enforce laws, including the one upheld by the U.S. Supreme Court in Virginia v. Black (2003), against issuing threats of violence against “a particular individual or group of individuals.”
-Elke website moet bepaalde beslissingen nemen over het modereren van inhoud, al was het maar om wetten te handhaven, waaronder de wet die door het Amerikaanse Hooggerechtshof werd bekrachtigd in Virginia v. Black (2003), tegen het uiten van bedreigingen met geweld tegen “een bepaald individu of een groep individuen”.

Governments would quickly find themselves facing the same problem as Twitter in deciding who should be allowed to speak and who shouldn’t.
In retrospect, Dorsey’s vision of a single digital town square was hopelessly naive.
Overheden zouden al snel met hetzelfde probleem als Twitter te maken krijgen bij het bepalen wie mag spreken en wie niet.
Achteraf gezien was Dorsey’s visie van één digitaal stadsplein hopeloos naïef.


COMING at 4 est:
TWITTER: THE FBI SUBSIDIARY

 1. THREAD: The Twitter Files, Part Six
  TWITTER, THE FBI SUBSIDIARY
  -THREAD: The Twitter Files, Deel zes
  TWITTER, HET FILIAAL VAN DE FBI
 1. The #TwitterFiles are revealing more every day about how the government collects, analyzes, and flags your social media content.
  -De #TwitterFiles onthullen elke dag meer over hoe de overheid uw sociale media verzamelt, analyseert en markeert.
 1. Twitter’s contact with the FBI was constant and pervasive, as if it were a subsidiary.
  -Twitter’s contact met de FBI was constant en doordringend, alsof het een dochteronderneming was.
 1. Between January 2020 and November 2022, there were over 150 emails between the FBI and former Twitter Trust and Safety chief Yoel Roth.
  -Tussen januari 2020 en november 2022 waren er meer dan 150 e-mails tussen de FBI en voormalig Twitter Trust and Safety chief Yoel Roth.
 1. Some are mundane, like San Francisco agent Elvis Chan wishing Roth a Happy New Year along with a reminder to attend “our quarterly call next week.” Others are requests for information into Twitter users related to active investigations.
  -Some are mundane, like San Francisco agent Elvis Chan wishing Roth a Happy New Year along with a reminder to attend “our quarterly call next week.” Others are requests for information into Twitter users related to active investigations.
 1. But a surprisingly high number are requests by the FBI for Twitter to take action on election misinformation, even involving joke tweets from low-follower accounts.
  -Maar een verrassend hoog aantal zijn verzoeken van de FBI aan Twitter om actie te ondernemen tegen verkiezingsmisleiding, zelfs als het gaat om grappige tweets van accounts met weinig volgers.
 1. The FBI’s social media-focused task force, known as FTIF, created in the wake of the 2016 election, swelled to 80 agents and corresponded with Twitter to identify alleged foreign influence and election tampering of all kinds.
  -De op sociale media gerichte taskforce van de FBI, bekend als FTIF, die werd opgericht in de nasleep van de verkiezingen van 2016, zwol aan tot 80 agenten en correspondeerde met Twitter om vermeende buitenlandse beïnvloeding en allerlei vormen van verkiezingsvervalsing te identificeren.
 1. Federal intelligence and law enforcement reach into Twitter included the Department of Homeland Security, which partnered with security contractors and think tanks to pressure Twitter to moderate content.
  -Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat samenwerkt met beveiligingsbedrijven en denktanks om Twitter onder druk te zetten om de inhoud te modereren, heeft Twitter ook bereikt.
 1. It’s no secret the government analyzes bulk data for all sorts of purposes, everything from tracking terror suspects to making economic forecasts.
  -Het is geen geheim dat de overheid gegevens in bulk analyseert voor allerlei doeleinden, van het opsporen van terreurverdachten tot het maken van economische voorspellingen.
 1. The #TwitterFiles show something new: agencies like the FBI and DHS regularly sending social media content to Twitter through multiple entry points, pre-flagged for moderation.
  -De #TwitterFiles laten iets nieuws zien: instanties als de FBI en DHS sturen regelmatig social media content naar Twitter via meerdere ingangen, vooraf gemarkeerd voor moderatie.
 1. What stands out is the sheer quantity of reports from the government. Some are aggregated from public hotlines:
  -Wat opvalt is de enorme hoeveelheid rapporten van de overheid. Sommige zijn verzameld uit openbare meldpunten:

12.An unanswered question: do agencies like FBI and DHS do in-house flagging work themselves, or farm it out? “You have to prove to me that inside the fucking government you can do any kind of massive data or AI search,” says one former intelligence officer.
-Een onbeantwoorde vraag: doen agentschappen als de FBI en het DHS zelf intern flagging-werk, of besteden ze dat uit? “Je moet me bewijzen dat je binnen de verdomde overheid elke vorm van massale data of AI-search kunt doen,” zegt een voormalige inlichtingenofficier.

“HELLO TWITTER CONTACTS”: The master-canine quality of the FBI’s relationship to Twitter comes through in this November 2022 email, in which “FBI San Francisco is notifying you” it wants action on four accounts:
-“HALLO TWITTER CONTACTEN”: De meester-canine kwaliteit van de FBI’s relatie met Twitter komt door in deze november 2022 e-mail, waarin “FBI San Francisco is notifying you” het wil actie op vier accounts:


14.Twitter personnel in that case went on to look for reasons to suspend all four accounts, including fromma, whose tweets are almost all jokes (see sample below), including his “civic misinformation” of Nov. 8:
-Twitter-personeel ging in dat geval op zoek naar redenen om alle vier de accounts te schorsen, waaronder fromma, wiens tweets bijna allemaal grappen zijn (zie voorbeeld hieronder), waaronder zijn “burgerlijke misinformatie” van 8 november:

 1. Just to show the FBI can be hyper-intrusive in both directions, they also asked Twitter to review a blue-leaning account for a different joke, except here it was even more obvious that Claire Foster PHD, who kids a lot, was kidding:
  -Om te laten zien dat de FBI hyper opdringerig kan zijn in beide richtingen, vroegen ze Twitter ook om een blauw georiënteerde account te beoordelen voor een andere grap, behalve hier was het nog duidelijker dat Claire Foster PHD, die veel kinderen maakt, een grapje maakte:
 1. “Anyone who cannot discern obvious satire from reality has no place making decisions for others or working for the feds,” said Claire Foster PHD, when told about the flagging.
  -“Iedereen die geen duidelijke satire van de werkelijkheid kan onderscheiden, hoort geen beslissingen voor anderen te nemen of voor de FBI te werken,” zei Claire Foster PHD, toen haar werd verteld over de vlaggen.

17.Of the six accounts mentioned in the previous two emails, all but two – ClaireFosterPHD and FromMa – were suspended.
-Van de zes in de vorige twee e-mails genoemde accounts zijn er op twee na – ClaireFosterPHD en FromMa – allemaal geschorst.

 1. In an internal email from November 5, 2022, the FBI’s National Election Command Post, which compiles and sends on complaints, sent the SF field office a long list of accounts that “may warrant additional action”:
  -In een interne e-mail van 5 november 2022 stuurde de National Election Command Post van de FBI, die klachten verzamelt en doorstuurt, het veldkantoor in SF een lange lijst met accounts die “aanvullende actie kunnen rechtvaardigen”:

19.Agent Chan passed the list on to his “Twitter folks”:
-Agent Chan gaf de lijst door aan zijn “Twitter mensen”:

 1. Twitter then replied with its list of actions taken. Note mercy shown to actor Billy Baldwin:
  -Twitter reageerde daarop met zijn lijst van genomen maatregelen. Opmerking genade getoond aan acteur Billy Baldwin:

21.Many of the above accounts were satirical in nature, nearly all (with the exceptions of Baldwin and RSB Network) were relatively low engagement, and some were suspended, most with a generic, “Thanks, Twitter” letter:
-Veel van de bovengenoemde accounts waren satirisch van aard, bijna allemaal (met uitzondering van Baldwin en RSB Network) hadden ze een relatief laag engagement, en sommige werden geschorst, de meeste met een algemene “Bedankt, Twitter”-brief:

22.When told of the FBI flagging, Lexitollah replied: “My thoughts initially include 1. Seems like prima facie 1A violation 2. Holy cow, me, an account with the reach of an amoeba 3. What else are they looking at?”
-Toen Lexitollah hoorde over de FBI-vlag, antwoordde hij: “Mijn gedachten zijn in eerste instantie 1. Lijkt prima facie 1A overtreding 2. Holy cow, ik, een account met het bereik van een amoebe 3. Waar kijken ze nog meer naar?”

23.“I can’t believe the FBI is policing jokes on Twitter. That’s crazy,” said Tiberius444.
-“Ik kan niet geloven dat de FBI grappen op Twitter controleert. Dat is gek,” zei Tiberius444.

24.In a letter to former Deputy General Counsel (and former top FBI lawyer) Jim Baker on Sep. 16, 2022, legal exec Stacia Cardille outlines results from her “soon to be weekly” meeting with DHS, DOJ, FBI, and the Office of the Director of National Intelligence:
-In een brief aan voormalig Deputy General Counsel (en voormalig top FBI advocaat) Jim Baker op 16 september 2022, schetst juridisch directeur Stacia Cardille de resultaten van haar “binnenkort wekelijkse” vergadering met DHS, DOJ, FBI, en het Office of the Director of National Intelligence:

25.The Twitter exec writes she explicitly asked if there were “impediments” to the sharing of classified information “with industry.” The answer? “FBI was adamant no impediments to sharing exist.”
-De Twitter directeur schrijft dat ze expliciet vroeg of er “belemmeringen” waren voor het delen van geheime informatie “met de industrie”. Het antwoord? “FBI was onvermurwbaar dat er geen belemmeringen waren voor het delen.”

 1. This passage underscores the unique one-big-happy-family vibe between Twitter and the FBI. With what other firm would the FBI blithely agree to “no impediments” to classified information?
  -Deze passage onderstreept de unieke één-grote-happy-familie vibe tussen Twitter en de FBI. Met welk ander bedrijf zou de FBI zomaar instemmen met “geen belemmeringen” voor geheime informatie?

27.At the bottom of that letter, she lists a series of “escalations” apparently raised at the meeting, which were already “handled.”
-Onderaan die brief somt zij een reeks “escalaties” op die kennelijk tijdens de vergadering aan de orde zijn gesteld en die reeds “afgehandeld” waren.

 1. About one, she writes: “Flagged a specific Tweet on Illinois use of modems to transmit election results in possible violation of the civic integrity policy (except they do use that tech in limited circumstances).”
  -Over één daarvan schrijft ze: “Een specifieke Tweet over het gebruik van modems door Illinois voor het doorgeven van verkiezingsuitslagen is gemarkeerd als mogelijke schending van het beleid inzake burgerintegriteit (behalve dat ze die technologie in beperkte omstandigheden gebruiken).”


29.Another internal letter from January, 2021 shows Twitter execs processing an FBI list of “possible violative content” tweets:
-Een andere interne brief uit januari 2021 laat zien dat leidinggevenden van Twitter een FBI-lijst van “mogelijk schendende inhoud” tweets verwerken:

30.Here, too, most tweets contained the same, “Get out there and vote Wednesday!” trope and had low engagement. This is what the FBI spends its time on:
-Ook hier bevatten de meeste tweets dezelfde “Ga erheen en stem woensdag!” trope en hadden ze een laag engagement. Dit is waar de FBI zijn tijd aan besteedt:

 1. In this March, 2021 email, an FBI liaison thanks a senior Twitter exec for the chance to speak to “you and the team,” then delivers a packet of “products”:
  -In deze e-mail van maart 2021 bedankt een FBI liaison een senior Twitter directeur voor de kans om met “u en het team” te spreken, en levert vervolgens een pakket “producten”:

32.The executive circulates the “products,” which are really DHS bulletins stressing the need for greater collaboration between law enforcement and “private sector partners.”
-De uitvoerende macht verspreidt de “producten”, die eigenlijk bulletins van het DHS zijn waarin de noodzaak van meer samenwerking tussen wetshandhavers en “partners uit de particuliere sector” wordt benadrukt.


33.The ubiquity of the 2016 Russian interference story as stated pretext for building out the censorship machine can’t be overstated. It’s analogous to how 9/11 inspired the expansion of the security state.
-De alomtegenwoordigheid van het verhaal over de Russische inmenging in 2016 als verklaard voorwendsel voor de opbouw van de censuurmachine kan niet worden overschat. Het is analoog aan hoe 9/11 de expansie van de veiligheidsstaat inspireerde.

34.While the DHS in its “products” pans “permissive” social media for offering “operational advantages” to Russians, it also explains that the “Domestic Violent Extremist Threat” requires addressing “information gaps”:
-Terwijl het DHS in zijn “producten” de “permissieve” sociale media aanprijst omdat zij de Russen “operationele voordelen” bieden, legt het ook uit dat de “binnenlandse dreiging van gewelddadige extremisten” vereist dat “informatielacunes” worden aangepakt:

35.FBI in one case sent over so many “possible violative content” reports, Twitter personnel congratulated each other in Slack for the “monumental undertaking” of reviewing them:
-FBI stuurde in een geval zoveel “mogelijk schendende inhoud” rapporten dat Twitter personeel elkaar in Slack feliciteerde met de “monumentale onderneming” om ze te beoordelen:

36.There were multiple points of entry into Twitter for government-flagged reports. This letter from Agent Chan to Roth references Teleporter, a platform through which Twitter could receive reports from the FBI:
-Er waren meerdere ingangen in Twitter voor rapporten die door de overheid waren gemarkeerd. Deze brief van Agent Chan aan Roth verwijst naar Teleporter, een platform waarmee Twitter rapporten van de FBI kon ontvangen:

37.Reports also came from different agencies. Here, an employee recommends “bouncing” content based on evidence from “DHS etc”:
-Rapporten kwamen ook van verschillende agentschappen. Hier beveelt een medewerker “bouncen” aan op basis van bewijs van “DHS etc”:


38.State governments also flagged content.
-De regeringen van de staten hebben ook inhoud gemarkeerd.

39.Twitter for instance received reports via the Partner Support Portal, an outlet created by the Center for Internet Security, a partner organization to the DHS.
-Twitter ontving bijvoorbeeld meldingen via het Partner Support Portal, een kanaal dat is opgezet door het Center for Internet Security, een partnerorganisatie van het DHS.

40.“WHY WAS NO ACTION TAKEN?” Below, Twitter execs – receiving an alert from California officials, by way of “our partner support portal” – debate whether to act on a Trump tweet:
-“WAAROM IS ER GEEN ACTIE ONDERNOMEN?” Hieronder discussiëren leidinggevenden van Twitter – die een waarschuwing ontvangen van Californische ambtenaren, via “onze partner support portal” – of ze moeten reageren op een tweet van Trump:

41.Here, a video was reported by the Election Integrity Project (EIP) at Stanford, apparently on the strength of information from the Center for Internet Security (CIS):
-Hier werd een video gemeld door het Election Integrity Project (EIP) van Stanford, kennelijk op basis van informatie van het Center for Internet Security (CIS):

42.If that’s confusing, it’s because the CIS is a DHS contractor, describes itself as “partners” with the Cyber and Internet Security Agency (CISA) at the DHS:
-Als dat verwarrend is, komt dat omdat het CIS een contractant van het DHS is, die zichzelf omschrijft als “partner” van het Cyber en Internet Security Agency (CISA) bij het DHS:

43.The EIP is one of a series of government-affiliated think tanks that mass-review content, a list that also includes the Atlantic Council’s Digital Forensics Research Laboratory, and the University of Washington’s Center for Informed Policy.
-Het EIP is een van een reeks aan de overheid gelieerde denktanks die inhoud massaal beoordelen, een lijst waartoe ook het Digital Forensics Research Laboratory van de Atlantic Council en het Center for Informed Policy van de Universiteit van Washington behoren.

44.The takeaway: what most people think of as the “deep state” is really a tangled collaboration of state agencies, private contractors, and (sometimes state-funded) NGOs. The lines become so blurred as to be meaningless.
-De conclusie: wat de meeste mensen beschouwen als de “diepe staat” is in werkelijkheid een wirwar van staatsagentschappen, particuliere aannemers en (soms door de staat gefinancierde) NGO’s. De grenzen worden zo vaag dat ze geen betekenis meer hebben. De grenzen worden zo vaag dat ze niets meer betekenen.

 1. Twitter Files researchers are moving into a variety of new areas now.
  Watch this space for more, soon. 🤫
  -Onderzoekers van Twitter Files begeven zich nu op allerlei nieuwe terreinen.
  Let op deze ruimte voor meer, binnenkort. 🤫


Instead of chasing child sex predators or terrorists, the FBI has agents — lots of them — analyzing and mass-flagging social media posts. Not as part of any criminal investigation, but as a permanent, end-in-itself surveillance operation. People should not be okay with this.

An FBI agent just reached out with a key point about the “gross” subservience of Twitter before the FBI: “A lot of companies we deal with are adversarial to us. Like T-Mobile is totally adversarial. They love leaking things we’re saying if we don’t get our process right.” (1/2)
-Een FBI-agent heeft zojuist een bericht gestuurd met een belangrijk punt over de “grove” onderdanigheid van Twitter tegenover de FBI: “Veel bedrijven waar we mee te maken hebben zijn vijandig tegenover ons. Zoals T-Mobile is totaal vijandig. Ze lekken graag dingen die we zeggen als we ons proces niet goed doen.” (1/2)

“I feel like that’s the default position. People used to get mad about that in the Bureau, but — they’re supposed to represent their clients and their customers. Why in the hell would you expect them to make it easy on you? Do the right thing. Do it the right way.”
-“Ik heb het gevoel dat dat de standaard positie is. Mensen werden daar vroeger boos over in het bureau, maar – ze worden verondersteld hun klanten en hun klanten te vertegenwoordigen. Waarom zou je verwachten dat ze het je makkelijk maken? Doe het juiste. Doe het op de juiste manier.”

17-december-2022
The FBI replies to us: “The FBI regularly engages with private sector entities to provide information specific to identified foreign malign influence actors’ subversive, undeclared, covert, or criminal activities. Private sector entities independently make decisions about what, if any, action they take on their platforms and for their customers after the FBI has notified them.”
-De FBI antwoordt ons: “De FBI werkt regelmatig samen met entiteiten uit de particuliere sector om informatie te verstrekken die specifiek is voor geïdentificeerde buitenlandse kwaadaardige beïnvloedingsactoren met subversieve, niet-aangegeven, geheime of criminele activiteiten. Entiteiten uit de particuliere sector nemen zelfstandig beslissingen over welke maatregelen zij eventueel nemen op hun platforms en voor hun klanten nadat de FBI hen op de hoogte heeft gebracht.”
👆👆

This FBI response is disingenuous on multiple fronts. None of this expains flagging the silly jokes of ordinary Americans with low follower counts. Also, they are clearly not doing this in service of investigating crime. This is about domestic intelligence and opinion control.
-Deze FBI reactie is op meerdere fronten onoprecht. Niets van dit alles is bedoeld om de domme grappen van gewone Amerikanen met weinig volgers te markeren. Ook doen ze dit duidelijk niet om misdaad te onderzoeken. Dit gaat over binnenlandse inlichtingen en opiniecontrole.

 • What “law enforcement” objective is served by asking for Billy Baldwin’s location information?
  -Welk wetshandhavingsdoel wordt gediend door Billy Baldwin’s locatiegegevens op te vragen?
 • Why is the FBI/DHS in the business of analyzing and flagging social media content at all? When were these programs created and who approved them?
  -Waarom is de FBI/DHS bezig met het analyseren en markeren van sociale media? Wanneer zijn deze programma’s gemaakt en wie heeft ze goedgekeurd?

18-december-2022


https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346912780700577792?s=20&t=EA4j0idG_NHKm-dOBph7nw


1.THREAD Twitter Files Supplemental:
TWITTER AND THE FEDERAL TASK FORCE
-1.THREAD Twitter Files Supplement:
TWITTER EN DE FEDERALE TASK FORCE

2.In July of 2020, San Francisco FBI agent Elvis Chan tells Twitter executive Yoel Roth to expect written questions from the Foreign Influence Task Force (FITF), the inter-agency group that deals with cyber threats.
-In juli 2020 vertelt FBI-agent Elvis Chan uit San Francisco aan Twitter-manager Yoel Roth dat hij schriftelijke vragen kan verwachten van de Foreign Influence Task Force (FITF), de groep die zich bezighoudt met cyberdreigingen.

3.The questionnaire authors seem displeased with Twitter for implying, in a July 20th “DHS/ODNI/FBI/Industry briefing,” that “you indicated you had not observed much recent activity from official propaganda actors on your platform.”
-De auteurs van de vragenlijst lijken ontevreden over Twitter omdat het in een briefing van 20 juli “DHS/ODNI/FBI/Industrie” suggereerde dat “u aangaf niet veel recente activiteit van officiële propaganda-actoren op uw platform te hebben waargenomen”.

4.One would think that would be good news. The agencies seemed to feel otherwise.
-Je zou denken dat dat goed nieuws is. De agentschappen leken er anders over te denken.

5.Chan underscored this: “There was quite a bit of discussion within the USIC to get clarifications from your company,” he wrote, referring to the United States Intelligence Community.
-Chan onderstreepte dit: “Er was nogal wat discussie binnen de USIC om opheldering te krijgen van uw bedrijf,” schreef hij, verwijzend naar de United States Intelligence Community.

6.The task force demanded to know how Twitter came to its unpopular conclusion. Oddly, it included a bibliography of public sources – including a Wall Street Journal article – attesting to the prevalence of foreign threats, as if to show Twitter they got it wrong.
-De task force eiste te weten hoe Twitter tot zijn impopulaire conclusie kwam. Vreemd genoeg bevatte het een bibliografie van openbare bronnen – waaronder een artikel in de Wall Street Journal – die de prevalentie van buitenlandse bedreigingen bevestigen, alsof ze Twitter wilden laten zien dat ze het mis hadden.

7.Roth, receiving the questions, circulated them with other company executives, and complained that he was “frankly perplexed by the requests here, which seem more like something we’d get from a congressional committee than the Bureau.”
-Roth, die de vragen ontving, verspreidde ze onder andere bedrijfsleiders en klaagde dat hij “eerlijk gezegd perplex stond van de verzoeken hier, die meer lijken op iets dat we zouden krijgen van een congrescommissie dan van het Bureau”.

8.He added he was not “comfortable with the Bureau (and by extension the IC) demanding written answers.” The idea of the FBI acting as conduit for the Intelligence Community is interesting, given that many agencies are barred from domestic operations.
-Hij voegde eraan toe dat hij zich er niet prettig bij voelt dat het Bureau (en bij uitbreiding de IC) schriftelijke antwoorden eist. Het idee dat de FBI optreedt als doorgeefluik voor de inlichtingengemeenschap is interessant, aangezien veel agentschappen geen binnenlandse operaties mogen uitvoeren.

9.He then sent another note internally, saying the premise of the questions was “flawed,” because “we’ve been clear that official state propaganda is definitely a thing on Twitter.” Note the italics for emphasis.
-Vervolgens stuurde hij intern nog een briefje, waarin hij zei dat de premisse van de vragen “niet klopte”, want “we zijn duidelijk geweest dat officiële staatspropaganda wel degelijk een ding is op Twitter.” Let op de cursieve tekst voor de nadruk.

10.Roth suggested they “get on the phone with Elvis ASAP and try to straighten this out,” to disabuse the agencies of any notion that state propaganda is not a “thing” on Twitter.
-Roth stelde voor “zo snel mogelijk met Elvis aan de telefoon te gaan en te proberen dit recht te zetten”, om de agentschappen te ontdoen van het idee dat staatspropaganda geen “ding” is op Twitter.

11.This exchange is odd among other things because some of the “bibliography” materials cited by the FITF are sourced to intelligence officials, who in turn cited the public sources.
-Deze uitwisseling is onder meer vreemd omdat een deel van het door het FITF aangehaalde “bibliografische” materiaal afkomstig is van ambtenaren van de inlichtingendiensten, die op hun beurt de openbare bronnen aanhaalden.

12.The FBI responded to Friday’s report by saying it “regularly engages with private sector entities to provide information specific to identified foreign malign influence actors’ subversive, undeclared, covert, or criminal activities.”
-De FBI reageerde op het rapport van vrijdag door te zeggen dat het “regelmatig samenwerkt met entiteiten uit de particuliere sector om specifieke informatie te verstrekken over de subversieve, niet-aangegeven, geheime of criminele activiteiten van geïdentificeerde buitenlandse actoren met kwaadaardige invloed”.

13.That may be true, but we haven’t seen that in the documents to date. Instead, we’ve mostly seen requests for moderation involving low-follower accounts belonging to ordinary Americans – and Billy Baldwin.
-Dat kan waar zijn, maar dat hebben we tot nu toe nog niet gezien in de documenten. In plaats daarvan hebben we meestal verzoeken tot moderatie gezien van accounts met weinig volgers van gewone Amerikanen – en Billy Baldwin

19-dec-2022 Interview with Russell Brand: The Twitter Files
 1. TWITTER FILES: PART 7
  The FBI & the Hunter Biden Laptop
  How the FBI & intelligence community discredited factual information about Hunter Biden’s foreign business dealings both after and before The New York Post revealed the contents of his laptop on October 14, 2020
  TWITTER BESTANDEN: DEEL 7
  De FBI & de laptop van Hunter Biden
  Hoe de FBI & de inlichtingengemeenschap feitelijke informatie over de buitenlandse zakelijke transacties van Hunter Biden in diskrediet brachten, zowel na als voor The New York Post op 14 oktober 2020 de inhoud van zijn laptop onthulde.

In Twitter Files #6, we saw the FBI relentlessly seek to exercise influence over Twitter, including over its content, its users, and its data.
-In Twitter Files #6 zagen we hoe de FBI onophoudelijk probeerde invloed uit te oefenen op Twitter, inclusief op de inhoud, de gebruikers en de gegevens.

In Twitter Files #7, we present evidence pointing to an organized effort by representatives of the intelligence community (IC), aimed at senior executives at news and social media companies, to discredit leaked information about Hunter Biden before and after it was published.
-In Twitter Files #7 presenteren we bewijs dat wijst op een georganiseerde inspanning van vertegenwoordigers van de inlichtingengemeenschap (IC), gericht op hooggeplaatste leidinggevenden bij nieuws- en sociale mediabedrijven, om gelekte informatie over Hunter Biden in diskrediet te brengen voor en na publicatie.

The story begins in December 2019 when a Delaware computer store owner named John Paul (J.P.) Mac Isaac contacts the FBI about a laptop that Hunter Biden had left with him
On Dec 9, 2019, the FBI issues a subpoena for, and takes, Hunter Biden’s laptop.
-Het verhaal begint in december 2019 wanneer een Delaware computerwinkelier genaamd John Paul (J.P.) Mac Isaac contact opneemt met de FBI over een laptop die Hunter Biden bij hem had achtergelaten.
Op 9 december 2019 stuurt de FBI een dagvaarding voor, en neemt de laptop van Hunter Biden mee.

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/

By Aug 2020, Mac Isaac still had not heard back from the FBI, even though he had discovered evidence of criminal activity. And so he emails Rudy Giuliani, who was under FBI surveillance at the time. In early Oct, Giuliani gives it to
-In augustus 2020 had Mac Isaac nog steeds niets gehoord van de FBI, hoewel hij bewijs van criminele activiteiten had ontdekt. En dus e-mailt hij Rudy Giuliani, die toen onder FBI toezicht stond. Begin okt, geeft Giuliani het aan
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/

Shortly before 7 pm ET on October 13, Hunter Biden’s lawyer, George Mesires, emails JP Mac Isaac.
Hunter and Mesires had just learned from the New York Post that its story about the laptop would be published the next day.
-Kort voor 19.00 uur ET op 13 oktober e-mailt Hunter Biden’s advocaat, George Mesires, naar JP Mac Isaac.
Hunter en Mesires hadden net vernomen van de New York Post dat het verhaal over de laptop de volgende dag zou worden gepubliceerd.

 1. At 9:22 pm ET (6:22 PT), FBI Special Agent Elvis Chan sends 10 documents to Twitter’s then-Head of Site Integrity, Yoel Roth, through Teleporter, a one-way communications channel from the FBI to Twitter.
  Om 21:22 ET (6:22 PT) stuurt FBI Special Agent Elvis Chan 10 documenten naar Twitter’s toenmalige hoofd van Site Integrity, Yoel Roth, via Teleporter, een eenrichtingscommunicatiekanaal van de FBI naar Twitter.
 1. The next day, October 14, 2020, The New York Post runs its explosive story revealing the business dealings of President Joe Biden’s son, Hunter. Every single fact in it was accurate.
  -De volgende dag, 14 oktober 2020, publiceert The New York Post een explosief verhaal over de zakelijke transacties van de zoon van president Joe Biden, Hunter. Elk feit erin was accuraat.
 1. And yet, within hours, Twitter and other social media companies censor the NY Post article, preventing it from spreading and, more importantly, undermining its credibility in the minds of many Americans.
  Why is that? What, exactly, happened?
  -En toch, binnen enkele uren, censureren Twitter en andere sociale media bedrijven het NY Post artikel, waardoor het niet kan worden verspreid en, belangrijker nog, de geloofwaardigheid ervan in de hoofden van veel Amerikanen wordt ondermijnd.
  Waarom is dat? Wat is er precies gebeurd
 1. On Dec 2, we described the debate inside Twitter over its decision to censor a wholly accurate article.
  Since then, we have discovered new info that points to an organized effort by the intel community to influence Twitter & other platforms
  -Op 2 december beschreven we het debat binnen Twitter over zijn beslissing om een volledig accuraat artikel te censureren.
  Sindsdien hebben we nieuwe informatie ontdekt die wijst op een georganiseerde inspanning van de intel gemeenschap om Twitter en andere platformen te beïnvloeden.
 1. First, it’s important to understand that Hunter Biden earned tens of millions of dollars in contracts with foreign businesses, including ones linked to China’s government, for which Hunter offered no real work.
  -Ten eerste is het belangrijk te begrijpen dat Hunter Biden tientallen miljoenen dollars heeft verdiend aan contracten met buitenlandse bedrijven, waaronder bedrijven die banden hebben met de Chinese regering, waarvoor Hunter geen echt werk heeft aangeboden.
 1. And yet, during all of 2020, the FBI and other law enforcement agencies repeatedly primed Yoel Roth to dismiss reports of Hunter Biden’s laptop as a Russian “hack and leak” operation.
  This is from a sworn declaration by Roth given in December 2020.
  -En toch, gedurende heel 2020, hebben de FBI en andere wetshandhavers Yoel Roth herhaaldelijk geprepareerd om berichten over de laptop van Hunter Biden af te doen als een Russische “hack en lek” operatie.
  Dit komt uit een beëdigde verklaring van Roth gegeven in december 2020.
 1. They did the same to Facebook, according to CEO Mark Zuckerberg. “The FBI basically came to us [and] was like, ‘Hey… you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in 2016 election. There’s about to be some kind of dump similar to that.'”
  -Ze deden hetzelfde met Facebook, volgens CEO Mark Zuckerberg. “De FBI kwam in principe naar ons toe [en] had zoiets van: ‘Hé… jullie moeten hoog opletten. We dachten dat er veel Russische propaganda was bij de verkiezingen van 2016. Er staat een soort dump op stapel die daarop lijkt.'”
 1. Were the FBI warnings of a Russian hack-and-leak operation relating to Hunter Biden based on any new intel?
  No, they weren’t
  “Through our investigations, we did not see any similar competing intrusions to what had happened in 2016,” admitted FBI agent Elvis Chan in Nov.
  -Waren de waarschuwingen van de FBI over een Russische hack-and-leak operatie met betrekking tot Hunter Biden gebaseerd op nieuwe informatie?
  Nee, dat waren ze niet
  “Door onze onderzoeken zagen we geen vergelijkbare concurrerende inbraken als wat er in 2016 was gebeurd,” gaf FBI-agent Elvis Chan in nov.
 1. Indeed, Twitter executives repeatedly reported very little Russian activity.
  E.g., on Sept 24, 2020, Twitter told FBI it had removed 345 “largely inactive” accounts “linked to previous coordinated Russian hacking attempts.” They “had little reach & low follower accounts.”
  -Sterker nog, leidinggevenden van Twitter meldden herhaaldelijk zeer weinig Russische activiteit.
  Op 24 september 2020 vertelde Twitter de FBI bijvoorbeeld dat het 345 “grotendeels inactieve” accounts had verwijderd “die verband hielden met eerdere gecoördineerde Russische hackpogingen”. Ze “hadden weinig bereik en weinig volgers”.
 1. In fact, Twitter debunked false claims by journalists of foreign influence on its platform
  “We haven’t seen any evidence to support that claim” by oneunderscore__ and NBC News of foreign-controlled bots.
  “Our review thus far shows a small-scale domestic troll effort…”
  -In feite heeft Twitter valse beweringen van journalisten over buitenlandse invloed op zijn platform ontkracht.
  “We hebben geen bewijs gezien om die bewering te ondersteunen” door eenunderscore__ en NBC News van door het buitenland gecontroleerde bots.
  “Ons onderzoek tot nu toe toont een kleinschalige binnenlandse trolleninspanning…”
 1. After FBI asks about a WaPo story on alleged foreign influence in a pro-Trump tweet, Twitter’s Roth says, “The article makes a lot of insinuations… but we saw no evidence that that was the case here (and in fact, a lot of strong evidence pointing in the other direction).”
  -Na vragen van de FBI over een WaPo verhaal over vermeende buitenlandse invloed in een pro-Trump tweet, zegt Twitter’s Roth: “Het artikel maakt veel insinuaties… maar we zagen geen bewijs dat dat hier het geval was (en in feite veel sterk bewijs dat in de andere richting wijst).”
 1. It’s not the first time that Twitter’s Roth has pushed back against the FBI. In January 2020, Roth resisted FBI efforts to get Twitter to share data outside of the normal search warrant process.
  -Het is niet de eerste keer dat Twitter’s Roth zich tegen de FBI verzet. In januari 2020 verzette Roth zich tegen pogingen van de FBI om Twitter gegevens te laten delen buiten het normale proces van huiszoekingsbevelen om.
 1. Pressure had been growing:
  “We have seen a sustained (If uncoordinated) effort by the IC [intelligence community] to push us to share more info & change our API policies. They are probing & pushing everywhere they can (including by whispering to congressional staff).”
  De druk was toegenomen:
  “We hebben een aanhoudende (maar ongecoördineerde) inspanning gezien van de IC [inlichtingengemeenschap] om ons onder druk te zetten meer informatie te delen & ons API beleid te veranderen. Ze dringen overal waar ze kunnen aan (ook door te fluisteren tegen congresmedewerkers).”
 1. Time and again, FBI asks Twitter for evidence of foreign influence & Twitter responds that they aren’t finding anything worth reporting.
  “[W]e haven’t yet identified activity that we’d typically refer to you (or even flag as interesting in the foreign influence context).”
  -Keer op keer vraagt de FBI aan Twitter om bewijs van buitenlandse invloed en Twitter antwoordt dat ze niets vinden dat het melden waard is.
  “[W]e hebben nog geen activiteit geïdentificeerd die we typisch naar u zouden verwijzen (of zelfs als interessant zouden markeren in de context van buitenlandse invloed).”
 1. Despite Twitter’s pushback, the FBI repeatedly requests information from Twitter that Twitter has already made clear it will not share outside of normal legal channels.
  -Ondanks het verzet van Twitter vraagt de FBI herhaaldelijk om informatie van Twitter die Twitter al duidelijk heeft gemaakt niet te zullen delen buiten de normale legale kanalen om.
 1. Then, in July 2020, the FBI’s Elvis Chan arranges for temporary Top Secret security clearances for Twitter executives so that the FBI can share information about threats to the upcoming elections.
  -Dan, in juli 2020, regelt Elvis Chan van de FBI tijdelijke Top Secret veiligheidsmachtigingen voor leidinggevenden van Twitter, zodat de FBI informatie kan delen over bedreigingen voor de komende verkiezingen.
 1. On August 11, 2020, the FBI’s Chan shares information with Twitter’s Roth relating to the Russian hacking organization, APT28, through the FBI’s secure, one-way communications channel, Teleporter.
  -Op 11 augustus 2020 deelt Chan van de FBI informatie met Roth van Twitter in verband met de Russische hackorganisatie APT28 via het beveiligde eenrichtingscommunicatiekanaal van de FBI, Teleporter.
 1. Recently, Yoel Roth told Karas Wisher that he had been primed to think about the Russian hacking group APT28 before news of the Hunter Biden laptop came out.
  When it did, Roth said, “It set off every single one of my finely tuned APT28 hack-and-leap campaign alarm bells.”
  -Onlangs vertelde Yoel Roth aan Karas Wisher dat hij al aan het denken was gezet over de Russische hackersgroep APT28 voordat het nieuws over de laptop van Hunter Biden naar buiten kwam.
  Toen dat gebeurde, zei Roth: “Het liet elk van mijn fijn afgestelde APT28 hack-and-leap campagne alarmbellen afgaan.”
 1. In Aug, 2020, FBI’s Chan asks Twitter: does anyone there have top secret clearance?
  When someone mentions Jim Baker, Chan responds, “I don’t know how I forgot him” — an odd claim, given Chan’s job is to monitor Twitter, not to mention that they worked together at the FBI.
  -In Aug, 2020, vraagt FBI’s Chan aan Twitter: heeft iemand daar top secret clearance?
  Als iemand Jim Baker noemt, antwoordt Chan: “Ik weet niet hoe ik hem ben vergeten” – een vreemde bewering, aangezien het Chan’s taak is om Twitter in de gaten te houden, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze samen bij de FBI hebben gewerkt.

Who is Jim Baker? He’s former general counsel of the FBI (2014-2018) & thus one of the most powerful men in the U.S. intel community.
Baker has moved in and out of government for 30 years, serving stints at CNN, Bridgewater (a $140 billion asset management firm) and Brookings.
-Wie is Jim Baker? Hij is voormalig algemeen adviseur van de FBI (2014-2018) en daarmee een van de machtigste mannen in de Amerikaanse inlichtingengemeenschap.
Baker is 30 jaar lang in en uit de regering gegaan en heeft stints gediend bij CNN, Bridgewater (een vermogensbeheerbedrijf van $140 miljard) en Brookings.

 1. As general counsel of the FBI, Baker played a central role in making the case internally for an investigation of Donald Trump
  -Als algemeen raadsman van de FBI speelde Baker een centrale rol bij het intern pleiten voor een onderzoek naar Donald Trump

https://www.wsj.com/articles/fbi-took-michael-sussmanns-allegation-of-trump-russia-ties-seriously-former-official-testifies-11652985514

 1. Baker wasn’t the only senior FBI exec. involved in the Trump investigation to go to Twitter.
  Dawn Burton, the former dep. chief of staff to FBI head James Comey, who initiated the investigation of Trump, joined Twitter in 2019 as director of strategy.
  -Baker was niet de enige hoge FBI functionaris die betrokken was bij het Trump onderzoek die naar Twitter ging.
  Dawn Burton, de voormalige dep. stafchef van FBI-hoofd James Comey, die het onderzoek naar Trump initieerde, ging in 2019 bij Twitter aan de slag als directeur strategie.
 1. As of 2020, there were so many former FBI employees — “Bu alumni” — working at Twitter that they had created their own private Slack channel and a crib sheet to onboard new FBI arrivals.
  -Vanaf 2020 werkten er zoveel voormalige FBI medewerkers – “Bu alumni” – bij Twitter dat ze hun eigen privé Slack kanaal en een crib sheet hadden gecreëerd om nieuwkomers bij de FBI in te werken.
 1. Efforts continued to influence Twitter’s Yoel Roth.
  In Sept 2020, Roth participated in an Aspen Institute “tabletop exercise” on a potential “Hack-and-Dump” operation relating to Hunter Biden
  The goal was to shape how the media covered it — and how social media carried it
  -Inspanningen bleven Twitter’s Yoel Roth beïnvloeden.
  In september 2020 nam Roth deel aan een “tabletop exercise” van het Aspen Institute over een mogelijke “Hack-and-Dump” operatie met betrekking tot Hunter Biden.
  Het doel was om vorm te geven aan hoe de media het verslaan – en hoe sociale media het dragen.
 1. The organizer was Vivian Schiller, the fmr CEO of NPR, fmr head of news at Twitter; fmr Gen. mgr of NY Times; fmr Chief Digital Officer of NBC News
  Attendees included Meta/FB’s head of security policy and the top nat. sec. reporters for NYTimes and others
  -De organisator was Vivian Schiller, voormalig CEO van NPR, voormalig hoofd nieuws bij Twitter, voormalig algemeen directeur van NY Times en voormalig Chief Digital Officer van NBC News.
  Deelnemers waren onder meer Meta/FB’s hoofd veiligheidsbeleid en de top van de nationale veiligheidsverslaggevers van de NYTimes.
 1. By mid-Sept, 2020, Chan & Roth had set up an encrypted messaging network so employees from FBI & Twitter could communicate.
  They also agree to create a “virtual war room” for “all the [Internet] industry plus FBI and ODNI” [Office of the Director of National Intelligence].
  -Tegen midden september 2020 hadden Chan & Roth een versleuteld berichtennetwerk opgezet zodat werknemers van FBI & Twitter konden communiceren.
  Ze komen ook overeen om een “virtuele oorlogskamer” te creëren voor “de hele [internet] industrie plus FBI en ODNI” [Office of the Director of National Intelligence].
 1. Then, on Sept 15, 2020 the FBI’s Laura Dehmlow, who heads up the Foreign Influence Task Force, and Elvis Chan, request to give a classified briefing for Jim Baker, without any other Twitter staff, such as Yoel Roth, present.
  -Dan, op 15 september 2020 vragen Laura Dehmlow van de FBI, die de Foreign Influence Task Force leidt, en Elvis Chan, om een geheime briefing voor Jim Baker, zonder dat andere Twitter-medewerkers, zoals Yoel Roth, aanwezig zijn.
 1. On Oct 14, shortly after NYPost publishes its Hunter Biden laptop story, Roth says, “it isn’t clearly violative of our Hacked Materials Policy, nor is it clearly in violation of anything else,” but adds, “this feels a lot like a somewhat subtle leak operation.”
  -Op 14 oktober, kort nadat NYPost haar Hunter Biden laptop verhaal publiceert, zegt Roth, “het is niet duidelijk in strijd met ons Hacked Materials Policy, noch is het duidelijk in strijd met iets anders,” maar voegt eraan toe, “dit voelt veel als een enigszins subtiele lek operatie”.
 1. In response to Roth, Baker repeatedly insists that the Hunter Biden materials were either faked, hacked, or both, and a violation of Twitter policy. Baker does so over email, and in a Google doc, on October 14 and 15.
  -In antwoord op Roth houdt Baker herhaaldelijk vol dat het materiaal van Hunter Biden ofwel vervalst, gehackt of beide was, en een schending van het beleid van Twitter. Baker doet dit via e-mail, en in een Google doc, op 14 en 15 oktober.
 1. And yet it’s inconceivable Baker believed the Hunter Biden emails were either fake or hacked. The NYPost had included a picture of the receipt signed by Hunter Biden, and an FBI subpoena showed that the agency had taken possession of the laptop in December 2019.
 1. As for the FBI, it likely would have taken a few hours for it to confirm that the laptop had belonged to Hunter Biden. Indeed, it only took a few days for journalist Peter Schweizer to prove it.
  -De FBI had waarschijnlijk enkele uren nodig om te bevestigen dat de laptop van Hunter Biden was. Inderdaad, het duurde slechts een paar dagen voor journalist Peter Schweizer om het te bewijzen.
 1. By 10 am, Twitter execs had bought into a wild hack-and-dump story
  “The suggestion from experts – which rings true – is there was a hack that happened separately, and they loaded the hacked materials on the laptop that magically appeared at a repair shop in Delaware”
  -Tegen 10 uur geloofden de leidinggevenden van Twitter in een wild hack-and-dump verhaal…
  “De suggestie van experts – die klopt – is dat er een hack was die apart gebeurde, en ze laadden het gehackte materiaal op de laptop die op magische wijze verscheen bij een reparatiewerkplaats in Delaware.”
 1. At 3:38 pm that same day, October 14, Baker arranges a phone conversation with Matthew J. Perry in the Office of the General Counsel of the FBI
  -Om 15.38 uur diezelfde dag, 14 oktober, regelt Baker een telefoongesprek met Matthew J. Perry in het kantoor van de algemene raad van de FBI.
 1. The influence operation persuaded Twitter execs that the Hunter Biden laptop did not come from a whistleblower.
  One linked to a Hill article, based on a WaPo article, from Oct 15, which falsely suggested that Giuliani’s leak of the laptop had something to do with Russia.
  -De beïnvloedingsoperatie overtuigde Twitter executives dat de Hunter Biden laptop niet afkomstig was van een klokkenluider.
  Eén linkte naar een Hill artikel, gebaseerd op een WaPo artikel, van 15 oktober, dat ten onrechte suggereerde dat Giuliani’s lek van de laptop iets met Rusland te maken had.
 1. There is evidence that FBI agents have warned elected officials of foreign influence with the primary goal of leaking the information to the news media. This is a political dirty trick used to create the perception of impropriety.
  -Er zijn aanwijzingen dat FBI-agenten gekozen functionarissen hebben gewaarschuwd voor buitenlandse invloed met als voornaamste doel de informatie naar de nieuwsmedia te lekken. Dit is een politieke smerige truc om de indruk van ongepastheid te wekken.
 1. In 2020, the FBI gave a briefing to Senator Grassley and Johnson, claiming evidence of “Russian interference” into their investigation of Hunter Biden.
  The briefing angered the Senators, who say it was done to discredit their investigation.
  -In 2020 gaf de FBI een briefing aan Senator Grassley en Johnson, waarin bewijs werd aangevoerd van “Russische inmenging” in hun onderzoek naar Hunter Biden.
  De briefing maakte de senatoren woedend, die zeggen dat het werd gedaan om hun onderzoek in diskrediet te brengen.
 1. “The unnecessary FBI briefing provided the Democrats and liberal media the vehicle to spread their false narrative that our work advanced Russian disinformation.”
  -“De onnodige FBI briefing gaf de Democraten en liberale media het voertuig om hun valse verhaal te verspreiden dat ons werk Russische desinformatie bevorderde.”
 1. Notably, then-FBI General Counsel Jim Baker was investigated twice, in 2017 and 2019, for leaking information to the news media.
  “You’re saying he’s under criminal investigation? That’s why you’re not letting him answer?” Meadows asked.
  “Yes”
  -Met name de toenmalige FBI General Counsel Jim Baker werd twee keer onderzocht, in 2017 en 2019, voor het lekken van informatie naar de nieuwsmedia.
  “Je zegt dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt? Daarom laat je hem niet antwoorden?” vroeg Meadows.
  “Ja”

https://www.politico.com/story/2019/01/15/fbi-general-counsel-criminal-investigation-1101774

 1. In the end, the FBI’s influence campaign aimed at executives at news media, Twitter, & other social media companies worked: they censored & discredited the Hunter Biden laptop story.
  By Dec. 2020, Baker and his colleagues even sent a note of thanks to the FBI for its work.
  -Uiteindelijk werkte de beïnvloedingscampagne van de FBI gericht op leidinggevenden van nieuwsmedia, Twitter en andere sociale media bedrijven: zij censureerden en brachten het Hunter Biden laptop verhaal in diskrediet.
  Tegen december 2020 stuurden Baker en zijn collega’s zelfs een bedankbriefje naar de FBI voor hun werk.
 1. The FBI’s influence campaign may have been helped by the fact that it was paying Twitter millions of dollars for its staff time.
  “I am happy to report we have collected $3,415,323 since October 2019!” reports an associate of Jim Baker in early 2021.
  -De beïnvloedingscampagne van de FBI kan zijn geholpen door het feit dat het Twitter miljoenen dollars betaalde voor zijn personeelstijd.
  “Ik ben blij te kunnen melden dat we 3.415.323 dollar hebben verzameld sinds oktober 2019!” meldt een medewerker van Jim Baker begin 2021.
 1. And the pressure from the FBI on social media platforms continues
  In Aug 2022, Twitter execs prepared for a meeting with the FBI, whose goal was “to convince us to produce on more FBI EDRs”
  EDRs are an “emergency disclosure request,” a warrantless search.
  In response to the Twitter Files revelation of high-level FBI agents at Twitter, Jim Jordan said, “I have concerns about whether the government was running a misinformation operation on We the People.”
  -En de druk van de FBI op social media platforms gaat door
  In augustus 2022 bereidden leidinggevenden van Twitter zich voor op een vergadering met de FBI, met als doel “ons te overtuigen meer FBI EDR’s te produceren”.
  EDRs zijn een “emergency disclosure request,” een huiszoeking zonder bevel.
  In reactie op de onthulling van de Twitter Files over FBI agenten op hoog niveau bij Twitter, zei Jim Jordan: “Ik maak me zorgen of de overheid een misinformatie operatie uitvoerde op We the People.”

  https://nypost.com/2022/12/17/twitter-leadership-full-of-former-fbi-agents-linkedin-records-show/

Anyone who reads the Twitter Files, regardless of their political orientation, should share those concerns.
-Iedereen die de Twitter Files leest, ongeacht zijn politieke voorkeur, zou deze zorgen moeten delen.

/END

 1. TWITTER FILES PART 8
  How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign
  Despite promises to shut down covert state-run propaganda networks, Twitter docs show that the social media giant directly assisted the U.S. military’s influence operations.
  -TWITTER BESTANDEN DEEL 8
  Hoe Twitter stilletjes de geheime online psychologische campagne van het Pentagon hielp.
  Ondanks beloftes om geheime propagandanetwerken van de staat te sluiten, blijkt uit documenten van Twitter dat de social media gigant de Amerikaanse militaire beïnvloedingsoperaties direct heeft geholpen.
 1. Twitter has claimed for years that they make concerted efforts to detect & thwart gov-backed platform manipulation. Here is Twitter testifying to Congress about its pledge to rapidly identify and shut down all state-backed covert information operations & deceptive propaganda.
  -Twitter beweert al jaren dat het zich inspant om door de overheid gesteunde platformmanipulatie op te sporen en tegen te gaan. Hier is Twitter die getuigt voor het Congres over zijn belofte om snel alle staatsgesteunde geheime informatie operaties en misleidende propaganda te identificeren en te stoppen.
 1. But behind the scenes, Twitter gave approval & special protection to the U.S. military’s online psychological influence ops. Despite knowledge that Pentagon propaganda accounts used covert identities, Twitter did not suspend many for around 2 years or more. Some remain active.
  -Maar achter de schermen gaf Twitter goedkeuring en speciale bescherming aan de online psychologische beïnvloedingsoperaties van het Amerikaanse leger. Ondanks kennis dat Pentagon propaganda accounts heimelijke identiteiten gebruikten, schorste Twitter er niet veel voor ongeveer 2 jaar of meer. Sommige blijven actief.
 1. In 2017, a U.S. Central Command (CENTCOM) official sent Twitter a list of 52 Arab language accounts “we use to amplify certain messages.” The official asked for priority service for six accounts, verification for one & “whitelist” abilities for the others.
  -In 2017 stuurde een Amerikaanse Central Command (CENTCOM) functionaris Twitter een lijst van 52 Arabische taalaccounts “die we gebruiken om bepaalde berichten te versterken”. De ambtenaar vroeg om prioritaire service voor zes accounts, verificatie voor één & “whitelist” mogelijkheden voor de anderen.
 1. The same day CENTCOM sent the list, Twitter officials used a tool to grant a special “whitelist” tag that essentially provides verification status to the accounts w/o the blue check, meaning they are exempt from spam/abuse flags, more visible/likely to trend on hashtags.
  -Dezelfde dag dat CENTCOM de lijst verstuurde, gebruikten Twitter-functionarissen een tool om een speciale “witte lijst” tag toe te kennen die in wezen een verificatiestatus geeft aan de accounts zonder de blauwe controle, wat betekent dat zij zijn vrijgesteld van spam/misbruik-flags, meer zichtbaar/waarschijnlijker een trend op hashtags.
 1. The CENTCOM accounts on the list tweeted frequently about U.S. military priorities in the Middle East, including promoting anti-Iran messages, promotion of the Saudi Arabia-U.S. backed war in Yemen, and “accurate” U.S. drone strikes that claimed to only hit terrorists.
  -De CENTCOM-accounts op de lijst twitterden vaak over de militaire prioriteiten van de VS in het Midden-Oosten, waaronder het promoten van anti-Iran berichten, het promoten van de door Saoedi-Arabië en de VS gesteunde oorlog in Jemen, en “accurate” Amerikaanse drone-aanvallen die beweerden alleen terroristen te treffen.
 1. CENTCOM then shifted strategies & deleted disclosures of ties to the Twitter accounts. The bios of the accounts changed to seemingly organic profiles. One bio read: “Euphrates pulse.” Another used an apparent deep fake profile pic & claimed to be a source of Iraqi opinion.
  -CENTCOM veranderde vervolgens van strategie & verwijderde onthullingen van banden met de Twitter accounts. De biografieën van de accounts veranderden in schijnbaar organische profielen. Eén bio las: “Eufraat puls.” Een ander gebruikte een schijnbaar valse profielfoto en beweerde een bron van Iraakse meningen te zijn.
 1. One Twitter official who spoke to me said he feels deceived by the covert shift. Still, many emails from throughout 2020 show that high-level Twitter executives were well aware of DoD’s vast network of fake accounts & covert propaganda and did not suspend the accounts.
  -Een Twitter ambtenaar die met mij sprak zei dat hij zich bedrogen voelde door de heimelijke verschuiving. Toch blijkt uit vele e-mails uit heel 2020 dat hooggeplaatste leidinggevenden van Twitter goed op de hoogte waren van DoD’s uitgebreide netwerk van nepaccounts en heimelijke propaganda en de accounts niet opschortten.
 1. For example, Twitter lawyer Jim Baker mused in a July 2020 email, about an upcoming DoD meeting, that the Pentagon used “poor tradecraft” in setting up its network, and were seeking strategies for not exposing the accounts that are “linked to each other or to DoD or the USG.”
  -Zo mijmerde Twitter-advocaat Jim Baker in een e-mail van juli 2020 over een komende DoD-vergadering dat het Pentagon “poor tradecraft” gebruikte bij het opzetten van zijn netwerk, en op zoek was naar strategieën om de accounts die “met elkaar of met DoD of de USG verbonden zijn” niet bloot te leggen.
 1. tacia Cardille, another Twitter attorney, replied that the Pentagon wanted a SCIF & may want to retroactively classify its social media activities “to obfuscate their activity in this space, and that this may represent an overclassification to avoid embarrassment.”
  -Stacia Cardille, een andere advocaat van Twitter, antwoordde dat het Pentagon een SCIF wilde en misschien met terugwerkende kracht zijn sociale media-activiteiten wilde classificeren “om hun activiteiten in deze ruimte te verdoezelen, en dat dit een overclassificatie kan zijn om verlegenheid te voorkomen”.
 1. In several other 2020 emails, high-level Twitter executives/lawyers discussed the covert network and even recirculated the 2017 list from CENTCOM and shared another list of 157 undisclosed Pentagon accounts, again mostly focused on Middle East military issues.
  -In verschillende andere e-mails uit 2020 bespraken hooggeplaatste leidinggevenden/juristen van Twitter het geheime netwerk en lieten zij zelfs de lijst uit 2017 van CENTCOM opnieuw circuleren en deelden zij een andere lijst van 157 geheime Pentagon-accounts, ook weer voornamelijk gericht op militaire kwesties in het Midden-Oosten.
 1. In a May 2020 email, Twitter’s Lisa Roman emailed the DoD w/two lists. One list was accounts “previously provided to us” & another list Twitter detected. The accounts tweeted in Russian & Arabic on US military issues in Syria/ISIS & many also did not disclose Pentagon ties.
  -In een e-mail van mei 2020, e-mailde Twitter’s Lisa Roman het DoD met twee lijsten. Eén lijst bestond uit “eerder aan ons verstrekte” accounts en een andere lijst die Twitter ontdekte. De accounts twitterden in het Russisch en Arabisch over Amerikaanse militaire kwesties in Syrië/ISIS en velen maakten ook geen banden met het Pentagon bekend.
 1. Many of these secretive U.S. military propaganda accounts, despite detection by Twitter as late as 2020 (but potentially earlier) continued tweeting through this year, some not suspended until May 2022 or later, according to records I reviewed.
  -Veel van deze geheime Amerikaanse militaire propaganda-accounts bleven, ondanks detectie door Twitter in 2020 (maar mogelijk eerder), nog dit jaar tweeten, sommige pas in mei 2022 of later, volgens de gegevens die ik heb bekeken.
 1. In August 2022, a Stanford Internet Observatory report exposed a U.S. military covert propaganda network on Facebook, Telegram, Twitter & other apps using fake news portals and deep fake images and memes against U.S. foreign adversaries.
  -In augustus 2022 legde een rapport van Stanford Internet Observatory een geheim propagandanetwerk van het Amerikaanse leger bloot op Facebook, Telegram, Twitter en andere apps, dat gebruik maakt van nepnieuwsportalen en valse beelden en memes tegen buitenlandse tegenstanders van de VS.
 1. The U.S. propaganda network relentlessly pushed narratives against Russia, China, and other foreign countries. They accused Iran of “threatening Iraq’s water security and flooding the country with crystal meth,” and of harvesting the organs of Afghan refugees.
  -Het propagandanetwerk van de VS heeft onophoudelijk verhalen tegen Rusland, China en andere vreemde landen gepusht. Ze beschuldigden Iran ervan “de waterzekerheid van Irak te bedreigen en het land te overspoelen met crystal meth” en van het oogsten van organen van Afghaanse vluchtelingen.
 1. The Stanford report did not identify all of the accounts in the network but one they did name was the exact same Twitter account CENTCOM asked for whitelist privileges in its 2017 email. I verified via Twitter’s internal tools. The account used an AI-created deep fake image.
  -Het Stanford-rapport identificeerde niet alle accounts in het netwerk, maar één ervan was precies hetzelfde Twitter-account dat CENTCOM om whitelist-rechten vroeg in zijn e-mail van 2017. Ik controleerde via de interne tools van Twitter. Het account gebruikte een door AI gecreëerde deep fake afbeelding.
 1. In subsequent reporting, Twitter was cast as an unbiased hero for removing “a network of fake user accounts promoting pro-Western policy positions.” Media covering the story described Twitter as evenly applying its policies & proactive in suspending the DoD network.
  -In latere berichtgeving werd Twitter neergezet als een onbevooroordeelde held voor het verwijderen van “een netwerk van valse gebruikersaccounts die pro-westerse beleidsstandpunten promoten”. Media die het verhaal verslaan beschrijven Twitter als gelijkmatig in het toepassen van haar beleid en proactief in het schorsen van het DoD netwerk.
 1. The reality is much more murky. Twitter actively assisted CENTCOM’s network going back to 2017 and as late as 2020 knew these accounts were covert/designed to deceive to manipulate the discourse, a violation of Twitter’s policies & promises. They waited years to suspend.
  -De werkelijkheid is veel duisterder. Twitter ondersteunde actief het netwerk van CENTCOM dat teruggaat tot 2017 en zo laat als 2020 wist dat deze accounts bedekt/ontworpen waren om te misleiden om het discours te manipuleren, een schending van het beleid & de beloften van Twitter. Ze wachtten jaren om te schorsen.
 1. Twitter’s comms team was closely in touch with reporters, working to minimize Twitter’s role. When the WashPost reported on the scandal, Twitter officials congratulated each other because the story didn’t mention any Twitter employees & focused largely on the Pentagon.
  -Twitter’s comms team stond in nauw contact met verslaggevers en probeerde de rol van Twitter te minimaliseren. Toen de WashPost over het schandaal berichtte, feliciteerden Twitter ambtenaren elkaar omdat het verhaal geen Twitter werknemers noemde en zich grotendeels op het Pentagon richtte.
 1. The conduct with the U.S. military’s covert network stands in stark contrast with how Twitter has boasted about rapidly identifying and taking down covert accounts tied to state-backed influence operations, including Thailand, Russia, Venezuela, and others since 2016.
  -Het gedrag met het geheime netwerk van het Amerikaanse leger staat in schril contrast met hoe Twitter heeft opgeschept over het snel identificeren en neerhalen van geheime accounts die verbonden zijn met door de staat gesteunde beïnvloedingsoperaties, waaronder Thailand, Rusland, Venezuela en anderen sinds 2016.
 1. Here is my reported piece w/more detail. I was given access to Twitter for a few days. I signed/agreed to nothing, Twitter had no input into anything I did or wrote. The searches were carried out by a Twitter attorney, so what I saw could be limited.
  -Hier is mijn verslag met meer details. Ik kreeg een paar dagen toegang tot Twitter. Ik heb niets ondertekend/geaccordeerd, Twitter had geen inbreng in wat ik deed of schreef. De zoekopdrachten werden uitgevoerd door een Twitter advocaat, dus wat ik zag kon beperkt zijn.

https://t.co/AgcFy71fE3

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s